ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 346

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1384

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 78/548/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 12 Ιουνίου 1978, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών των οχημάτων με κινητήρα.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 945/79 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας ως και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Την με αριθμό 78/548/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Την με αριθμό 1244/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 78/548/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 12 Ιουνίου 1978, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών των οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007, σελίδα 125).

 

Άρθρο 2

 

Οι διατάξεις αυτού του Διατάγματος αναφέρονται στα οχήματα με κινητήρα μεταφορά επιβατών, που διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις χωρίς να περιλαμβάνεται η θέση του οδηγού, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και τη μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα που περνάει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το διάταγμα, δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, σε όποια οχήματα αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο για λόγους που αναφέρονται στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών αυτών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του παραρτήματος 1 αυτού του Διατάγματος. Τούτου βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που εκδίδει αρμοδία αρχή ενός Κράτους-μέλους. Προτού εκδοθεί το παραπάνω πιστοποιητικό γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το ίδιο παραπάνω πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ αυτού του Διατάγματος.

2. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα προσαρτώνται σε αυτό το Διάταγμα και τα κείμενα αυτών έχουν όπως παρακάτω:

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ