χρήσεως

 

 

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

220

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ 701

Περί ενεργουμένων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους και οδηγούς αυτών

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Άρθρον 1

 

1. Απαγορεύεται η υπό οδηγών επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως:

α) Αδικαιολόγητος άρνησις εκμισθώσεως των οδηγουμένων υπ' αυτών αυτοκινήτων.

β) Εκτέλεσις μεταφοράς επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην.

γ) Είσπραξις κομίστρου ανωτέρου του εκάστοτε ισχύοντος και

δ) Εκμίσθωσις των αυτοκινήτων εκ σημείων κειμένων εκτός των διοικητικών ορίων της περιοχής της έδρας των.

2. Επί παραβάσεως των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, βεβαιουμένης υπό αστυνομικού ή άλλου δημοσίου οργάνου εντεταλμένου υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου ή υπό δύο τουλάχιστον πολιτών δια δηλώσεώς των υποβαλλομένης κατά τας διατάξεις του ν.δ/τος 105/1969 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", αφαιρείται κατά τα εν άρθρω 3 του παρόντος οριζόμενα η άδεια ικανότητος οδηγού του οδηγούντος το αυτοκίνητον επί τρίμηνον. Εν περιπτώσει υποτροπής εντός τριετίας, η ως άνω άδεια ικανότητος του οδηγού, αφαιρείται επί εξάμηνον και εν περιπτώσει νέας υποτροπής εντός 3ετίας από της πρώτης παραβάσεως, οριστικώς. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο οδηγών το αυτοκίνητον είναι κύριος ή κάτοχος εν όλω αυτού, αφαιρείται καθ' όμοιον τρόπον και δι' ίσον προς την αφαίρεσιν της αδείας ικανότητος οδηγού χρόνον και η άδεια κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου. Ωσαύτως, εάν ο παραβάτης, ούτινος αφαιρείται οριστικώς η άδεια ικανότητος οδηγού είναι κύριος ή κάτοχος εν μέρει του αυτοκινήτου, αφαιρείται οριστικώς και η άδεια κυκλοφορίας τούτου κατά το ανήκον εις τον ως άνω παραβάτην οδηγόν ιδανικόν μερίδιον.

 

Άρθρον 2

1. Απαγορεύεται:

α) Η δι' επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως εκτέλεσις μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω.

β) Η εκτέλεσις υπό ειδικών Τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως άλλων μεταφορών, πλην των υπό των σχετικών διατάξεων δι' αυτά επιτρεπομένων.

γ) Η εκμίσθωσις επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως κατά παράβασιν των υπό των σχετικών διατάξεων οριζομένων.

2. Επί παραβάσεως των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου βεβαιουμένης υπό αστυνομικού ή άλλου δημοσίου οργάνου εντεταλμένου υπό του Υπουργού συγκοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου, αφαιρείται κατά τα εν άρθρω 3 του παρόντος οριζόμενα, η άδεια ικανότητος οδηγού του οδηγούντος το αυτοκίνητον επί τρίμηνον. Εν περιπτώσει υποτροπής εντός τριετίας, η ως άνω άδεια ικανότητος του οδηγού, αφαιρείται επί εξάμηνον και εν περιπτώσει νέας υποτροπής εντός τριετίας από της πρώτης παραβάσεως, οριστικώς. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο οδηγών το αυτοκίνητον είναι κύριος ή κάτοχος εν όλω αυτού, αφαιρείται καθ' όμοιον τρόπον και δι' ίσον προς την αφαίρεσιν της αδείας ικανότητος οδηγού χρόνον και η άδεια κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου. Ωσαύτως, εάν ο παραβάτης, ούτινος αφαιρείται οριστικώς η άδεια ικανότητος οδηγού είναι κύριος ή κάτοχος εν μέρει του αυτοκινήτου, αφαιρείται οριστικώς και η άδεια κυκλοφορίας τούτου κατά το ανήκον εις τον ως άνω παραβάτην οδηγόν ιδανικόν μερίδιον.

 

Αρθρον 3

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα αφαίρεσις των αδειών διατάσσεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Διοικήσεως Χωροφυλακής, κατά περίπτωσιν, εις την τοπικήν αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η κατοικία του οδηγού του αυτοκινήτου, εκδιδομένης μετά πρότασιν των αρμοδίων κατά τόπους υπηρεσιών τροχαίας ή ετέρων αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αποφάσεις εκδίδονται μετά κλήσιν εις απολογίαν του κυρίου ή κατόχου ή του οδηγού του αυτοκινήτου. Η κλήσις προς απολογίαν επιδίδεται εις τον ως άνω υπό του δημοσίου οργάνου κατά τας διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας εντός τριών (3) ημερών αφ' ης ανεφέρθη εις τους κατά την προηγουμενην παράγραφον αρμοδίους η παράβασις. Η ως άνω απολογία υποβάλλεται εγγράφως εντός 48 ωρών από της επιδόσεως αυτώ της κλήσεως άλλως ούτος κρίνεται αναπολογήτως. Αι ως άνω αποφάσεις εκδίδονται εντός 5θημέρου από της υποβολής της απολογίας ή από ης παρελεύσεως απράκτου της ως άνω οριζομένης 48ώρου προθεσμίας. Αι ανωτέρω αποφάσεις εκτελούνται παρά της οικείας Αστυνομικής Αρχής, δι' αφαιρέσεως της σχετικής αδείας ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων ή της αδείας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων αναγνωρίσεως του αυτοκινήτου ή και αμφοτέρων, ας και κατακρατεί δι' όσον χρόνον διαρκεί η επιβληθείσα κύρωσις. Εν περιπτώσει οριστικής αφαιρέσεως αι ως ανωτέρω αφαιρεθείσαι άδειαι παραδίδονται εις την αρμοδίαν Περιφερειακήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Η επιβληθείσα κύρωσις αναγράφεται υποχρεωτικώς υπό της κατά τα άνω Αστυνομικής Αρχής επί του σώματος της αδείας κατά τον χρόνον της επιστροφής ταύτης εις τον δικαιούχον. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούνται εις την τήρησιν μητρώου ένθα θα καταχωρίζονται αι υπ' αυτής επιβαλλόμεναι ως ανωτέρω κυρώσεις επί τω τέλει παρακολουθήσεως των καθ' υποτροπήν παραβατών των διατάξεων του παρόντος.

3. Εις περίπτωσιν εκποιήσεως εις τρίτον του αυτοκινήτου, ούτινος αφηρέθη ως άνω προσωρινώς η άδεια κυκλοφορίας, η απαγόρευσις της κυκλοφορίας ισχύει και διά τον νέον ιδιοκτήτην μέχρι λήξεως του χρόνου της κυρώσεως, μη χορηγουμένης κατά το διάστημα τούτο αδείας κυκλοφορίας εις τον νέον ιδιοκτήτην ουδέ των κρατικών πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας. Εις την περίπτωσιν της οριστικής αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας η απαγόρευσις της κυκλοφορίας ισχύει και δια τον νέον ιδιοκτήτην επί εν έτος από της εκποιήσεως του αυτοκινήτου, μη χορηγουμένης εις τούτον αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων.

4. Ο κυκλοφορών καθ' οιονδήποτε τρόπον αυτοκίνητον, ούτινος η άδεια κυκλοφορίας και αι πινακίδες έχουσιν αφαιρεθή, τιμωρείται, εφ' όσον δεν συντρέχει περίπτωσις επιβολής βαρυτέρας ποινής εκ διατάξεως άλλου τινός νόμου, δια φυλακίσεως από εξ μηνών έως ενός έτους και δια χρηματικής ποινής.

 

 

Άρθρο 4

1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον αποφάσεις υπόκεινται εις προσφυγή, ασκουμένη προκειμένου με περί αυτοκινήτων οχημάτων εχόντων έδραν διοικητικήν μονάδα κειμένην εντός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή περί οδηγών κατοικούντων εντός τη αυτής περιφερείας, ενώπιον του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, προκειμένου δε περί αυτοκινήτων οχημάτων εχόντων έδραν διοικητικάς μονάδας λοιπών περιοχών του Κράτους ή οδηγών κατοικούντων εν αυταίς, ενώπιον του οικείου Νομάρχου. Η προσφυγή ασκείται υπό του καθ' ου η απόφασις εντός αποκλεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως, διά της καταθέσεως ταύτης εις την υπηρεσίαν του εκδόντος την απόφασιν οργάνου. Εις την προσφυγήν δέον να επισυνάπτωνται και τα επικαλούμενα τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Η εκδούσα την προσβαλλομένην απόφασιν Αστυνομική Αρχή οφείλει άμα τη ασκήσει της προσφυγής εις αυτήν, να υποβάλη ταύτην αμελλητί εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών ή το Νομάρχην, κατά περίπτωσιν. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών ή ο Νομάρχης εντός είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν και μετ' ουσιαστικήν έρευναν των στοιχείων του φακέλλου, αποφαίνεται ητιολογημένως επί ταύτης δεχόμενος την προσφυγήν και ακυρών την προσβαλομένην απόφασιν ή απορρίπτων ταύτην και επικυρών την απόφασιν.

3. Η προς άσκησιν της προσφυγής προθεσμία ως και η ασκηθείσα τυχόν προσφυγή, δεν αναστέλλουν την εκτέλεσιν της προβαλλομένης αποφάσεως του Διευθυντού της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή του Διοικητού της Διοικήσεως Χωροφυλακής, κατά περίπτωσιν.

 

 

Άρθρο 5

Αι υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος προβλεπόμεναι παραβάσεις, τιμωρούνται παραλλήλως και κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος, εκδικαζόμεναι είτε κατά την επ' αυτοφώρω είτε κατά την συνήθη διαδικασία. Τα υπό των Δικαστικών Συμβουλίων ή Ποινικών Δικαστηρίων εκδιδόμενα τελεσίδικα βουλεύματα ή αποφάσεις, καταδικαστικαί ή απαλλακτικαί δι' οιανδήποτε αιτίαν, δεν αποτελούν δεδικασμένον ουδέ επιδρούν επί της, βάσει του παρόντος νόμου, δικαιοδοσίας των Διοικητικών Αρχών.

 

Άρθρον 6

Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων ουδόλως αποκλείει το δικαίωμα παντός πολίτου όπως υποβάλη ενώπιον της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής καταγγελίας εν περιπτώσει παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος. Η εν προκειμένω αρμοδία Αστυνομική Αρχή υποχρεούται όπως προβαίνη εις την διενέργειαν ανακρίσεως προς διαπίστωσιν της αληθείας ή μη των καταγγελλομένων. Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος η επιληφθείσα της ερεύνης ταύτης Αστυνομική Αρχή διαβιβάζει τον σχηματισθέντα φάκελλον εις τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος αρμόδια όργανα διά την επιβολήν των υπό τούτων προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.

 

Άρθρον 7

 

1. Κατ' εξαίρεσιν της εν τη περιπτώσει β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος θεσπιζομένης απαγορεύσεως:

α) Επιτρέπεται η, δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μεταφορά επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην, εντός με της αστικής περιοχής Πρωτευούσης, ακτίνος είκοσι χιλιομέτρων από της πλατείας Ομονοίας, μόνον από της 1ης μεταμεσονυκτίου μέχρι της 5ης πρωινής ώρας των ωρών τούτων δυναμένων να τροποποιηθώσι δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών, εντός δε των λοιπών αστικών περιοχών της χώρας, εις ας έχει εγκατασταθή αστική λεωφορειακή συγκοινωνία, μόνον κατά τον χρόνον διακοπής αυτής.

β) Δύναται, δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν, να επιτρέπηται η δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μεταφορά επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην εντός της αστικής περιοχής πόλεων πληθυσμού άνω των τεσσαράκοντα χιλιάδων κατοίκων, εφ' όσον διαπιστούνται η μη επαρκής εξυπηρέτησις του κοινού επί λεωφορειακών γραμμών της εν αυταίας αστικής συγκοινωνίας. Αι ώραι και η τιμολογιακή διαβάθμισις διά τας τοιαύτας μεταφοράς, καθορίζονται δι' ομοίων αποφάσεων, αναλόγως των εκάστοτε συγκοινωνιακών αναγκών.

γ) Ωσαύτως δύναται να επιτρέπηται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, η εκτέλεσις μεταφοράς επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην, δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εις περιοχάς μη εξυπηρετουμένας επαρκώς διά λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, ή δι' αυτοκινήτων κυκλοφορούντων επί ορεινών ή αγόνων γραμμών, δυνάμει του άρθρου 24 του Ν.Δ. 3334/55 "περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω δια φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών".

2. Κατ' εξαίρεσιν της, εν τη περιπτώσει δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, θεσπιζομένης απαγορεύσεως, επιτρέπεται:

α. η εκμίσθωσις επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εκ παρακειμένων της έδρας των διοικητικών μονάδων, των στερουμένων παντάπασι τοιούτων αυτοκινήτων και

β. η εκμίσθωσις επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των επί περιπτώσεων ανωτέρας βίας ως και επί άλλων ειδικής κυκλοφοριακής ή τιμολογιακής φύσεως ή επειγούσης ανάγκης περιπτώσεων, κατά τα δι' αποφάσεων του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού εκάστοτε καθοριζόμενα.

 

Άρθρον 8

Διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, ρυθμίζεται το θέμα της ολικής εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνευ οδηγού, υπό οργανωμένων επιχειρήσεων προς εξυπηρέτησιν της τουριστικής κινήσεως της Χώρας, προσδιοριζομένων διά των αυτών αποφάσεων των διατυπώσεων και όρων χορηγήσεως των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, της παροχής εγγυήσεων, του τρόπου και περιορισμών εκμισθώσεως των αυτοκινήτων κλπ. Ωσαύτως δι' αποφάσεων των αυτών ως άνω Υπουργών, καθορίζονται εκάστοτε οι όροι και αι διατυπώσεις παροχής εις Γραφεία Γενικού Τουρισμού δικαιώματος εκμισθώσεως καινουργιών, πολυτελούς κατασκευής επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρις επτά (7) θέσεων μετά ή άνευ οδηγού.

Ο αριθμός των δυναμένων να εκμισθώνται υφ' εκάστου Γραφείου τοιούτων αυτοκινήτων ορίζεται, εις εν διά τα Γραφεία εκ της δραστηριότητος των οπoίων εισήχθη εν τη Χώρα, κατά το προηγούμενον της υποβολής της αιτήσεως προς παροχήν σχετικής αδείας έτος συνάλλαγμα ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και άνω, εις δύο δε εφ' όσον εμφανίζουν εισαγωγήν συναλλάγματος πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και άνω. Περαιτέρω, ο αριθμός των ως άνω αυτοκινήτων αυξάνεται κατά εν ανά πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) δολλαρίων Η.Π.Α. εισαγομένου κατά τα άνω συναλλάγματος διά το πέραν των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δολλαρίων Η.Π.Α. αρχικόν ποσόν.

 

Άρθρον 9

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών δύνανται να καθορίζονται οι εν γένει όροι και περιορισμοί της κυκλοφορίας και της συνολικής μισθώσεως των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

2. Δι' αποφάσεως του αυτού ω άνω Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος.

 

Άρθρον 10

Επί των διά του παρόντος Ν.Δ/τος ρυθμιζομένων θεμάτων, δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 3334/1955 και του άρθρου 4 του Ν. 3221/55 "περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 211/1954 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπληρώσεως του άρθρου 3 του Ν. 2119/52 "περί των διά λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών".

 

Αρθρον 11

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται

α)Η παράγραφος 3 του άρθρου του Ν.Δ. 3741/1957 "περί του τρόπου καθορισμού των αποδοχών του προσωπικού των ατμηλάτων συδηροδρόμων και άλλων τινών διατάξεων αφορωσών εις το προσωπικόν τούτο κ.τ.λ." β) τα άρθρα 1 και 5 του Ν.Δ. 4354/1964 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι'επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινών διατάξεων" και γ) το Ν.Δ.356/1969 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 4354/1964 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι'επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινών διατάξεων"

 

Άρθρον 12

Η ισχύς του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου 1971

 

Εν Αθήναις τη 12 Οκτωβρίου 1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 12 Οκτωβρίου 1970

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ