ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 103

15 Μαΐου 1998

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122

Σχετικά με τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθ­μών σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/97/ΕΟΚ, με την οποία συμπληρώθηκε η οδηγία 91/263/ΕΟΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρ­μογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως αντικαταστά­θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α' 261) και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α' 101).

2. Τις διατάξεις του δεύτερου Άρθρου του Ν.2077/92 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση" και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμ­βάνονται στην Τελική Πράξη (Α' 136).

3. Τις διατάξεις του Άρθρου 29Α του Νόμου 1558/1985 (Α' 137) που προστέθηκε με το Άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 1. παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α' 38).

4. Τις διατάξεις του Ν.1843/1989 "Κύρωση των τελικών πράξεων Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γε­νεύη 1983)", (Α' 96).

5. Τις διατάξεις του Ν.2246/1994 "Οργάνωση και λει­τουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών" (Α'172).

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθ. 424/95 (Α' 243).

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτού του Προε­δρικού Διατάγματος δεν δημιουργούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την υπ' αριθμ.191/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλί­ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ε­θνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών. αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά­ξεις της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ο­κτωβρίου 1993.

 

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στον ε­ξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών όπως αυτός ο­ρίζεται στην παράγραφο 2.

2. Κατά την έννοια του παρόντος ΠΔ ισχύουν, κατά πε­ρίπτωση, οι ορισμοί του ΠΔ 424/95 και επιπλέον οι ακό­λουθοι:

- "εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών" νοείται ο εξοπλισμός ο οποίος είναι ικανός να χρησιμοποιηθεί εί­τε μόνο για εκπομπή (σταθμός εκπομπής) είτε για εκπο­μπή και για λήψη (σταθμός εκπομπής - λήψης) είτε μόνο για λήψη (σταθμός μόνο λήψης) σημάτων ραδιοεπικοινω­νίας μέσω δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημάτων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών που έχει ειδικά κατασκευαστεί με προορισμό να χρησιμοποιείται ως μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνια­κού δικτύου.

- "επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί­κτυο" νοείται κάθε σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινω­νιακό δίκτυο η οποία δεν περιλαμβάνει διαστημικό τμήμα.

3. Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει να δηλώνει αν ο εξοπλισμός προορίζεται ή όχι για επίγεια σύνδεσή του με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

4. Αρμόδιοι κρατικοί φορείς για την εφαρμογή του πα­ρόντος ορίζονται. κατά περίπτωση, το Υπουργείο Μετα­φορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), οι Νομαρχιακές Αυτοδι­οικήσεις, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και κάθε άλλη κατά νόμο αρμόδια αρχή.

 

Άρθρο 3

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, η θέση σε λει­τουργία και η χρήση εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μόνο λήψης ο οποίος δεν προορίζεται για επί­γεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τη συμβατή με την Κοινοτική νομοθεσία, μόνο αν ο εν λόγω εξοπλισμός ικα­νοποιεί τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ, εφόσον αυτός εί­ναι σωστά εγκατεστημένος συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Η λειτουργία των σταθμών αυτών υπόκειται σε ενδεχό­μενη παρενόχληση από νομίμως λειτουργούντα ραδιοη­λεκτρικά δίκτυα της σταθερής υπηρεσίας, τα οποία συμ­μερίζονται τις ίδιες ζώνες συχνοτήτων με τη σταθερή υ­πηρεσία μέσω δορυφόρου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινω­νιών και τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνο­τήτων.

Μια τέτοια χρήση του εν λόγω εξοπλισμού πρέπει να εί­ναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία, τη συμβατή με την Κοινοτική νομοθεσία. η οποία περιορίζει τη λήψη υ­πηρεσιών μόνο στο χρήστη για τον οποίο προορίζονται.

2. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά κάθε άλλου εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μόνο αν ο εν λόγω εξοπλισμός ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., εφόσον αυτός είναι σωστά εγκατεστημένος, συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Η χρήση του εν λόγω εξοπλισμού υπόκειται στους ό­ρους αδειοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου και της παραγράφου 4 του Άρθρου Τρίτου του Νόμου 2246/94 (Α' 172), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2του Άρθρου 11 του Ν.2465/87 (Α' 28), καθώς και σε συντονισμό συχνοτήτων κατά τις διαδικα­σίες του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

3. Απαγορεύεται η σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινω­νιακό δίκτυο εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθ­μών, ο οποίος δεν προορίζεται για επίγεια σύνδεση με το δίκτυο αυτό.

Αρμόδιος οργανισμός για τον έλεγχο είναι η Εθνική Ε­πιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) .

4. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη συνδεδεμένος με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο εξοπλισμός δορυφορι­κών επίγειων σταθμών ο οποίος δεν προορίζεται για επί­γεια σύνδεση με το δίκτυο αυτό ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει αμέσως να αποσυνδεθεί.

Αρμόδιος οργανισμός για τον έλεγχο είναι η Εθνική Ε­πιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ).

Η ΕΕΤ. εφόσον διαπιστώνει ότι υπάρχει ήδη συνδεδεμένος με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τέτοιος εξο­πλισμός, ειδοποιεί εγγράφως το χρήστη για την άμεση α­ποσύνδεση του υπόψη εξοπλισμού από το δημόσιο τηλε­πικοινωνιακό δίκτυο όπου ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος και κοινοποιεί την επιστολή στο φορέα εκ­μετάλλευσης του εν λόγω δικτύου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη στις σχετικές υποδείξεις. ή σε περίπτωση υποτροπής, η ΕΕΤ με αιτιολογημένη απόφαση της και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου επιβάλλει στο χρήστη κατάσχεση του υπόψη εξοπλισμού και πρόστιμο από 5.000.000 δρχ. ως 10.000.000 δρχ..

Η ΕΕΤ ενημερώνει σχετικά το κοινό, μέσω ευρείας δη­μοσιοποίησης (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ., ώστε να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

Άρθρο 4

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η ελεύθερη κυ­κλοφορία εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μόνο εφόσον είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρό­ντος ΠΔ.

 

Άρθρο 5

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέ­πει να ικανοποιεί τις ίδιες ουσιώδεις απαιτήσεις που τίθε­νται στο Άρθρο 5 του ΠΔ 424/95 (Α' 243).

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ΠΔ, καθώς επίσης και του ΠΔ 424/95 (Α' 243), στις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 5(α) του ΠΔ 424/95 (Α' 243) η ασφάλεια των προσώπων εννοείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Υπουργική Απόφαση 470/85 (Β' 183).

3. Στο πλαίσιο του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών εκπομπής ή εκπομπής - λήψης στην ουσιώδη α­παίτηση που τίθεται στο άρθρο 5(ε) του ΠΔ 424/95 (Α' 243) σχετικά με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων συμπεριλαμβάνεται η αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων και η απο­φυγή επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ διαστημικών και ε­πίγειων συστημάτων επικοινωνιών και άλλων τεχνικών συ­στημάτων.

4. Στο πλαίσιο του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότη­τας εφόσον αφορούν ειδικά τους εξοπλισμούς δορυφο­ρικών επίγειων σταθμών υπόκεινται στην ουσιώδη απαί­τηση που τίθεται στο Άρθρο 5(γ) του ΠΔ 424/95 (Α' 243).

5. Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέ­πει να ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που τίθενται στο Άρθρο 5(στ) του ΠΔ 424/95 (Α' 243) σχετικά με τη δια­συνεργασία του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

6. Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέ­πει να ικανοποιεί τις ουσιώδες απαιτήσεις που τίθενται στο Άρθρο 5 (ζ) του ΠΔ 424/95 (Α' 243) σχετικά με τη δια­συνεργασία του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μέσω του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγει­ων σταθμών είναι ικανός και προορίζεται. να υποστηρίζει υπηρεσία για την οποία το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαικής Ένωσης έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλη την Κοινότητα. θεωρούνται αιτιολογημένες και οι απαιτήσεις που αφορούν αυτή τη διασυνερ­γασία πρέπει να καθορίζονται. κατά περίπτωση, σύμφω­να με διαδικασία που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 5 και 6 του παρόντος Άρθρου, ο εξοπλισμcς δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν επιβάλλεται να ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που τίθενται στο Άρθρο 5 (β), (δ), (στ) και (ζ) του ΠΔ 424/95 (Α' 243).

 

Άρθρο 6

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Θεωρείται ότι ανταποκρίνεται κατ' αρχήν στις ουσιώ­δες απαιτήσεις του άρθρου 5 (α) και (β) του ΠΔ 424/95 (Α' 243) ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που είναι σύμφωνος με τα ελληνικά πρότυπα που εφαρμόζουν (μεταφέρουν στην εθνική τυποποίηση) τα κατάλληλα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτή­σεις του Άρθρου 5. παράγραφοι 2 ως 5 του παρόντος ΠΔ. ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που είναι σύμφωνος με τους κοινούς τεχνικούς κανονισμούς (Com­mon Technical Regulations - CTR) ή τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τμήμα αυτών των προτύπων, των οποίων τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 7

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Μεταφορών και Επι­κοινωνιών θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που α­ναφέρονται στο Άρθρο 6 του παρόντος ΠΔ υπερβαίνουν ή δεν ικανοποιούν πλήρως τις σχετικές ουσιώδεις απαι­τήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του παρόντος ΠΔ τότε θέτει το ζήτημα. για περαιτέρω αντιμετώπιση, στην Επιτροπή Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού (ACTE) μέ­σω των εκπροσώπων του Ελληνικού Κράτους στην επι­τροπή αυτή (Άρθρο 7, εδάφιο 3 του ΠΔ 424/95).

 

Άρθρο 8

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Η ΕΕΤ. όταν διαπιστώσει ότι εξοπλισμός δορυφορι­κών επίγειων σταθμών που φέρει τα σήματα που προβλέ­πουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος ΠΔ και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του, δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές ουσιώδεις απαιτή­σεις του Άρθρου 5, εφαρμόζει τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται στο Άρθρο 8 του ΠΔ 424/95.

2. Η ΕΕΤ, όταν διαπιστώσει ότι εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν είναι σύμφωνος με τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις φέρει σήμανση κατά ΕΕ. επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακροάσεως του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, πρόστιμο ύψους από 5.000.000 δρχ. ως 10.000.000 δρχ. και πληροφορεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη.

3. Η ΕΕΤ ενημερώνει σχετικά το κοινό. μέσω ευρείας δη­μοσιοποίησης (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ.), ώστε να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος Άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Άρθρο 9

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Κατ' επιλογή του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτη­μένου αντιπροσώπου του, που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών εκπομπής ή εκπομπής - λήψης υπόκει­ται σε όλες τις διατάξεις του Άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ΠΔ 424/95 που αφορούν την αξιολόγηση της συμ­μόρφωσης.

2. Τα διάφορα στοιχεία και η αλληλογραφία που αφο­ρούν τις διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος Άρθρου συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα όπως προβλέπεται στο Άρθρο 9 παράγραφος 3 του ΠΔ 424/95.

3. Το Άρθρο 10 παράγραφος 4 εδάφιο α της Κοινής Υ­πουργικής Απόφασης Αριθ.94649/8682/93 (Β' 688) των Υ­πουργών Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών δεν έχει εφαρμογή στον εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ΠΔ ή του ΠΔ 424/95.

 

Άρθρο 10

(Άρθρο 9 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών μόνο λή­ψης που προορίζεται να συνδεθεί επιγείως στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπόκειται, ως προς την επίγεια διεπαφή του, στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος ΠΔ όσον αφορά την αξιολόγηση της συμ­μόρφωσης, ενώ ως προς τα άλλα στοιχεία, αυτά υπόκει­νται είτε στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος ΠΔ είτε στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου παραγωγής της ΕΕ που καθορίζονται στο Παράρτημα. στο βαθμό που αφορούν τις απαιτήσεις του παρόντος Π Δ.

 

Άρθρο 11

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών μόνο λή­ψης που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως στο δημό­σιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπόκειται είτε στις διατάξεις του Άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος ΠΔ είτε στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου παραγωγής της ΕΕ που καθορίζονται στο Παράρτημα. στο βαθμό που αφορούν τις απαιτήσεις του παρόντος ΠΔ.

 

Άρθρο 12

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

Εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος ΠΔ. ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθ­μών που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως στο δημό­σιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή η οποία συ­ντάσσεται και διαβιβάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 3 και του Παραρτήματος VIII του ΠΔ 424/95, με μόνη τη διαφορά ότι στη δήλωση θα γίνεται παραπο­μπή στο παρόν ΠΔ αντί του ΠΔ 424/95.

 

Άρθρο 13

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

'Όσο αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες για τους δια­κοινωμένους οργανισμούς και τα εργαστήρια δοκιμών οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 10 και στο Παράρτημα V του ΠΔ 424/95.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

Άρθρο 14

(Άρθρο 13 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

1. Η σήμανση του εξοπλισμού δορυφορικών σταθμών που είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ θα αποτελείται από το σύμβολο "CE" ακολουθούμενο από τον αριθμό αναγνώρισης του αρμόδιου διακοινωμένου οργανισμού και, όπου χρειάζεται, από ένα σύμβουλο που υποδηλώνει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται και είναι κα­τάλληλος για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοι­νωνιακό δίκτυο. Το σύμβολο "CE" και τα δύο άλλα σύμβο­λα είναι τα ίδια με εκείνα που δίνονται στο Παράρτημα VI του ΠΔ 424/95.

2. Απαγορεύεται η επίθεση σημάτων τα οποία ενδέχεται να συγχέονται με τη σήμανση κατά ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω.

Παράβαση της παρούσας διάταξης συνεπάγεται την ε­πιβολή προστίμου. από την ΕΕΤ, με αιτιολογημένη από­φασή της και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου, ύ­ψους από 500.000 δρχ. ως 1.000.000 δρχ.

3. Ο κατασκευαστής οφείλει να δίνει τα εξής στοιχεία α­ναγνώρισης για τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών: τύπο, αριθμό παρτίδας και/ή σειράς καθώς και όνομα του κατασκευαστή και/ή του προμηθευτή που ευ­θύνεται για τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 η σήμανση του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μόνο λήψης ο οποίος δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δη­μόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και ο οποίος υπόκειται στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου παραγωγής της ΕΕ που καθορίζονται στο Παράρτημα, στο βαθμό που αφο­ρούν τις απαιτήσεις του παρόντος ΠΔ, συνίσταται στη σή­μανση κατά ΕΕ που αποτελείται από το σύμβολο "CE".

5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν φέρει σήμανση κατά ΕΕ. η ΕΕΤ. με αιτιο­λογημένη απόφασή της, κατόπιν ακροάσεως του υπευ­θύνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ­που, ενεργεί κατάσχεση του εξοπλισμού αυτού και επι­βάλλει στον εμπορευόμενο τον εξοπλισμό αυτό πρόστιμο από 5.000.000 δρχ. ως 10.000.000 δρχ.

6. Η ΕΕΤ ενημερώνει σχετικά το κοινό, μέσω ευρείας δη­μοσιοποίησης (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ.), ώ­στε να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος Άρθρου.

 

Άρθρο 15

(Άρθρο 14 της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ)

 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται. από τις αρμόδιες αρ­χές, επίθεση της σήμανσης που αναφέρεται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 του παρόντος σε εξοπλισμό δορυφο­ρικών επίγειων σταθμών ο οποίος:

- δεν συμμορφώνεται προς έναν εγκεκριμένο τύπο, ή

- συμμορφώνεται προς έναν εγκεκριμένο τύπο ο οποίος δεν ικανοποιεί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ισχύουν για τον εξοπλισμό, ή

σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει εκπληρώ­σει τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από τη σχε­τική δήλωση συμμόρφωσης κατά ΕΕ. εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες με εκείνες που αναφέρονται στο Άρθρο 12 του ΠΔ 424/95.

Η ΕΕΤ ενημερώνει σχετικά το κοινό, μέσω ευρείας δη­μοσιοποίησης (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ.), ώστε να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος Άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 16

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο οι λεπτομέρειες εκτελεστικού και τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 17

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πα­ρόντος ΠΔ το ακόλουθο Παράρτημα.

 

ΠΑΡAPTΗΜA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντι­πρόσωπός του που είναι εγκατεστημένος μέσα στην Ευ­ρωπαϊκή 'Ένωση, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 του παρόντος Πα­ραρτήματος, εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμέ­να προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος Π.Δ. που τα αφορούν.

Ο κατασκευαστής πρέπει να επιθέτει τη Σήμανση κατά ΕΕ (Άρθρο 14) σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δή­λωση συμμόρφωσης προς τον τύπο.

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα τε­χνικά έγγραφα (τεχνική τεκμηρίωση) που περιγράφονται στην Παράγραφο 3 του παρόντος Παραρτήματος και πρέ­πει, ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που είναι εγκατεστημένος μέσα στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση, να τα φυλάσσει για χρονική περίοδο που λήγει τουλάχιστον 10 χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε το τελευταίο προϊόν, ώστε να είναι στη διάθεση της ΕΕΤ για έλεγχο.

Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του εί­ναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποχρέ­ωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε να είναι στη διάθεση της ΕΕΤ. υπέχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

3. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος αυτού προς τις απαιτήσεις του παρόντος ΠΔ που το αφορούν. Προς το σκοπό αυτό πρέπει, στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοια αξιολόγηση, να περιλαμβάνει:

-γενική περιγραφή του προϊόντος,

-τα μελετητικά και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υ­ποσυστημάτων, των κυκλωμάτων, κ.λ.π..

-τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και καταλόγων και τη λειτουργία του προϊόντος,

- κατάλογο των προτύπων που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ., που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ή, ελλείψει τέτοιων προτύπων, τον τεχνικό φάκε­λο κατασκευής και περιγραφές των λύσεων που εφαρμό­ζονται για την τήρηση εκείνων των απαιτήσεων του παρό­ντος ΠΔ που αφορούν το προϊόν,

-τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού που έχουν γίνει. εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί κ.λ.π.,

- εκθέσεις δοκιμών.

4. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω­πός του τηρεί αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μα­ζί με την τεχνική τεκμηρίωση.

5. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέ­τρα ώστε η διεργασία κατασκευής να διασφαλίζει τη σμμ­φωνία των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς την τεχνι­κή τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος, καθώς και προς εκείνες τις α­παιτήσεις του παρόντος Π.Δ. που τα αφορούν.

 

Άρθρο 18

 

Η ισχύς του παρόντος ΠΔ αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτου­με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 6 Μαΐου 1998

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ