ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 103

15 Μαΐου 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 123

Σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 95/51/ΕΚ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 'Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α' 70) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/90 (Α' 101).

2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/92 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη" (Α' 136).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/85 (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (Α' 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου των παραγράφων 1 εδάφιο Γ', 2 εδάφιο Β', 3 εδάφιο β', 4, 5, 6 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/1994 "Οργάνωση και Λειτουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών"

6. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7.                              Την αριθ. 165/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 95/51/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 256/49), σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 90/388/ΕΟΚ σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων, με στόχο την παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

2. Η διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων στο ευρύ κοινό μέσω δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών δεν διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

'Άρθρο 2

Ορισμοί

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 95/51/ΕΚ)

 

1. Το στοιχείο "ΙΒ" της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/94 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"ΙΒ": Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: "Οι υπηρεσίες που συνίστανται συνολικά ή εν μέρει στη διαβίβαση ή/και δρομολόγηση σημάτων μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου".

 

2. Στην παράγραφο 2 του πρώτου άρθρου του Ν. 2246/94, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2578/98 (Α' 30), προστίθεται το στοιχείο "ΛΔ", το οποίο έχει ως εξής:

 

"ΛΔ": Δίκτυα Καλωδιακής Τηλεόρασης: "Οποιαδήποτε καλωδιακή υποδομή την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προκειμένου να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά σήματα στο κοινό"

 

'Άρθρο 3

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 95/51/ΕΚ)

 

1. Καταργούνται οι περιορισμοί στην παροχή χωρητικότητας για τη μετάδοση μέσω δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και επιτρέπεται η χρήση των δικτύων αυτών για την παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης υπόκειται στις διαδικασίες χορήγησης Άδειας ή αποδοχής Δήλωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών παρέχει χωρητικότητα μετάδοσης μέσω του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 40/96 (ΦΕΚ 27Α)

4. Για τους σκοπούς της ανωτέρου παραγράφου ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών υποχρεούται να παρέχει είτε μισθωμένες γραμμές είτε μισθωμένη χωρητικότητα από το δίκτυό του για τη διασύνδεση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, όταν αυτό απαιτείται.

5. Σε περίπτωση λειτουργίας περισσοτέρων του ενός δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, η απ' ευθείας διασύνδεση των δικτύων αυτών, μέσω των φορέων καλωδιακής τηλεόρασης, δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του εδαφίου Λ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/94, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2578/98 (Α' 30).

 

'Άρθρο 4

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 95/51/ΕΚ)

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών υποχρεούται να τηρεί διαφορετικές λογιστικές εγγραφές των δαπανών και των εσόδων του που προκύπτουν από την παροχή χωρητικότητας και μετάδοσης μέσω του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης και του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθώς και για τις δραστηριότητές του ως φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για καθένα από τα δίκτυα αυτά.

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος

Αθήνα, 5 Μαΐου 1998

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠOYPΓOΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ