ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 113

4 Ιουνίου 1999

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 104

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α" 34) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α" 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α" 261).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1650/1986.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1741/87 (ΦΕΚ 225Α") "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ( ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957.

4.Την Δ17α/03/99/Φ.221/1996 (1006Β") κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων "Έργων Θεόδωρο Κολιοπάνο και Χρή­στο Βερελή.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α" του Ν. 1558/1985 (Α" 137) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α" 154) ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α" 38).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού.

7. Την με αριθμ. 25/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αποφασίζουμε:

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και γενικές διατάξεις

.

Άρθρο 1

Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές με­ταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων". (ΕΕ L319/7).

Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποί­ες εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ . Δεν εφαρμόζονται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τις οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας ή εμπίπτουν στην ευθύνη τους.

 

Άρθρο 2

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ., νοούνται ως:

- "ADR": η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 30 Σεπτεμβρίου 1957 που έχει κυρωθεί με τον Ν.1741 /87 (ΦΕΚ 225 Α") "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)" που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957 καθώς και οι τροποποιήσεις της,

- "όχημα": οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για οδική χρήση ολοκληρωμένο ή ημιτελές, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h, και τα ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κινούνται επί τροχιών, γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των μηχανημάτων έργου ,

- "επικίνδυνα εμπορεύματα" οι ύλες και τα αντικείμενα των οποίων η οδική μεταφορά απαγορεύεται ή επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένους όρους, βάσει των παραρτημάτων Α και Β, του παρόντος,

- "μεταφορά": οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς η οποία εκτελείται από όχημα, εν όλω ή εν μέρει, επί δημοσίων οδών του εθνικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τα παραρτήματα Α και Β, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά την ευθύνη από τις δραστηριότητες αυτές.

Αποκλείονται από αυτό τον ορισμό οι μεταφορικές δραστηριότητες που εκτελούνται καθ" ολοκληρίαν εντός της πε­ριμέτρου κλειστού χώρου στον οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 3

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Π.Δ., η μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία απα­ριθμούνται στο παράρτημα Α επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζουν τα παραρτή­ματα Α και Β, ιδίως όσον αφορά:

α) τη συσκευασία και την επισήμανση των ως άνω εμπορευμάτων και

β) την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την καλή λειτουργία του οχήματος μεταφοράς των εν λόγω εμπορευμάτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισμό των οχημάτων μεταφοράς εrnκίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και τη διαδικασία ελέγ­χου και ταξινόμησης των οχημάτων αυτών.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Π.Δ., δεν μπορούν να μεταφέρονται οδικώς τα εrn­κίνδυνα εμπορεύματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται βάσει των παραρτημάτων Α και Β του παρόντος Π.Δ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Παρεκκλίσεις, περιορισμοί και εξαιρέσεις

 

Άρθρο 4

Οι υφιστάμενες κάθε φορά διατάξεις για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίες εfναι σύμ­φωνες προς τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις μεταφορές αυτές, έως ότου τα παραρτήματα Α και Β του πα­ρόντος Π.Δ. αναθεωρηθούν ώστε να ανταποκρίνονται προς τις εν λόγω συστάσεις, μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ μόνο για εθνικές μεταφορές που εκτελούνται από οχήματα με Ελληνική άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή ενη­μερώνεται σχετικά η Επιτροπή.

 

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη άλλων εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων, και ιδίως εκείνων που αφορούν την πρόσβαση στην αγο­ρά, με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών μπορούν να ρυθμίζονται ή να απαγορεύονται οι μεταφορές ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων στον εθνικό χώρο, για λόγους άλλους πλην της ασφάλειας κατά την μεταφο­ρά , για λόγους που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια ή την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Ρυθμίσεις που επιβάλλονται με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών στα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μέσω του εθνικού χώρου και που επιτρέπονται από την "ένδειξη περιθωρίου" ("marginal") 10 599 του παραρτήματος Β, πρέπει να έχουν περιορισμένη τοπικά ισχύ και να εφαρμόζονται τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς μεταφορές και χωρίς διακρίσεις.

3.Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών μπορούν να εφαρμόζονται αυστηρότερες διατάξεις για τις μεταφορές οι οποίες εκτελούνται με οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί Ελληνική άδεια κυκλοφορίας ή στα οποία έχει επιτραπεί η κυκλοφορία στον εθνικό χώρο , όχι όμως όσον αφορά την κατασκευή των οχημάτων.

4. Εάν οι αρμόδιες Υπηρεσίες κρίνουν ότι οι διατάξεις ασφάλειας αποδείχθηκαν, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος, ανεπαρκείς για τον περιορισμό των εγγενών κινδύνων της μεταφοράς και ότι χρειάζονται επείγουσες ενέρ­γειες, γνωστοποιεί στην Επιτροπή, κατά το στάδιο επεξεργασίας του σχεδίου, τα μέτρα που μελετά να λάβει. Η Επι­τροπή, ενεργώντας με τη διαδικασία του άρθρου 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ (ΕΕL 319/7) αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων και καθορίζει τη διάρκειά τους.

5. Εθνικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 διατηρούνται, εφόσον οι διατάξεις αυτές αφορούν: - τις μεταφορές υλών της κλάσης 1.1,

- τις μεταφορές ασταθών ή και εύφλεκτων τοξικών αερίων της κλάσης 2, τις μεταφορές υλών που περιέχουν διοξίνες ή φουράνια,

- τις μεταφορές, με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια - δεξαμενές άνω των 3.000 λίτρων, υγρών των κλάσεων 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ή 8 που δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα b) ή c) των εν λόγω κλάσεων.

Οι σχετικές διατάξεις πρέπει να αφορούν μόνο:

- την απαγόρευση της εκτέλεσης των μεταφορών αυτών οδικώς όταν είναι δυνατό να εκτελεστούν σιδηροδρομικώς ή δια πλωτής οδού,

- την υποχρέωση χρησιμοποίησης ορισμένων προτιμησιακών διαδρομών ή

- κάθε άλλη διάταξη σχετικά με τη συσκευασία υλών που περιέχουν διοξίνες ή φουράνια.

Οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να διευρυνθούν ή να γίνουν αυστηρότερες. Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις κοινοποι­ούνται στην Επιτροπή η οποία ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

 

Άρθρο 6

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται στον εθνικό χώρο η οδική μεταφορά επι­κίνδυνων εμπορευμάτων που ταξινομούνται, συσκευάζονται και επισημαίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές, όταν η όλη μεταφορά περιλαμβάνει και θαλάσσια ή αερο­πορική μεταφορά.

2. Για τις μεταφορικές δραστηριότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων, που περιορίζονται στον εθνικό χώρο., στην επι­σήμανση των εμπορευμάτων και στα αναγκαία παραστατικά έγγραφα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των πα­ραρτημάτων Α και Β, θα χρησιμοποιείται μόνο η Ελληνική γλώσσα.

3. Οχήματα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 η Ιανουαρίου 1997 και τα οποία δεν είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις αυτές, αλλά των οποίων η κατασκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 , επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στον εθνικό χώρο, υπό την επιφύλαξη ότι τα οχήματα αυτά παραμένουν εντός των απαιτούμενων επιπέδων ασφάλειας.

4. Η χρήση των περιεκτών και δεξαμενών που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 η Ιανουαρίου 1999 και παραμένουν εντός των απαιτουμένων επιπέδων ασφάλειας μπορεί να συνεχισθεί υπό τους αρχικούς όρους.

5. Μέχρις ότου περιληφθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα διατάξεις σχετικές με τις κατάλληλες, για τις κλιματικές ζώ­νες της Ελλάδας, Θερμοκρασίες αναφοράς και μέχρις ότου προστεθούν στα παραρτήματα Α και Β παραπομπές στα πρότυπα αυτά, εrnτρέπεται για την μεταφορά στον εθνικό χώρο υγροποιημένων αερίων και μιγμάτων υγροποιημένων αερίων, να εφαρμόζονται άλλες εθνικές διατάξεις σχετικά με τη θερμοκρασία αναφοράς, από αυτές που προβλέπο­νται στα παραρτήματα Α και Β του κεφαλαίου αυτού.

6. Για τις μεταφορές στον εθνικό χώρο, επιτρέπονται συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν πιστο­ποιηθεί σύμφωνα με την Συμφωνία ADR πριν από την 1 η Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευασίες αυ­τές φέρουν ημερομηνία κατασκευής και μπορούν να υποβληθούν επιτυχώς στις δοκιμές που προέβλεπε η ισχύουσα έως την 31η Δεκεμβρίου 1996 και εφόσον όλες αυτές οι συσκευασίες παραμένω εντός των απαιτουμένων επιπέδων ασφάλειας, πράγμα που συμπεριλαμβάνει, ενδεχομένως, δοκιμές και επιθεωρήσεις, κατά το εξής σύστημα

- μεγάλοι μεταλλικοί περιέκτες χύδην μεταφοράς, μεταλλικά δοχεία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 50 λίτρων: επί διάστημα δεκαπέντε ετών το πολύ από την ημερομηνία κατασκευής τους.

7. Με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφά­λεια, επιτρέπεται να χορηγούνται προσωρινές παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα Α και Β, προκειμένου να μπορούν να διεξάγονται στον εθνικό χώρο οι αναγκαίες δοκιμές για την τροποποίηση των διατάξεων των παραρτημάτων αυτών σε συνάρτηση με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Για τις προσωρινές παρεκκλίσεις ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή η οποία ενημερώνει και τα άλλα κράτη μέλη.

Οι προσωρινές παρεκκλίσεις που συμφωνούνται μεταξύ των αρμοδίων αρχών της Ελλάδας και των αρμοδίων αρχών άλ­λων κρατών μελών, βάσει των "ενδείξεων περιθωρίου ("marginals) 2010 και 10602 των παραρτημάτων Α και Β του πα­ρόντος κεφαλαίου, πρέπει να λαμβάνουν μορφή πολυμερούς συμφωνίας η οποία Θα προτείνεται στις αρμόδιες αρχές όλων των κρα­τών μελών από την αρμόδια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη συμφωνία. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά.

Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του μεταφορέα ή του παραλήπτη, διαρ­κούν επί πέντε έτη κατ'ανώτατο όριο και δεν ανανεώνονται.

8. Με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση στον εθνικό χώρο ad hoc μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή και μεταφορών απαγορευμένων βάσει των παραρτημάτων Α και Β, ή η εκτέ­λεση μεταφορών υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Α και Β.

9. Οι υπόλοιπες παρεκκλίσεις οι οποίες επιτρέπονται βάσει των "ενδείξεων περιθωρίου ("marginal") 2010 και 10602 των παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 7.

 

Άρθρο 7

 

Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσβαση στην αγορά, τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή τα οποία έχουν γίνει δεκτά προς κυκλοφορία από τρίτες χώρες, επιτρέπεται να εκτελούν διεθνείς μεταφορές εrnκίνδυγων εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι μεταφορές αυτές είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι1Ι

Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 8

Αρμόδια αρχή για την έκδοση έγκρισης για νέους τύπους δεξαμενών και άλλων υπερκατασκευών οχημάτων που με­ταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, καθώς και Πιστοποιητικών έγκρισης για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με όσα προ­βλέπονται στα περιθώρια 10281 έως 10299, 211140 έως 211159 και την Προσθήκη Β2 του Παραρτήματος Β του πα­ρόντος, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 9

 

1. Με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών τίθενται σε ισχύ οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρ­μογή διατάξεων αυτών που δεν ρυθμίζονται.

2. Οι διατάξεις εσωτερικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονrαι στον τομέα που διέπεται από το παρόν Π.Δ. ανακοινώνο­νται στην Επιτροπή.

3. Οι διατάξεις του Π.Δ.355/94 (Α΄189) που αντίκεινται στο παρόν Π.Δ. καταργούνται

4. Τα Προσωρινά Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης που εκδόθησαν σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ.355/94 καταργούνται.

 

Άρθρο 10

Προσαρτώνται τα Παραρτήματα Α και Β και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρο 11

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


 

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦ.ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ