ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 341

31 Δεκεμβρίου 1981

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1374

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 78/317/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21 Δεκεμβρίου 1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στις διατάξεις εξουδετερώσεως της δρόσου και της πάχνης από τις υάλινες επιφάνειες των οχημάτων με κινητήρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/79 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Την με αριθμό 78/317 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Τη με αριθμό 1251/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 78/317/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21 Δεκεμβρίου 1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στις διατάξεις εξουδετερώσεως της δρόσου και της πάχνης από τις υάλινες επιφάνειες των οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007, σελίδα 67).

 

Άρθρο 2

 

Οι διατάξεις αυτού του Διατάγματος αναφέρονται στα οχήματα με κινητήρα, που μεταφέρουν επιβάτες, που διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η θέση του οδηγού, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους και που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστο τροχούς και τη μεγαλύτερη από την κατασκευή τους ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το Διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 των οχημάτων που γράφονται στο προηγούμενο άρθρο για λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις εξουδετερώσεως της δρόσου και της πάχνης από τις υάλινες επιφάνειες αυτών, εφόσον αυτές πληρούν όλους τους όρους που διαλαμβάνουν τα παραρτήματα I, II, III, IV και V αυτού του Διατάγματος. Αυτό βεβαιώνεται με πιστοποιητικό, που εκδίδει αρμόδια αρχή από ένα κράτος-μέλος και που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙ αυτού του Διατάγματος.

2. Όλα τα παραρτήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα προσαρτώνται σ' αυτό το Διάταγμα σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού και έχουν όπως παρακάτω:

 

Άρθρο 4

 

Αν το στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου αναφερόμενο πιστοποιητικό εκδίδεται από αρμόδια ελληνική αρχή αυτή οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερούται για τυχόν μεταβολή οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο τμήμα 2.2. του παραρτήματος Ι της με αριθμό 78/317/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για να κρίνει εάν η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών πάνω στο όχημα που τροποποιήθηκε για να εκδοθεί (σε καταφατική περίπτωση) νέο πιστοποιητικό. Αν διαπιστωθεί ότι για το όχημα που τροποποιήθηκε δεν πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων I, II, III, IV και V της με αριθμό 78/317/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, δεν εγκρίνει τη μεταβολή που έγινε.

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ