ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 103

15 Μαΐου 1998

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 124

Περί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σε προσαρμογή προς την οδηγία 90/388/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/2/ΕΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρ­μογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως αυτό αντικατα­στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.1440/1984 "συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε­ων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ’νθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892;'1990 "για τον εκ­συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 101) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 2367/ 1995 "νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες δια­τάξεις" (Α' 261).

2. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077'92 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική Πράξη" (Α 13Ε).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 με τον οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν.2469/97 (Α' 38).

4. 'Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

5. Την υπ' αριθ 164 1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 96/2/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθμός L 20/59, σχετικά με την Tροποποίηση της Οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στην παρ. 2 του άρθρου πρώτου του Ν.2246/94, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2578/98 (’ 30) προστίθεται στοιχείο "ΛΒ" το οποίο έχει ως εξής: "Υπηρεσίες Κινητής και Προσωπικής Επικοινωνίας: vοούνται οι μη δορυφορικές υπηρεσίες, των oποiωv η συνολική ή εν μέρει παροχή συνίσταται στη δημιουργία δυνατότητας ραδιοεπικοινωνίας με κινητό χρήστη μέσω χρησιμοποίησης. συνολικά ή εν μέρει συστημάτων κινη­τής και προσωπικής επικοινωνίας''.

2. Στην παράγραφο 2 τοu άρθρου πρώτου του Ν.2246/94, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2578/98 (Α' 30) προστίθεται στοιχείο "ΛΓ" το οποίο έχει ως εξής: "Συστήματα κινητής και προσωπικής επικοι­νωνίας: νοούνται τα συστήματα που αποσκοπούν στην δημιουργία και τη λειτουργία υποδομής κινητού δικτύου, η οποία είτε είναι συνδεδεμένη με το δημόσιο τηλεπικοι­νωνιακό δίκτυο είτε όχι. για την υποστήριξη της μετάδο­σης και παροχής υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας με κινη­τούς χρήστες".

3. Στο στοιχείο Η' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου του Ν.2246/94 προστίθεται ο όρος "σταθερό" πριν από τον ό­ρο "δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο".

 

ΑΡΘΡΟ 3

(ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 ΟΔΗΓΙΑ 96/2/ΕΚ)

 

1. Στο στοιχείο (α) του εδαφίου Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.2465/97 προστίθεται το εξής: "Πε­ριορισμός στη χορήγηση αδειών συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας επιτρέπεται στην περίπτωση που ο περιορισμός αυτός συνδέεται με την έλλειψη δια­θεσίμου φάσματος συχνοτήτων και δικαιολογείται βάσει της αρχής της αναλογικότητας".

2. Στο στοιχείο "α" του εδαφίου Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν2465/97 (Α' 28) προστίθεται υπό στοιχείο "αα" το οποίο έχει ως εξής: "Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθεσίμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δεν επιτρέπεται η επιβολή αδικαιολόγητων τεχνικών περιορι­σμών για τη χορήγηση αδειών συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται ειδικά ο πε­ριορισμός συνδυασμού αδειών συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας, ή ο περιορισμός της προσφο­ράς διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν δια­κεκριμένες συχνότητες για τις οποίες διατίθενται πολυ­πρότυπες συσκευές. Οι όροι χορήγησης άδειας είναι τέ­τοιοι ώστε να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης σταθερού και κινητού δικτύου σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

3. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου Α της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου τοu Ν.2246/94, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 9 του άρθρου πέντε του Ν.2366'95 (Α' 256). αντικαθίσταται ως εξής: "για την άσκηση οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο Β της παραγράφοu 4 του άρθρου πρώτου του παρόντος Νόμου με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοηλεκτρικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων η συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας καθώς και στην περίπτωση των στοιχείων Α και Ε της παραγράφou 1 του παρόντος άρθρου. των στοιχείων Γ και Α της παραγράφοu 7 του ίδιου άρθρου, απαιτείται άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ)".

 

AΡΘΡΟ 4

(ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 ΟΔΗΓΙΑ 96/2/ΕΚ)

 

1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλει να δημοσιεύει κάθε έτος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα σχέδια απο­νομής ζωνών και μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών κινητής και προσωπικής επικοινωνίας. σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Οι κατανομές αυτές περιλαμβάνουν και τις μελλοντικές επεκτάσεις των ως άνω ζωνών και μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή και νέες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζει τα σχέδια απονο­μής ζωνών και μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων για υπη­ρεσίες κινητής και προσωπικής επικοινωνίας, με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, που να εξα­σφαλίζουν την παροχή της υπηρεσίας. Οι διαδικασίες αυ­τές καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 5

(ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 ΟΔΗΓΙΑ 96/2/ΕΚ)

 

Στους φορείς παροχής κινητών και προσωπικών επικοι­νωνιών επιτρέπεται η δημιουργία ιδίας υποδομής. η χρή­ση υποδομής που παρέχεται από τρίτους καθώς και η κοινή χρήση υποδομής, λοιπών εγκαταστάσεων ή/και κτι­ρίων, οικοπέδων υπό τον περιορισμό της χρήσης των υποδομών αυτών για την παροχή αποκλειστικά των υπη­ρεσιών εκείνων που προβλέπονται στην άδειά τους σύμ­φωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6

(ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 ΟΔΗΓΙΑ 96/2/ΕΚ)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

1. Με την επιφύλαξη της διασύνδεσης μεταξύ συστη­μάτων κινητών επικοινωνιών και συστημάτων σταθερών ή/και κινητών επικοινωνιών του εξωτερικού, που θα είναι αντικείμενο εφαρμοyής της νομοθεσίας περί παροχής α­νοικτού δικτύου (οδηγία 97/33/ΕΚ), επιτρέπεται η απευ­θείας διασύνδεση των συστημάτων κινητής και προσωπι­κής επικοινωνίας μεταξύ τους. καθώς και με τα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Οι φορείς παροχής συστημάτων κινητής και προσω­πικής επικοινωνίας, των οποίων τα συστήματα εξυπηρε­τούν το κοινό. έχουν το δικαίωμα να συνδέουν τα συστή­ματα αυτά με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σύμ­φωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Ο αναγκαίος αριθμός των σημείων διασύνδεσης με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο καθορίζεται στις χορη­γούμενες από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών άδειες για την παροχή υπηρεσιών κινητής και προσωπι­κής επικοινωνίας. Στις άδειες καθορίζονται επίσης και οι τεχνικές διεπαφές των σημείων διασύνδεσης, έτσι ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρω­παϊκά Πρότυπα. όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των κι­νητών υπηρεσιών.

4. Οι όροι διασύνδεσης με το σταθερό δημόσιο τηλεπι­κοινωνιακό δίκτυο βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. είναι διαφανείς δεν δημιουργούν διακρίσεις και είναι σύμ­φωνοι με την αρχή της αναλογικότητας.

5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) στα πλαί­σια των διαιτητικών αρμοδιοτήτων της. εξετάζει σε περί­πτωση προσφυγής των ενδιαφερομένων μερών τις συμ­φωνίες διασύνδεσης και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επι­τροπή τις πληροφορίες που θα ζητηθούν από αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 7

(ΑΡΘΡΟ 2 ΟΔΗΓΙΑ 96/2/ΕΚ)

 

Για τη χορήγηση αδειών συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τα πρότυπα DCS­1800 και DΕCΤ λαμβάνονται υπόψη οι εφαρμοζόμενες ου­σιώδεις απαιτήσεις (η αποτελεσματική χρήση του φά­σματος των συχνοτήτων και η αποφυγή επιζήμιας παρεμ­βολής μεταξύ ραδιοφωνικών, διαστημικών ή επιγείων τεχνικών συστημάτων), η ανάγκη προώθησης των επενδύσεων εκ μέρους των νεοεισερχομένων στους εν λόγω κλάδους και η ανάγκη προστασίας του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέ­σεις χορήγησης αδειών της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και τα κριτήρια που αφορούν στη γενικότερη κατάσταση της Ε­θνικής Οικονομίας. στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού καθώς και στην ανά­πτυξη και ολοκλήρωση της εθνικής τηλεπικοινωνιακής υ­ποδομής.

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Π.Δ. το ακόλουθο παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Αδειοδοτηθείς Φορέας

ΟΤΕ

Π.Δ. 437/15.12.95

 

 

 

ΟΤΕ

 

 

ΟΤΕ

 

ΟΤΕ

ΟΤΕ

ΟΤΕ

ΟΤΕ

ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Υ.Α. 4829/30.9.92

ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Υπηρεσία

Τηλεειδοποίηση

Πανευρωπαϊκό

Σύστημα

Τηλεειδοποίησης

(ERMES)

PARM

Αναλογικό

TETRA

TELEPOΙΝT

CΤ2

TESΤ

DCS - 1800

DECT

FPLMTS

GSM

 

GSM

Ζώνες Ραδιοσ/των (MHz)

155

169, 425 -169, 800*

 

 

 

450-470

2 x 3**

2 x 3**

864.1 - 868.1*

 

1670-1675

1760-1785 και 1855-1880

1880-1990

1885-2025 και 2110-2200

890 - 900 και 935 - 945

 

905 - 915 και 950 - 960

 

*Απονομή

**Απονομή 2 x 3 ΜΗz στη ζώνη 450 - 470 MHz

 

ΑΡΘΡΟ 9

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχί­ζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή­σεως.

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτου­με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ