ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 153

29 Ιουλίου 1999

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 156 (2)

Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α') και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/44/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρ­μογή του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν.1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34). όπως αντικατα­στάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/ 1990 "Για τον εκσυγ­χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α'101). β) του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικατα­στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε­ων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ­ΤΟΜ" (Α' 70), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α' 261)

2. Τις διατάξεις του δεύτερου Άρθρου του Ν.2077/1992 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική Πράξη" (Α' 136).

3. Τις διατάξεις του Άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) όπως αυτό προστέθηκε με το Άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α' 38).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2246/1994 (Α' 172) περί οργάνω­σης και λειτουργίας του τομέα των τηλεπικοινωνιών, ό­πως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Α' 27) για την παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες

γραμμές σε προσαρμογή προς την Οδηγία 92/44/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 94/439/Ε.Ε.

6. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα­τικού Προϋπολογισμού.

7. Τη με αριθ. 625/11-11-98 απόφαση του Πρωθυπουρ­γού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "α­νάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινω­νιών" ΦΕΚ 1179/Β/1998.

8. Την υπ' αριθμ 247/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλί­ου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ε­θνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

 

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη­γία 97/51 /Ε.Κ. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοι­νοτήτων Αριθμ. L 295/23) σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 90/387/Ε.Ο.Κ. και 92/44/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή του τηλεπικοινωνιακού τομέα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2246/94

 

Άρθρο 2

Ορισμοί (Άρθρο 1, παραγρ.2, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Το στοιχείο Ι της παραγράφου 2, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Ι: Τερματικό σημείο του δικτύου: Το φυσικό σημείο, ό­που ο τελικός χρήστης έχει πρόσβαση στο δημόσιο τηλε­πικοινωνιακό δίκτυο και το οποίο αποτελεί μέρος του δι­κτύου αυτού, αλλά και σύνορο με αυτό".

2. Το στοιχείο ΙΔ' της παραγράφου 2, του άρθρου πρώ­του του Ν.2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ΙΔ' Χρήστες: Άτομα συμπεριλαμβανομένων των κατα­ναλωτών ή οργανισμοί που χρησιμοποιούν ή ζητούν δη­μόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες".

3. Το στοιχείο ΚΘ' της παραγράφου 2, του άρθρου πρώ­του του Ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "ΚΘ' Προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου: Οι ε­

εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την ανοικτή και αποτε­λεσματική πρόσβαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δί­κτυα και ανάλογα με την περίπτωση στις δημόσιες τηλε­πικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών.

Ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής τους, οι προϋ­ποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου μπορούν να περι­λαμβάνουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις σχετικά με:

- τις τεχνικές διεπαφές, στις οποίες περιλαμβάνεται ο καθορισμός και η υλοποίηση τερματικών σημείων του δη­μόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, όπου κρίνεται απα­ραίτητο.

- τους όρους χρήσης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

- τις αρχές τιμολόγησης και όπου κρίνεται απαραίτητο. - την πρόσβαση σε συχνότητες και αριθμούς / διευθύνσεις / ονομασίες, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς του Παραρτήματος του παρόντος.

Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου διέπονται από τις βασικές αρχές της αντικειμενικότητας, της δια­φάνειας, της μη διάκρισης της ισότητας στην πρόσβαση και τη δημοσίευση με κατάλληλο τρόπο.

4. Στην παράγραφο 2, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/94 όπως ισχύει προστίθεται στοιχείο ΛΕ' το οποίο έ­χει ως ακολούθως:

"ΛΕ'Καθολική υπηρεσία: Ένα καθορισμένο στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας προσιτό σε κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από την γεωγραφική του θέση και υπό το πρίσμα των ειδικών Εθνικών προϋποθέσεων σε προσιτή τιμή.

5. Οι ορισμοί "διασύνδεση", "ουσιώδεις (βασικές) απαι­τήσεις", "τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" και "δημόσιο δίκτυο" που αναφέρονται στον Ν. 2246/94, εφαρμόζονται ανάλο­γα με την περίπτωση και στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

6. Οι ορισμοί "τεχνικές προδιαγραφές". "πρότυπα" και "τερματικός εξοπλισμός" που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγρ.2, του Π.Δ. 424/95 (Α' 243), εφαρμόζονται ανάλο­γα με την περίπτωση και στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

7. Κατά την έννοια του παρόντος Προεδρικού Διατάγ­ματος ο ορισμός "τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες" έχει ως ακολούθως:

"Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες των οποί­ων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στη μετάδοση και δρομολόγηση σημάτων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπο­μπών".

 

'Αρθρο 3

Προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου - Περιορισμοί στην πρόσβαση και χρήση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

(Άρθρο 1, παράγρ.1 και 3, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Το στοιχείο Ζ' της παραγρ. 4, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994, όπως ισχύει. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

α. "Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια τηλεπικοινω­νιακά δίκτυα και ανάλογα με την περίπτωση στις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών, στοχεύουν σε κοινοτικό επίπεδο:

- στη διάθεση ενός στοιχειώδους συνόλου υπηρεσιών,

- στη διασφάλιση της πρόσβασης και στη δυνατότητα διασύνδεσης με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

- στον εντοπισμό και στην προώθηση εναρμονισμένων τεχνικών διεπαφών, σχετικών προτύπων ή/και προδια­γραφών.

- στην εγγύηση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη ο­ποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη.

β. "Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής ανοι­κτού δικτύου δεν πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση και χρήση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που βασίζονται στις ουσιώδεις (βασι­κές) απαιτήσεις στην εν γένει σύνδεση του τερματικού ε­ξοπλισμού στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, λόγοι που προκύπτουν από την άσκηση των αποκλειστικών δι­καιωμάτων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομο­θεσία και λόγοι ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ηθικής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 56 της Συνθήκης".

 

Άρθρο 4

Θέσπιση κοινών προτύπων ή/και προδιαγραφών για την παροχή τεχνικών διεπαφών ή/και λειτουργιών δικτύων (Άρθρο 1, παραγρ. 5, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

Στο άρθρο τρίτο του Ν. 2246/1994, προστίθεται παρά­γραφος 3α , η οποία έχει ως ακολούθως:

"3α - Πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές:

1. Για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση, δια­σύνδεση και διαλειτουργικότητα των δημόσιων τηλεπι­κοινωνιακών δικτύων και ανάλογα με την περίπτωση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. απαιτούνται ε­ναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διε­παφής των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα οποία βασίζονται σε πρότυπα ή/και σε προδιαγραφές που θε­σπίζονται προς όφελος των χρηστών, σε κοινοτικό επίπε­δο. Ελλείψει δε τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών χρησιμοποιούνται πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θε­σπίζονται από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ETSI) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), ή ελλείψει τέτοιων πρότυπων ή/και προδιαγραφών από τα διεθνή πρότυπα ή Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), το

Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (IRC) ή ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών από τα εθνικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές.

2. Στην περίπτωση που τα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και οι προδιαγραφές δεν εξασφαλίζουν την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και δια­σύνδεση και ιδίως δεν εξασφαλίζουν τις βασικές αρχές παροχής ανοικτού δικτύου και τις ουσιώδεις (βασικές) α­παιτήσεις, απαλείφονται οι αναφορές των προτύπων ή/και των προδιαγραφών αυτών από την Επίσημη Εφημε­ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των διαδικασιών λειτουργίας της Επιτροπής ΟΝΡ.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. (Επίλυση διαφορών) - Παροχή Πληροφοριών

(Άρθρο 1, παραγρ. 6,10 και 11, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Στην παραγρ. 4, του άρθρου δευτέρου του Ν. 2246/ 1994 προστίθενται εδάφια Ε' και ΣΤ', τα οποία έχουν ως ακολούθως:

"Ε - Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυ­γής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις που κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θίγεται από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δύναται να προσφύγει στην Επι­τροπή ΟΝΡ σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 90/387/Ε.Ο.Κ. (L 192/1), επιβαρυνόμενο με τα έξοδα κινή­σεως της σχετικής διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς".

"ΣΤ- Οι Οργανισμοί παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνια­κών δικτύων ή/και δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρε­σιών. παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία, που α­παιτείται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας".

2. Στην παράγραφο 4, του άρθρου πέμπτου του Ν. 2246/1994 καταργούνται τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ. Το πα­ράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το Παράρτημα Ι του παρό­ντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 40/96

 

Άρθρο 6

Πεδίο Εφαρμογής

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 40/96 (Α'. 27) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Ο­

οδηγία 92/44/Ε.Ο.Κ. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ­κών Κοινοτήτων / Αριθμ. L 165/27), η οποία τροποποιείται από την Οδηγία 97/51/Ε.Κ. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Αριθμ. L 295/23) σχετικά με τις προϋποθέσεις ανοικτής και αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των μισθωμένων γραμμών, που παρέχονται σε χρήστες δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και τη δυνατότητα παροχής σε όλη την Κοινότητα ενός ελαχίστου συνόλου μισθωμένων γραμμών με εναρ­μονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 94/439/Ε.Ε. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 181/40) και την απόφαση αριθμ. 98/80/Ε.Ε., σχετικά με τροποποίηση του Παραρτή­ματος ΙΙ της Οδηγίας 92/44/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου" (Επί­σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 14/27).

 

Άρθρο 7

Ορισμοί (Άρθρο 2, παραγρ. 3, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Η παράγραφος 1, του άρθρου 2, του Π.Δ. 40/96, αντι­καθίσταται ως ακολούθως:

"Μισθωμένες Γραμμές: Οι τηλεπικοινωνιακές διευκο­λύνσεις, χάρη στις οποίες καθίσταται δυνατή η παροχή διαφανούς χωρητικότητας μετάδοσης μεταξύ τερματι­κών σημείων δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τα οποία δεν περιλαμβάνουν κατ' αίτηση μεταγωγή (λει­τουργίες μεταγωγής, που μπορεί να ελέγχει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής).

"Επιτροπή ΟΝΡ: Η επιτροπή που αναφέρεται στην πα­ράγραφο 3, του άρθρου δευτέρου του Π.Δ. 40/96".

"Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.): Η επιτρo­πή που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο, παράγρ. 3 του Ν. 22/46/94 και στα άρθρα 2, παράγρ. 2, εδ. Τέταρτο και 8 της Οδηγίας 92/44/Ε.Ο.Κ".

2. Στο άρθρο 2, του Π.Δ. 40/96, προστίθεται παράγρα­φος 10, η οποία έχει ως ακολούθως:

"10. -Οργανισμοί κατέχοντες σημαντική θέση στην σχε­τική αγορά των μισθωμένων γραμμών είναι οι Οργανισμοί, οι οποίοι :

- κατέχουν μερίδιο 25% ή περισσότερο στη σχετική α­γορά των μισθωμένων γραμμών ή κατ' εξαίρεση.

- κατέχουν μερίδιο χαμηλότερο του 25% της εν λόγω α­γοράς.

Οργανισμοί οι οποίοι κατέχουν μερίδιο 25% ή περισσό­τερο της αγοράς αυτής δύναται να θεωρηθούν ως μη έ­χοντες σημαντική θέση στη σχετική αγορά.

Η σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών εκτιμάται βάσει του ή των τύπων μισθωμένων γραμμών που παρέχονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή τμήμα της ελληνικής επικράτειας.

Για τον καθορισμό των οργανισμών, ως κατεχόντων ση­μαντική θέση στη σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών, λαμβάνονται υπόψη η ικανότητά τους να επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς μισθωμένων γραμμών, ο κύκλος των εργασιών τους σε συνάρτηση με το μέγεθος της σχετικής αγοράς, η πρόσβασή τους σε οικονομικούς πόρους και η πείρα τους στην παροχή προϊόντων και τηλεπικοι­νωνιακών υπηρεσιών στην αγορά.

 

Άρθρο 8

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί

(Άρθρο 2. παραγρ. 1, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

Στο Προεδρικό Διάταγμα 40/96, προστίθεται άρθρο 2α, το οποίο έχει ως ακολούθως:

"Άρθρο 2α : Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η φράση "οργανισμός τηλεπικοινωνιών" αντικαθίσταται από τη φράση "κοινοποιημένος οργανισμός".

2. Κοινοποιημένος οργανισμός είναι ο Οργανισμός Τη­λεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.).

3. Οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλονται και στους οργανισμούς που κατέχουν σημαντική θέση στην σχετική αγορά μισθωμέ­νων γραμμών".

 

Άρθρο 9

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις παροχής ­πρόσβασης και χρήσης - Βασικές απαιτήσεις

(Άρθρο 2, παραγρ. 5, 6, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Στις περιπτώσεις 2 και 4, του εδαφίου 1, της παραγρ. 3, του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 η φράση "ενενήντα (90) ημέρες" αντικαθίσταται από τη φράση "εξήντα (60) ημέρες".

2. Το εδάφιο 1, της παραγρ. 3, του άρθρου 4 του Προε­δρικού Διατάγματος 40/96 αντικαθίσταται ως ακολού­θως:

"Προκειμένου όμως να εξασφαλίσει την τήρηση των ου­σιωδών (βασικών) απαιτήσεων, που είναι:

- η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου

- η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου και σε αι­τιολογημένες περιπτώσεις η διαλειτουργικότητα των υ­πηρεσιών

- η προστασία των δεδομένων

- η προστασία του περιβάλλοντος

-  οι πολεοδομικοί και χωροταξικοί στόχοι

- η αποτελεσματική χρήση του φάσματος

- η αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ συστημά­των ραδιοεπικοινωνιών και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων

Στην προστασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβά­νεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, η εμπι­στευτικότητα των μεταδιδομένων ή αποθηκευμένων πλη­ροφοριών, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών".

3. Το εδάφιο 4, της παραγρ. 3, του άρθρου 4 του Προε­δρικού Διατάγματος 40/96 αντικαθίσταται ως ακολού­θως:

"Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρούνται, εν προ­κειμένω, η εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία υπερβολικού βαθμού, σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός ή πυρκαγιά".

1. Στην παράγρ. 4, του άρθρου 4 του Προεδρικού Δια­τάγματος 40/96 μετά τη φράση "Π.Δ. 424/95 Α' 243" προ­στίθεται η φράση "ή Π.Δ. 122/98 (Α' 103)".

 

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.- Υποχρεώσεις του κοινοποιημένου οργανισμού

(Άρθρο 2, παραγρ. 7,8, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Στην παράγρ. 6, του άρθρου 3 του Προεδρικού Δια­τάγματος 40/96, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως α­κολούθως:

"Επίσης ενθαρρύνει την παροχή των συμπληρωματικών κατηγοριών μισθωμένων γραμμών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Διατάγματος, λαμβάνο­ντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς και την πρόοδο των εργασιών τυποποίησης".

2. Στην παράγρ. 5, του άρθρου 4 του Προεδρικού Δια­τάγματος 40/96, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως α­κολούθως:

"Λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς και την πρόοδο των εργασιών τυποποίησης, δύναται να παρέχει και τις συμπληρωματικές κατηγορίες μισθωμένων γραμ­μών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρό­ντος Διατάγματος".

3. Η παράγρ. 9 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγ­ματος 40/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"9. - Η Ε. Ε.Τ.Τ. μεριμνά για την τήρηση της αρχής της α­ποφυγής διακρίσεων από τον κοινοποιημένο οργανισμό στην περίπτωση παροχής μισθωμένων γραμμών. Ο εν λό­γω οργανισμός εφαρμόζει ανάλογους όρους σε ανάλογες περιπτώσεις σε οργανισμούς που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Επίσης παρέχει μισθωμένες γραμμές σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς με τους ίδιους όρους και με το ίδιο επίπεδο ποιότητας με αυτές, που παρέχει και στις δικές του τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή ανάλογα με την περίπτωοη, για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θυγατρικών του εταιρειών ή για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εταίρων του".

 

Άρθρο 11

Τιμολόγια μισθωμένων γραμμών

(Άρθρο 2, παράγρ. 10 α.β,γ, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

 

1. Το στοιχ. 1, του εδαφίου α, της παραγρ. 8, του άρ­θρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, αντικαθίστα­ται ως ακολούθως :

"Τα τιμολόγια των μισθωμένων γραμμών καθορίζονται με βάση την αρχή του προσανατολισμού στο κόστος και τους κανόνες της διαφάνειας. Με την επιφύλαξη της τή­ρησης της αρχής της αποφυγής διακρίσεων, εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ, από τον κοινοποιημένο οργανισμό, τα τιμο­λόγια των μισθωμένων γραμμών είναι ανεξάρτητα από τον τύπο εφαρμογής, που χρησιμοποιούν οι χρήστες των μισθωμένων γραμμών και περιλαμβάνουν υπό κανονικές συνθήκες:"

2. Η περίπτωση ΙΙΙ, του στοιχ. ΙΙ, του εδαφίου β, της πα­ραγρ. 8, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"'Όταν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε άμεσοι. ούτε έμμεσοι δείκτες για τον καταλογισμό του κόστους, η κα­τηγορία κόστους προσδιορίζεται βάσει ενός γενικού δεί­κτη, ο οποίος υπολογίζεται με τη χρήση του λόγου μετα­ξύ όλων των δαπανών, που αφορούν άμεσα ή καταλογί­ζονται, αφ' ενός στις μισθωμένες γραμμές και αφ' ετέρου στις άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες".

3. Στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 προστίθεται παρ. 12α, η οποία έχει ως ακολούθως:

"Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών τι­μολόγησης και κοστολόγησης όταν ένας οργανισμός δεν κατέχει σημαντική θέση στην σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης δύναται να αποφασίζει για την μη εφαρμογή των αρχών τιμολόγησης και κοστολόγησης σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όταν έχει εξακριβώσει ότι υφίστα­ται αποτελεσματικός ανταγωνισμός στη σχετική αγορά των μισθωμένων γραμμών, βάσει των εφαρμοζομένων τι­μολογίων".

 

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.

(Άρθρο 2, παραγρ. 11 β,γ, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)

Στην παράγραφο 15, του άρθρου 3, του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 διαγράφεται η πρόταση:

"ειδικότερα λόγω πιθανών παραβάσεων των ειδικών ή α­ποκλειστικών δικαιωμάτων".

Επίσης προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολού­θως:

"Η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακοινώνει στην Επιτροπή τους οργανι­σμούς, που κατέχουν σημαντική θέση στην σχετική αγο­ρά μισθωμένων γραμμών, καθώς και τις κατηγορίες των μισθωμένων γραμμών, που υποχρεούται να παρέχει κάθε οργανισμός σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή προ­κειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της παρα­γρ. 12α του παρόντος Διατάγματος".

 

Άρθρο 13

Τροποποίηση Παραρτημάτων

('Αρθρο 2 παράγρ. 13 και 14, Οδηγίας 97/51/ΕΚ)

 

1. Τα στοιχ. 1,2,3,5 και 6 του εδαφίου Δ του Παραρτή­ματος Ι του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 40/ 96 καταργούνται και τα στοιχ. 4 και 7 επαναριθμούνται σε "Δ1 και 2".

1. Στο εδάφιο Ε' του Παραρτήματος Ι, προστίθενται με­τά τις λέξεις "Π.Δ. 424/95 (Α' 243)" οι λέξεις "ή Π.Δ. 122/98 (Α' 103)".

1. Η παράγρ. 1. του άρθρου 6. του Προεδρικού Διατάγ­ματος 40/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως:"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 14

 

Παραρτήματα

(Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ Οδηγίας 97/51/ΕΚ) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρός του παρόντος Διατάγματος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τα ο­ποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του ν. 2246/94

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ )

Πλαίσιο αναφοράς για την εφαρμογή των προϋποθέσε­ων παροχής ανοιχτού δικτύου.

Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αναφο­ράς, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες της συνθήκης:

1. Εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των διεπα­φών ή/και λειτουργιών δικτύου.

Κατά την κατάρτιση των προϋποθέσεων παροχής ανοι­κτού δικτύου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ακόλουθο σύστημα για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τις τε­χνικές διεπαφές ή/και τις λειτουργίες δικτύου:

- για τις υφιστάμενες υπηρεσίες και δίκτυα, πρέπει να ε­φαρμόζονται οι υφιστάμενες προδιαγραφές διεπαφών,

- για εντελώς νέες υπηρεσίες ή για τη βελτίωση υφιστα­μένων υπηρεσιών, πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται, κατά το δυνατόν, οι υφιστάμενες προδιαγραφές διεπα­φών. Εάν οι υφιστάμενες διεπαφές δεν είναι κατάλληλες, πρέπει να καθορίζονται βελτιώσεις ή/και νέες προδια­γραφές επαφών.

- για τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν ακόμη εισαχθεί αλλά για τα οποία έχει ήδη αρχίσει πρόγραμμα τυποποίησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά την ανάπτυξη νέων προδιαγραφών για τις διεπαφές και τις υπηρεσίες δικτύ­ου, οι απαιτήσεις παροχής ανοικτού δικτύου.

Κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, οι προτάσεις για την παροχή ανοικτού δικτύου πρέπει να ευθυγραμμίζο­νται με τις διεξαγόμενες εργασίες των ευρωπαϊκών ορ­γανισμών τυποποίησης, ιδίως δε του ETSΙ; και να λαμβά­νουν επίσης υπόψη τους τις εργασίες των διεθνών οργα­νισμών τυποποίησης, όπως της ITU-Τ.

2. Εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής και χρήσης. Εάν απαιτείται, οι προϋποθέσεις παροχής και χρήσης πρέπει να καθορίζουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών.

(α) οι προϋποθέσεις παροχής αφορούν τις προϋποθέ­σεις υπό τις οποίες οι υπηρεσίες παρέχονται στους χρή­στες, μπορούν δε να περιλαμβάνουν:

- τη χαρακτηριστική προθεσμία παροχής,

- τη χαρακτηριστική προθεσμία επισκευής,

-την ποιότητα των υπηρεσιών, ιδίως τη δυνατότητα διά­θεσης και την ποιότητα της μετάδοσης,

- τη συντήρηση και τη διαχείριση του δικτύου,

(β) οι προϋποθέσεις χρήσης που αφορούν τις προϋπο­θέσεις που ισχύουν για τους χρήστες, όπως:

- οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο δίκτυο,

- οι προϋποθέσεις από κοινού χρήσης,

- οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών στοιχείων και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινω­νιών, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

3. Εναρμονισμένες αρχές τιμολόγησης.

Οι αρχές τιμολόγησης πρέπει να συμβιβάζονται με τις ε­ξής αρχές:

- πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια,

- πρέπει να είναι διαφανείς και να δημοσιεύονται με το κατάλληλο τρόπο,

- πρέπει να εξασφαλίζουν την ισότητα πρόσβασης και να μη δημιουργούν διακρίσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα οι παραπάνω αρχές συνεπάγονται ότι:

-τα τιμολόγια πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κρι­τήρια και, έως ότου, βάσει του ανταγωνισμού, μειωθούν οι τιμές για τους χρήστες να ορίζονται κατ' αρχήν βάσει του κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματικές τιμές εξακολουθούν να καθορίζονται βάσει της εθνικής νο­μοθεσίας και δεν εξαρτώνται από τις προϋποθέσεις πα­ροχής ανοικτού δικτύου. Εάν ένας οργανισμός δεν κατέ­χει πλέον σημαντική θέση στη συγκεκριμένη αγορά, η αρμόδια εθνική κανονιστική αρχή μπορεί να αγνοεί την υ­ποχρέωση καθορισμού της τιμής βάσει του κόστους. Έ­νας από τους στόχους πρέπει να είναι ο καθορισμός απο­τελεσματικών αρχών τιμολόγησης σε όλη την Κοινότητα, με την παράλληλη εξασφάλιση της παροχής γενικών υ­πηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού.

-τα τιμολόγια να είναι διαφανή και να δημοσιεύονται δε­όντως.

- προκειμένου να προσφέρεται στους χρήστες η επιλογή μεταξύ των διαφόρων επιμέρους χαρακτηριστικών μιας υ­πηρεσίας, και στο βαθμό που το επιτρέπει η τεχνολογία, η τιμολόγηση πρέπει να είναι αρκετά αναλυτική, σύμφωνα με τους περί ανταγωνισμού κανόνες της Συνθήκης. Συγκεκρι­μένα, τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που εισάγονται προκει­μένου να παρασχεθούν ορισμένες συμπληρωματικές ειδι­κές υπηρεσίες πρέπει, κατά κανόνα, να τιμολογούνται χω­ριστά και ανεξάρτητα από τα συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και τη μεταφορά καθεαυτή,

- η τιμολόγηση πρέπει να είναι αμερόληπτη και να εξα­σφαλίζει ίση μεταχείριση, εξαιρουμένων των περιορισμών που είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο.

'Όλα τα τέλη για την πρόσβαση στις δυνατότητες ή υ­πηρεσίες του δικτύου πρέπει να τηρούν τις προαναφερό­μενες αρχές καθώς και τους περί ανταγωνισμού κανόνες της Συνθήκης. Επίσης, στα εν λόγω τέλη πρέπει να λαμ­βάνεται υπόψη η αρχή της ισότιμης συμμετοχής στο συ­νολικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων και η ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων, και ό­που είναι δυνατό, η χρηματοδότηση της καθολικής υπη­ρεσίας σύμφωνα με την Οδηγία 97/33/ΕΚ (Επίσημη Εφη­μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L199/32) σχε­τικά με τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η καθολική υπηρεσία και η διαλειτουργικότητα δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δι­κτύων ή/και υπηρεσιών με την εφαρμογή των αρχών πα­ροχής ανοικτού δικτύου.

Επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορετικές τιμές, προκει­μένου ιδίως να λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον κίνηοη κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και η έλλειψη κίνησης κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, με την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικές αυτές τιμές δικαιολογούνται εμπορικά και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αρχές.

4. Εναρμονισμένη προσέγγιση για την αριθμοδότη­ση/διευθυνσιοδότηση/απόδοση ονομασίας.

Η αριθμοδότηση/διευθυνσιοδότηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόδοση ονομασίας προσφέρει την επι­λογή του περιορισμού ή των περιορισμών, ή την επιλογή μιας υπηρεσίας, ενός φορέα υπηρεσιών ή ενός φορέα δι­κτύου.

Συνεπώς, η τήρηση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την αριθμοδότηση/διευθυνσιοδότηση και, όπου είναι απαραίτητο, την απόδοση ονομασίας αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της πανευρωπαϊκής διασύν­δεσης από άκρο σε άκρο των χρηστών και της διαλει­τουργικότητας των υπηρεσιών. Επιπλέον, η αριθμοδότη­ση /διευθυνσιοδότηση/απόδοση ονομασίας πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό, αναλογικό και συ­νεπή προς τις απαιτήσεις της ίσης μεταχείρισης όσον α­φορά την πρόσβαση.

Προς το σκοπό αυτό είναι ανάγκη να:

- εξασφαλίζεται η παροχή, βάσει εναρμονισμένων αρχών, κατάλληλου φάσματος αριθμών και διευθύνσεων, προθεμάτων και συντόμων κωδικών και ανάλογα με την περίπτωση, κατάλληλων ονομασιών, για όλες τις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

- εξασφαλίζεται ο συντονισμός των εθνικών θέσεων στους διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την αριθμοδότηση/διευθυν­σιοδότηση/απόδοση ονομασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές πιθανές εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε ευ­ρωπαϊκό επίπεδο,

- εξασφαλίζεται ότι τα σχετικά εθνικά προγράμματα α­ριθμοδότησης/διευθυνσιοδότησης/απόδοσης ονομασίας παρακολουθούνται από την εθνική κανονιστική αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους από τους οργανισμούς παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δι­κτύων ή προσιτών στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρε­σιών,

- εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της φο­ρητότητας αριθμού προκειμένου να αρθούν τυχόν εμπό­δια για τους χρήστες κατά την επιλογή των προμηθευτών τους,

- εξασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες χορήγησης ατομικών αριθμών/διευθύνσεων/ονομασιών, προθεμάτων και συ­ντόμων κωδικών, ή/και φάσματος αριθμών/διευθύνσεων είναι διαφανείς αμερόληπτες και έγκαιρες, και ότι η εν λό­γω χορήγηση πραγματοποιείται με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και αμεροληψία, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας,

- χορηγείται στις εθνικές κανονιστικές αρχές η δυνατό­τητα να καθορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση, στα προ­γράμματα αριθμοδότησης/διευθυνσιοδότησης, ορισμέ­νων προθεμάτων ή συντόμων κωδικών, ιδίως όταν τα προ­θέματα ή οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό (π.χ. υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, υπηρεσίες κλήσης έκτακτης α­νάγκης), ή για να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον α­φορά την πρόσβαση.

5. Πρόσβαση στις συχνότητες.

Τα Κράτη - Μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται συχνότητες στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η πρόσβαση στις συχνότητες που χορηγούνται μέσω αδειών ή άλλων εγκρίσεων πρέπει να τηρεί το ψήφισμα του Συμβουλίου. της 19ης Νοεμβρίου 1992, για την εφαρμογή στην Κοινότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινω­νιών (Ε.Ε. αριθ. C 318 της 4.12.1992. σελ. 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οι πληροφορίες, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά,

- τις προϋποθέσεις παροχής και τις απαιτήσεις για τη χορήγηση Αδειών, Δηλώσεων και Εγκρίσεων Παροχής τη­λεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως :

Α. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμ­μών είναι τα κατωτέρω :

§         Ευρείας ζώνης συνήθους ποσότητας. Με Διεπαφή Δισύρματη ή Τετρασύρματη και Ποσότητα Μ 1020 κατά CCIΤΤ.

Β. Τα Τιμολόγια

Καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και περιλαμβάνουν το τέλος και τους τυχόν όρους της αρχι­κής σύνδεσης, το μηνιαίο (πάγιο) τέλος και τα τυχόν πρό­σθετα τέλη εφόσον δικαιολογείται η εφαρμογή τους.

Όταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα όπως π.χ. για λόγους διαφορετικού επιπέδου ποιότητας των υπηρε­σιών ή του πλήθους των μισθωμένων γραμμών σ' ένα χρή­στη πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη.

Γ. Τις προϋποθέσεις παροχής :

Οι προϋποθέσεις παροχής αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος.

.Δ. Απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσε­ως.

1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των βασικών απαιτήσε­ων αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 τους παρόντος Δια­τάγματος

2. Εκτός από τις προϋποθέσεις χορηγήσεως Γενικών ή Ειδικών Αδειών οι χρήστες μισθωμένων γραμμών υπόκει­νται επίσης στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ε. Προϋποθέσεις για την προσάρτηση τερματικού εξο­πλισμού.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις προσάρ­τησης (σύνδεσης) περιλαμβάνουν πλήρη αναφορά των α­παιτήσεων που πρέπει να πληροί ο τερματικός εξοπλι­σμός ο οποίος προσαρτάται στη μισθωμένη γραμμή. σύμ­φωνα με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς (CTR), που αναφέρονται στο Π.Δ 424/95 (Α' 2431 ή στο Π.Δ. 122/98 (Α'103).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ορισμός ελάχιστης δέσμης μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα

τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 7

Κατηγορία

μισθωμένης γραμμής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης

και προδιαγραφές επιδόσεων

Αναλογική, εύρος ζώνης

φωνής συνήθους

ποιότητας

δισύρματη (1) -ETS 300 448 (3)

ή

τετρασύρματη (2) -ETS 300 451 (4)

δισύρματη -ETS 300 448 (3)

τετρασύρματη-ETS 300 451 (4)

Αναλογική, εύρος ζώνης

φωνής ειδικής ποιότητας

δισύρματη (1) -ETS 300 449 (5)

ή

τετρασύρματη (2) -ETS 300 452 (6)

δισύρματη-ETS 300 449 (5)

τετρασύρματη -ETS 300 452 (6)

Ψηφιακή, 64 kbits/s(7)

ETS 300 288

ETS 300 288/Α 1(8)

ETS 300 289

Ψηφιακή αδόμητη,

2.048 kbits/s (9)

ETS 300 418

ETS 300 247

 

ETS 300 247/Α1

Ψηφιακή αδόμητη,

2.048 kbits/s (10)

ETS 300 418(11)

ETS 300 419(12)

 


(1) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλι- σμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 15 (CTR 15).

(2) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλι­σμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 17 (CTR 17).

(3) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1040 της ITU-T (πρώην C­CITT), (έκδοση 1988), αντί του ETS 300 448.

(4) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1040 της ITU-T (πρώην C­CITT), (έκδοση 1988), αντί του ETS 300 451.

(5) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1020/Μ.1025 της ITU-Τ (πρώ­ην CCITη, (έκδοση 1988), αντί του ETS 300 449.

(6) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1020/Μ.1025 της ITU-Τ (πρώ­ην CCITT), (έκδοση 1988), αντί του ETS 300 452.

(7) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλι­σμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 14 (CTR 14).

(8) Προσωρινά, για χρονική περίοδο μετά την 31 η Δε­κεμβρίου 1997, δύνανται οι εν λόγω μισθωμένες γραμμές να παρέχονται με χρήση άλλων διεπαφών, βασισμένων Χ.21 ή Χ.21 bis, αντί του ETS 300 288.

(9) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλι­σμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 12 (CTR 12).

(10) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλι­σμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 13 (CTR 13). . .

(11) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τις συστάσεις της ITU-Τ (πρώην CCITT) G.703'Ε G.704 (εξαιρουμένου του τμήματος 5) και G.706 (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού), (έκδοση 1988), αντί του ETS 300 418.

(12) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με την συναφή σειρά G.800 των συστάσεων της ITU-Τ (πρώην CCITT), (έκδοση 1988), αντί του ETSI 300 419.

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στους παραπάνω απαριθμούμενους τύπους μισθωμένων γραμμών καθορί­ζουν επίσης τα σημεία απόληξης του δικτύου (ΝΤΡ), σύμ­φωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 15

 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δη­μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ­τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα 27 Ιουλίου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ