EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

273

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 768

 

Περί ιδρύσεως Οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της Η . Ε . Μ εκτελουμένων μεταφορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και της Η .Ε . Μ . και

Γ . Ε . Ε. αφ' ετέρου .

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο πρώτον

1. Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμίαν Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία περιοχής Αθηνών - Πειραιώς (ΗΛΠΑΠ) εδρεύον εν Αθήναις. Σκοπός τούτου είναι η υπ'αυτού ανάληψις των εις την περιοχήν της Πρωτευούσης παρεχομένων συγκοινωνιακών υπηρεσιών δι' ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας λεωφορείων υπό της κατά τας διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 "συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών", της κυρωθείσης υπό του ΝΔ της 17 Οκτωβρίου 1925, εξαγοραζομένης υπό του Ελληνικού Δημοσίου εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (ΗΕΜ)". Προς εκπλήρωσιν του άνω σκοπού και ιδία προς κάλυψιν συγκοινωνιακών αναγκών και διά την αρτιωτέραν εξυπηρέτησιν του κοινού, επιτρέπεται η θέσις εν κυκλοφορία παρά του ΗΛΠΑΠ θερμικών λεωφορείων πέρα των ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας τοιούτων.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ύστερα από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ, μπορεί να ορίζεται ως έδρα των ΗΛΠΑΠ και έτερος δήμος ή κοινότητα του Νομού Αττικής.

2. Τα στοιχεία "ΗΛΠΑΠ'' αποτελούν διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις τον Οργανισμόν "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς" απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ' οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

Άρθρο δεύτερο

1. Ο ΗΛΠΑΠ αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, υπό μορφήν ανωνύμου εταιρείας, απολαυούσης διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, υπόκειται δε εις πάσας τας διατάξεις της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Ο ΗΛΠΑΠ ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον και τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα.

2. Εις ας περιπτώσεις υπό της Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ή Εμπορίου, ως ασκών εποπτείαν και έλεγχον επί της Ανωνύμου Εταιρείας ή παρέχων άδειαν ή έγκρισιν επί ωρισμένων πράξεων αυτής, νοείται επί ΗΛΠΑΠ ως τοιούτος ο Υπουργός Συγκοινωνιών.

3. Ο ΗΛΠΑΠ δεν υποχρεούται να μετέχη εις Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον, ουδέ να καταβάλλη οιανδήποτε συνδρομήν ή εισφοράν υπέρ αυτού.

 

Άρθρο Τρίτο

1. Ο ΗΛΠΑΠ αποκτά, δυνάμει του παρόντος, αυτοδικαίως, άνευ μεταβολής τινος από της 1ης Ιανουαρίου 1971:

α) Πλήρη κυριότητα εφ' όλων των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, άτινα θέλουν μεταβιβασθή εις το Ελληνικόν Δημόσιον παρά της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών Α.Ε.", συμφώνως προς τα άρθρα 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως "περί προμηθείας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών", της κυρωθείσης υπό του Ν. Δ/τος από 16/17 Οκτωβρίου 1925 "περί κυρώσεως συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών" διά της υπογραφείσης και κυρουμένης διά του παρόντος συνεπεία της από 27 Δεκεμβρίου 1968 ειδοποιήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, συμβάσεως εξαγοράς κατά τας διατάξεις των άνω άρθρων της συμβάσεως ταύτης, της υπό ταύτης ασκουμένης κατ' αποκλειστικόν δικαίωμα επιχειρήσεως, του παρόντος αποτελούντος τίτλον μεταγραφής των εκ των ως άνω, ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

β) Πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα της ασκήσεως των υπό της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών Α.Ε." (ΗΕΜ) οριστικώς διατηρηθεισών συμφώνως προς το άρθρον 1 παρ. 1 της από 27 Αυγούστου 1957 συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και ΗΕΜ, της κυρωθείσης υπό του Ν. 3954/1959 "περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΗΕΜ από 27-8-1957 Συμβάσεως και της από 5-2-1959 συμπληρωματικής Συμφωνίας" συγκοινωνιακών υπηρεσιών δι' ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας λεωφορείων μεταξύ:

αα) Αμπελοκήπων-Πατησίων

ββ) Κυψέλης-Παγκρατίου

γγ) Πλατείας Κολιάτσου-Παγκρατίου

δδ) Νέου Φαλήρου-Πειραιώς (διά της παραλιακής οδού της Καστέλλας) και

εε) Σταθμού Λαρίσης-Καλλιθέας.

Το αποκλειστικόν τούτο δικαίωμα ο ΗΛΠΑΠ θα ασκή υπό τους όρους και προϋποθέσεις υφ' ας τούτο ησκείτο παρά της ΗΕΜ συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 9 της από 27 Αυγούστου 1957 συμβάσεως Δημοσίου-ΗΕΜ, των άρθρων 4 και 46 της από 17 Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως παραχωρήσεως και του άρθρου 85 του, βάσει των άνω διατάξεων, εκδοθέντος από 5 Ιουλίου 1930 Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου εν ισχύι διά την εταιρείαν των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και την Ηλεκτρικήν Εταιρείαν Μεταφορών.

2 . Προς αντιμετώπισιν κυκλοφοριακών ή συγκοινωνιακών εν γένει αναγκών της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης δύναται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών εκδιδομένων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Η.Λ.Π.Α.Π. :

α). Να επεκτείνωνται αι υπό ταύτης ασκούμεναι συγκοινωνιακαί υπηρεσίαι δι' ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας λεωφορείων και εις ετέρας αστικάς γραμμάς , πέραν των ανωτέρω υπό στοιχεία αα έως εε αναγραφομένων ή να περιορίζωνται αύται εις τίνας μόνον εξ αυτών και

β). Ν' αυξομειούται το μήκος των εκάστοτε υπό ταύτης εξυπηρετουμένων συγκοινωνιακών γραμμών

3. Διά Β. Δ/γματος εκδιδομένου εντός εξαμήνου προθεσμίας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος προτάσει του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, καθορίζονται τα μεταξύ του ΗΛΠΑΠ και των λοιπών επιχειρήσεων των παρεχουσών τας, διά λεωφορείων αυτοκινήτων, συγκοινωνιακάς αστικάς υπηρεσίας, σχέσεις, αι ρυθμιζόμεναι υπό των άρθρων 4 και 46 της από 17 Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως παραχωρήσεως και του άρθρου 85 του από 5 Ιουλίου 1930 Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου, καταργουμένης άμα της ισχύος των διατάξεων τούτων από της δημοσιεύσεως του εν αρχή Β. Δ/τος.

 

άρθρο Τέταρτο

 

1. Ο ΗΛΠΑΠ διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου.

2 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον , απαρτίζεται εκ του Προέδρου και τεσσάρων τακτικών μελών , επιλεγομένων μεταξύ προσώπων κεκτημένων πτυχίου Ανωτάτης Σχολής , εις ους δέον να περιλαμβάνωνται απαραιτήτως εις μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος , εις νομικός και εις οικονομολόγος . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον κατά προτίμησιν να έχουν πείραν επί συγκοινωνιακών θεμάτων ή ειδικάς γνώσεις περί την οργάνωσιν και εκμετάλλευσιν των συγκοινωνιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κρατικών υπηρεσιών .

3 . Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Η.Λ.Π.Α.Π. διορίζονται επί τριετεί θητεία δυναμένη ν' ανανεούται εκάστοτε , δια Β . Διατάγματος εκδιδομένον προτάσει των επί του Συντονισμού και των Συγκοινωνιών Υπουργών.

4 . Τα εις αντικαταστάσιν των δι'οιονδήποτε λόγον , εξερχομένων προ της λήξεως της θητείας αυτών μελών , διοριζόμενα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου αιωρούνται ως επί θητεία ληγούση κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας των προκατόχων του .

5.Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενος, δύναται να μετέχη άνευ ψήφου και ο Νομικός Σύμβουλος του ΗΛΠΑΠ.

6, Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει Κυβερνητικός Επίτροπος οριζόμενος δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Ούτος παρακολουθεί τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών επί των λαμβανομένων αποφάσεων.

7, Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων μελών του, περιλαμβανομένου του Προέδρου και εν απουσία ή κωλύματι τούτου, του οριζομένου διά του ως άνω Β. Δ/τος αναπληρωτού αυτού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν ισοψηφία υπερισχυούσης της ψήφου του προεδρεύοντος. Εν ελλείψει απαρτίας ο Πρόεδρος αναβάλλει την συνεδρίασιν και συγκαλεί εις νέαν το Συμβούλιον εντός δέκα ημερών με την αυτήν ημερησίαν διάταξιν, της απαρτίας θεωρουμένης ως υφισταμένης παρόντων τριών μελών.

8, Πρόσωπα ανίκανα, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, ν' αναλάβουν δημόσιον λειτούργημα, δεν δύνανται να διορισθούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ. Τα καθήκοντα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του βουλευτού, του υπαλλήλου του ΗΛΠΑΠ ή του Υπουργείου Συγκοινωνιών, του μέλους της Επιτροπής Μετόχων ή του προμηθευτού ή εργολάβου του ΗΛΠΑΠ. Ταύτα απαλλάσσονται των καθηκόντων των, εν περιπτώσει δημιουργίας μετά τον διορισμόν των, τινος των ανωτέρων ασυμβιβάστων.

9, Η προσέλευσις εις τας συνεδριάσεις και η τακτική εκπλήρωσις των εκ του παρόντος απορρεόντων καθηκόντων, αποτελεί υπηρεσιακόν καθήκον δι' άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσεται των καθηκόντων του, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απουσιάζη άνευ αποχρώντος λόγου των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί τέσσαρας συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός του αυτού έτους.

11,Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των τας αστικάς και ποινικάς ευθύνας δημοσίου υπαλλήλου. Ούτοι απαλλάσσονται του λειτουργήματός των, λόγω σοβαράς παραβάσεως των διεπόντων την λειτουργίαν του ΗΛΠΑΠ νόμων και κανονισμών ως και λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων των, μετ' εισήγησιν του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

12,Η, κατά τας ανωτέρω παραγράφους, εκ των καθηκόντων των απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν διορισμού των.

13, Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτούμενον και διοριζόμενον από της δημοσιεύσεως του παρόντος προπαρασκευάζει την παρά του ΗΛΠΑΠ κατά την 1 Ιανουαρίου 1971 ανάληψιν της παρά του Δημοσίου εξαγορασθησομένης επιχειρήσεως της ΗΕΜ προς συνέχισιν της παροχής παρά του ΗΛΠΑΠ, άνευ διακοπής, των υπό ταύτης παρεχομένων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

 

Άρθρον πέμπτον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΗΛΠΑΠ:

α) Συγκαλείται υπό του Προέδρου τουλάχιστον άπαξ του μηνός εις τακτικήν συνεδρίασιν και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη.

β) Ασκεί τας αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας, εξαιρουμένων των άλλως εν τω παρόντι ρυθμιζομένων περιπτώσεων.

γ) Αποφασίζει επί των εισαγομένων εις αυτό υπό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντού ή του κατά νόμον αναπληρωτού του θεμάτων.

δ) Εγκρίνει συμβάσεις έργων και προμηθειών.

ε) Εισηγείται την έγκρισιν του ετησίου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της εκθέσεως πεπραγμένων.

στ) Εισηγείται την έγκρισιν πάσης φύσεως Κανονισμών του ΗΛΠΑΠ, εν οις και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

ζ) Καθορίζει το εκάστοτε ισχύον σύστημα και το ύψος των μισθών και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, βάσει της ισχυούσης εκάστοτε εργατικής νομοθεσίας.

η) Ενεργεί τας προαγωγάς του ανωτάτου προσωπικού.

θ) Διορίζει τον Νομικόν Σύμβουλον και τον αναπληρωτήν αυτού.

ι) Δύναται να μεταβιβάζη εις τον Γενικόν Διευθυντήν τας ακολούθους αρμοδιότητας, επί της ασκήσεως των οποίων δέον ούτος να ενημερώνη το Διοικητικόν Συμβούλιον:

αα) Την σύνταξιν και υπογραφήν των συμβάσεων των δανείων υπό τους όρους και εντός των ποσών τα οποία έχει καθορίσει τούτο, του Γενικού Διευθυντού υποχρεουμένου όπως ανακοινοί το κείμενον εκάστης συμβάσεως εις την αμέσως επομένην της υπογραφής συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

ββ) Την έγκρισιν συμβάσεων προμηθείας ή εκτελέσεως έργων αξίας μέχρι 500.000 δραχμών.

γγ) Την λήψιν αποφάσεων επί πάσης αγοράς, πωλήσεως, αποκτήσεως ή αποξενώσεως από υλικών, κινητών ή ακινήτων, των οποίων το σύνολον της αξίας δεν υπερβαίνει τας δραχμάς τριακοσίας χιλιάδας (300.000) ως και επί συμβάσεων μισθώσεως διαρκείας μέχρις εννέα ετών.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη ειδικάς αρμοδιότητας επί ωρισμένων θεμάτων εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή εις Επιτροπάς εκ των μελών του, τη συμμετοχή ή μη υπηρεσιακών παραγόντων

 

ΆΡΘΡΟ έκτον

 

1 . Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Η.Λ.Π.Α.Π. επί τριετεί θητεία , δυναμένη ν' ανανεούται εκάστοτε . Ο Γενικός Διευθυντής εκτός των αρμοδιοτήτων των αναγνωριζομένων αυτώ δυνάμει ετέρων άρθρων του παρόντος , έχει και τας ακολούθους:

α). Παρίσταται άνευ ψήφου εις τας τακτικάς ή εκτάκτους συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , εισηγούμενος τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτού .

β ). Προΐσταται των υπηρεσιών του Η.Λ.Π.Α.Π. και διοικεί ταύτας συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και των Κανονισμών του Η.Λ.Π.Α.Π.

γ ). Ασκεί όλας τας αρμοδιοτήτας τας ανατιθεμένας αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου ι της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του παρόντος .

δ ). Εν εκτάκτω ανάγκη και προς εξασφάλισιν των συμφερόντων του Η.Λ.Π.Α.Π. και εν αδυναμία συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , ασκεί τας αρμοδιοτήτας του Διοικητικού Συμβουλίου , υποχρεούμενος όπως περιορίση την άσκησιν εις το απολύτως επιβεβλημένον όριον εις έκτασιν και χρόνον και όπως ενημερώση το Διοικητικόν Συμβούλιον επί των ενεργειών του εις την πρώτην συνεδρίασην αυτού .

4 . Αι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και αποδοχαί του Γενικού Διευθυντού του Η.Λ.Π.Α.Π. καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των επί του Συντονισμού , των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών Υπουργών .

ΆΡΘΡΟ 8

7 . Ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν ( 30 % ) των κατ' έτος καθαρών κερδών του Η.Λ.Π.Α.Π. περιέρχεται εις το Ελληνικόν Δημόσιον του υπολοίπου αγομένου εις αύξησιν του αποθεματικού του κεφαλαίου . Τα καθαρά κέρδη του Η.Λ.Π.Α.Π. υπολογίζονται δι' αφαιρέσεως εκ των ακαθαρίστων εισπράξεων εκάστης διαχειριστικής περιόδου απασών των πραγματοποιηθεισών κατά ταύτην υπό του Η.Λ.Π.Α.Π. πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως , ως και των καταβολών προς εξυπηρέτησιν , τυχόν , συναφθέντων δανείων , περιλαμβανομένων και των δια κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών καθοριζομένων ετησίων αποσβέσεων και κρατήσεων προς δημιουργίαν ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου .

 

Άρθρο έβδομο

1. Αι κατά την νομοθεσίαν περί Ανωνύμων Εταιρειών εξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ανήκουν εις το Κράτος και ασκούνται υπό του Κράτους δι' Επιτροπής απαρτιζομένης εκ:

α) Του Υπουργού ή Υφυπουργού των Οικονομικών, ως Προέδρου.

β) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Συντονισμού επί βαθμώ τουλάχιστον 2ω, οριζομένου υπό του επί του Συντονισμού Υπουργού, μετά του αναπληρωτού του.

γ) Ενός Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υποδεικνυομένου υπό του Προέδρου αυτού, μετά του αναπληρωτού του.

δ) Του Γενικού Διευθυντού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή ενός αναπληρωτού αυτού.

ε) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Συγκοινωνιών, επί βαθμώ τουλάχιστον 2ω, οριζομένου υπό του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, μετά του αναπληρωτού του.

2. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους, κατά το κλείσιμον του Ισολογισμού του ΗΛΠΑΠ εις τα Γραφεία αυτού. Αύτη ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών, εν οις και ο Πρόεδρος. Αι αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών, εν ισοψηφία υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου.

3. Η Επιτροπή έχει τας κατωτέρω αρμοδιότητας:

α) Εγκρίνει την ετησίαν έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ισολογισμόν του ΗΛΠΑΠ.

β) Απαλλάσσει το Διοικητικόν Συμβούλιον από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, συμφώνως τω νόμω 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" ως ούτος ισχύει εκάστοτε, και

γ) Διορίζει συμφώνως τω νόμω "περί Ανωνύμων Εταιρειών" τους ελεγκτάς εκάστης ετησίας χρήσεως.

4. Η Επιτροπή του παρόντος άρθρου θέλει συνέλθει το πρώτον εντός του έτους 1971.

Άρθρο Όγδοο

1. Το αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον του ΗΛΠΑΠ θ' αποτελεσθή από την αξίαν του συνόλου των μεταβιβασθησομένων, βάσει της συμβάσεως εξαγοράς Δημοσίου και ΗΕΜ, εις το Ελληνικόν Δημόσιον, κατά τα άρθρα 7 και 9 της συμβάσεως από 17 Οκτωβρίου 1925 παραχωρήσεως, "Φυσικών Στοιχείων", της αποθήκης και πασών των προμηθειών ταύτης, ως επίσης και παντός τυχόν μεταβιβασθησομένου, συμφώνως τη συμβάσει εξαγοράς, περιουσιακού στοιχείου, των οποίων ο ΗΛΠΑΠ αποκτά την κυριότητα κατ' άρθρον τρίτον του παρόντος Ν. Δ/τος.

2. Προς υπολογισμόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του ΗΛΠΑΠ κατά την 1ην Ιανουαρίου 1971 ημέραν ενάρξεως της λειτουργίας αυτού θέλει διενεργηθή πλήρης απογραφή απάντων των εν τη προηγουμένη παραγράφω περιουσιακών στοιχείων, με την τρέχουσαν αξίαν αυτών, ήτοι μεθ' υπολογισμόν της τυχόν απομειώσεως της αρχικής αξίας των από της κτήσεως ή συστάσεώς των μέχρι της ημέρας της απογραφής. Πέραν της κατά τα ανωτέρω γενησομένης εκτιμήσεως, θέλουν εκτιμηθή κεχωρισμένως άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία του ΗΛΠΑΠ, τα υποκείμενα εις ανανέωσιν, με την αξίαν της ανανεώσεως. Το εκ της τοιαύτης τελευταίας εκτιμήσεως ολικόν ποσόν, θα ληφθή ως βάσις διά τον καθορισμόν των ετησίων αποσβέσεων.

3. Η εκτίμησις του εν τη προηγουμένη παραγράφω ενεργητικού θα γίνη εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, υπό πενταμελούς επιτροπής, αποτελουμένης εξ ενός υπαλλήλου εκάστου των Υπουργείων Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και δύο υπαλλήλων του ΗΛΠΑΠ, συγκροτουμένης διά κοινής αποφάσεως των επί του Συντονισμού, των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών Υπουργών. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζονται και τα της λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων και δαπανών αυτής, ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της.

4. Διά το κατά την παρ. 1 μετοχικόν κεφάλαιον θα εκδοθή είς (1) τίτλος αναπαλλοτρίωτος ανήκων εις το Ελληνικόν Δημόσιον, το οποίον είναι και ο μοναδικός μέτοχος του ΗΛΠΑΠ.

5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΗΛΠΑΠ, άμα τη κατά την παράγρ. 13 του άρθρου τετάρτου συγκροτήσει του, θέλει εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρον αυτού διά την μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ετέρου πιστωτικού φορέως, σύναψιν δανείου εκ δραχμών 22.000.000. Το ποσόν του δανείου θέλει κατατεθή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος διά λογαριασμόν της ΗΕΜ και προς εξόφλησιν του υπό του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΗΕΜ οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος εξαγοράς της επιχειρήσεως, μετά την αφαίρεσιν του μετά την 31 Δεκεμβρίου 1970 οφειλομένου υπολοίπου τοκοχρεωλυτικού δανείου της ΗΕΜ εκ δραχμών 46.000.000, ληφθέντος παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εκ δραχμών 12.585.461. Διά την χορήγησιν του δανείου τούτου και προς ασφάλειαν του πιστωτικού φορέως μέχρι της εις τον ΗΛΠΑΠ μεταβιβάσεως, συμφώνως τη περιπ. α' της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του παρόντος, κατά την 1ην Ιανουαρίου 1971 παρά του Δημοσίου των παρ' αυτού κτωμένων περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζομένης επιχειρήσεως της ΗΕΜ, παρέχεται, δυνάμει του παρόντος και μέχρι της 31ης Μαρτίου 1971 προς τον πιστωτικόν φορέα, παρ' ου θα χορηγηθή το δάνειον, η εγγύησις του Ελληνικού Δημοσίου. Αι διά την χορήγησιν του ανωτέρω δανείου πράξεις παροχής και εγγραφής υποθήκης ή ενέχυρον επί των περιουσιακών στοιχείων του ΗΛΠΑΠ απαλλάσσονται παντός υπέρ του Δημοσίου φόρου ή τέλους, ως και πάσης υπέρ τρίτων οιασδήποτε κρατήσεως. Αι διατάξεις του Ν. Δ/τος 83 1969 "περί δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων κ.λ.π." εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

6. Ο ΗΛΠΑΠ αναλαμβάνει επίσης, δυνάμει του παρόντος, την υποχρέωσιν της από 1ης Ιανουαρίου 1971 εξυπηρετήσεως του ανεξοφλήτου υπολοίπου εκ δραχμών 12.585.461, του υπό της ΗΕΜ ληφθέντος, δυνάμει του υπ' αριθ. 21998 1959 δανειστικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου Βασιλοπούλου παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δανείου, του εν λόγω Ταμείου διασφαλιζομένου διά της εις τούτο χορηγηθείσης ασφαλείας επί των υπό του ΗΛΠΑΠ κατά το άρθρον τρίτον του παρόντος κτωμένων περιουσιακών στοιχείων της ΗΕΜ διά της ως άνω δανειστικής συμβάσεως.

7.Ποσοστον πεντήκοντα επί της εκατόν ( 50%) των κατ'έτος καθαρών κερδών του Η.Λ.Π.Α.Π. περιέρχεται εις το Ελληνικό Δημόσιο του υπολοίπου αγομένου εις αύξησιν του αποθεματικού του κεφαλαίου.Τα καθαρά κέρδη του ΗΛΠΑΠ υπολογίζονται δι' αφαιρέσεως εκ των ακαθαρίστων εισπράξεων εκάστης διαχειριστικής περιόδου απασών των πραγματοποιηθεισών κατά ταύτην υπό του ΗΛΠΑΠ πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως, ως και των καταβολών προς εξυπηρέτησιν, τυχόν, συναφθέντων δανείων, περιλαμβανομένων και των διά κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών καθοριζομένων ετησίων αποσβέσεων και κρατήσεων προς δημιουργίαν ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου.

 

Άρθρο ένατο

Προς συνομολόγησιν παντός δανείου, πλην των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων, το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργεί μετ' έγκρισιν της εν άρθρω εβδόμω του παρόντος Επιτροπής. Της παρούσης διαδικασίας εξαιρούνται αι περιπτώσεις βραχυπροθέσμου δανεισμού προς κάλυψιν τρεχουσών ταμειακών αναγκών, δι' ας αρκεί απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο δέκατο

1. Ο επί των Συγκοινωνιών Υπουργός ασκών την εποπτείαν επί του ΗΛΠΑΠ, παρέχει εκάστοτε προς την Διοίκησιν αυτού τας αναγκαίας κατευθύνσεις και οδηγίας διά την εντός των πλαισίων της Κυβερνητικής Πολιτικής πραγματοποίησιν των σκοπών αυτού και ανάπτυξιν των υπηρεσιών του.

2. Υπόκεινται εις την έγκρισιν του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ αφορώσαι εις:

α) Το πρόγραμμα επενδύσεων και την εκτέλεσιν αυτού,

β) Τον ετήσιον προϋπολογισμόν και πάσας τας τροποποιήσεις αυτού εφ' όσον αι τελευταίαι αύται συνεπάγονται αύξησιν των αρχικώς προβλεφθέντων κονδυλίων.

γ) Τον καθορισμόν των κομίστρων.

δ) Τας διεθνείς σχέσεις και συμβάσεις.

ε) Τους το πρώτον συνταχθησομένους Οργανισμούς και Κανονισμούς, κατά τα εν άρθρω ενδεκάτω οριζόμενα.

Η κατά τ' ανωτέρω έγκρισις του επό των Συγκοινωνιών Υπουργού παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής εις αυτόν της σχετικής πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, θεωρείται παρασχεθείσα η έγκρισις αυτού.

3. Διά κοινής αποφάσεως των επί τού Συντονισμού, των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών Υπουργών, καθορίζεται μηχανισμός υπολογισμού του εισπρακτέου κομίστρου, ως και τοιούτος αναπροσαρμογής αυτού, αναλόγως των εκάστοτε διαμορφουμένων τιμών, των επηρεαζόντων το ύψος του κομίστρου, παραγόντων.

 

Άρθρο ενδέκατο

1. Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου εντός τριών (3) μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του ΗΛΠΑΠ, προτάσει των επί των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών Υπουργών, μετ' εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ, θέλει κυρωθή το Καταστατικόν του ΗΛΠΑΠ, εκπονούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος και την περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίαν.

2. Εντός έξ (6) μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του ΗΛΠΑΠ το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτού θέλει καταρτίση τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν, τον Γενικόν Κανονισμόν του Προσωπικού και τον Κανονισμόν ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού αυτού, διά τροποποιήσεως ή και συμπληρώσεως των ισχυόντων τοιούτων. Μέχρι της θέσεως εν ισχύι των ανωτέρω Οργανισμού και Κανονισμών, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει διατάξεις, δημοσιευομένας διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δι' ων δύναται να ρυθμίζωνται προσωρινώς θέματα αφορώντα εις την οργάνωσιν της εσωτερικής λειτουργίας και την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού, χωρίς να προδικάζεται η οριστική οργάνωσις και να θίγωνται τα κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού. Ωσαύτως το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προσλαμβάνη το απαραίτητον διά τας ανάγκας του εξειδικευμένον προσωπικόν, καθορίζον άμα και το ύψος των αποδοχών αυτού.

3. Διά του Υπηρεσιακού Οργανισμού καθορίζονται ιδία η εσωτερική οργάνωσις των Υπηρεσιών του ΗΛΠΑΠ, η διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων, ως και αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού. Διά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού καθορίζονται ιδία οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού και τας σχέσεις του ΗΛΠΑΠ μετ' αυτού. Ειδικώτερον, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, επιφυλασσομένων των περί κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων ισχυουσών εκάστοτε διάταξεων, καθορίζει τας διακρίσεις του προσωπικού, τους όρους υφ' ους τούτο προσλαμβάνεται, εντάσσεται, εκπαιδεύεται, μονιμοποιείται, προάγεται, μετατάσσεται, μετατίθεται, λαμβάνει αδείας απουσίας και ασθενείας, αμείβεται, τιμωρείται και αποχωρεί ή απολύεται της υπηρεσίας, καθώς και τα καθήκοντα και τους περιορισμούς αυτού. Διά του Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού καθορίζονται, κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών γενικών διατάξεων, αι ώραι εργασίας και ημέραι αναπαύσεως του προσωπικού του ΗΛΠΑΠ, αι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια των διακοπών ή διαλειμμάτων, το μέγιστον χρονικόν διάστημα μέχρι του οποίου δύναται να εκτείνεται η διαλείπουσα ημερησία εργασία ως και η διάρκεια της καθ' ημέραν και εβδομάδα εργασίας.

4. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός, καταρτιζόμενος ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ υποβάλλεται εις τον επί των Συγκοινωνιών Υπουργόν, όστις εντός τριμήνου υποχρεούται όπως δι' αποφάσεώς του κυρώση τούτον ως υπεβλήθη ή τροποποιημένον υπ' αυτού. Παρελθόντος τριμήνου από της υποβολής ο Υπουργός υποχρεούται όπως κυρώση τούτον ως υπεβλήθη υπό του ΗΛΠΑΠ.

5. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ως και ο Κανονισμός ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού, καταρτιζόμενοι ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ υποβάλλονται εις τους επί της Εργασίας και των Συγκοινωνιών Υπουργούς, οίτινες υποχρεούνται όπως διά κοινής αποφάσεώς των κυρώσουν τούτους εντός εξαμήνου, ως υπεβλήθησαν ή ετροποποιήθησαν υπ' αυτών. Παρελθόντος εξαμήνου από της υποβολής οι Υπουργοί Εργασίας και Συγκοινωνιών υποχρεούνται όπως κυρώσουν τούτους ως υπεβλήθησαν υπό του ΗΛΠΑΠ.

6. Μέχρι της κατά τας προηγουμένας παραγράφους θέσεως εν ισχύι των υπό τούτων προβλεπομένων Υπηρεσιακού Οργανισμού, Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού και του Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού, ή της κατά το εδάφιον β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσωρινής ρυθμίσεως των θεμάτων τούτων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ θα ισχύουν οι σχετικοί Κανονισμοί και εγκύκλιοι αποφάσεις της Διοικήσεως της ΗΕΜ, οι αφορώντες εις τα εν λόγω θέματα.

 

Άρθρο δωδέκατο

1. Από της 1ης Ιανουαρίου 1971, άπαν το προσωπικόν (υπηρετούν ή εν στρατεύσει) της ΗΕΜ μόνιμον, έκτακτον ή επί συμβάσει, ως και το επί οιαδήποτε σχέσει εργασίας τελούν μετά της ΗΕΜ, πλην των προϊσταμένων υπηρεσιών περί ων η παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μεταφέρεται εις τον ΗΛΠΑΠ, θεωρείται ως ίδιον αυτού προσωπικόν και συνεχίζει παρέχον τας υπηρεσίας του υπό τας αυτάς, ως άνω, διακρίσεις μέχρι της οριστικής εντάξεώς του εις τον ΗΛΠΑΠ. Συμβάσεις εργασίας ωρισμένου χρόνου του προσωπικού της ΗΕΜ παραμένουν εν ισχύι μετά του ΗΛΠΑΠ μέχρι λήξεως του χρόνου αυτών. Εξαιρείται της μεταφοράς εις τον ΗΛΠΑΠ το προσωπικόν εκείνο, όπερ κατά την σύμβασιν εξαγοράς θέλει απολυθή υπό της ΗΕΜ κατά την λήξιν της υπ' αυτής ασκήσεως της επιχειρήσεως, μετά την παρά ταύτης καταβολήν αυτώ της τυχόν οφειλομένης νομίμου αποζημιώσεώς του (ανώτατον προσωπικόν) ως και εκείνο δι' όπερ συνέτρεχε περίπτωσις απολύσεως υπό της ΗΕΜ προ της εξαγοράς (1-1-1971) κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΗΕΜ συναφθείσης από 26-5-1964 συμβάσεως, της κυρωθείσης υπό του Ν. Δ/τος 4400/1964 διά την νόμιμον αποζημίωσιν του οποίου βαρύνεται η ΗΕΜ.

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ το μεταφερόμενον προσωπικόν θέλει ενταχθή συμφώνως προς τας διατάξεις των εν άρθρω ενδεκάτω του παρόντος προβλεπομένων Υπηρεσιακού Οργανισμού και Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού. Κατά την ένταξιν θέλουν ληφθή υπ' όψιν ως κριτήρια τα ουσιαστικά προσόντα εκάστου, ο κεκτημένος υπ' αυτού βαθμός, ο χρόνος υπηρεσίας εν αυτώ, ως και ο προσμετρούμενος εις την υπηρεσίαν του ΗΛΠΑΠ χρόνος της συνολικής του υπηρεσίας παρά της ΗΕΜ.

3. Ουδείς εκ του μεταφερομένου (μονίμου) προσωπικού της ΗΕΜ δύναται συνεπεία της γενομένης εντάξεως να λαμβάνη αποδοχάς μικροτέρας των συνολικών τακτικών αποδοχών, ας ελάμβανε προ της μεταφοράς του. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά αποδοχών καταβάλλεται ως έκτακτον επίδομα μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπον καλύψεώς της.

4. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 618/70 "περί εφαρμογής των διατάξεων του Α.Ν. 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π." αι υπό του άρθρου 1 της από 26 Μαίου1964 συμβάσεως Δημοσίου και ΗΕΜ, της κυρωθείσης υπό του Ν.Δ/τος 4400/64, καθοριζόμεναι αποζημιώσεις απολυομένου προσωπικού της ΗΕΜ διά τους εν αυτή λόγους, εξακολουθούν καταβαλλόμεναι και εις το, διά τους αυτούς λόγους, απολυόμενον προσωπικόν του ΗΛΠΑΠ το υπηρετούν κατά την 31 Δεκεμβρίου 1970 εις την ΗΕΜ και μεταφερόμενον εις αυτόν.

5. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες παρά τη ΗΕΜ ως προϊστάμενοι υπηρεσιών αυτής, απολύονται, δυνάμει του παρόντος, από 1ης Ιανουαρίου 1971. Εις τους άνω απολυομένους, καταβάλλεται, εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του Ν. Δ/τος 618/1970, η νόμιμος αποζημίωσις. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΗΛΠΑΠ δύναται να επαναπροσλάβη τους κατά την κρίσιν του απαραιτήτους εκ των απολυομένων προϊσταμένων υπηρεσιών της ΗΕΜ, επί νέα αντιμισθία καθοριζομένη δι' αποφάσεώς του, της τυχόν επαναπροσλήψεώς των θεωρουμένης ως νέας συμβάσεως εργασίας.

6. Αι πάσης φύσεως διατάξεις περί αναγκαστικής πρσλήψεως προσωπικού, ως και αι διατάξεις περί παρεμβάσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας κ.λ.π. ή οιουδήποτε κρατικού οργάνου ή τρίτου, δεν έχουν εφαρμογήν εις την διαδικασίαν προσλήψεως του πάσης φύσεως προσωπικού του ΗΛΠΑΠ, πλην των περί προστασίας των πολεμιστών διατάξεων, ως αύται ισχύουν εκάστοτε. Υποχρεούται όμως ο ΗΛΠΑΠ όπως ανακοινοί αμελλητί εις τον Οργανισμόν Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού πάσαν πρόσληψιν και απόλυσιν προσωπικού του ΗΛΠΑΠ.

 

Άρθρο δέκατο τρίτο

1. Συμβάσεις της ΗΕΜ μετά τρίτων προμηθείας υλικού, εκτελέσεως έργων κ.λ.π., διατηρούμεναι εν ισχύι και μετά ταύτην βάσει της συμβάσεως εξαγοράς, εξακολουθούν ισχύουσαι και διά τον ΗΛΠΑΠ μέχρις εκτελέσεώς των.

2. Ομοίως υποχρεώσεις της ΗΕΜ διατηρούμεναι βάσει της αυτής συμβάσεως εξαγοράς, αναλαμβάνονται υπό του ΗΛΠΑΠ.

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο

1. Η εν άρθρω τρίτω προβλεπομένη μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων εις τον ΗΛΠΑΠ, απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, κρατήσεως και εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και παντός τρίτου.

2. Ο ΗΛΠΑΠ ως επιχείρησις κοινής ωφελείας με αποκλειστικόν μέτοχον το Κράτος, δεν υπόκειται εις φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφοράς, κρατήσεις και εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεις, υφιστάμενα ή εν τω μέλλοντι επιβληθησόμενα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και παντός τρίτου, εξαιρέσει του φόρου κύκλου εργασιών, των ανταποδοτικών τελών ως και των τοιούτων υπέρ Οργανισμών Ασφαλίσεως, και υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο

1. Τα αναγκαιούντα εις τον ΗΛΠΑΠ ακίνητα και εμπράγματα επ' αυτών, δικαιώματα δι' επέκτασιν των συγκοινωνιακών δικτύων, ανέγερσιν πάσης φύσεως κτιρίων ή κατασκευήν και λειτουργίαν εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, απαλλοτριούνται κατά την ισχύουσαν δι' επιχειρήσεις κοινής ωφελείας νόμιμον διαδικασίαν, προκαλουμένην δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εισηγήσει του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΛΠΑΠ, της τοιαύτης απαλλοτριώσεως, θεωρουμένης ως γενομένης λόγω δημοσίας ωφελείας, των καθοριζομένων αποζημιώσεων καταβαλλομένων υπό του ΗΛΠΑΠ.

2. Εις ας περιπτώσεις κατά την κατασκευήν, ανακατασκευήν ή συντήρησιν οδών ή δικτύων υπονόμων ή ετέρων δημοσίων έργων ή έργων Ν.Π.Δ.Δ. ή τοιούτων δημοσίων επιχειρήσεων, απαιτείται η μετατόπισις ή οιαιδήποτε έτεραι εργασίαι επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων του ΗΛΠΑΠ, ή εργασίαι διά την πρόβλεψιν διελεύσεων τοιούτων δικτύων, αι δαπάναι των εργασιών τούτων, εις ην έκτασιν αντιστοιχούν προς αποκατάστασιν της προ της εκτελέσεως των έργων υφισταμένης καταστάσεως, βαρύνουν τας πιστώσεις των υπό εκτέλεσιν έργων του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημοσίας επιχειρήσεως εις περίπτωσιν δε εκτελέσεως υπό του ΗΛΠΑΠ προκαταβάλλονται εις αυτόν, βάσει του υπό τούτου συντασσομένου προϋπολογισμού. Εις τας περιπτώσεις ταύτας οριστικόν δικαιολογητικόν της δαπάνης αποτελεί διά μεν την προκαταβολήν ο προϋπολογισμός και το αποδεικτικόν της πληρωμής, διά δε την τελικήν εξόφλησιν, ο υπό του ΗΛΠΑΠ συντασσόμενος απολογισμός και το αποδεικτικόν της πληρωμής.

3. Ιδιοκτήται ή κάτοχοι αγροτικών ή αστικών κτημάτων ως και Δήμοι ή Κοινότητες υποχρεούνται να επιτρέπουν πάντοτε την διάβασιν των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας των ανηκόντων εις τον ΗΛΠΑΠ και δη εναερίως ή υπογείως, την τοποθέτησιν στύλων και στηριγμάτων, την τοποθέτησιν καλωδίων και γενικώς άπαν ό,τι αναγκαιοί διά την κατασκευήν, χρήσιν ή επιδιόρθωσιν των τοιούτων έργων και την αναγκαιούσαν επιστασίαν προς συντήρησιν αυτών. Εν περιπτώσει καθ' ήν τοιαύτη ενέργεια του ΗΛΠΑΠ ήθελε λόγω επενεχθείσης θετικής ζημίας δημιουργήσει υποχρέωσιν αποζημιώσεως εξαιρέσει των Δήμων και Κοινοτήτων παρ' ων οι άνω υπηρεσίαι παρέχονται άνευ αποζημιώσεως, η αποζημίωσις αύτη θα καθορίζεται κατά την διαδικασίαν του κώδικος περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

 

Άρθρο δέκατο έκτο

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, υποθήκαι εγγεγραμμέναι επί της ακινήτου περιουσίας της ΗΕΜ της περιελθούσης εις το Ελληνικόν Δημόσιον, δυνάμει της συμβάσεως εξαγοράς και μεταβιβαζομένης εις τον ΗΛΠΑΠ, δυνάμει του άρθρου τρίτου του παρόντος, υπέρ της Γενικής Ελληνικής Εταιρείας, εκχωρηθείσαι περαιτέρω εις την εν Λονδίνω εδρεύουσαν Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (Προυντένσιαλ Ασσιούρανσ Κόμπανυ Λίμιτεντ), θεωρούνται άνευ ετέρας τινός διατυπώσεως εξαλειφθείσαι και διαγράφονται υποχρεωτικώς εκ των οικείων βιβλίων.

 

Άρθρο δέκατον έβδομον

Κυρούται από της δημοσιεύσεως του παρόντος καθ' όλα αυτής τα μέρη, κτωμένη ισχύν νόμου, η κατά την 3ην Δεκεμβρίου 1970 συναφθείσα, εξ άρθρων δέκα τριών (13), σύμβασις μεταξύ αφ' ενός μεν του Ελληνικού Δημοσίου, αφ' ετέρου δε των, εν Αθήναις εδρευουσών, Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών Α.Ε. (ΗΕΜ) και Γενικής Ελληνικής Εταιρείας - Α.Ε. (ΓΕΕ), περί εξαγοράς της πρώτης εξ αυτών μετά των προσηρτημένων αυτή τριών (3) παραρτημάτων, ων το κείμενον εν πρωτοτύπω εις την Ελληνικήν και εν επισήμω μεταφράσει εις την Αγγλικήν γλώσσαν, έχει ως ακολούθως:

 

 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Περί εξαγοράς της Η . Ε. Μ.

 

Μεταξύ αφ ενός του Ελληνικού Δημοσίου ( εφεξής καλουμένου "Το Δημόσιον" ) εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Συντονισμού κ . Νικολάου Μακαρέζου , Οικονομικών κ . Αδαμαντίου Ανδρουτσοπούλου και Συγκοινωνιών κ . Γεωργίου Βάλλη , αφ ετέρου Της εν Αθήναις εδρευούσης Α . Ε. Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών ( εφεξής καλουμένης "Η . Ε. Μ", εκπροσωπουμένης παρά του κ . DAVID L . POLLOCK Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Ε.Μ. κάτοικου Λονδίνου της Αγγλίας ( MILLBANK TOWER , MILLBANK LONDON , S.W.I.) δυνάμει του υπ ' αριθ . 691/11 - 11 - 1970 , πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Ε.Μ. και της εν Αθήναις εδρευούσης Α . Ε . Γενικής Ελληνικής Εταιρείας ( εφεξής καλουμένης "ΓΕΕ") , εκπροσωπουμένης παρά του κ . DAVID L . POLLOCK , Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΕ , κάτοικου Λονδίνου της Αγγλίας ( MILLBANK TOWER , MILLBANK LONDON , S.W.I. ) , δυνάμει του υπ ' αριθ . 248 / 24 - 11 - 70 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΕ συνεφωνήθησαν τα κατωτέρω

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Α . Δυνάμει της από 17 ης Οκτωβρίου 1925 υπό του Διατάγματος από 16 Οκτωβρίου 1925 "περί κυρώσεως συμβάσει περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών" ( ΦΕΚ 309 τεύχος Α΄ ) κυρωθείσης συμβάσεως "περί προμηθείας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών" μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και 1 ) .του Συνδικάτου Μελετών και Επιχειρήσεων και 2 ) . της εν Λονδίνω της Αγγλίας εδρευούσης Εταιρείας υπό την Επωνυμίαν THE POWER AND TRACTION FINANCE COMPANY LIMITED αφ ετέρου ( εφεξής καλουμένης "η Παραχώρησις" ) παρεχωσήθησαν εις τους αναδόχους της εν λόγω Παραχωρήσεως μεταξύ των άλλων τα εν παραγράφοις γ΄και δ΄του άρθρου 1 του της Παραχωρήσεως περιγραφόμενα , ήτοι

"γ . Το αποκλειστικόν διακίωμα της εγκαταστάσεως και εκμεταλλεύσεως υπηρεσίας Τροχιοδρόμων και το δικαίωμα ως καθορίζεται εν άρθρω 4 της παρούσης της εγκαταστήσεως και εκμεταλλεύσεως υπηρεσίας λεωφορείων , επί τη βάσει οιουδήποτε είδους ή συστήματος έλξεως εντός ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της εν Αθήναις Πλατείας της Ομονοίας

"δ . Το αποκλειστικόν δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως το απ ' Αθηνών εις Κηφισίαν Σιδηρόδρομον

Β . Οι ως άνω ανάδοχοι περαιτέρω εξεχώρησαν την μεταβίβασιν , συμφώνως τω άρθρω 2 της παραχωρήσεως και δυνάμει της από 13 ης μαρτίου 1926 υπ ' αριθ . 9760 συμβολαιογραφικής πράξεως των Συμβολαιογράφων Αθηνών Ι . Οικονομόπουλου και Α . Μητζοπούλου , προς την δι ' αυτής συμβολαιογραφικής πράξεως συσταθείσαν προ του σκοπόν της συστάσεως και Οικονομικής θεμελιώσεως των εν άρθρω 2 παρ . 1 της παραχωρήσεως προβλεπομένω Εταιρειών , σκοπουσών την εκμετάλλευσιν των δικαιωμάτων ταύτης , εν Αθήναις εδρεύουσαν ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν "Γενική Ελληνική Εταιρεία Α . Ε . (ΓΕΕ) συν τοις άλλοις και άπαντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών , τα πηγάζουσα εκ της παραχωρήσεως και αναγόμενα εις τα περί ως ανωτέρω αντικείμενα των παραγράφων ( γ ) και ( δ ) του άρθρου 1 της Παραχωρήσεως ( πλην της παραλιακής γραμμής Τροχιοδρόμου Πειραιώς - Περάματος ) υπό τον όρον όπως η ΓΕΕ περαιτέρω εκχώρηση εις εκάστην εκ των συσταθησομένων παρ ' αυτής Εταιρειών όσα εκ των ως άνω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσήκουσιν εις αυτήν.

Γ . Η ΓΕΕ υπό την ιδιότητα της ως εκδοχέως των ως άνω της παραχωρήσεως και συμφώνως τω άρθρω 2 της Παραχωρήσεως εξεχώρησε και μετεβίβασε δια της από 1 ης Απριλίου 1926 υπ ' αριθ . 97933 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι . Οικονομόπουλου προς την δια της αυτής πράξεως συσταθείσαν εν Αθήναις εδρεύουσαν ανώνυμον εταιρείαν υπό την επωνυμίαν "Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών Α.Ε. " Η.Ε.Μ. και προς τον σκοπόν εκμεταλλεύσεως και πάντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτής τας πηγαζούσας εκ της Παραχωρήσεως και αναγομένας εις τα αντικείμενα των παραγράφων γ ΄και δ΄ του άρθρου 1 της Παραχωρήσεως , πλην των αναφερομένων εις την τροχιοδρομικήν γραμμήν Πειραιώς - Περάματος και την τροχιοδρομικήν δια λεωφορείων συγκοινωνιών επί της παραλιακής γραμμής Πειραιώς , της ανηκούσης εις την Εταιρείαν του απ ' Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου .

Δ . Η Η.Ε.Μ. δυνάμει της από 26 ης Ιουνίου 1950 συμβάσεως μεταξύ αυτής και της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηροδρόμοι Α . Ε " , κυρωθείσης δια του Ν . Διατάγματος του υπ 'αριθ. 3102 της 23 ης Ιουλίου 1954 , εξεχώρησε και μετεβίβασεν εις την Α.Ε. Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι το αποκλειστικόν δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως του εν παραγράφω δ΄ του άρθρου 1 της Παραχωρήσεως αναφερομένου από Αθηνών εις Κηφισίαν σιδηροδρόμου , υπό τους της συμβάσεως ταύτης και της συμπληρωματικής τοιαύτης από .....-1937 , της κυρωθείσης της κυρωθείσης δια του Α . Ν. 803 / 1937 .

Ε . Κατ ' ακολουθίαν η Η.Ε.Μ. κατέστη και παραμένει μέχρι σήμερον εκδοχεύς απάντων ως και απασών των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ της Παραχωρήσεως, των αναγομένων εις τα εν παραγράφω γ΄ του άρθρου 1 της Παραχωρήσεως αναφερόμενα αντικείμενα , ως και των εκ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Παραχωρήσεως απορρεόντων ετέρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπό τας επελθούσας μεταγενεστέρως τροποποιήσεως δια των α ) . από 19 -7 - 1937 συμπληρωματικής συμβάσεως της από 17 Οκτωβρίου 1925 τοιαύτης παραχωρήσεως, της κυρώσεως υπό του Α . Ν. 803 / 1937 "περί κυρώσεως της από 19 Ιουλίου ε.ε συμπληρωματικής συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών ( Α 216 ) β ) . της από 23 Ιουλίου 1954 συμπληρωματικής συμβάσεως της κυρωθείσης υπό του Ν . Διατάγματος 3102 / 1954 "περί κυρώσεως της από 23 -7-1954 συμπληρωματικής συμβάσεως" , της από 17-10-1925 ομοίας "περί προμηθείας Ηλεκτρισμού και Μεταφορών" , γ ) . της από 27 Αυγούστου 1957 συμβάσεως και από 5 Φεβρουαρίου 1959 συμπληρωματικής συμφωνίας , των κυρωθεισών υπό του Ν. 3954 / 1959 "περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών ( Η.Ε.Μ. ) από 27-8-1957 συμβάσεως και της από 5-2-1964 συμβάσεως της κυρωθείσης δια του Ν .Δ . 4400 / 1964 ως και πάσης ετέρας τροποποιήσεως.

ΣΤ ΄. Μολονότι τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως των συμβατικών υπηρεσιών ωρισθήσαν δια του άρθρου 1 της Παραχωρήσεως δια περίοδον αρχομένην από της χρονολογίας της παραχωρήσεως και λήγουσαν την 31 ην Δεκεμβρίου 1985 , το Δημόσιον έχει το δικαίωμα δυνάμει του άρθρου 9 της Παραχωρήσεως να εξαγοράση την επιχείρησιν της Η.Ε.Μ. προ της 31 ης Δεκεμβρίου 1985 .

Ζ . Το Ελληνικόν Δημόσιον ασκούν το δικαίωμα το παρεχόμενον αυτώ υπό του άρθρου 9 της παραχωρήσεως , τούτου μη τροποπιηθέντος μεταγενεστέρως υπό των προμνησθεισών συμπληρωματικών συμβάσεων και συμφωανιών , ισχύοντος δε αμεταβλήτως , 9 αρθρ . 17 της από 27-8-1959 συμπληρωματικής συμβάσεως , κυρωθείσης υπό του Ν . 3954 / 1959 ) , εκοινοποίησεν εις την Η.Ε.Μ. και την Γ.Ε.Ε. έγγραφον ειδοποίησιν υπό χρονολογίαν 27 ης Δεκεμβρίου 1968 , συμφώνως προς το άρθρον 9 της παραχωρήσεως περί της προθέσεως του να εξαγοράση την επιχείρησιν της Η.Ε.Μ. την 31 ην Δεκεμβρίου 1976 . Η Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. δια της από 14 Ιανουαρίου 1969 απαντήσεως και δηλώσεως των προς το Ελληνικόν Δημόσιον , εδήλωσαν ότι αποδέχονται την ανωτέρω ειδοποίησιν περί εξαγοράς υπό του Κράτους κατά την 31-12-1976 της επιχειρήσεως της πρώτης εξ αυτώ .

 

ΆΡΘΡΟ 1

Εφαρμογή των διατάξεων της Παραχωρήσεως ως προς την εξαγοράν και την μεταβίβασιν

1 . Η κατά την παρούσαν σύμβασιν εξαγορά υπό του Δημοσίου και μεταβίβασις εις το Δημόσιο της επιχειρήσεως της Η.Ε.Μ. θα διέπωνται υπό των όρων της παρούσης Συμβάσεως και της Παραχωρήσεως , ειδικώτερον δε του Μέρους 2 ου της Παραχωρήσεως , διαλαμβάνοντας τους όρους εξαγοράς υπό του Κράτους .

2 . Η παρούσα σύμβασις θέλει κυρωθή δια Νομοθετικού Διατάγματος , μερίμνη του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι της ημέρας της μεταβιβάσεως .

 

ΆΡΘΡΟ 2

Ενέργειαι συντελεσθησόμεναι προ της ημέρας της μεταβιβάσεως

1 . Το Δημόσιον ή οιαδήποτε υπ 'αυτού εξουσιοδοτημένος θα καταβάλη εις την MIDLAND BANK LIMITED , POULTRY AND PRINCES STREET BRANCH, LONDON E.C δια λογαριασμόν της WHITEHALL SEFURITIES CORPORATION LIMITED το ποσόν των 294.531 εις λίρας στερλίνας και θα παράσχη εις την ως άνω Τράπεζαν την αμετάκλητον και ανεπιφύλακτον εντολήν να αποδώση το ως άνω ποσόν εις τους οικονομικούς παράκτορας την Πέμπτην 31 ην Δεκεμβρίου 1970.

2 . Το Δημόσιον θα παραδώση εις την Η.Ε.Μ. την αμετάκλητον έγκρισιν της Νομισματικής Επιτροπής εν Αθήναις δια την μεταφοράν εις Λονδίνον πληρωμών εις λίρας στερλίνας ποσού μέχρι 270.000 δια την υπό της Η.Ε.Μ. κάλυψιν εν Λονδίνω των εν άρθρω 10 της παρούσης αναγκών της .

3 . Το Δημόσιον θα εφαρμόση απάσας τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρι και της Πέμπτης 24 Δεκεμβρίου 1970 .

 

ΆΡΘΡΟ 3

Η επιχείρησις και τρόπος μεταβιβάσεως αυτής .

1 . Η επιχείρησις της Η.Ε.Μ. ήτις θα μεταβιβασθή εις το Δημόσιον , περιλαμβάνει αποκλειστικώς και μόνον τα ακόλουθα στοιχεία

α ) . Άπαντα τα κατά την ημέραν μεταβιβάσεως , ως αύτη ορίζεται εν άρθρω 4 της παρούσης , φυσικά στοιχεία της Η.Ε.Μ. , ως ταύτα καθορίζονται εν άρθρω 7 της Παραχωρήσεως

β ) . Άπαντα τα υλικά και προμηθείας της Η.Ε.Μ. εν αποθήκαις , ως ταύτα και οπουδήποτε εύρηνται , συμπεριλαμβανομένων και όσων τυγχάνουν υπό παράδοσιν , κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως

γ ) . Άπαντα τα δικαιώματα και τας αντιστοίχους υποχρεώσεις της Η.Ε.Μ. βάσει των συμβάσεων δουλείας μετά ( ι ) της Α.Ε. Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι δια την χρήσιν τμήματος της παραλιακής λεωφόρου Πειραιώς και ( ιι ) της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού δια την χρήσιν τσιμεντοσωλήνος , δια την διέλευσιν καλωδίων της Η.Ε.Μ. εις την συμβολήν των οδών Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους .

δ ) . Άπαντα τα δικαιώματα της Η.Ε.Μ. , εν σχέσει προς απαιτήσεις της Η.Ε.Μ. , δι ' αποζημίωσιν εις βάρος τρίτων ή και των διαδόχων αυτών , οίτινες κατεπάτησαν ιδιοκτησίαν της Η.Ε.Μ. εις Κολοκυνθούν και αι οποίαι απαιτήσεις προέκυψαν εκ της απαλλοτριώσεως τμήματος του εκείσε αμαξοστασίου της , κατόπιν της μέσω ταύτης διελεύσεως της οδού Τηλεφάνους .

ε ) . Απάσας τας αξιώσεις της Η.Ε.Μ. κατά των Δήμων Πειραιώς Καλλιθέας προς αποζημίωσιν δια τας απαλλοτριώσεις των Αμαξοστασίων Ν . Φαλήρου και Καλλιθέας και ήτις αποζημίωσις καθορισθείσα προσωρινώς δια των υπ 'αριθ. 714 / 69 και 339 / 1968 αποφάσεων των Μονομελών Πρωτοδικείων Πειραιώς και Αθηνών , αντιστοίχως έχει κατατεθή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ,λόγω των υπό Ελληνικού Δημοσίου προβληθέντων δικαιωμάτων κυριότητος επί των απαλλοτριοθέντων .

2 . Άπαντα τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία , η κυριότης , η νομή και η κατοχή αυτών ως και άπαντα τα επ ' αυτών εμπράγματα και προσωπικά δικαιώματα της Η.Ε.Μ. θα μεταβιβασθούν εις το Δημόσιον , ως ταύτα θα υφίστανται κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως , πάντως όμως ελεύθερα πάσης υποθήκης , προσημειώσεις , ενεχύρου ή κατασχέσεως , εξαιρέσει των συνεστημένων βάσει της εν παραγράφω 1 Α του άρθρου 7 της παρούσης αναφερομένης συμβάσεως μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων .

ΆΡΘΡΟ 4

Ημερομηνία μεταβιβάσεως

1 . Η εξαγορά της επιχειρήσεως της Η.Ε.Μ. θα συντελεσθή και η επιχείρησις , ως και η διοίκησις και ο έλεγχος αυτής , θα μεταβιβασθή άνευ άλλης τινός πράξεως εις το Δημόσιον την 00.01 ΄ώραν της 1 ης Ιανουαρίου 1971 ( εφεξής καλουμένης "η ημέρα της μεταβιβάσεως" ) .

2 . Η Η.Ε.Μ. κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως θα παραδώση εις το Δημόσιον

α ) . Άπαντα τα λογιστικά βιβλία μετά των τρεχόντων φακέλλων , τα αναφερόμενα εις τας δαπάνας κεφαλαίου , τα εν αποθήκαις υλικά και τα αποθεματικά

β) Τας μελέτας , τας αναφερόμενας εις την λειτουργίαν της επιχειρήσεως.

γ ) Πάντα τα στοιχεία τα σχετικά με την υπηρεσιακήν και μισθολογικήν κατάστασιν του κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως υπηρετούντος προσωπικού της επιχειρήσεως.

δ ) . Άπαντα τα αποδεικτικά έγγραφα των υφισταμένων συμφωνιών μεταξύ της Η.Ε.Μ. και οιυδήποτε τρίτον περί εννόμων σχέσεων και εκκρεμουσών κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως και αναλαμβανομένων υπό του Δημοσίου κατά τους όρους της παρούσης συμβάσεως .

ε ) . Άπαντα τα εκποιηθέντα υπό της Η.Ε.Μ. τεχνικά στατιστικά στοιχεία και τας πάσης φύσεως μελέτας , τας αναφερομένας εις την εν γένει λειτουργίαν της επιχειρήσεως .

στ ) .Τους τίτκους κυριότητος των γηπέδων των κτηθέντων επ ' ονόματι της Η.Ε.Μ.

 

ΆΡΘΡΟ 5

Τίμημα εξαγοράς

1 . Το καταβλητέον υπό του Δημοσίου τίμημα εξαγοράς είναι 469.329 Λίραι στερλίναι .

2 . Εκ του ανωτέρω τιμήματος , θα παρακρατηθή υπό του Δημοσίου το εις δραχμάς ισόποσον λιρών στερλίνων 174.798 αντιπροσωπεύον την υπό τούτου ανάληψιν των υποχρεώσεων της Η.Ε.Μ. εκ της μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συμβάσεως , της αναφερομένης εν παρ . 1 ( Α ) του άρθρου 7 της παρούσης , του ποσού τούτου ανερχόμενου σήμερον εις δραχμάς 12.585.461. του υπολοίπου του τιμήματος ποσού εκ 294.531 λιρών στερλίνων καταβληθησομένων συμφώνως τω άρθρω 2 της παρούσης .

3 . Το κατά τας προηγουμένας παραγράφους τίμημα εξαγοράς γίνεται αποδεκτόν υπό της Η.Ε.Μ. εις πλήρη εξόφλησιν όλων των κατά του Δημοσίου απαιτήσεων αυτής δια την κατά την παρούσαν σύμβασιν μεταβίβασιν των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως της Η.Ε.Μ. , ως ταύτα καθορίζονται εν άρθρω 3 της παρούσης , το δε Δημόσιον δέχεται όπως το εν λόγω τίμημα καταβληθή ελεύθερον πάσης απαιτήσεως εκ μέρους του Δημοσίου .

4 . Κατά τον υπολογισμόν του ως είρηται τιμήματος ουδόλως ελήφθη υπ ' όψιν το δικαίωμα του Δημοσίου κατά το άρθρον 21 της Παραχωρήσεως δια την συμμετοχήν του εις τα κέρδη της Η.Ε.Μ. δια την χρήσιν την λήγουσαν την 31 ην Δεκεμβρίου 1970 , αλλά το Δημόσιον δέχεται ότι εισέπραξεν εξ ολοκλήρου παν ποσόν του οποίου δικαιούται δια την συμμετοχήν του εις κέρδη της Η.Ε.Μ. , όσον αφορά την χρήσιν ήτις έληξε την 31 ην Δεκεμβρίου 1969 καθώς και όλας τας προηγουμένας τοιαύτας .

ΆΡΘΡΟ 6

Είσοδος εις τας εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως

Προς εξασφάλισιν της ομαλής μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως εις το Δημόσιον κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως η Η.Ε.Μ. θα παράσχη εις τους παρά του Ελληνικού Δημοσίου ορισθησομένους εκπροσώπους του , διαρκούντος του μηνός Δεκεμβρίου 1970 , το δικαίωμα εισόδου των εις τα κτίρια , τας εγκαταστάσεις και αποθήκας , ως και της επισκέψεως και της επιβιβάσεως αυτών επί του τροχαίου αυτής υλικού .

Επίσης θα θέτη εις την διάθεσιν των ορισθησομένων εκπροσώπων του Δημοσίου παν υπ ' αυτών αιτούμενον στοιχείον σχετικόν με την λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν της επιχειρήσεως .

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7

Υποχρεώσεις αναλαμβανόμεναι υπό του Δημοσίου

1 . Το Δημόσιον αναλαμβάνει τας εξής υποχρεώσεις , της Η.Ε.Μ. απαλλασσομένης τούτων

Α ) . Πλήρη και αποκλειστικήν ευθύνην να εκπληρώση τας ανειλημμένας υποχρεώσεις της Η.Ε.Μ. τας εκ του από 18 ης Ιουνίου 1959 υπ ' αριθ. 21998 δανειστικού Συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Η.Ε.Μ. του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Βασιλόπουλου , δια τιον μετά την 31-12-1970 χρόνον .

Β ) . Πλήρη και αποκλειστικήν ευθύνγν δια την εξόφλησιν των κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως ή μετ ' αυτήν καθισταμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Η.Ε.Μ. , λόγω συναφθελισων συμβάσεων προ της ημέρας της μεταβιβάσεως , των αφορωσών εις προμηθείας , υλικά , παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας ή έτερα εν γένει είδη , προοριζομένα δια τας μετά την μεταβίβασιν ανάγκας της επιχειρήσεως , αίτινες υποχρεώσεις έχουσιν ήδη γνωστοποιηθή τω Ελληνικώ Δημοσίω και εφ όσον δεν υπελογίσθησαν καθ ' οιονδήποτε τρόπν εις το εν άρθρω 5 παράγραφος 1 τίμημα εης εξαγοράς .

2 . Μέχρι και της ημέρας μεταβιβάσεως το Δημόσον θα μεριμνήση δια την απόδοσιν εις την Η.Ε.Μ. των χρεωστικών ομολόγων , τα οπία εδόθησαν παρ ' αυτής εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων συμφώνως τη εν παραγράφω 1 ( Α ) του παρόντος άρθρου αναφερομένη συμβάσει , δια τας χρεωλυτικάς δόσεις αι οποίαι θα καταστούν ληξιπρόθεσμοι μετά την 31 ην Δεκεμβρίου 1970 . Θα μεριμνήση επίσης δια την χορήγησιν εις την Η.Ε.Μ. παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πλήρους απαλλαγής της έναντι αυτού από πάσης εκ της ως άνω συμβάσεως υποχρεώσεις της .

3 . Η Η.Ε.Μ. εκχωρεί εις το Δημόσιον τα διακαιώματα της εξ απασών των εν παραγράφω 1 ( Β ) του παρόντος άρθρου αναφερομένων συμβάσεων

4 . Από της ημέρας μεταβιβάσεως μεταβιβάζονται εις το Δημόσιον όσα δικαιώματα ή και υποχρεώσεις της Η.Ε.Μ. αναφέρονται εις δευτερεύουσας δαπάνας και εισπράξεις εκμεταλλεύως της επιχειρήσεως αυτής , αίτινες είτε προεπληρώθησαν , είτε εισεπράχθησαν προκαταβολικώς προ της ημέρας της μεταβιβάσεως εν σχέσει προς χρονικήν περίοδον μεταγενεστέραν ταύτης .

5 . Το Δημόσιον αναλαμβάνει ( και η Η.Ε.Μ. απαλλάσσεται ) όλας τας υποχρεώσεις της Η.Ε.Μ. κατά την ημέραν της μεταβιβάσεως ή μετ αυτήν , βάσει δικαστικών διαταγών , όπως ενεργήση πληρωμάς εις τα εν Παραρτημάτι , ( Β ) της παρούσης ονομαζόμενα πρόσωπα της Η.Ε.Μ. αναλαμβανούσης την υποχρέωσιν να καταβάλη εις το Δημόσιον το ποσόν των δραχμών 656.844 , ως ορίζεται εν άρθρω 12 παρ . 4 της παρούσης . Το παρά της Η.Ε.Μ. καταβληθησομένων εις το Δημόσιον ως άνω ποσόν των δραχμών 656.656.844 , θα συμψηφισθή προς το οφειλόμενον παρά του τελευταίου εις την Η.Ε.Μ. συμφώνως προς την παράγραφον 2 του άρθρου 12 της παρούσης .

ΆΡΘΡΟ 8

Οφειλαί της Η.Ε.Μ.

1 . Εξαιρέσει των υπό του Δημοσίου αναλαμβανομένων υποχρεώσεων κατά τα άρθρα 3 και 7 της παρούσης συμβάσεως , η Η.Ε.Μ. αναλαμβάνει την υποχρεώσιν όπως εξοφλήση όλας τας άλλας οφειλάς της ( πλην όσων καθίστανται ανίσχυροι βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ) , του Δημοσίου ουδεμίας αναλαμβανοντος κατά την παρούσαν σύμβασιν .

2 . Υπό την επιφύλαξιν των όρων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσης , ορίζεται δεκαοκτάμηνος από της ημέρας της μεταβιβάσεως ανατρεπτική προθεσμία , μετά την εκπνοήν της οποίας πάσαν τυχόν απαίτησις ( πλην εκείνων αι οποίαι υπόκεινται εις βραχυτέραν παραγραφήν ή βραχυτέραν ανατρεπτικήν προθεσμίαν ) κατά της Η.Ε.Μ. εν Ελλάδι απορρέουσα εκ της εκμεταλλεύσεως της επιχειρήσεως της , θα είναι ανίσχυρος .

ΆΡΘΡΟ 9

Η Η.Ε.Μ. θα διατηρήση εν τη υπηρεσία της τα εν παραρτημάτι Α αναφερόμενα πρόσωπα , θα απολύση δε μέχρι της 31 ης Δεκεμβρίου 1970 εκ του προσωπικού της εν τα εν τω Παραρτήματι Γ της παρούσης συμβάσεως αναφερόμενα πρόσωπα ( εφεξής καλούμενα "το απολυσθησόμενον" ). Αι απολύσεις αύται θα ισχύσουν από της 31 ης Δεκεμβρίου 1970 . Εις το απολυσθησόμενον προσωπικόν θέλουσι καταβληθή υπό της Η.Ε.Μ. αι μεταξύ αυτής και τούτου συμφωνηθείσαι ή αι νόμιμοι κατά περίπτωσιν αποζημιώσεις .

ΆΡΘΡΟ 10

Συνάλλαγμα και δικαιώματα Βρεττανικού προσωπικού

1 . Η Η.Ε.Μ. θα έχη το δικαίωμα να αγοράζη από την τράπεζαν της Ελλάδος , συμφώνως προς την έγκρισιν της Νομισματικής Επιτροπής , την παρασχεθησομένην κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσης , το αναγκαίον συνάλλαγμα επί Λονδίνου εις την εκάστοτε επίσημον τιμήν συναλλάγματος , ώστε να δύναται η Η.Ε.Μ. να εμβάζη ελευθέρως εις λίρας στερλίνας προς τους Οικονομικούς αυτής Πράκτορας ποσόν μη υπερβαίνον τας 270.000 λίρας στερλίνας , δια α ) . αμοιβάς πρακτορεύσεως τυχόν οφειλομένας εις τους Οικονομικούς Πράκτορας δια το έτος το λήγον την 31 ην Δεκεμβρίου 1970 , β ) . αποζημιώσεις του εν τω τμήματι Ι του Παραρτήματος Γ της παρούσης απολυσθησομένου προσωπικού δια την απώλειαν της θέσεως των , ως και αγοράν ασφαλειών ζωής ίσων προς τας συντάξεις ως έκαστος δικαιούται , γ ) . μεταφοράν των εις δραχμάς ισοπόσων των ανηκόντων εις τους εν τω τμήματι Ι του Παραρτήματος Γ της παρούσης Βρεττανικής ιφαγενείας υπαλλήλους ή τας οικογενείας των , ως και του προιόντος εκποιήσεως των οικιακών πραγμάτων ή αντικειμένων ατομικής χρήσεως και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εν Ελλάδι και δ ) . μεταφοράν των εις δραχμάς ισοπόσων , των ανηκόντων εις την Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. ή περιερχομένων αυταίς κατά την παρούσαν σύμβασιν ή προκυπτόντων εκ της ρευστοποιήσεως των περιουσιακών εν Ελλάδι στοιχείων των .

2 . Δια το πέραν των 130.000 λιρών στερλίνων ποσόν , το καλύπτον τας περιπτώσεις α, β , γ , της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου , δια την μεταφοράν εν Λονδίνω των εν παρ . 1 περίπτωσις ( δ ) αναφερομένων ποσών , το συνάλλαγμα θα χορηγήται υπό της Τραπέζης της Ελλάδος μετ ' έλεγχον ταύτης και επί τη προσκομίσει πιστοποιητικού του εκκαθαριστού ή των εκκαθαριστών της Η.Ε.Μ. ή της Γ.Ε.Ε. , κατά περίπτωσιν , εξ ου να εμφαίνηται ότι το ποσόν ούτινος ζητείται εκέστοτε η εξαγωγή , προέρχεται εκ των μετρητών , όσων παραμένουν ή περιέρχονται εις την Η.Ε.Μ. ή Γ.Ε.Ε. κατά την Παραχώρησιν ή την παρούσαν σύμβασιν , μετά την μεταβίβασιν της επιχειρήσεως εις το Δημόσιον ή προκύπτουν εκ της ρευστοποιήσεως άλλων περιουσιακών στοιχείων , παραμενόντων εις την Η.Ε.Μ. ή Γ.Ε.Ε. εν πάση όμως περιπτώσει , μετά την υπό των τελευταίων εκπληρώσιν των , προς το Δημόσιον ή τρίτους υποχρεώσεων τους .

3 . Το Βρεττανικής ιθαγένειας προσωπικόν της εκκαθαρίσεως της Η.Ε.Μ. , εν τω συνόλω του νοούμενον , θα έχη το δικαίωμα να αγοράση από την Τράπεζαν της Ελλάδος επί Λονδίνου συνάλλαγμα ποσού μέχρι 5.000 λιρών στερλίνων , συνολικώς και δι ' άπαν το προσωπικόν της εκκαθαρίσεως και όπερ , ως άνω ποσόν , θα δύναται να εμβασθή ελευθέρως εις Λονδίνον .

4 . Οι Οικονομικοί Πράκτορες θα δικαιούνται , άνευ άλλης τινός ειδικωτέρας αδείας ή διατυπώσεως , να κινώσι τον λογαριασμόν , τον αναφερόμενον εν άρθρω 2 παράγραφος 1 της παρούσης , δια λογαριασμόν της Η.Ε.Μ. και να κινώσι τον λογαριασμόν της Γ.Ε.Ε. παρά Τραπέζη εν Λονδίνω , πιστούντες τούτον με παν ποσόν περιερχόμενον εις την Γ.Ε.Ε. εκ της εκκαθαρίσεως της Η.Ε.Μ. , η δε Γ.Ε.Ε. θα έχη το δικαίωμα να κινή επίσης ελευθέρως τον τελευταίον τούτον λογαριασμόν απ ' ευθείας ή και δια των Οικονομικών Πρακτόρων . Οι Οικονομικοί Πράκτορες και η Γ.Ε.Ε. υποχρεούνται όπως εμβάσωσιν εις την Τράπεζαν της Ελλάδος υπέρ των ελλήνων μετόχων της Γ.Ε.Ε. παν ποσόν όπερ ήθελε τελικώς διαπιστωθή ότι οφείλεται εις αυτούς , εν σχέσει προς τας μετοχάς των , καθ ' ο μέτρον αι δραχμαί τας οποίας θα έχη η Γ.Ε.Ε. ενδέχεται να μη επαρκέσουν δια τον σκοπόν τούοτν .

 

ΆΡΘΡΟ 11

Τελικόν κλείσιμον βιβλίων της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε.

1 . Το Δημόσιον υπόσχεται την ανεμπόδιστην παρά των αρμόδιων Αρχών έκδοσιν προς τον ή τους εκκαθαριστάς , αλλά και προς παν προσωπικόν

του εκκαθαριστού ή των εκκαθαριστών της Η.Ε.Μ. και της Γ.Ε.Ε. οίτινες θα ήσαν ξένη ιθαγενείας , των ατοκινήτων αδειών παραμονής και εργασία εν Ελλάδι μέχρι τέλους της αντιστοίχου εκκαθαρίσεως .

2 . Προς τον σκοπόν τελικού κλεισίματος των βιβλίων και λογαριασμών , ως και την εκκαθάρισιν της Η.Ε.Μ. , το Δημόσιον θα παράσχη άνευ επιβαρύνσεως εις την Η.Ε.Μ. ή εις τον εκκαθαριστήν ή εκκαθαριστάς της Η.Ε.Μ. πάσαν βοήθειαν την οποίαν ενδέχεται να χρειασθούν .

3 . Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Η.Ε.Μ. , οι εκκαθαρισταί και το προσωπικόν αυτών , θα έχουν το δικαίωμα να συμβουλεύωνται οποτεδήποτε , κατά τας κανονικάς ώρας γραφείου , τα βιβλία και τους λογαριασμούς , όσους θα έχουν το άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσης συμβάσεως , παράδοθή εις το Δημόσιον δια την λήψιν εκ των βιβλίων και λογαριασμών τούτων πάσης πληροφορίας ή παντός στοιχείου , το οποίον ενδέχεται να χρειασθούν και να ζητούν και να λαμβάνουν δεόντως κεκυρωμένα αντίγραφα των τοιούτων στοιχείων .

4 . Εν σχέσει προς εκάστην εξ αυτών , ήτοι την Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. ορίζεται δεκαοκτάμηνος ανατρεπτική προθεσμία αρχόμενη από της ημέρας καθ ην η Η.Ε.Μ. και η Γ.Ε.Ε. κατά περίπτωσιν θα προβή εις έγγραφον ειδοποίησιν προς το Δημόσιον ότι έχει ρευστοποιήση τα εν Ελλάδι περιουσιακά στοιχεία της , προς βεβαίωσιν των τυχόν οφειλομένων φόρων δι ους δεν προβλέπεται απαλλαγή εκ της Παραχωρήσεως ή ετέρων προς το Δημόσιον οφειλών πάσης φύσεως .

5 . Ορίζεται δεκαοκτάμηνος ανατρεπτική προθεσμία από της ημέρας καθ ην θα εγκριθή απόφασις περί διαλύσεως της Γ.Ε.Ε. μετά την εκπνοήν της οποίας πάσα απαίτησις κατά της Γ.Ε.Ε. ( πλην απαιτήσεων δια φόρους περί ων ή παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου ) θα είναι ανίσχυρος .

 

ΆΡΘΡΟ 12

Διαιτησίαι και Διαφωνίαι

1 . Από της ημέρας της μεταβιβάσεως και εφ όσον το Δημόσιον καταβάλη τα εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα ποσά λογίζονται ως καταργούμεναι αι κατώτερα εκκρεμείς , βάσει του άρθρου 49 της Παραχωρήσεως διαιτησίαι και διαφωνίαι , ήτοι αι διαιτησίαι περί

α . Της επιστροφής του εις τον υποθηλοφύλακα Καλλιθέας καταβληθέντος ποσού δια δικαιώματα του , περί ης η προσφυγή εις διαιτησίαν της 7 ης Δεκεμβρίου 1959 .

β . Της επιστροφής του φόρου οικοδομών των οικονομικών ετών 1954 - 1955 περί ης η προσφυγή εις διαιτησίαν της 31 ης Μαίου 1957 .

γ . Της επιστροφής τελών εδάφους και υπεδάφους δια τα οικονομικά έτη 1955 - 1956, κατασχεθέντων από τον Δήμο Πειραιώς , περί ης η προσφυγή εις διαιτησίαν της 31 ης Μαίου 1957 .

2 . Τα Δημόσιον θα καταβάλη εις την Η.Ε.Μ. το ποσόν τω Δραχμών 701.679 δια

α . Καταβληθέντα μετά των τόκων αυτών , δια τα εν τω εδαφίω α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιώματα του υποθηκοφύλακος Καλλιθέας .

β . Κατασχεθέντα ποσά μετά των τόκων αυτών δια τα εν υπεδαφίω γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα τέλη εδάφους και υπεδάφους .

γ . Την υπό της Η.Ε.Μ. παραίτησιν από της ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιώς αγωγής της 14 ης Φεβρουαρίου 1969 κατά του Δήμου Πειραιώς δια την επιστροφήν των καταβληθέντων δια τέλη φωτισμού των ετών 1966 , 1967 και 1968 ποσών .

δ . Την υπό της Η.Ε.Μ. παραίτησιν της από 16 Αυγούστου 1968 ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγής της κατά του ΕΙΡ και της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού δια της οποίας η Η.Ε.Μ. αιτείται να αναγνωρισθή ότο αύτη είναι απηλλαγμένη της δια του νόμου 245 - 1967 επιβληθείσης συνδρομής προς το ΕΙΡ εις βάρος προσώπων εις τα οποία ανήκουν ακίνητα με ηλεκτρικά.

ε . Παν υπό της Η.Ε.Μ καταβληθέν εις τον Δήμον Αθηναίων ποσόν , προ της ημέρας μεταβιβάσεως δια την ανέγερσιν επί των πεζοδρομίων στεγάστρων επιβατών .

στ . Συμβιβαστικήν επίλυσιν διαφοράς , ανακυψάσης προβληθείσης υπό της Η.Ε.Μ. απαιτήσεως , λόγω της υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων παρακρατήσεως της αποζημιώσεως εκ της απαλλοτριώσεως των Αμαξοστασίων Καλλιθέας και Ν . Φαλήρου , περί ης η παράγραφος Ε ΄του άρθρου 3 της παρούσης .

3 . Αποκλείεται όπως εκάτερον των μερών , ήτοι η Η.Ε.Μ. και το Δημόσιον , προβάλη εφεξής κατά του ετέρου οιανδήποτε νέαν απαίτησιν , αναφερόμενην εις τας κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταργουμένας διαιτησίας και διαφωνίας ή οφειλάς κατά περίπτωσιν .

4 . Το εν παρ . 2 του παρόντος άρθρου ποσόν δρχ . 701.679 μετά την αφαίρεσιν του κατά την παράγραφον 5 του άρθρου 7 της παρούσης εις το Δημόσιον οφειλόμενον υπό της Η.Ε.Μ. ποσού δρχ . 656.844 θα συμψηφισθή καθ ' ο μέρος τούτο εξασκεί προς τας δόσεις του φόρου επί των εισπράξεων όστις θα οφείλεται κατά τον Ιανουάριον και Φεβρουάριον του 1971 παρά της Η.Ε.Μ. , συμφώνως προς την παράγραφον 2 του άρθρου 25 της Παραχωρήσεως , δια τους μήνας Νοέμβριον και Δεκέμβριον 1970 , της Η.Ε.Μ. , ενεχομένης δια την καταβολήν του τυχόν υπόλοιπου του ως άνω φόρου επί των εισπράξεων .

 

ΆΡΘΡΟ 13

Διάφορα

1 . Άπασαι αι διατάξεις της παραχωρήσεως ( συμπεριλαμβανομένων ειδικώτερον των διατάξεων των άρθρων 25 και 49 της Παραχωρήσεως ) , εφ όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως θα εξακολουθήσουν ισχύουσαι υπέρ της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. μέχρις οριστικού πέρατος της εκκαθαρίσεώς των .

2 . Πας φόρος , τέλος , δικαίωμα ή πάσα άλλη πληρωμή (συμπεριλαμβανομένων ειδικώτερον των τελών χαρτοσήμου των συμβολαιογραφικών , των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών , των εισφορών εις ταμεία συντάξεως , ως και των δικαιωμάτων και αμοιβών υπέρ τρίτων ) τυχόν οφειλομένη συμφώνως προς την εν ισχύ ελληνικήν νομοθεσίαν εν σχέσει προς την παρούσαν Σύμβασιν ή εν σχέσει προς παν έγγραφον αναγκαίον δια την εκτέλεσιν ταύτης (συμπεριλαμβανομένου παντός εγγράφου απαραιτήτου δια την μεταβίβασιν εις το Δημόσιον οιουδήποτε τμήματος της επιχειρήσεως της Η.Ε.Μ. κατά το άρθρον 3 της παρούσης ) , θα βαρύνη και θα καταβάλληται υπό του Δημοσίου.

3 . Εφ όσον δεν προβλέπεται άλλως εν τω κειμένω , δια των όρων Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. νοούνται και αι αντίστοιχοι εταιρείαι κατά την διάρκειαν και όσον αφορά τας αναγκάς της εκκαθαρίσεως και μέχρι του πέρατος αυτής .

4 . Παν ζήτημα , διαφωνία ή διαφορά μεταξύ της Η.Ε.Μ. και του Δημοσίου , ως και μεταξύ της Γ.Ε.Ε. και του Δημοσίου προκύπτουσαι εκ της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως ή καθ ' οιονδήποτε τρόπον σχετιζόμενα με τας διατάξεις της , θα επιλύωνται δια διαιτησίας κατά το άρθρο 49 της Παραχωρήσεως .

5 . Η επισυναπτομένη τη παρούση συμβάσει και υπό των συμβαλλομένων μερών υπογεγραμμένη μετάφρασις αυτής εις την αγγλικήν , αποτελεί την επίσημον μετάφρασιν .

Εν Αθήναις τη 3 Δεκεμβρίου 1970

Δια το Ελληνικόν Δημόσιον

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ν . ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΔ . ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ . ΒΑΛΛΗΣ

Δια την Η.Ε.Μ. Δια την Γ.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ . ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ . ΣΥΜ.

D . L . POLLOCK D . L . POLLOCK

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 18

 

Η ισχύς του παρόντος Ν . Διατάγματος άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1971, πλην αν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

 

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1970

Εν Ονομάτι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ . ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ . ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ , ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ , ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ . ΠΑΤΡΑΣ , ΝΙΚ . ΕΦΕΣΙΟΣ , ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΩΡΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΠΠΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΘΕΝΑΚΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ , ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΗΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1970

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ