EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

173

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 765

 

Περί εκπαιδεύσεως και εξετάσεως υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1.      Οι υποψήφιοι δια την απόκτησιν αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτων οσάκις εκπαιδεύονται εντός κατωκημένων εν γένει περιοχών ή επί εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών οδών, συνοδεύονται υποχρεωτικώς υπό προσώπου κατέχοντος ισχύουσαν άδειαν εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

2.      Κατά τα διάφορα στάδια της κατά την προηγουμένη παρ΄γραφον πρακτικής εκπαιδεύσεως υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτων, χρησιμοποιείται ειδικώς διεσκευασμένον αυτοκίνητον, κατά τα δι' αποφα΄σεως του επίτ ων Συγκοινωιών Υπουργού οριζόμενα.

3.      Η πρακτική ενώπιον των αρμοδίων προς τούτο υπαλλήλων εξέτασις των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, ενεργείται δι' οιουδήποτε αυτοκινήτου της κατηγορίας δι' ήν έχει αιτήσει άδειαν οδηγήσεως ο εξεταζόμενος. Κατά την εξέτασιν ταύτην, εφ' όσον ο εξεταζόμενος δεν προσέρχεται συνοδευόμενος υπό προσώπου κατέχοντος άδειαν εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων δέον όπως ούτο ςπροσέρχηται συνοδευόμενος υπό προσώπου κατέχοντος από έτους τουλάχιστον άδειαν οδηγήασεως δι' οχήματα της κατηγορίας του δια την εξέτασιν χρησιμοποιουμένου.

4.      Εν περιπτώσει προκλήσεως εξ αμελείας σωματικής βλάβης ή υλικής ζημίας κατά τον χρόνον της πρακτικής εκπαιδεύσεως ή της πρακτικής εξετάσεως υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτων,κ η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικώς το κατά τας παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνεπιβαίνον του αυτοκινήτου πρόσωπον, το κατέχον άδειαν εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή άδειαν οδηγήσεως αυτοκινήτου, κατά περίπτωσιν.

5.      Απαγορεύεται η δια του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου, κατά τον χρόνον της εκπαιδεύσεως, μεταφορά τρίτου προσώπου, πλήν των εκπαιδευομένων, οίτινες δεον να είναι εφωδιασμένοι δια του υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας χορηγουμένου σημειώματος εκπαιδεύσεως υποψηφίου οδηγού.

 

Άρθρον 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 289/1969 "περί των αδειών ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων και διτρόχων - τριτρόσων οχημάτων και αδειών μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών", αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Η εξετάσις των υποψηφίων δια την απόκτησιν αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών διεξάγεται ενώπιον δύο υπαλλήλων της οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών. Κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών οριζόμενα. Εν περιπτώσει αδυναμίας διαθέσεως υπό Υπηρεσίας τινός Συγκοινωνιών υπαλλήλων δια το έργον τούτο, δυναται, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών, η εξέτασις αύτη να ενεργήται ενώπιον ενός υπαλλήλου της Υπηρεσίας τινος Συγκοινωνιών υπαλλήλων δια το έργον τούτο, δύναται, κατόπιν αρποφάσεως των Υπουργών Δημοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών, η εξέτασις αύτη να ενεργήται ενώπιον ενός υπαλλήλου της Υπηρεσίας ταύτης και ενός αξιωματικού της Χωροφυλακής ή της Αστυνομίας Πόλεων, κατόχου αδείας οδηγήσεως."

 

Άρθρον 3

Το άρθρον 6 του ν.δ. 289/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρον 6. Κάτοχοι αδειών οδηγήσεως αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών εκδοθεισών υπό ξένων Κρατών ή τοιούτων διεθνούς ισχύος, δύναται να τύχουν αδείας ικανότητος οδηγου κατηγορίας, αντιστοίχου προς την υπ' αυτών κατεχομένην άνευ προηγουμένης θεωρητικής ή πρακτικής εξετάσεως, τη υποβολή των υπό των σχετικών διατάξεων προβλεπομένων δικαιολογητικών. Το αυτό ισχύει και δια τους κατόχους αδείας οδηγήσεως χορηγηθείσης υπό Στρατιωτικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οίτινες επί πλέον απαλλάσσονται και της, κατά τας σχετικάς διατάξεις, ιατρικής εξετάσεως των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων".

 

Άρθρον 4

Άδεια εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων χορηγείται εφεξής υπό των δι' αποφα΄σεως του Υπουργού Συγκοινωιών, οριζομένων Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών εις φυσικά πρόσωπα, άτινα:

Α) κέκτηνται τουλάχιστον απολυτήριον Γυμνασίου ή ετέρας ισοτίμου Σχολής ή πτυχίον Μέσης Τεχνικής Σχολής.

Β) κέκτηνται άδειαν οδηγήσεως αυτοκινήτων επί μίαν πενταετίαν τουλάχιστον.

Γ) τυγχάνουν νομιμόφρονα, διάγουν ησύχως και δεν ρέπουν εις την μέθην ή της χρήσιν ναρκωτικών ουσιών.

Δ) διαθέτουν αίθουσαν ή γραφείον μετά των αναλόγων εποπτικών μέσων διδασκαλίας κατά τα δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού οριζόμενα.

Ε) δεν έχουν καταδικασθή εις οιανδήποτε ποινήν επί κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, εκβιάσει πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παραβάσει της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, απιστία περί την υπηρεσίαν, παραβάσει καθήκοντος, εγκλήματι κατά των ηθών, εντός δε της τελευταίας, προ της υπηβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεκαετίας δι' οιονδήποτε έτερον αδίκημα εις ποινάς άνω των δέκα (10) μηνών φυλακίσεως αθροιστικώς λαμβανομένας ως και εις τοιαύτας, άνω των ενενήκοντα ημερών, αθροιστικώς λαμβανομένας, δια παραβάσεις του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας ήτης περί αυτοκινήτων νομοθεσίας εν γένει, ανεξαρτήτως εάν ανεστάλη η έκτισις αυτών, ή ήρθησαν αι συνέπειαι της καταδίκης δι' απονομής χάριτος.

Οι υποψήφιοι προς απόκτησιν αδείας εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων υπόκεινται εις εξέτασιν παρά τριμελούς Επιτροπής εκ δύο τεχνικών υπαλλήλων των Υπουργείου Συγκοινωνιών, εξ ών ο είς τουλάχιστον επί βαθμώ 5ω και ενός αξιωματικού Τροχαίας Κινήσεως της Χωροφυλακής ή της Αστυνομίας Πόλεων, κατόχου αδείας οδηγήσεως, συγκροτουμένης δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού. Η εξέτασις ενεργείται εις τας έδρας των εν τη προηγουμένη παραγράφω Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατά τους μήνας Ιανουάριον και Ιούλιον εκάστου έτους.

Η κατά την προηγουμένην παράγραφον εξέτασις συνίσταται:

α) Εις θεωρητικήν επί των διατάξεων του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και της εφαρμογής αυτών, ως και επί θεμάτων αφορώντων εις την μηχανολογικήν συγκρότησιν των οχημάτων.

β) Εις πρακτικήν, επί οδηγήσεως οχημάτων των κάτωθι κατηγοριών:

αα) διτρόχου και τριτρόχου μετά κινητήρος.

ββ) επιβατηγού και φορτηγού μικτού φορτίου άνω των 3.500 χλγρ.

γγ) φορτηγού μικτού φορτίου άνω των 3.500 χλγρ. και

δδ) ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου.

γ) Εις εξέτασιν της ικανότητος των υποψηφίων δια την υπό μορφήν διδασκαλίας, ανάπτυξιν διδομένου υπό της Επιτροπής θέματος επί του Δώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και της μηχανολογικής συγκροτήσεως τουαυτοκινήτου.

Ο εξεταζόμενος δια την απόκτησιν αδείας εκπαιδευτού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων θα βαθμολογείται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως 10. Ο βαθμός εις εκάστην εξέτασιν θα πολλαπλασιάζεται επί συντελεστήν βαρύτητος, το άθροισμα δε των προκυπτόντων γινομένων θα αποτελή την βαθμολογίαν του εξεταζομένου. Οι συντελεσταί βαρύτητος ορίζονται ως κατωτέρω:

α) Δια την θεωρητικήν εξέτασιν επί μεν των διατάξεων του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας 2, επί θεμάτων δε μηχανολογίας αυτοκινήτων 1.

β) Δια την πρακτικήν εξέτασιν 3

γ) Δια την εξέτασιν επί της ικανότητος αναπτύξεως, υπό μορφήν διδασκαλίας, θεμάτων 4.

Ως επιτυχών θεωρείται ο λαβών επί εκάστης των επί μέρους ως άνω εξετάσεων βαθμόν άνω του 6 και συνολικήν βαθμολογίαν άνω των 70 μονάδων.

Οι απορριπτόμενοι κατά την εξέτασιν δύνανται να επανέλθουν προς επανεξέτασιν κατά την επομένην εξεταστικήν περίοδον.

Οι επιτυγχάνοντες εις την εξέτασιν υποψήφιοι εκγυμνασταί υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, λαμβάνουν και άδειαν οδηγήσεως, παρέχουσαν εις αυτούς το δικαίωμα οδηγήασεως αυτοκινήτων πάσης κατηγορίας.

Δια την εξέτασιν προς χορήγησιν αδείας εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν, ομού μετά των προς τούτο απαιτουμένων δικαιολογητικών και γραμμάτιον καταθέσεως εις Δημόσιον Ταμείον δραχμών πεντακοσίων (500), δι' εκάστην δε επανεξέτασιν απορριφθέντος γραμμάτιον δραχμών τριακοσίων (300).

 

Άρθρον 5

Οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος κατέχοντες ισχύουσαν άδειαν εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, χορηγηθείσαν κατ' εφαρμογήν προγενεστέρων διατάξεων, δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του εκγυμβαστού βάσει της αδείας ταύτης. Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εκκρεμείς αιτήσεις δια την απόκετησιν αδείας εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, κρίνονται κατά τας διατάξεις αυτού.

 

Άρθρον 6

Η άδεια εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ως και η άδεια οδηγήσεως του υπό την παρ. 2 του άρθρ. 1 του παρόντος τυχόν παρισταμένου κατά την πρακτικήν εξέτασιν, οδηγού, αφαιρείται, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου ή, προκειμένου περί της περιοχής τ. Διοικήσεως Πρωτευούσης, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών Αθηνών, επί χρονικόν διάστημα τριών έως δώδεκα μηνών εφ' όσον ούτος:

α) παρεμβαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπον, κατά την διάρκειαν εξετάσεως υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτου ή μετ' αυτήν μεταξύ εξετάζοντος και εξεταζομένου.

β) διευκολύνει, κρυφίως και δια συμθημάτων, τον εξεταζόμενον, εις την εκτέλεσιν διαφόρων χειρισμών κατά την πρακτικήν επ' αυτοκινήτου εξέτασιν.

γ) συνοδεύει, κατά την πρακτικήν εξέτασιν, υποψήφιον οδηγόν αυτοκινήτου, μη εφωδιασμένον δια κανονικού παραπεμπτικού σημειώματος εξετάσεως.

δ) συμπεριφέρεται απρεπώς προς εξεταστήν.

Οριστικώς αφαιρούνται αι, κατά τα ανωτέρω, άδειαι από τους ασκούντας εκμετάλλευσιν ή εκβιασμόν επί υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτων δι' απατηλών παραστάσεων προς ίδιον αυτών όφελος, εφ' όσον εκδοθή σχετική αμετάκλητος καταδικαστική απόφασις ποινικού δικαστηρίου.

Οριστικώς αφαιρείται η άδεια εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων από τον καταδικαζόμενον α) δι' οιονδήποτε αδίκημα εις ποινήν φυλακίσεως μεγαλυτέραν των δώδεκα μηνών, β) δι' οιονδήποτε τροχαίον αδίκημα εις ποινάς φυλακίσεως άνω των δέκα οκτώ μηνών, αθροιστικώς λαμβανομένας, ανεξαρτήτως του εάν, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις, ανεστάλη η έκτισις της ποινής ή ήρθησαν αι συνέπειαι της καταδίκης δι' απονομής χάριτος.

 

Άρθρον 7

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται πάσα αναγκαία διατην εφαρμογήν του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 8

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις των άρθρων 13,33 και 43 παράγραφος 8 εδάφιον πρώτον τουΝόμου 4841/1930 "περί αυτοκινήτων κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεως των οδηγών", του άρθρου 3 του Νόμου 3242/1955 "περί χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων κλπ." του άρθρου 14 παραγρ. 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 4354/1964 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι' επιβατιγων αυτοκινήτων Ι.Χ. ή Δ.Χ. κλπ.", του α΄ρθρου 2 παράγραφος 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 289/1969 "περί των αδειών ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων και διτρόχων-τριτρόχων οχημάτων κλπ." Ως και του άρθρου 87 του από 21/29-1-1931 Π.Διατάγματος "Περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων".

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1970

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ,

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1970

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ