ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

192

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ¨ΑΡΙΘ.674

Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1. Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμίαν΄΄Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος΄΄(Ο.Σ.Ε.), εδρεύων εν Αθήναις. Σκοπός τούτου είναι η ενιαία οργάνωσις, εκμετάλλευσης και ανάπτυξις των δια σιδηροδρόμων μεταφορών.

2. Τα στοιχεία Ο.Σ.Ε. αποτελούν διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις τον ΄Οργανισμόν Σιδηροδρόμων Ελλάδος΄΄, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ΄οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Η διάρκεια λειτουργίας του Ο.Σ.Ε. ορίζεται εις πεντήκοντα(50)έτη, αρχομένη από 1.1.1971.

 

Άρθρον 2.

1. Ο Ο.Σ.Ε. αποτελεί δημόσιαν επιχείρηση, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, υπό μορφήν ανωνύμου εταιρίας, απολαυούσης διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, και υπόκειται εις πάσας τας διατάξεις της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Ο Ο.Σ.Ε. ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικό Δημόσιον και τελεί υπό την εποπτείαν (και τον έλεγχον) αυτού κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα

2. Ο Ο.Σ.Ε. δεν υποχρεούται να μετέχη εις Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ουδέ να καταβάκκη οιανδήποτε συνδρομήν ή ειςφοράν υπέρ αυτών.

 

Άρθρον 3.

 

1. Ο Ο.Σ.Ε. οργανώνει, ασκεί και εκμετάλλευεται ο ίδιος τας κατωτέρω αναφερομένας υπηρεσίας συγκοινωνιών και μεταφοράς:α)Κατ΄αποκλειστικόν δικαίωμα πάσας τας αστικάς και υπεραστικάς συγκοινωνίας και μεταφοράς τας διενεργουμένας:

αα)Δια του νυν συμβατικώς γνωστού ,,σιδηροδρόμου,,, ήτοι δια συρμών και αμαξών επί σιδηρών τροχιών κινουμένων δι΄οιουδήποτε συστήματος.

ββ)Δια των πάσης φύσεως σιδηροδρόμων ειδικής μορφής, ως ανηρτημένων(τελεφερικ)σχοινωτών, οδοντωτών κ.λ.π.

γγ)Δι΄οιουδήποτε νέου συστήματος δημοσίων μεταφορών διενεργουμένωνεπί σταθεράς τροχιάς και καθοδηγουμένης πορείας, μέλλοντος να προκύψη εκ τεχνολογικών εξελίξεων ή βελτιώσεων εις αντικατάστασιν των νυν γνωστών ως σιδηροδρόμων και ασχέτως του χρησιμοποιηθησομένου υλικού τροχιάς και των χαρακτηριστικών αυτής.

β)Πάσαν ετέραν υπηρεσίαν αποσκοπούσαν εις την ανάπτυξιν της συγκοινωνίας και την αρτιωτέραν εξυπηρετησιν του κοινού και των γενικοτέρων αναγκών της χώρας, ήτις ήθελεν ανατεθή αυτώ κατ΄αποκλειστικόν δικαίωμα ή μη δια Β.Δ)τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκιονωνιών, εν τω οποίω και θα καθορίζονται και οι όροι και προύποθέσεις της αναθέσεως.

2. Δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, δύνανται να εξαιρεθούν της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου εγκαταστάσεις βραχειών διαδρομών, εξυπηρετούσαι ειδικούς σκοπούς ή εγκαταστάσεις τοιούτων μεταφορικών μέσων χρησιμοποιούμεναι υπό βιομηχανικών,μεταλλευτικών ή τουριστικών επιχειρήσεων αναγκαιουσών εις την λειτουργίαν των.

3. Ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει προσέτι τας σιδηροδρομικάς υπηρεσίας κατακλίσεως και εστιάσεως επιβατών δυνάμενος να αναθέτη την εκμετάλλευσιν εις τρίτους δι΄απ΄ευθείας συμβάσεων.

Συμβάσεις συναφθείσαι μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και οιουδήποτε ετέρου φυσικού ή νομικού προσώπουαφορώσαι εις την εκμετάλλευσιν των σιδηροδρομικών τούτων υπηρεσιών και κυρωθείσαι δια νόμου, εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρι της λήξεως αυτών υφ΄ους όρους αύται συνήφθησαν.

4. Ειδικώς προκειμένου περί της δι΄ηλεκτρικών σιδηροδρόμων διενεργουμένης συγκιονωνίας, εφαρμόζονται δαι την υφιστάμενην γραμμήν Αθηνών-Κηφισίας και Αθηνών-Πειραιώς τα προβλερόμενα υπό της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της εν Λονδίνω της Μ.Βρετανίας εδρευούσης Εταιρείας, υπό την επωνυμίαν΄΄THE POWER AND TRACTION FINANCE COMPANY LIMITED΄΄ από 17 Οκτωβρίου 1925 Συμβάσεως, κυρωθείσης δια του Ν.Δ. της 16)17.10.1925 ΄΄περί κυρώσεως συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και μεταφοράς΄΄.

 

Άρθρον 4

 

1. Από της ισχύος του παρόντος, ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει κατά πλήρεςκαι αποκλειστικόν δικαίωμα την ευθύνην και αρμοδιότητα των συγκοινωνιακών και μεταφορικών υπηρεσιών των ήδη διεξαγομένων και παρεχομένων δια παντός μέσου υπό του υφισταμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπό την επωνυμίαν Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους(Σ.Ε.Κ.), ως αύται καθορίζονται εις το Ν.Δ. της 4)4 Σεπτεμβρίου 1935΄΄περί διοικήσεως των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους και συμπληρώσεως της περί Σιδηροδρόμων νομοθεσίας΄΄, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.Αι υπηρεσίαι αύται μεθ΄όλων των συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, προνομίων και καθηκόντων των Σ.Ε.Κ. περιέρχονται αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε μεταβολής εις το Ελληνικόν Δημόσιον, μεταβιβαζόμενα αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντοςεις τον Ο.Σ.Ε.,όστις διαδέχεται ούτω τους Σ.Ε.Κ. ως καθολικός αυτών διάδοχος.

Ο Ο.Σ.Ε. αποκτά κατά τον άνω χρόνον και δυνάμει του παρόντος πλήρη κυριότητα εφ΄όλου του ενεργητικού και της κινητής και ακινήτου περιουσίας των Σ.Ε.Κ., ως και τίτλον μεταγραφής της τελευταίας ταύτης, υποκαθιστά δε αυτούς εις όλα τα δικαιώματα, προνόμια, αρμοδιότητας και τας αντιστοίχους υποχρεώσεις και καθήκοντα, πλήν των, ρητώς εν τω παρόντι, εξαιρουμένων τοιούτων.

2. Δι΄αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. καιεφόσον εκ της σιδηροδρομικής και μόνον εκμεταλλεύσεωςπροκύπτει οικονομική αυτοδυναμία αυτού, δύναται να καταργηθή είτε η περιελθούσα αυτώ κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα αποκλειστικότης του δικαιώματος, είτε και αυτό τούτο το δικαίωμα, όπως διενεργή αμιγείς μεταφοράς δι΄αυτοκινήτων.

3. Από του αυτού εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου χρόνου ο Ο.Σ.Ε. αποκτά δυνάμει του παρόντος πλήρη κυριότητα επί της ημιτελούς σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας- Κοζάνης-Βέροιας, και της τοιαύτης Θεσσαλονίκης-Αμφιπόλεως των συναφών τεχνικών έργων, κτιρίων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ως και των απαλλοτριωθεισώνδια την εκτέλεσιν του έργου εκτάσεων, υποκαθιστών το Ελληνικόν Δημόσιον εις άπαντα τα δικαιώματα, προνόμια,αρμοδιότητας και τας αντιστοίχους υποχρεώσεις και καθήκοντα.

 

Άρθρον 5

 

1. Ο Ο.Σ.Ε. υποχρεούται όπως :

α)Παρέχη τας υπηρεσίας του προς εξυπηρέτησιν του κοινού, ενεργών βάσει υγιών εμπορικών αρχών,εντός των πλαισίων της γενικωτέρας οικονομικής και συγκοινωνιακής πολιτικής του Κράτους.

β)Διαθέτη τα εκ των εσόδων τυχόν πλεονάσματα αποκλειστικώς προς χρηματοδότησιν των προγραμμάτων αναπτύξεως, τελειοποιήσεως και συμπληρώσεως των εγκαταστάσεων και των μέσων της μεταφοράς,βελτιώσεως των όρων εξυπηρετήσεως του κοινού ως και προς την χρηματοδότηση ερευνών δια την βελτίωση ή ανάπτυξη νέων μεταφορικων μέσων, απαγορευομένης της διαθ΄εσεως αυτών δια σκοπούς ξένους προς τους υπο του παρόντος καθοριζομένους.

2. Εντος έτους από της λειτουργίας του ο ΟΣΕ υποχρεούται, όπως καταρτήσει και υποβάλει ως Οργανισμός κοινής ωφελείας πλήρη μελέτη και το πρώτο πρόγραμμα αναπτύξεως των εν άρθρο 3 καθοριζομένων υπηρεσιών, εν το πλαισίω των δυνατοτήτων και αναγκών του Κράτους και της επιδιωκομένης οικονομικής αυτοδυναμίας αυτού, δια των οποίων θα αποσκοπείται ο εκσυγχρονισμός των πάσης φύσεως υπηρεσιών του. Επίσης υποχρεούται όπως συντάσσει και υποβάλει εφεξής και ανα 5ετία ή ως ¨αλλως απόφασης του Υπουργού Συγκ. ηθελεν ορίσει μελέτας και προγράμματα εντασσόμενα εις τα εκάστοτε καταρτιζόμρνα γενικά προγράμματα Οικονομικής Αναπτύξεως του Κράτους

Αρθρο 6

 

1. Ο ΟΣΕ, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και της περι ανωνύμου εταιριών νομοθεσίας, έχει τα εξής δικαιώματα

α) να εισηγείται προς επικύρωση δια ΒΔ το καταστατικό αυτου ως και πάσαν τροποποίηση του , κατα τα εν άρθρο 12&1 του παρόντος οριζόμενα.

β) να αποκτά, λαμβάνει εις την κατοχή του χρησιμοποιεί και εκμεταλλέυεται δια αγοράς μισθώσεως ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο κινητά ή ακίνητα πράγματα, ως και να απαλλοτριοί τοιαύτα ή παραχωρεί την χρήση τους δι πωλήσεως εκμισθώσεως ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο

γ) να αποδέχεται δωρεάς και εισφοράς υπηρεσιών και περιουσιακων εν γένει στοιχείων προς υπο βοήθηση των σκοπόν του

δ) να προσλαμβανει τηρουμενων των περι ελέγχου νομιμοφροσύνης εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και χρησιμοποιεί υπαλλήλους πληρεξουσίους πράκτορας και εν γένει προσψπικόν και να καθορίζει τα καθήκοντα των, να αποφασίζει επι του συστήματος οργανώσεως της εκμεταλλέυσεως δια του οποίου θα διαγράφονται οι ευθύνες των ως άνω και να καθορίζει και καταβάλει τις αποδοχές τους

ε)να καθορίζει τις δαπάνες αυτού εντος των ορίων του εγκεκριμένυο προΰπολογισμού ως και τον τρόπο αναλήψεως εγκρίσεως και και πληρωμής τούτων μη εφαρμοζομένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου ορίζοντος τα της διαθέσεως των δημοσίων χρημάτων εκτος αν άλλως εν τω παρόντι ορίζεται

στ) να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία ήθελε θεωρείσει αναγκαία ή κατάλληλα δια την ενάσκηση των υπο του νόμου παρεχομένων αυτώ αρμοδιοτήτων

2. Ο ΟΣΕ τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος της περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίας ας και των κατα παρίπτωσηισχυουσών διατάξεων δύναται

α) Να μετάχει εις οργανισμούς ή επιχειρήσεις αποσκοπούσας ει ςτην από κοινού εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων

β) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις μετ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων αποβλεπούσας ει ςτην συνεργασία συγκοινωνιακών μέσων

γ) Να αποκτά ίδια μέσα οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς ή να συμβάλλει μετα τρίτων ασκούντων τοιαύτας μεταφοράς προς εκμετάλλευση συγκοινωνιών παραλλήλων και επεκτεονουσών το υπ αυτού εκταλούμενων έργο προς πάσαν κατέυθυνση

δ) Να συμβάλει μετ άλλων Ελληνικών συγκοινωνιακών πιχειρήσεων δια την εις το Εξωτερικό Ιδρυση αντιπροσωπειών κεπι τω σκοώ αυξήσεως το υμεταφορικού έργου εν γένει

 

Αρθρο 7

 

1. Τα αναγκαιούντα εις τον ΟΣΕ ακίνητα και εμπράγματα επι αυτών δικαιώματα δι επέκταση των συγκινωνιακών δικτύων ανέγερση πάσης φύσεως κτιρίων ή κατασκευήν και λειτουργία εγκατασ΄τασεων πάσης φύσεως, απαλλοτροιούνται κατά την ισχύουση νίμιμων διαδικάσία, προκαλουμένη υπο του Υπουγρείου Συγκοινων, της τοιαυτης απολλοτροιώσεως θεωρουμένης ωςε γε νομένης λόγω δημοσίας ωφελείας των καθοριζομένω αποζημιώσεων καταβαλομενων υπο του ΟΣΕ.

2. Εις περίπτωση καθ'ην ανατίθεται αυτό υποχρετικώς η εκμετάλλευσης νέων σιδηροδρομικών γραμμών ή επιβάλλεται αυτό η΄υποχρέωση διατηρήσεως υφισταμένων τοιούτων , εξ'ων (αναθέσεως ή διατηρήσεως) ΠΡΟΚΑΛΕΊΤΑΙ εν το συνόλο της εκμεταλλέυσεως ελλειμματική διαχείρηση ή επιτείνεται υφιστάμένη τοιαύτη ο ΟΣΕ δικαιούται νε ζητήσει τηνν εφαρμογή τηε διαδικάασίας, της προβλςπομ΄ενης υπο της εν άρθρο 18 του παρόντος οικονομικ΄λης συμφωνίας.

3. Ωσάκις εππιβάλλεται αυτό η παροχ΄η υπηρεσιών πέραν ΄΄η εκτός της συνήθους εξηπηρετήσεως δια της κατασκευής έργου ή εγκατααστάσεων μη προβλεπομένων υπο του προγράμματός του ο ΟΣΕ δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή της σχετικής δαπανης κατασκευής ως και της προκυπτούσης ετησίας δαπάνης λειτουργίας ή συντηρήσεως των έργων μετ' αφαίρεσην παντός εσόδου όπερ ηθελε ετησίως προκύψει εκ της τοιάυτής εκμεταλλέυσεως.

4. Εις ας περιπτώσεις κατά την κατασκευήν ανακατασκευήν ή συντήρηση οδών ή δυκτίων υπονόμων ή ετέρων δημοσίων έργων ή έργων ΝΠΔΔ απαιτήται η μετατόπισης ή οιαιδήποτε έτεραι εργασιες επι του δικτύου ή των εγκαταστσεων του ΟΣΕ ή εργασές δια την πρόβλεψη διελεύσεων τοιούτω ννδικτύων, αι δααπάναι των εργασιών τούτων εις ην εκταση αντιστοιχούν προς αποκατάσταση της πρ της εκτελέσεωςα των έργων υφισταμένης καταστάσεως, βαρύνουσει τας πιστώσεις των υπο εκ΄ταλεση έργων του Δημοσίου ή του ΝΠΔΔ , εις περίπτωση δε εκτελέσεως υπο του ΟΣΕ προκαταβάλλονται εις αυτ΄΄ον βάσει το υυπο τούοτου συντασσομ΄ρνου προυπολογισμού. Εις τας περιπτώσεις ταύτας οριστικό ν δικαιολογιτικό της δαπανης αποτελέι δια μεν την προκαταβολή ο προυπολογισμό εκαι το αποδικτικό της πληρωμής δια δε την τελική εξώφληση ο υπο το υΟΣΕ συντασσόμενος προυπολογισμός και το αποδεικτικό της πληρωμής

 

Αρθρο 8

 

1. Αι κατά την νομοθεσία περι ανωνύμων εταιριω΄ν αρμοδιότητες της γενική ςσυνελεύσεως των μετόχων ανήκουν εις το Κ΄ρατος και ασκού νται υπο επιτροπής μςτέχων αποτελουμένης εκ των ακολούθων προσώπων

α) τουΥπουργού Συντονισμού ως προέδρο

β) το υυπουργού οικονομικ΄βων ως αντιπροέδρου

Υπουργού σσυγκ

Του Πρέδρου του ελεγκτικού Συνεδρίου

πΡΟΕ

 

 

 

Άρθρο 12

 

1. Διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου εντός τριών (3) μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του ΟΣΕ προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, μετ'εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, θέλει κυρωθεί το Καταστατικόν του ΟΣΕ, εκπονούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος και την περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίαν.

2. Εντός εξ (6) μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του ΟΣΕ, το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΣΕ θέλει καταρτίσει τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν, τον Γενικόν Κανονισμόν του Προσωπικού και τον Κανονισμόν ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού αυτού.

Μέχρι της θέσεως εν ισχύι των ανωτέρω Οργανισμού και Κανονισμών, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει διατάξεις, δημοσιευομένας διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δι'ων δύναται να ρυθμίζονται προσωρινώς θέματα αφορώντα εις την οργάνωσιν της εσωτερικής λειτουργίας και την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού, χωρίς να προδικάζηται η οριστική οργάνωσις και να θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού.

3. Διά του Υπηρεσιακού Οργανισμού καθορίζονται ιδία η εσωτερική οργάνωσις των Υπηρεσιών του ΟΣΕ, η διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων, αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού. Διά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού καθορίζονται ιδία οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν κατάστασιν του Προσωπικού και τας σχέσεις του ΟΣΕ μετ'αυτού. Ειδικώτερον, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, καθορίζει τας διακρίσεις του προσωπικού, τους όρους υφ'ους τούτο προσλαμβάνεται, εντάσσεται, εκπαιδεύεται, μονιμοποιείται, προάγεται, μετατάσσεται, μετατίθεται, λαμβάνει αδείας απουσίας και ασθενείας, αμοίβεται, τιμωρείται και αποχωρεί ή απολύεται της υπηρεσίας, καθως και τα καθήκοντα ως και τα γενικά καθήκοντα και τους περιορισμούς αυτού.

Διά του Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού καθορίζονται κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών γενικών διτάξεων αι ώραι εργασίας και ημέραι αναπαύσεως του Προσωπικού του ΟΣΕ, αι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια των διακοπων ή διαλειμμάτων, το μέγιστον χρονικόν διάστημα μέχρι του οποίου δύναται να εκτείνεται η διαλείπουσα ημερησία εργασία ως και η διάρκεια της καθ'ημέραν και εβδομάδα εργασίας.

4. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός καταρτιζόμενος ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών όστις εντός τριμήνου υποχρεούται όπως δι'αποφάσεώς του κυρώσει τούτον ως υπεβλήθη υπό του ΟΣΕ.

5. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ως και ο Κανονισμός ωρών Εργασίαςκαι αναπαύσεως του Προσωπικού καταρτιζόμενοι ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ υποβάλλονται εις τους Υπουργούς Εργασίας και Συγκοινωνιών οίτινες υποχρεούνται όπως διά κοινής αποφάσεώς των κυρώσουν τούτους εντός εξαμήνου, ως υπεβλήθησαν ή ετροποποιήθησαν υπ'αυτών. Παρελθόντος εξαμήνου από της υποβολής οι Υπουργοί Εργασίας και Συγκοινωνιών υποχρεούνται όπως κυρώσουν τούτους ως υπεβλήθησαν υπό του ΟΣΕ.Οι διατάξεις εν'όλο ή εν μέρει έχουν εφαρμογή απο την 1η Ιανουαρίου 1971

 

 

Αρθρο 13

 

1. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ασκών την εποπτεία επί στον ΟΣΕ, παρέχει κάθε φορά προς τη Διοίκηση αυτού τις αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίας γιά την εντός των πλαισίων της Κυβερνητικής Πολιτικής πραγματοποίηση των σκοπών αυτού.

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορουν στα πιο κάτω θέματα εκτελούνται ματα απο προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών

Α) Το Πρόγραμμα Επενδύσεων.

Β) Τον Ετήσιο προϋπολογισμό και κάθε τροποποίησιν αυτού.

Γ) Την ανάγκην συνάψεως δανείων κάθε φύσης, η τελική έγκρισις των οποίων υπόκειται κάθε φορά στην ισχύουσαν διαδικασίαν.

Δ) Τον καθορισμόν των γενικών τιμολογίων και διεθνών δρομολογίων καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση των τελευταίων.

Ε) Την εκποίση ή διάθεση ακινήτου ή τροχαίου υλικού ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Τους κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλοφορίας και των εγκατααστάσεων, προμηθειών και εκτελέσεως έργων, και

Η) Τις διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συμβάσεις.

Στην ίδια πιο πάνω έγκριση υπόκεινται και αι αποφάσεις του Διευθυντού του ΟΣΕ, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από μεταβίβαση σ'αυτόν της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος και αφορούν σε θέματα των περιπτώσεων ά εως και ζ΄ της παρούσας παραγράφου.

Η σύμφωνα με τα πιο πάνω έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής σ'αυτόν της σχετικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία περάσει απράκτη η δίμηνη προθεσμία, τότε θεωρείται ότι η έγκρισις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει δοθεί. Ειδικώς το πρόγραμμα των επενδύσεων και ο ετήσιος προϋπολογισμός όπως και κάθε τροποποίηση αυτού, όπως αναφέρονται στα πιο πάνω στοιχεία α΄ και β΄, υπόκεινται στη ρητή έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών οι οποίοι εκδίδουν για τις περιπτώσεις αυτές κοινή απόφαση.

 

Αρθρο 19

 

Το Κράτος σε περίπτωση πολέμου επιστρατεύσεως ή άλλης εκτάκτου ανάγκης δικαιούται δι'αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ν'αναλάβει υπο την άμεσον ή έμμεσον διοικηση του οιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο των υπηρεσιών των ασκουμένων υπο του ΟΣΕ

Το μέτρο τούοτο συνεχίζεται μόνο καθ' ο διάστημα συντρέχουν οι προκαλέσαντες τούτο λόγοι αίρεται δε δι'αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου

Αι εκ της τοιαύτης επεμβάσεως του Κράτους πάσης φύσεως οικονομικές επιπτώσεις ρυθμίζονται με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο 23

 

Δια συμβάσεως δυναμένης να καταρτισθή απ΄της δημοσιεύσεως του παρόντος και υπογραφομένης υπό των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών ως εκπροσώπων του Δημοσίου, διαρκείας πέντε (5) ετών,δύναται ανατίθεται εις οίκον του εξωτερικού διαθέτοντα προσωπικόν εγνωσμένης συγκροτήσεως και πείρας περί την οργάνωσιν, λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή προς τον Υπουργόν Συγκοινωνιών παροχή συμβουλώνκα κατευθύνσεων επί της οργανώσεως και λειτουργίας των σιδηροδρόμων ως και επί της εκπονήσεως αναπτυξιακών, οικονομοτεχνικών, λειτουργικλων και λοιπών μελετών αφορωσών εις αυτούς.

Το υπό του άνω οίκου αποστελλόμενον προς τον σκοπόν τούτον εις την Ελλάδα προσωπικόν, δύναται να τίθεται υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών εις την διάθεσιν του Ο.Σ.Ε.,ίνα μετέχον των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου, διατυπώνει γνώμην και εισηγείται, επί των εκάστοτε συζητουμένων θεμάτων της ειδικότητός του.