ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

 

 

Αρ. Φύλλου 115

14 Ιουνίου 1996

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 155

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 "προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α' 15).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990.

β. Του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 "Νέοι Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α 261).

γ. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 (Α 173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 823/1978 (Α 189).

δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).

ε. Της με αριθ. 87/4.2.96 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη" (Β' 83).

2. Την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1991, που αναφέρεται στην άδεια οδήγησης (Φ.Ε.Κ. L.237/24.8.91), και το Π.Δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15 Α).

3. Το από 3.10.95 πρακτικό ομάδας εργασίας γιατρών, η οποία είχε συσταθεί με τις 65155/422/95 και 68370/511/95 αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την αριθ. 159/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το παράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ 19/1995 "Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α 15) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

 

Άρθρο 2

 

Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/95 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

"3. Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών, καθώς και των οδηγών που επιθυμούν την επέκταση της άδειάς τους σε άλλη ή άλλες κατηγορίες ή υποκατηγορίες ή επανεξετάζονται για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας ή υποκατηγορίας για την οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει άδεια οδήγησης.

Κατά την πρακτική εξέταση ο εξεταζόμενος συνοδεύεται, υποχρεωτικά από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Όση έχουν αναπηρία τέτοια, ώστε να είναι απαραίτητο να οδηγούν ειδικό ή διασκευασμένο όχημα επιτρέπεται να εξετασθούν πρακτικά στο συγκεκριμένο αυτό όχημα, με παρουσία εκπαιδευτή.

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της πρακτικής εξέτασης η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, σύμφωνα με τις περί υπαιτιότητας διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Δεν αποκλείεται όμως η ευθύνη του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, εφόσον κατά τις άνω διατάξεις υφίσταται τοιαύτη".

 

Άρθρο 3

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 13 του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 19/95 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Η πρακτική εκπαίδευση του υποψηφίου επιβάλλεται να γίνεται σε οδούς των παραπάνω κατηγοριών".

2. Το άρθρο 85 του από 22/29.1.1931 Π. Δ/τος "περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων" καταργείται.

 

Άρθρο 4

 

1. Η περίπτωση "στ" της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/95 (Α' 15) αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

"στ. Καταβάλλει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις ποσά υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων, ήτοι:

- το παράβολο των χιλίων (1000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση

- το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις, ποσό για την ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών κ.λ.π.

- το πάγιο τέλος χαρτοσήμου παραλαβής της άδειας.

- τις εισφορές υπέρ τρίτων (ΕΛΠΑ, ΤΣΑ, κ.λ.π.)"

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 19/95, αντικαθίστανται όπως παρακάτω:

"2. Για να υποστεί ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση πρέπει να καταβάλει το συνολικό ποσό των 2Χ10.000=20.000 (είκοσι χιλιάδων) δραχμών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70, το οποίο αναπροσαρμόζεται, υποχρεωτικά την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 1996, με βάση τον τύπο:

Ποσό = Ποσό αρχικό Χ λ

όπου, Ποσό αρχικό = 2 Χ 1.00 = 2.000 δραχμές, και

λ ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση λ = 0,000416 (μ1 + Μ2), όπου μ1 είναι το ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη κατά το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο του συγκεκριμένου έτους και μ2 το ημερομίσθιο του τεχνίτη για το ίδιο αυτό τρίμηνο.

Τα πιο πάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς καμιά προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 2052/92.

Το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τον παραπάνω μαθηματικό τύπο στρογγυλεύεται προς τα επάνω στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό χιλιοδράχμων.

Η ενημέρωση των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Εθνικής Τράπεζας και των συμβεβλημένων γιατρών, για το ύψος του συνολικού αυτού ποσού, γίνεται, κάθε φορά με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ποσό δεν καταβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος παραπεμφθεί για δευτεροβάθμια εξέταση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε περίπτωση που έχει ήδη εξεταστεί πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, αλλά γεννώνται αμφιβολίες για τη σωματική και διανοητική του ικανότητα".

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1η Ιουλίου 1996.

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αθήνα, 30 Μαίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ