ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 343

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1379

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 70/387/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 10 Αυγούστου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στις πόρτες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Tις διατάξεις του άρθρο 2 του νόμου 95/79 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.
  2. Την με αριθμό 70/387/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  3. Την με αριθμό 1239/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 70/387/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Αυγούστου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στις πόρτες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001, σελίδα 97).

 

Άρθρο 2

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή αυτού του Διατάγματος νοούνται, τα με κινητήρα τέτοια που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και τη μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα που περνάει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους. Από τα παραπάνω οχήματα εξαιρούνται εκείνα που εκτελούν συγκοινωνία.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος τα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα γεωργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το Διάταγμα, δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή έγκρισης που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, για όσα οχήματα μνημονεύει η παράγραφος 1 του προηγούμενου άρθρου, για λόγους που αναφέρονται στις πόρτες αυτών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων αυτού του Διατάγματος τα οποία σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα προσαρτώνται σε αυτό το Διάταγμα σαν αναπόσπαστο μέρος αυτού και έχουν όπως παρακάτω:

 

Aρθρο 4

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ