EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

238

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 716

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ/τος υπ' αριθμ. 3721/1957 "περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)"

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Άρθρο 1

 

1. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. εγκρινομένης παρά του υπουργού Συγκοινωνιών, προσλαμβάνεται Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ. εγκρινομένης παρά του Υπουργού Συγκοινωνιών, προσλαμβάνεται Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ. πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισοτίμου τοιαύτης της αλλοδαπής. Ούτος, απολύεται δι' ομοίας ως άνω αποφάσεως του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. εγκρινομένης παρά του Υπουργού Συγκοινωνιών επί τη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως.

 

2.     Εις τον Γενικός Διευθυντήν ανατίθεται η εκτέλεσις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως και η πειθαρχική δικαιοδοσία επί του πάσης φύσεως προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. Ούτος ασκεί επίσης τας δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης παρά του Υπουργού Συγκοινωνιών, ανατιθεμένας αυτώ αρμοδιότητας, ως και τας τοιαύτας αίτινες θα ανατεθώσιν εις αυτόν διά του κατά το άρθρον 7 του παρόντος νόμου τροποποιηθησομένου Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ.

3.     Όπου εν των Ν.Δ/τoς 3721/1957 ή της υπό τούτου κυρωθείσης συμβάσεως αναφέρεται "ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ." νοείται του λοιπού "ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ."

4.     Από της ισχύος του παρόντος καταργείται η θέσις του Διευθυντού του Ο.Α.Σ.Θ., του υπηρετούντος ως τοιούτου, απολυομένου αυτοδικαίως, επί καταβολή αυτώ αποζημιώσεως ίσης προς τας αποδοχάς τριών μηνών.

 

 
 
 
Άρθρον 2

 

1.     Το εν άρθρω 15 του Ν.Δ/τος 3721/1957 Εποπτικόν Συμβούλιον του Ο.Α.Σ.Θ. ανασυνιστώμενον από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νομ. Δ/τος, είναι επταμελές και αποτελείται:

α) Εκ του προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Προέδρου.

β) Εκ του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

γ) Εξ ενός εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

δ) Εξ ενός εκπροσώπου των Δήμων και Κοινοτήτων των περιλαμβανομένων εντός των αστικών λεωφορειακών περιοχών πόλεως Θεσσαλονίκης.

ε) Εκ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ.

στ) Εκ του Γενικού Διευθυντού του Ο.Α.Σ.Θ. και

ζ) Εξ ενός εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

2.     Οι εν τη προηγουμένη παραγράφω υπό στοιχ. γ, δ και ζ εκπρόσωποι ως και οι αναπληρωταί αυτών, ορίζονται υπο του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, επιλεγόμενοι εκ πίνακος περιλαμβάνοντος δύο υποψηφίους εκ του Δήμου Θεσσαλονίκης, δύο εξ εκάστου Δήμου και Κοινότητος ως και δύο εκ του Εργατικού Κέντρου.

3.     Εν περιπτώσει απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως, προεδρεύει το εν παραγράφω 1 του παρόντος υπό στοιχ. β μέλος αυτού.

4.     Το Εποπτικόν Συμβούλιον του Ο.Α.Σ.Θ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε μελών, περιλαμβανομένου και του Προεδρεύοντος.

 

Άρθρον 3

 

Αι προμήθειαι, αι εκτελέσεις έργων ως και αι μισθώσεις ακινήτων του Ο.Α.Σ.Θ., ενεργούνται διά δημοσίων διαγωνισμών. Οι όροι διενεργείας των διαγωνισμών και αι προϋποθέσεις συμμετοχής των λαμβανόντων μέρος εις αυτούς καθορίζονται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται εξαιρετικώς η εκτέλεσις προμηθειών ή έργων και άνευ διαγωνισμού, μέχρις αξίας 100.000 δραχμών, διά λόγους αποχρώντας ητιολογημένους κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον αι προμήθειαι ή τα έργα ταύτα δεν αποτελούν τμήματα προμηθειών ή έργων, άτινα προεβλέπετο να εκτελεσθούν ως εν όλω. Διά προμηθείας ή εκτελέσεις έργων αξίας ανωτέρας των 100.000 δραχμών, άνευ διαγωνισμού, απαιτείται η έγκρισις του Υπουργού Συγκοινωνιών. Ειδικώς προκειμένου περί προμηθειών λεωφορείων η κατακύρωσις του αποτελέσματος των κατά τας διατάξεις του παρόντος διενεργουμένων διαγωνισμών, υπόκειται εις την έγκρισιν του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού ήτις παρέχεται μετά την προηγουμένην επί των υποβληθεισών προσφορών έκφρασιν γνώμης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και τον εν συνεχεία τεχνοοικονομικόν έλεγχον αυτών.

 

Άρθρον 4

 

Εις τον Ο.Α.Σ.Θ. επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου, η σύναψις δανείων παρά τραπέζαις, ή οιωδήποτε νομικώ προσώπω, μέχρι συνολικού ποσού οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Πέραν του ούτω καθοριζομένου ποσού απαιτείται έγκρισις του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 5

 

1.     Διά την ασφάλισιν των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά των ατυχημάτων εξ'αυτοκινήτων τούτου αστικής ευθύνης ως και των ιδίων ζημιών των αυτοκινήτων, συνιστάται διά του παρόντος ειδικός λογαριασμός υπό την επωνυμίαν "ασφαλιστικόν κεφάλαιον". Το κεφάλαιον τούτο σχηματίζεται εκ ποσοστού 2% επί των ετησίων εν γένει εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από της χρήσεως 1970 και εφεξής. Το ποσοστόν τούτο δύναται να αυξομειούται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εγκρινομένης υπό του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εφ' όσον το ασφαλιστικόν κεφάλαιον υπερβή το τριπλάσιον των ετησίων κρατήσεων του εν λόγω λογαριασμού, το επί πλέον ποσόν να διατίθεται υπέρ των πάσης φύσεως αναγκών του Ο.Α.Σ.Θ.

2.     Αι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ παράγραφος 4 του Κ.Ο.Κ., κυρωθέντος διά του Ν. Δ/τος 4233/1962 "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας", ως αύται συνεπληρώθησαν διά της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν.Δ/τος 4354/1964 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών, επί κομίστρω δι' επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινών διατάξεων", εφαρμόζονται και επί του Ο.Α.Σ.Θ. ως φορέως του κεφαλαίου ασφαλίσεως.

3.     Αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας και διαχειρίσεως του κατά το παρόν άρθρον ασφαλιστικού κεφαλαίου καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

 

Άρθρον 6

 

Αι υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναι ατέλειαι ή ευκολίαι υπέρ προσώπων ωρισμένων κατηγοριών, μεταφερομένων διά των αστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, ισχύουν και διά τας εξυπηρετουμένας διά των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. γραμμάς.

 

Άρθρον 7

 

1.                  Εντός έξ μηνών από της εναρξεως της ισχύος του παρόντος Ν. Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. δέον όπως προβή εις την ανασύνταξιν των εν ισχύ : α) Κανονισμού Ασφαλείας και Ελέγχου,β) Γενικού Οργανισμού γ) Γενικού Κανονισμού του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. Ούτοι μετ'έγκρισιν ή τροποποίησιν αυτών, παρά του προς ον υποβάλλονται εντός της αυτής προθεσμίας Υπουργού των Συγκοινωνιών δημοσιεύονται δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τυχόν πλεονάζον προσωπικόν του Ο.Α.Σ.Θ. εκ καταργήσεως θέσεων λόγω των ως άνω τροποποιήσεων, απολύεται επι της καταβολή αυτώ της νομίμου αποζημιώσεως, επιφυλλασσομένης της ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος.

2.                  Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων Κανονισμών και Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ. δύνανται να γινη δι'αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. Εις ότι αφορά τον Κανονισμόν ωρών εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού, ούτος ανασυντάσσεται ή τροποποιείται ή συμπληρούται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

3. Κατά την ανασύνταξιν του γενικού κανονισμού προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. και του κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. καλούμενος παρίσταται άνευ ψήφου, εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος υπό του Νομάρχου Θεσσαλονίκης εκ πίνακος τριών υπαλλήλων του Ο.Α.Σ.Θ. προτεινομένων υπό του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρον 8

 

1.     Εντός τριμήνου, από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, προθεσμίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Α.Σ.Θ. οφείλει όπως προβή εις την έκδοσιν πλήρους και βάσει οικονομοτεχνικών στοιχείων, ητιολογημένης αποφάσεώς του περί του εάν συμφέρη εις τον Ο.Α.Σ.Θ., η απόκτησις δι' αγοράς ή κατασκευής απάντων ή και μέρους των εν τω άρθρω 12 παρ. 2 της υπό του Ν.Δ/τος 3721/1957 απαραιτήτων σταθμών αυτοκινήτων, συνεργείων επισκευής και συντηρήσεως των λεωφορείων, ως και των λοιπών εγκαταστάσεών του, και των τοιούτων διανομής καυσίμων ή η διά μισθώσεως χρησιμοποίησις τοιούτων. Η απόφασις αύτη θέλει υποβληθή εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών προς έγκρισιν, ή τροποποίησιν. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών εις τας περιπτώσεις της δι' αγοράς ή κατασκευής αποκτήσεως παρά του Ο.Α.Σ.Θ., των ως άνω εγκαταστάσεων, καθορίζει δι' αποφάσεώς του την τηρηθησομένην διαδικασίαν ως και τον τρόπον της εξευρέσεως των αναγκαιούντων προς τούτο κεφαλαίων (δανεισμός, κ.λπ.).

2.     Ειδικώς προκειμένου περί του διά καυσίμων και λιπαντικών ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων του Ο.Α.Σ.Θ., ούτος δύναται ν' αναληφθή είτε διά των ιδίων αυτού μέσων υπό του προσωπικού του, είτε διά μέσων τελευταίας μειοδότιδος Εταιρείας πετρελαιοειδών, υπό του προσωπικού αυτής αναλόγως της συμφερωτέρας διά τον Ο.Α.Σ.Θ. λύσεως αποκλειομένης εν πάση περιπτώσει της παρεμβολής τρίτου εις τας πράξεις προμηθειών των ανωτέρω υλικών.

 

Άρθρον 9

 

Το Ελληνικόν Δημόσιον δύναται να κηρύξη έκπτωτον τον Ο.Α.Σ.Θ., πέραν και ασχέτως των εν άρθρω 19 παρ. 1 της υπό του Ν.Δ/τος 3721/1957 κυρωθείσης συμβάσεως παραβάσεων υπό τούτου των εν αυτή καθοριζομένων υποχρεώσεών του, και διά πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ/τος.

 

Άρθρον 10

 

Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. εγκρινομένης υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να λύηται αζημίως διά τον Ο.Α.Σ.Θ. πάσα σύμβασις μεταξύ αυτού και τρίτων, δι' ης ανετέθη εις τούτους η προμήθεια ειδών, εκτέλεσις έργων, ή δι' ης εμισθώθησαν ακίνητα άνευ διενεργείας δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού. Η λύσις των συμβάσεων τούτων επέρχεται μετά προηγουμένην έγγραφον ειδοποίησιν κοινοποιουμένην εις τον αντισυμβαλλόμενον 30 ημέρας προ της λύσεως αυτής.

 

Άρθρον 11

 

Δικαιώματα του Ο.Α.Σ.Θ. ή των μετόχων αυτού αναγνωρισθέντα διά της υπ' αριθμόν 12/1969 αποφάσεως του, κατ' άρθρον 15 της διά του Ν.Δ. 3721/1957 κυρωθείσης συμβάσεως, διαιτητικού δικαστηρίου, παραγράφονται διά του παρόντος, αποσβέννυνται δε και πάσαι εκ τούτων απορρέουσι αξιώσεις κατά του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου, καταργουμένων άμα αυτοδικαίως των περί τούτων τυχόν υφισταμένων εκκρεμών δικών.

 

Άρθρον 12

 

1.     Πάσα αντίθετος διάταξις του τε Ν.Δ/τος 3721/1957 ως και της διά τούτου κυρωθείσης συμβάσεως Δημοσίου - Ο.Α.Σ.Θ. καταργείται.

2.     Το Ελληνικόν Δημόσιον ουδεμίαν υποχρέωσιν αποζημιώσεως υπέχει, έναντι τρίτων, τυχόν δυνάμενην να δημιουργηθή εκ των υπό του παρόντος Ν.Δ/τος 3721/1957 "περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ο.Α.Σ.Θ." κυρωθείσης συμβάσεως Δημοσίου - Ο.Α.Σ.Θ., ουδέ των διατάξεων του Ν.Δ/τος 3721/1957 των ενσωματουμένων εις την σύμβασιν ταύτην, μη χωρουσών αγωγών προς αποζημίωσιν εκ της αιτίας ταύτης, ουδέ οιουδήποτε ετέρου ενδίκου μέσου. Επίσης συνεπεία των κατά τ' ανωτέρω επενεχθεισών τροποποιήσεων, δεν δημιουργείται δικαίωμα του Ο.Α.Σ.Θ. προς προσφυγήν εις την διαιτησίαν του άρθρου 15 της ως άνω υπο του Ν.Δ/τος 3721/1957 κυρωθείσης συμβάσεως μεταξύ του Δημοσίου και τούτου.

 

Άρθρον 13

 

Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 3 Νοεμβρίου 1970

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαΐου 1968

 

O ANTIBAΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ
 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, , ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 5 Νοεμβρίου 1970

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ