ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 347

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1388

 

Σύστημα διευθύνσεως μερικών κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους για τη συμμόρφωση με την αριθμό 70/311/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8.6.1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.945/1979 για την κύρωση της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και της Συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Την με αριθμό 1238/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 70/311/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8.6.1970, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001 σελίδα 93).

 

Άρθρο 2

 

1. Οι διατάξεις αυτού του διατάγματος εφαρμόζονται για τα οχήματα με κινητήρα , που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα και που έχουν τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα που περνάει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και για τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών τούτων των οχημάτων.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα, τα οποία κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή της εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/77, σε όσα οχήματα αναγράφονται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου για λόγους που αναφέρονται στα συστήματα διευθύνσεως αυτών, εφόσον αυτά πληρούν όλους του όρους του Παραρτήματος του διατάγματος αυτού, το οποίο σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, προσαρτάται σε αυτό το διάταγμα σαν αναπόσπαστο μέρος αυτού και που το κείμενο αυτού έχει όπως παρακάτω:

 

Άρθρο 4

Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήναι, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ