ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 347

31 Δεκεμβρίου 1981

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1387

 

Καθιέρωση περιοδικού ελέγχου οδικών οχημάτων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Eχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 για την κύρωση της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας, καθώς και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ’νθρακα και Χάλυβα.
 2. Την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό 77/132/ΕΟΚ, της 29 Δεκεμβρίου 1976, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα, στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 07 πολιτική μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 16).
 3. Την με αριθμό 1617/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

’ρθρο 1

Χρόνος ενάρξεως ελέγχου. Κατηγορίες υποβαλλόμενες στον έλεγχο οχημάτων

 

 1. Καθορίζεται από 1 Οκτωβρίου 1982 περιοδικός τεχνικός έλεγχος για τις εξής κατηγορίες οχημάτων:

 

α) Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από (8) οκτώ θέσεις, εκτός από τη θέση του οδηγού.

 

β) Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3500) χιλιόγραμμα.

 

γ) Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα των οποίων το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια χιλιόγραμμα.

 

δ) Ταξί και αυτοκίνητα πρώτων βοηθειών.

 

 1. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για:

 

α) Αυτοκίνητα οχήματα τα οποία, με βάση τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΟΚ (Ν.Δ. 4233/1962 "περί κυρώσεως Κώδικoς Οδικής Κυκλοφορίας) έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σαν λεωφορεία αυτοκίνητα

 

β) Φορτηγά αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων και ρυμουλκά των οποίων το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3500) χιλιόγραμμα.

 

γ) Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, χωρίς μετρητή (αγοραία).

 

 1. Ο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου τούτου έλεγχος επεκτείνεται από 1 Ιανουαρίου 1985 και στα φορτηγά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, μεγαλύτερου επιτρεπόμενου μικτού βάρους μέχρι και τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3500) χιλιογράμμων στα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως και στις μοτοσυκλέττες.
 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματα, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας και δημοσίας τάξεως.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Ευρωπαïκών Κοινοτήτων, μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή να υποβάλλονται σε ειδικό καθεστώς ορισμένα οχήματα που λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και οχήματα, τα οποία ουδέποτε ή σπάνια χρησιμοποιούνται στο εθνικό δίκτυο ή έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την κυκλοφορία.

 

’ρθρο 2

Συχνότητα. Αντικείμενο και διαδικασία ελέγχου

 

 1. Η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για τα οχήματα στα οποία αναφέρονται οι παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, ορίζεται ένα έτος από την ημερομηνία χρησιμοποιήσεως του οχήματος για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά το χρόνο.
 2. Ο κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον όλα εκείνα τα σημεία που απαριθμούνται παρακάτω εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία αποτελούν μέρος του υποχρεωτικού εξοπλισμού του οχήματος που υπόκειται σε έλεγχο:

 

1.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ

 

1.1. Συντήρηση φρένων

1.1.1.      Μηχανική κατάσταση

1.1.2.      Απόδοση

1.1.3.      Έλεγχος στάθμης

1.1.4.      Αντλία κενού και συμπιεστής

1.2. Βοηθητικά φρένα

1.2.1        Μηχανική κατάσταση

1.2.2.      Απόδοση

1.2.3.      Έλεγχος στάθμης

1.3. Φρένα σταθμεύσεως (χειρόφρενα)

1.3.1.      Μηχανική κατάσταση

1.3.2.      Απόδοση

1.4. Φρένα ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου οχήματος

1.4.1        Μηχανική κατάσταση

-         Αυτόματο σύστημα πεδήσεως

1.4.2        Απόδοση

 

2.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ-ΤΡΟΧΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ (ΤΙΜΟΝΙ)

 

2.1.Μηχανική κατάσταση

2.2.Πηδάλιο (τιμόνι)

2.3.Ανοχή (παίξιμο) πηδαλίου

 

3.      ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

 

3.1.Οπτικό πεδίο

3.2.Κατάσταση υαλοπίνακος

3.3.Καθρέπτες πορείας όπισθεν

3.4.Υαλοκαθαριστήρες

3.5.Ακροφύσια (πίδακες καθαρισμού)

 

4.      ΦΩΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

4.1. Προβολείς και φώτα πορείας

4.1.1.      Κατάσταση και λειτουργία

4.1.2.      Ευθυγράμμιση

4.1.3.      Διακόπτες

4.1.4.      Αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου

4.2. Πλάγια φώτα και φώτα σταθμεύσεως

4.2.1        Κατάσταση και λειτουργία

4.2.2.      Χρωματισμός και δυνατότητα ορατότητας

4.3. Φώτα σταθμεύσεως

4.3.1        Κατάσταση και λειτουργία

4.2.3.      Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου

4.4. Φώτα κατευθύνσεως

4.4.1 Κατάσταση και λειτουργία

4.4.2. Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου

4.4.3. Διακόπτες

4.4.4.      Συχνότητα αναλαμπής (φλας)

4.5.    Εμπρόσθια και οπίσθια φώτα ομίχλης

4.5.1.                  Θέση

4.5.2.                  Κατάσταση και λειτουργία

4.5.3.                  Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου

4.6.    Φώτα πορείας όπισθεν

4.6.1.                  Κατάσταση και λειτουργία

4.6.2.                  Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου

4.7.    Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας

4.8.    Ανακλαστήρες

- Κατάσταση και χρωματισμός

4.9.    Φώτα ελέγχου

4.10. Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου

4.11. Καλώδια

 

5.ΑΞΟΝΕΣ, ΤΡΟΧΟΙ, ΛΑΣΤΙΧΑ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

5.1  ’ξονες

5.2  Τροχοί

5.3  Ανάρτηση

 

6.ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

6.1. Πλαίσιο και εξαρτήματα

6.1.1. Γενική κατάσταση

6.1.2. Εξάρτηση και σιγαστήρες (σιλανσιέ)

6.1.3. Δοχείο βενζίνης και σωλήνες

6.1.4. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάσταση του οπίσθιου προφυλακτήρα και βαρέα φορτηγά

6.1.5. Υποδοχή αντανακλαστικού τροχού (ρεζέρβα)

6.1.6. Μηχανισμός ζεύξεως στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα.

6.2. Χώρος οδηγού (καμπίνα) και αμάξωμα

6.2.1. Γενική κατάσταση

6.2.2. Πλαίσιο

6.2.3. Θύρες και κλειδιά

6.2.4. Δάπεδο

6.2.5. Κάθισμα

6.2.6. Αναβατήρας

 

7.ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

7.1. Ζώνες ασφαλείας

7.2 Πυροσβεστήρες

7.3.                        Κλειδιά και συσκευή κατά της κλοπής

7.4.                        Τρίγωνο σημάνσεως

7.5.                        Κιβώτιο πρώτων βοηθειών

7.6.                        Υποστάτες (τόκοι) τροχού

7.7.                        Συσκευή συναγερμού

7.8.                        Ταχύμετρο

7.9.                        Ταχογράφος (ύπαρξη και ακεραιότητα σφραγίδων)

 

8.ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ

 

8.1  Θόρυβος

8.2  Εξατμίσεις

8.3  Καταστολή παρεμβολών στο ραδιόφωνο

 

9.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

9.1  Θύρες εξόδου(συμπεριλαμβανομένων των σφυριών για το σπάσιμο των παραθύρων), σήματα που δείχνουν τις θύρες εξόδου.

9.2  Σύστημα θερμάνσεως

9.3  Σύστημα εξαερισμού

9.4  Διαστάσεις καθισμάτων

9.5  Εσωτερικός φωτισμός

 

10.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

10.1                      Πινακίδες κυκλοφορίας

10.2                      Αριθμός πλαισίου

 

 1. Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου ή επαναλήψεώς του, σε περίπτωση διαπιστώσεως ελλείψεων, βλαβών ή ανωμαλιών στη λειτουργία του οχήματος, τα της πιστοποιήσεως διενέργειας του έλεγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.
 2. Πιστοποιητικά στοιχεία για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχήματος σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο το όχημα κυκλοφορούσε πριν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται σα να έχουν την ίδια ισχύ με τα στοιχεία πιστοποιήσεως του ελέγχου αυτού, που χορηγούνται από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, με τον όρο ότι ο πιστοποιούμενος τεχνικός έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον όλα τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αυτού του διατάγματος.

 

’ρθρο 3

Ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι

 

Ανεξάρτητα από τη διενέργεια τακτικού τεχνικού έλεγχο, μπορούν να διενεργούνται ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι για λόγους οδικής ασφάλειας ή περιορισμού των θορύβων ή ρύπανσης του περιβάλλοντος ή βελτίωσης των συνθηκών διενέργειας των δημοσίων επιβατικών μεταφορών

 

’ρθρο 4

Αρμόδιες υπηρεσίες διενέργειας του ελέγχου

 

Οι τεχνικοί έλεγχοι, που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό, διενεργούνται από όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

’ρθρο 5

 

Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ