EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1971

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

34

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 833

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ/τος 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως".

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος 49/1968 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Η υπό των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά περιορίζεται εις το ήμισυ (1/2) μεν προκειμένου περί αυτοκινήτων ανηκόντων εις γεωργικάς ή κτηνοτροφικάς ή πτηνοτροφικάς ή μελισσοκομικάς ή σηροτροφικάς ή αλιευτικάς επιχειρήσεις, εις το εν τρίτον (1/3) δε προκειμένου περί αυτοκινήτων εκποιουμένων υπό του ΟΔΙΣΥ".

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Ν. Δ/τος 49/1968 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"5. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, μετά δικαιώματος κυκλοφορίας αυτών καθ' άπασαν της Επικράτειαν, εις πάντα ασκούντα επιχείρησιν εμπορίας υγρών καυσίμων, εφ' όσον διαθέτει δεξαμενάς (ιδιοκτήτους ή επί μισθώσει) αποθηκεύσεως τοιούτων, χωρητικότητος τουλάχιστον 4.500.000 λίτρων, επί τη καταβολή εφ' άπαξ, υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς εκ δραχμών οκτώ (8) ανά χιλιόγραμμον μικτού βάρους.

 

3. Το άρθρον 3 του αυτού Ν. Δ/τος 49/1968 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"Άρθρον 3. Επιτρέπεται η καθ' άπασαν την Επικράτειαν και καθ' όλον το έτος κυκλοφορία των ήδη κυκλοφορούντων εντός ωρισμένης περιοχής ή δι' ωρισμένην μόνον χρονικήν περίοδον του έτους φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως εφ' όσον καταβληθή η εν τω άρθρω 2 του παρόντος οριζομένη αντίστοιχος εφ' άπαξ εισφορά".

 

Άρθρον 2

 

1. Επιβατηγά αυτοκίνητα ταξινομηθέντα ως ιδιωτικής χρήσεως επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται δια την μεταφοράν και αγαθών της επιχειρήσεως του κατόχου αυτών εφ' όσον ταύτα έχουν χαρακτηρισθή ως οχήματα "μικτής χρήσεως" και είναι εφωδιασμένα δι' ειδικής προ τούτο αδείας κυκλοφορίας. Η άδεια αύτη εκδίδεται τη συνδρομή απασών των υπό του Ν. Δ/τος 49/1968 οριζομένων προυποθέσεων και τη καταβολή της υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος τούτου προβλεπομένης εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου αντιστοίχου εισφοράς.

 

2. Αι επί τη βάσει των κατ' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του Ν.Δ. 49/1968 εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εκδοθείσαι άδειαι κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως δια μεταφοράν προσώπων και πραγμάτων, θεωρούνται ως νομίμως χορηγηθείσαι, αι δε δυνάμει αυτών καταβληθείσαι υπέρ του Δημοσίου εισφοραί ως νομίμως γενόμεναι.

 

3. Κατ' εξαίρεσιν των εν παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 49/1968 οριζομένων, επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους επ' ονόματι επιχειρήσεων περιοδευόντων θιάσων (θεάτρων, τσίρκων κλπ.) και αν αύται δεν εμφανίζουν τα κατά τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης απαιτούμενα ακαθάριστα εισοδήματα των 2.000.000 δραχμών τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά και ως προς τας επιχειρήσεις ταύτας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του ως άνω Ν.Δ/τος.

 

Άρθρον 3

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 6 Φεβρουαρίου 1971

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 10 Φεβρουαρίου 1971

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ