ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 346

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1385

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 78/546/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 12 Ιουνίου 1978 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην κάλυψη (αλεξιβόρβορα) των οχημάτων με κινητήρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του νόμου 915/1979 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, καθώς και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.
  2. Την με αριθμό 76/549/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  3. Την με αριθμό 1243/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έχει σκοπό τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της με αριθμό 78/549/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, της 12 Ιουνίου 1978, για την προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών - Μελών, που αφορούν στην κάλυψη των τροχών (αλεξιβόρβορα) στα οχήματα με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, Τόμος 007, σελίδα 130).

 

Άρθρο 2

 

Οι διατάξεις αυτού του Διατάγματος αφορούν τα με κινητήρα οχήματα που μεταφέρουν επιβάτες και διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις, χωρίς να περιλαμβάνεται η θέση του οδηγού, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους και έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και τη μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα, που δεν ξεπερνά τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το Διάταγμα, δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, για τις κατηγορίες των οχημάτων που γράφονται στο προηγούμενο άρθρο, για λόγους πoυ αναφέρονται στην κάλυψη των τροχών (αλεξιβόρβορου) αυτών εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές του παραρτήματος Ι αυτού του Διατάγματος. Αυτό βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που εκδίδει η αρμόδια αρχή από ένα Κράτος - Μέλος αφού προηγουμένως γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται. Το παραπάνω πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ αυτού του Διατάγματος.

2. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αναφέρονται στην προηγούμενη στην προηγούμενη παράγραφο σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα προσαρτώνται σ'αυτό το Διάταγμα σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού και τα κείμενα αυτών έχουν όπως παρακάτω:

 

Άρθρο 4

 

Αυτό το Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθηνά, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ