ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 345

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

31 Δεκεμβρίου 1981

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1382

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Σεπτεμβρίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων μετά κινητήρα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 945/79 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.
  2. Την με αριθμό 77/649ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
  3. Την με αριθμό 1237/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27.9.1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980. Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική. Τόμος 007, σελίδα 3).

 

Άρθρο 2

 

Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού αναφέρονται σε οχήματα με κινητήρα μεταφοράς επιβατών, που διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις στις οποίες θέσεις δεν περιλαμβάνεται η θέση του οδηγού και που προορίζονται να κυκλοφορούν σε δρόμους, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και τη μεγαλύτερη από την κατασκευή ταχύτητα που περνάει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

1. Μόλις αρχίζει να ισχύει αυτό το διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/77 για όσα οχήματα μνημονεύει το προηγούμενο άρθρο 2, για λόγους που αναφέρονται στο οπτικό πεδίο του οδηγού αυτών, εφόσον αυτό πληροί όλους τους όρους των παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙV του διατάγματος αυτού. Τούτο βεβαιώνεται με πιστοποιητικό γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, δοκιμές και μετρήσεις, Το ίδιο παραπάνω πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V του διατάγματος αυτού.

2. Όλα τα παραρτήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα προσαρτώνται σε αυτό το διάταγμα σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού και έχουν όπως παρακάτω:

 

Aρθρο 4

 

Αν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, το εκδίδει αρμόδια ελληνική αρχή, αυτή οφείλει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώνεται για την τυχόν μεταβολή οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 2.2. του παραρτήματος Ι αυτού του Διατάγματος για να κρίνει μήπως η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων στο όχημα που έχει τροποποιηθεί για έκδοση (σε καταφατική περίπτωση) νέου πιστοποιητικού. Η παραπάνω υπηρεσία δεν εγκρίνει την μεταβολή, εφόσον από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώσει ότι για το όχημα που τροποποιήθηκε δεν πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ και IV αυτού του διατάγματος.

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ