EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1945

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

265

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 86

 

Περί αναθεωρήσεως των κατά τον Ν. 1086/46 εκδοθεισών αποφάσεων διαθέσεως αυτοκινήτων, συμπληρώσεως του Αναγκαστικού τούτου Νόμου και περί χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα Η' της 1 αυγούστου 1946 της Δ' αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" μετ' απόφασιν της Επιτροπής εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Άρθρον 1

 

1. Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από της ημέρας της ισχύος του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, εκδιδομένης κατόπιν γνωμοδοτήσεως της εν τη επομένη παραγράφω αναφερομένης Επιτροπής, και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναθεωρηθώσιν αποφάσεις χορηγήσεως αυτοκινήτων εις τα εν τοις εδαφίοις α, β, γ και δ του άρθρου 18 του ΑΝ 1086 της 9 Μαρτίου 1946, αναφερόμενα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις εφόσον ήθελε πιστοποιηθή ότι οι λαβόντες ταύτα δεν είχον τα εις τα εδάφια ταύτα αναφερόμενα προσόντα ή εφ' όσον μετά την παραλαβήν των αυτοκινήτων παρεβίασαν συστηματικώς τους περιορισμούς της παραγρ. 2 του ως άνω άρθρου 18 του ΑΝ 1086/46.

2. Η υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβλεπομένη Επιτροπή αποτελείται εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Μεταφορών ως Προέδρου, εκ τριών μελών του συμβουλίου Αυτ/στών, εκλεγομένων υπό του ιδίου Συμβουλίου, εξ ων το εν να είναι εκ των αυτοκινητιστών μελών τούτου εκ του κλάδου των ιδιοκτητών, ενός Πρωτοδίκου οριζομένου υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης, εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Δ/νσεως Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οριζομένου υπό του αρμοδίου Υπουργού, εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Γεωργίας οριζομένου επίσης υπό του αρμοδίου Υπουργού και ενός εισέτι αυτοκινητιστού υποδεικνυομένου υπό της Γεν. Συνομοσπονδίας ιδιοκτητών αυτοκινητιστών Ελλάδος.

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί εις των Διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών, οριζόμενος υπό του Υπουργού Μεταφορών.

Τα της απαρτίας της ως άνω Επιτροπής, τα της αποζημιώσεως των μελών αυτής και του Γραμματέως, τα της αναπληρώσεως τυχόν κωλυομένων μελών της, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια απαιτουμένη δια την κανονικήν διεξαγωγήν των εργασιών αυτής, κανονίζονται δι' αποφάσεως του υπουργού Μεταφορών.

 

Άρθρον 2.

1. Αι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής δέον να ώσιν προσηκόντως ητιολογημέναι, αι δε βάσει τούτων εκδιδόμεναι αποφάσεις του Υπουργού εκτελούνται μέσω των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.

2. Οι κάτοχοι αυτοκινήτων των οποίων η χορήγησις ανεκλήθη υποχρεούνται να παραδώσωσι ταύτα εις οίαν κατάστασιν τα παρέλαβον, ευθυνόμενοι δια πάσαν ζημίαν την οποίαν υπέστησαν ταύτα, είτε εξ αμελείας, είτε λόγω χρήσεως. Εν εναντία περιπτώσει, η δια την επανόρθωσιν των ζημιών απαιτηθησομένη δαπάνη προσδιοριζομένη διοα μεταγενεστέρας αποφάσεως της ανωτέρω Επιτροπής, βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον και εισπράττεται επιμελεία του Δημοσίου Ταμείου της κατοικίας του οφειλέτου κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων κειμένας διατάξεις.

3. Κατά την διαδικασίαν τόσον του ελέγχου της χορηγήσεως αυτοκινήτων όσον και του προσδιορισμού της αποζημιώσεως δύνανται να παραστώσιν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως και να υποβάλωσιν υπομνήματα ή άλλα στοιχεία.

Άρθρον 3.

1. Εις την β' περίπτωσιν της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του ΑΝ 1086/46 και μετά την λέξιν "κληρονομουμένου" προστίθεται η φράσις "ως και οι άμεσοι ανιόντες ή αδελφοί".

2. Εις το τέλος της παραγρ. 2 του άρθρου 6 προστίθεται εν συνεχεία η φράσις "εκτός εάν ταύτα παρεχωρήθησαν εις ορισμένους επαγγελματικούς συνεταιρισμούς αυτοκινητιστών συγκεντρούντων τας ιδιότητας των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος Νόμου υφισταμένους και λειτουργούντας προ της 28/10/1940".

3. Εις το τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Α. Νόμου 1086/45 προστίθεται η φράσις "ή και μη έχοντες την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού ήσαν συγκύριοι λεωφορείου αυτοκινήτου αποκαθισταμένου αυτοκινητιστού τουλάχιστον κατά το ήμισυ".

 

Άρθρον 4.

Αυτοκίνητα επιταχθέντα παρά του Ελληνικού Δημοσίου κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940-41 ή και μεταγενεστέρως κατά την διάρκειαν της κατοχής, δι' α δεν κατεβλήθη μέχρι τούδε οιαδήποτε αποζημίωσις, εφ' όσον ευρίσκονται εις χείρας Δημοσίων Υπηρεσιών, αποδίδονται εις τους δικαιούχους δι' αποφάσεως του Υπουργού των μεταφορών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος, του δικαιούχου μη δικαιουμένου να ζητήση οιανδήποτε αποζημίωσιν παρά του Δημοσίου δι' οιανδήποτε βλάβην ή εκ χρήσεως φθοράν.

Εν περιπτώσει αμφισβητήσεων αποφαίνεται η κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 1 του παρόντος προβλεπομένη Επιτροπή.

 

Άρθρον 5.

1. Το εδάφιον β' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ΑΝ 1086/46 αντικαθίσταται δια του επομένου:

"β' Εις ανεγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα δια την αποκλειστικήν μεταφοράν μόνον ασθενών και εφοδίων προς χρήσιν των ιδρυμάτων τούτων και εις Οργανισμούς ειδικόν σκοπόν κοινής ωφελείας εκτελούντας, αδιαφόρως εάν ταύτα κατείχον ή μη αυτοκίνητα κατά την 28ην Οκτωβρίου 1940.

2. Η δευτέρα περίοδος του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ΑΝ 1086/46 καταργείται αφ' ης ίσχυσεν.

3. Εφεξής ο αριθμός των παραχωρουμένων αυτοκινήτων κατά τας περιπτώσεις γ' και δ' του άρθρου 18 του ΑΝ 1086/46 δεν δύναται να είναι μείζων του 15% επί του εκάστοτε συνόλου των διανεμουμένων αυτοκινήτων εις τους αυτ/στάς των άρθρων 3 και 4 του Αναγκ. Τούτου Νόμου.

Άρθρον 6.

Εφεξής επί της παραχωρήσεως των αυτοκινήτων κατά τας εν εδαφίοις γ' και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ΑΝ 1086/46, ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος, διαλαμβανομένας περιπτώσεις, θα γνωμοδοτή η υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου τούτου προβλεπομένη Επιτροπή.

 

Β. Ενιαι τροποποιήσεις των διατάξεων περι χορηγήσεως αδειών οδηγών αυτοκινήτων

 

άρθρο 7

1. Όπου αι κείμεναι διατάξεις περί χορηγήσεως αδειών αυτοκινήτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθώσι άνευ μετακινήσεως των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, από Νομού εις Νομόν, δύναται ο Υπουργός των Μεταφορών δι' αποφάσεώς του να συστήση εξεταστικάς Επιτροπάς εις τας έδρας των Νομών εις ας απαραιτήτως μετέχει ο Νομο-μηχανικός ή έτερος Μηχανικός των Δημ. Έργων, ως και να αναθέση την υπογραφήν των αδειών τούτων εις τον οικείον Νομάρχην, εις ον δύναται να μεταβιβάση και την αρμοδιότητα αυτού περί ορισμού των Επιτροπών περί ων τα εδάφια β΄και γ΄ του άρθρου 9 του Νόμου 4841/1930. Όπου εις τας έδρας των Νομών δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθώσιν αι επιτροπαί αύται εκ προσώπων άτινα τα ως άνω εδάφια του άρθρου 9 του Ν. 4841 ορίζουσι, δύναται ο Υπουργός των Μεταφορών να ορίση τοιαύτας αλλοίας συνθέσεως.

2.Δι' ομοίας αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια απαιτουμένη διά την απρόσκοπτον εφαρμογήν της ως άνω καθιερουμένης αποκεντρώσεως, ως και η ημερομηνία της ενάρξεως και λήξεως της εφαρμογής αυτής.

3. Εφεξής άπασαι αι διά την χορήγησιν των αδειών οδηγών αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων ποδηλάτων συγκροτούμεναι εξεταστικαί Επιτροπαί, αι επιτροπαί ή συνεργεία άτινα ήθελον τυχόν συγκροτηθή δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών διά την διαλογήν των υποβαλλομένων αιτήσεων, έλεγχον των δικαιολογητικών κ.λπ., ως και αι επιτροπαί αι συγκροτούμεναι διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πλην των ιατρικών επιτροπών αμειβομένων ιδιαιτέρως κατά τα εκάστοτε δι'αποφάσεων του Υπουργού των Μεταφορών ορισθησόμενα, αμείβονται εκ παραβόλου καταβαλλομένου παρά του υποψηφίου οδηγού καθ' όν τρόπον απόφασις του Υπουργού των Μεταφορών θέλει ορίσει και όσον αφορά το ποσόν του παραβόλου και όσον αφορά τη χορηγητέα αμοιβήν. Ποσοστόν εκ του εκ των παραβόλων τούτων συγκεντρωμένου ποσού, οριζομένου εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών δύναται να κατανέμεται εις τα μέλη και τον Γραμματέα του Συμβουλίου Αυτοκινήτων καθ' όν τρόπον η αυτή απόφασις του Υπουργού θέλει ορίσει.

4.Το ανώτατον όριον ηλικίας διά την απόκτησιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου ορίζεται το τεσσαρακοστόν έτος.

5. Φυσικόν πρόσωπον, ιδιοκτήτης εις το ακέραιον φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως μέχρι 1 1/2 τόνου δύναται να τύχη ερασιτεχνικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου, ήτις παρέχει αυτώ το δικαίωμα να οδηγή το ιδιόκτητον αυτού αυτοκίνητον.

 

άρθρο 8

1.    Καταργουμένης πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως μη τεθείσης εις εφαρμογήν μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, ο Υπουργός των Μεταφορών δικαιούται να εγκρίνη δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης εφ' άπαξ εντός του έτους 1946 δημοσιευμένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την χορήγησιν επαγγελματικών αδειών οδηγού αυτοκινήτων εξαιρετικώς και μόνον εις τας κάτωθι περιπτώσεις.

α) Εφ' όσον πρόκειται περί υποψηφίων αποδεδειγμένων διατελεσάντων οδηγών αυτοκινήτων επί τρεις μήνας εις την ζώνην των πρόσω των κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα ενόπλων δυνάμεων της Χώρας, εις τον Ιερόν Λόχον ή την Ορεινήν Ταξιαρχίαν (Ρίμινι) και Ελ Αλαμέιν ή υπηρετησάντων επί εξ τουλάχιστον μήνας ως οδηγών εις την στρατιάν της Μέσης Ανατολής ή εις τα μεταγωγικά μάχης εν γένει ή την Μηχανοκίνητον δύναμιν της Αστυνομίας Πόλεων ή Χωροφυλακής των σχετικών βεβαιώσεων εκδιδομένων υπό των αρμοδίων Στρατιωτικών ή Επιτελικών Αρχών, προκειμένου δε περί των υπηρετησάντων ως οδηγών εις την Αστυνομίαν Πόλεων και την Χωρ/κήν, υπό των οικείων Αρχηγείων.

Διά την υπό του παρόντος εδαφίου προβλεπομένην περίπτωσιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου, ως ζώνη των πρόσω θεωρείται και η εν τω Β. Ναυστάθμω ή τα Ναυτικά Οχυρά ή τας Ναυτικάς βάσεις ή Σχολήν Ναυτικών Δοκίμων ή αεροδρομίων υπηρεσία κατά το από 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 27 Απριλίου 1941 χρονικόν διάστημα.

β) Εφ' όσον πρόκειται περί υποψηφίων υπηρετησάντων εις κοινάς Στάσεις Αυτοκινήτων τουλάχιστον επί διετίαν ως εισπρακτόρων ή βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων.

γ) Εφ' όσον πρόκειται περί υποψηφίων οδηγών, υπηρετησάντων υπέρ την τριετίαν ως εισπρακτόρων ή βοηθών οδηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις επαρχίαν ένθα δεν λειτούργησε κοινή Δ/νσις αυτοκινήτων ή εις αυτοκίνητα δημοσίων υπηρεσιών ή των ΣΕΚ διά την εκτέλεσιν μεταφορών της υπηρεσίας των ταύτης βεβαιουμένης διά μεν τους πρώτους κατόπιν βεβαιώσεως του οικείου Σωματείου ιδιοκτητών αυτοκινήτων ως και του τοπικού σωματείου βοηθών οδηγών αυτοκινήτων ή εισπρακτόρων, διά δε τους λοιπούς διά πιστοποιητικού της δημοσίας υπηρεσίας ή των ΣΕΚ περί της εις αυτών χρησιμοποιήσεως του αυτοκινήτου και βεβαιώσεως Σωματείου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων περί της ως άνω υπηρεσίας του υποψηφίου.

δ) Εφ' όσον πρόκειται περί υποψηφίων οδηγών βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων ή εισπρακτόρων λεωφορείων, οίτινες αποδεδειγμένως ειργάσθησαν ως οδηγοί αυτοκινήτων εν Θεσσαλονίκη κατά την απεργίαν των αυτοκινητιστών του Ιανουαρίου 1946, της εργασίας των ταύτης πιστοποιουμένης, εφ' άπαξ υποβαλομένων πίνακος παρά της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

Αι κατ' εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης χορηγηθησόμεναι άδειαι δεν δύνανται να υπερβώσι τας 25, ενεργουμένης κληρώσεως μεταξύ τυχόν εμφανισθησομένων περισσοτέρων υποψηφίων.

ε) Εφ' όσον πρόκειται περί υποψηφίων οδηγών βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων εργασθέντων επί επταετίαν τουλάχιστον ως βοηθών, της εργασίας των ταύτης πιστοποιουμένων βάσει βιβλιαρίου εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, όσον δι' οιονδήποτε λόγον δεν εχορήγηθησαν τοιαύτα πιστοποιήσεως του αρμοδίου κατά τόπον Δ/κητού Διοικήσεως ή Υποδ/σεως Χωρ/κής ή Αστυνομικού Διευθυντού εκδιδομένης μετά βεβαίωσιν της αυτοκινητιστικής οργανώσεως της περιφερείας. Οι ως άνω βοηθοί αυτοκινήτων δεον να έχωσιν ηλικίαν 25 μέχρι 40 ετών συμπεπληρωμένην.

στ) Εφ' όσον πρόκειται περί υποψηφίων οδηγών επαγγελματιών αυτοκινητιστών εγγεγραμμένων εις το Τ.Σ.Α. και αγόντων ηλικίαν μέχρι 45, οίτινες ήσαν κάτοχοι αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως κατά την 28)10)40 και οίτινες εξακολουθούσι και σήμερον να ώσιν τοιούτοι, είτε στερούνται των αυτοκινήτων των, καθ' ο απωλέσαντες ταύτα λόγω πολεμικών γεγονότων κατά την διάρκειαν του πολέμου, της Κατοχής του Δεκεμβριανού κινήματος.

Ο αριθμός των ούτω χορηγηθησομένων αδειών δεν δύναται να υπερβή τας 100 ενεργουμένης κληρώσεως εις περίπτωσιν υπερβάσεως του αριθμού τούτου των υποψηφίων μεταξύ των υποβαλλόντων σχετικάς αιτήσεις μετά πλήρων δικαιολογητικών εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος νόμου.

ζ) Εφ' όσον πρόκειται περί τραυματιών πολέμου 1940 - 1941, οίτινες υπηρέτησαν ως οδηγοί αυτοκινήτων κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940-1941 βάσει βεβαιώσεως των αρμοδίων Στρατιωτικών ή Επιτελικών Αρχών ή περί τραυματιών του στασιαστικού κινήματος Δεκεμβρίου 1944 προσελθόντων εθελοντικώς προς καταστολήν τούτου και εφ' όσον ήθελε διαπιστωθή παρά της αρμοδίας ιατρικής Επιτροπής, ότι ούτοι είναι σωματικώς και πνευματικώς ικανοί προς άσκησιν του επαγγέλματος του οδηγού αυτοκινήτων ακινδύνως και ότι η τραυματική αυτών κατάστασις ουδεμίαν αφήκεν αυτοίς αναπηρίαν.

η) Εφ' όσον πρόκειται περί υπηκόου συμμάχου Κράτους εντός διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν οδηγού παρά στρατευτική ή πολιτική Αρχή της Ελλάδος ή των συμμάχων εν Ελλάδι ή εν τη Μέση Ανατολή, εφ' όσον ήθελον αποκτήση εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος την Ελληνικήν υπηκοότητα.

θ) Εφ' όσον πρόκειται περί Ελλήνων εκ Βορείου Ηπείρου κατόχων αυτ)των δημοσίας χρήσεως κυκλοφορούντων εν Αλβανία ή διενεργούντων συγκοινωνίαν μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας καταφυγόντων δε εις το Ελληνικόν έδαφος μετά την 28)10)40, αρμόδιοι διά την βεβαίωσιν των ανωτέρω καθίστανται οι Μητροπολίται Κορυτσάς και Αργυρόκαστρου.

ι) Εφ' όοσν πρόκειται περί ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, επιταχθέντων κατά τον πόλεμον 1940-41 και υπηρετησάντων εις το Αλβανικόν μέτωπον επί τετράμηνον τουλάχιστον κατά τον ανωτέρω πόλεμον, ως εφέδρων αξιωματικών εις Μοίραν αυτοκινήτων, άνευ περιορισμού ηλικίας.

2.Κατά τα λοιπά άπαντες οι υποψήφιοι οδηγοί οι εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενοι δέον να έχωσι τα γενικώς απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και να τύχωσι της απαιτουμένης δοκιμασίας.

 

 

άρθρο 9

Δι' απάσας τας ως άνω επαγγελματικάς αδείας οδηγών αυτοκινήτων περί ων το προηγούμενον άρθρον 359, εξαιρέσει των περιπτώσεων δι' ας ορίζονται προθεσμίαι υποβολής αιτήσεων ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεως η 31 Δεκεμβρίου 1946. Μετά την εκπνοήν της προθεσμίας αυτής ουδεμία συμπλήρωσις δικαιολογητικών επιτρέπεται, αι ελλειπείς αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψει.

 

Άρθρον 10

 

Παρατείνεται μέχρι της 31 Μαρτίου 1947 η εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 1 του υπ' αριθ. 815/1943 Νόμου "περί χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων καθορισμού εξετάστρων Κλπ." Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπο΄των κατόχν\ων ειδικών αδειών προς απόκτησιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου.

Δικαιούνται να τύχωσιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου οι υποβαλόντες αιτήσεις προς της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 994)1946 οριζόμενα προσόντα δια την απόκτησιν της αδείας ταύτης και ήθελον υποβληθή εις επιτηχή εξέτασιν εντός δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος.

 

άρθρο 11

Αι άδειαι οδηγών αυτοκινήτων καθίστανατι αυτοδικαίως άκυροι, εάν ούτοι κατεδικάσθησαν τελεσιδίκως εις εγκληματικήν ή επανορθωτικήν ποινήν, συνεπαγομένην την στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων ή επί παραβάσει του ψηφίσματος γ 1946 περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την Δημοσίαν Τάξιν και ασφάλειαν εις οιανδήποτε ποινήν

 

 

 

Αρθρον 12

 

Δια την περιοχήν Θεσσαλονίκης, Ηπειρον Αθηνών και Πειραιώς επιτρέπεται όπως κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του άρθρου 27 του Ανανγκαστικού Νόμου 1086)46, ο Υπουργός των Μεταφορών, δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, χορηγή αδείας επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ καιεις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς μη υπαγομένους εις την εν τω άρθρω τούτω κατηγορίαν καιτούτο εφ' όσον αι ανάγκαι εξυπηρετήσεως τουκοινού εις την περιοχήν ταύτην επιβάλλουσι τούτο, ο δε αριθμός των εν αυτή κυκλοφορούντων τοιούτων αυτοκινήτων υπολείπεται του αριθμού των κυκλοφορούντων ομοίων αυτοκινήτων προ της 28)10)1940.

Αι άδειαι αύται χορηγούνται εις αυτοκίνητα, είτε το πρώτον μέλλοντα να τεθώσι εις κυκλοφορίαν, είτε και εις προεχόμενα εξ άλλων του Κράτους περιφερειών.

Δια την εφαρμογήν της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου δύναται αυτοκίνητα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως να μετατραπώσι εις δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον μετεβιβάσθησαν δι' επισήμου συμβολαιογραφικής πράξεως ή άλλου εγγράφου βεβαίας χρονολογίας εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς προ της 31)12)1945.

 

 

άρθρο 13

1. Οδηγός ή εισπράκτωρ λεωφορείου αυτοκινήτου επιτρέπων την επιβίβασιν εις τον λεωφορείον αριθμού επιβατών μεγαλυτέρου του καθωρισμένου τοιούτου παρά της αρμοδίας Αρχής, διώκεται και τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών, εν υποτροπή δε διά φυλακίσεως μέχρι ενός έτους και αφαιρέσεως της αδείας οδηγού ή εισπράκτορος από 3μήνου μέχρι ενός έτους.

2. Η αυτή ως άνω ποινή επιβάλλεται και εις τον κάτοχον του λεωφορείου αυτοκινήτου δι' ον ήθελον αποδειχθή ότι τη υποδείξει ή τη συνεγεία αυτού, ο οδηγός ή εισπράκτωρ υπέπεσε εις την ως άνω παράβασιν, αφαιρουμένης εν τη περιπτώσει ταύτη της αδείας κυκλοφορίας από ενός μέχρι δύο μηνών και εν υποτροπή επί διπλάσιον χρονικόν διάστημα ως και εις τους παρά τας συστάσεις των υπηρετών του αυτοκινήτου επιβαίνοντας αυτού αιθαιρέτως ή μετά την πλήρωσιν των ωρισμένου αριθμού επιβατών.

3. Με τας ποινάς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και τα εντεταλμένα εις τον έλεγχον της τηρήσεως των διατάξεων περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας ως και οι ασκούντες όμοιον έλεγχον υπάλληλοι του Ο.Ε.Α.Σ., οίτινες επιτρέπουσι την εκκίνησιν ή κυκλοφορίαν λεωφορείου αυτοκινήτου εφ' ου επεβιβάσθησαν επιβάται πλείονες του επιτρεπομένου κατ' ανώτατον όριον αριθμού.

Οι παραβάται των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος Νόμου, εισάγονται εις δίκην κατά τας διατάξεις του Νόμου "περί εκδικάσεως των επ' αυτοφώρω πλημμελημάτων".

 

 

ΣΤ. Ακροτελεύτιοι Διατάξεις

Άρθρον 14

 

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εις το Ημέτερον Υπουργικόν Συμβουλιον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1946.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

+ Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

Το Υπουργικόν Συμβουλιον

Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ

 

Τα Μέλη

Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ, Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Α. ΠΕΡΡΩΤΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. ΛΑΖΑΝΑΣ, Ν. ΑΒΡΑΑΜ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Γ. ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1946.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ