ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1377

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 75/443/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26.6.1975, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην οπισθοπορεία και στο σύστημα ταχυμέτρου των οχημάτων με κινητήρα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψιν:

1.        τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινοτήτων και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και της Συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

2.        Tην με αριθμό 75/443/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.        Την με αριθμό 1241/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

To Προεδρικό αυτό διάταγμα αποσκοπεί στην συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 75/443/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26.6.1975, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην οπισθοπορεία και στο σύστημα ταχυμέτρου των οχημάτων με κινητήρα., που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003, σελίδα 125).

 

Άρθρο 2

 

1. Σαν οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα με κινητήρα τέτοια που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και την μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα, που περνάει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα γεωργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

Μόλις αρχίσει αυτό το διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χηρηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, σε όσα οχήματα αναφέρεται η παράγραφος 1 του προηγούμενου άρθρου για λόγους που αναφέρονται στην οπισθοπορεία και στο σύστημα ταχυμέτρου αυτών, εφόσον αυτά πληρούν όλους τους όρους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του διατάγματος αυτού και που στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται σ'αυτό το διάταγμα σαν αναπόσπαστο μέρος αυτού και που τα κείμενα αυτών των παραρτημάτων έχουν όπως παρακάτω:

 

Aρθρο 4

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα , 28 Δεκεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΑΓΓ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ