ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου343

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1378

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/389/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17 Μαίου 1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στους μηχανισμούς ρυμουλκήσεως των οχημάτων με κινητήρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Την με αριθμό 77/389/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Την με αριθμό 1242/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το Προεδρικό αυτό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/389/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17 Μαίου 1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στους μηχανισμούς ρυμουλκήσεως των οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 006, σελίδα 50).

 

Άρθρο 2

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή αυτού του Διατάγματος νοούνται τα με κινητήρα τέτοια που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστο τροχούς και τη μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα που αυτή περνάει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Διατάγματος τα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα γεωργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το Διάταγμα, δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, σε όσα οχήματα αναφέρονται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου για λόγους που αναφέρονται στα εξαρτήματα ρυμουλκήσεως αυτών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του παραρτήματος αυτού του Διατάγματος που σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο διάταγμα αυτό σαν αναπόσπαστο μέρος αυτού και που το κείμενο αυτού του παραρτήματος έχει όπως παρακάτω:

 

Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ