ζητημάτων εκ της αποδοχής της εκ/σεως της Σιδ/κής Γραμμής Αλεξανδρουπόλεως - Πυθίου - Ελληνοβουλγαρικών συνόρων εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίων Σιδηροδρόμων.

 

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 6 Σεπτεμβρίου 1946

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

266

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ'αριθμ. 87

Περί κυρώσεως της υπ'αριθ. 116/46 Πράξεως και ρυθμίσεως των προκυπτόντων ζητημάτων εκ της αποδοχής της εκ/σεως της Σιδ/κής Γραμμής Αλεξανδρουπόλεως - Πυθίου - Ελληνοβουλγαρικών συνόρων εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίων Σιδηροδρόμων.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Άρθρον 1

Κυρούται η υπ'αριθμ. 116/46 Συντακτική πράξις "περί καταργήσεως της υπ'αρίθ. 47/1945 Συντακτικής Πράξεως "περί κυρώσεως της υπ'αριθμ. 17 της 16 Νοεμβρίου 1944 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου περί συγχωνεύσεως εις τους Σ.Ε.Κ. του δικτύου της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων".

 

Άρθρον 2

 

Η δια της κατά τα ανωτέρω κυρουμένης Συντακτικής πράξεως αποφασισθείσα απόδοσις εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμων (Γ.Ε.Σ.) υπό των Σ.Ε.Κ. του σιδηροδρομικού τούτου δικτύου πραγματοποιηθήσεται κατά το δυνατόν ταχύτερον, πάντως δε ουχί πέραν του διμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

2 Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Μεταφορών όπως δι'αποφάσεως του καθορίση τας λεπτομέρειας της αποδόσεως και καταρτίση επιτροπή προς παραγματοποίησιν ταύτης.

3. Αποδοτέα είναι τα εν τω Πρωτόκολλο παραλαβής, αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και αντικείμενα, ως και τα τυχόν μεταγενεστέρως περιελθόντα εις τους Σ.Ε.Κ. και αποδεδειγμένως ανήκοντα εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμων.

4. Τα εν τω αποδοθησομένων δικτύων τυχόν ευρισκόμενα πάσης φύσεως αντικείμενα απογραφής τα ανήκοντα εις τους Σ.Ε.Κ., ως και υλικά καταναλώσεως αυτών δύναται να παραχωρηθώσιν εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμων τη αιτήσει της επί καταβολή της τρεχούσης οξιάς αυτών. Όσον αφορά τα είδη απογραφής και υλικά εν γενεί τα αγορασθέντα υπό των Σ.Ε.Κ. παρά των Τουρκικών Σιδ/μων ταύτα θα πληρωθούν εις την τιμήν και το νόμισμα της αποκτήσεως αυτών υπό των Σ.Ε.Κ.

 

Άρθρον 3

 

1. Από της κατά το προηγούμενον άρθρον αποδόσεως του δικτύου εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμων παύει οιαδήποτε ανάμιξις των Σ.Ε.Κ. εις την εκμετάλλευσιν του δικτύου τούτου της Γ.Ε.Σ. αποκαθισταμένης πλήρως εις τα εκ των ισχυουσών συμβάσεων δικαιώματα εκμεταλλεύσεως του δικτύου και τας εκ των ιδίων συμβάσεων υποχρεώσεις.

2. Οι Σ.Ε.Κ. υποχρεούνται να αποδόσωσιν εις την Γ.Ε.Σ. το τυχόν πλεόνασμα το οποίον ήθελε προκύψει εκ του τηρουμένου ειδικού λογαριασμού δια τον χρόνον της υπ'αυτων εκμεταλλεύσεως του δικτύου της Γ.Ε.Σ.

Πέραν του τυχόν ως άνω πλεονάσματος οι Σ.Ε.Κ. δεν υποχρεούνται να καταβάλλωσι εις την Γ.Ε.Σ. έτεραν αποζημίωσιν, ει μη το ποσόν καθ'ό ήθελεν τυχόν αποδειχθή ότι το πλεόνασμα τούτο υπό της ιδίας κατά το αυτό χρονικό διάστημα και υπό τας αυτάς συνθήκας.

3. Το τυχόν προκύπτον έλλειμμα εκ του τηρουμένου ειδικού λογαριασμό, βαρύνει του Σ.Ε.Κ. καθ'ό μέρος τουτο εξάγεται εκ του υπολογισμού των δαπανών της συνήθους εκμετάλλευσης του δικτύου.

Αι δαπάναι όμως αι γενομέναι υπό των Σ.Ε.Κ. πέραν των ως άνω δαπανών της συνήθους εκμεταλλεύσεως του δικτύου λόγω της επί μακρόν παραμελήσεως της κανονικής συντηρήσεως αυτού βαρύνουν της Γ.Ε.Σ.

 

Άρθρον 4

 

1. Εντός τριμήνου από της κατά τα ανωτέρω αποδόσεως του δικτύου των Σ.Ε.Κ. δέον όπως ανακοινωσωσιν εις την Γαλλοελληνικήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμων τ'αποτελέσματα του τιμηθέντος ειδικού λογαριασμού δια τον χρόνον της υπ'αυτών εκμεταλλεύσεως του δικτύου τούτου.

2. Η Γαλλοελληνικήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμων, λαμβάνουσα γνώσιν των αποτελεσμάτων του λογαριασμού τούτου δικαιούται εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ανακοινώσεως αυτών, να υποβάλλει τας τυχόν αντιρρήσεις της εις το Υπουργείον Μεταφορών, εντός δε τριμήνου από της υποβολής των αντιρρήσεων τούτων, αποφαίνονται επί του βασίμου ή ού αυτών οι Υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών δια κοινής γνώμης αυτών, αποφάσεως εκδιδομένης μετά γνώμην του παρά τω Υπουργείω Μεταφορών Συμβουλίου Σιδ/μων.

Εν περιπτώσει αποδοχής της αποφάσεως ταύτης υπό της Γ.Ε.Σ., δικαιούται αυτή όπως εντός μηνός από της κοινοποιήσεώς της, προσφύγη, προς οριστικήν επίλυσιν της διαφοράς ενώπιον του Εφετείου Αθηνών καθισταμένου αρμοδίου και δικάζοντος κατά την διαδικασίαν και τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5367 "περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων" ως τροποποιήθέν αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του υπ'αριθ. 1966 (1939) Α.Ν. "περί συμπληρώσεως των περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων κειμένων διαταξεων"

 

Άρθρον 5

 

Υπό την επιφύλαξιν της εφαρμογής των διατάξεων των επόμενων άρθρων, το προσωπικόν του δικτύου επανέρχεται αυτοδικαίως εις την Υπηρεσίαν της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδ/μων και εις άς θέσεις κατέιχε κατά την ημέρας της διακοπής της εκμεταλλεύσεως 6/4/41.

 

Άρθρον 6

 

1. Προς προστασίαν της ασφάλειας του Κράτους συνίσταται εν Αλεξανδρούπολει γραφείον ελέγχου και παρακολουθήσεως της εκμεταλλεύσεως του δικτύου της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων και άπαντος του προσωπικού αυτής. Ο έλεγχος και η παρακολούθησης αυτη είναι άσχετος προς τον Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, βάσει των συμβάσεων και των κειμένων Νόμων ασκούμενον τεχνικόν και οικονομικόν έλεγχον.

2. Του γραφείου τούτου προΐσταται ανώτερος αξιωματικός, όστις μετά του εκάστοτε απαιτούμενου προσωπικού από του ανώτατου μέχρι του κατώτατου υπάλλήλου, τεχνίτου εργάτου κτλ ειδικότερον δε έχει τα ακόλουθας αρμοδιότητας:

Το γραφείον τούτο προς εκπλήρωσιν του ως άνω σκοπού ασκεί εποπτείαν εφ'όλοκλήρου εν γένει του προσωπικού από του ανώτατου μέχρι του κατωτέρου υπαλλήλου τεχνίτου εργάτου κλτ ειδικώτερον δε έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:

α) Ουδεμία απόφασις της Διοικήσεως ή Διευθύνσεως της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδ/μων, αφορώσα την πρόληψιν , τοποθέτησιν, μετάθεσιν, απόσπασιν ή καθ'οιονδήποτε τρόπον ανάθεσιν υπηρεσίας ή απόλυσιν του προσωπικού αυτής εκτελείται ΄άνευ προηγούμενης εγγράφου συγκαταθέσεως του Προϊσταμένου του Γραφείου τούτου.

 

β) Το Γραφείον τούτο δικαιούται να ζητή δια του Υπουργείου Μεταφορών την εκτός υπηρεσίας θέσιν ή μετάθεσιν υπαλλήλων, τεχνιτών, εργατών κτλ, η δε Δ/σις της εταιρίας υποχρεούται να πραγματοποιεί ταύτας άνευ αναβολής Εις κατεπείγουσας περιπτώσεις την εκτός υπηρεσίας θέσιν ή μετάθεσιν δύναται να προκαλεί απ'ευθείας το εν λόγω γραφείον αιτούμενον την εκ των υστέρων έγκρισιν του Υπουργείου Μεταφορών.

 

γ. Εις το γραφείον τούτο ανακοινούνται πάσαι αι διαταγαί της Διευθύνση .Γ.Ε.Σ. αι αφορώσαι το προσωπικόν και την κίνηση των αμαξοστοιχιών. Τούτο παρακολουθεί την δια του υπηρεσιακού σύρματος του Σιδηροδρόμου μετά των όμορων κρατών διενεργουμένη τηλεγραφικήν ή και τηλεφωνικήν ανταπόκρισιν, εγκαθιστών εν τοις μεθοριακοίς Σταθμοίς ίδια αυτού όργανα, εφ'όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον θεωρεί τα ειδικά δελτία ταυτότητος των εις το Βουλγαρικόν έδαφος εισερχόμενον δι'υπηρεσίαν υπαλλήλων των Σιδ/μου μη επιτρεπομένη της εκ των συνόρων διαβάσεως ουδενός υπηλλήλου, άνευ της τοιαύτης θεωρήσεως ή ειδικής άδειας του προϊσταμένου του Γραφείου.

 

δ. Τέλος εισηγείται εις το Υπουργείο Μεταφορών της λήψιν παντός άλλου μέτρου ενδεικνυομένου εκ λόγων κρατικής ασφάλειας.

 

3. Η Διεύθυνση της Εταιρίας και το προσωπικόν του δικτύου , υποχρεούνται να περέχωσιν εις τον προιστάμενον του γραφείου τούτου ή τον αναπληρωτήν αυτού πάσαν διευκόλυνσιν και αρωγήν εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας του.

 

Άρθρον 7

Τας τυχόν προκαλουμένας εκ της εφαρμογής των κατά το προηγούμενον άρθρον μέτρων οικονομικάς επιβαρύνσεις της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων υποχρεούνται να καταβάλλωσιν οι ΣΕΚ εις χρέωσιν του παρ. αυτοίς λογαριασμού του Δημοσίου Το εκτός υπηρεσίας, ως ανωτέρω τιθέμενον προσωπικόν δύναται να χρησιμοποιηθή προσωρινώς εις ετέρας παρεμφερείς υπηρεσίας των Σ.Ε.Κ. αποφάσει του Υπουργού Μεταφορών.

 

Άρθρον 8

Αι μεταξύ Σ.Ε.Κ. και Τουρκικών Σιδ/μων υφιστάμεναι συμφωνίαι εξακολουθούσιν ισχύουσαι της .Γ.Ε.Σ υποκαθισταμένης εις τα εκ των συμφωνιών τούτων δικαιώματα και υποχρεώσεις των ΣΕΚ μέχρι της λήξεως της διάρκειας αυτών.

 

Άρθρον 9

Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ.άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις το Ημέτερον Υπουργικόν Συμβούλιον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος

 

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1946

 

Ο Αντιβασιλεύς

Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ