EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1948

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

110

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ' ΑΡΙΘ . 641

Περί χορηγήσεως αδειών οδηγών αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α .Ν. 1086 / 46 κ .λ. π.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα ΜΓ ΄της 1 Μαρτίου 1948 της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκεια των διακοπών της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής" την κατά την συνεδρίασην ΚΒ΄της 14 Απριλίου 1948 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής , προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

 

ΆΡΘΡΟ 1

Κυρούνται αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος χορηγηθείσαι υπό του Υπουργού των Μεταφορών παρατάσεις της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ή συμπληρώσεως ελλιπών τοιούτων ως και οπωσδήποτε γενόμεναι εγκρίσεις συμπληρώσεως δικαιολογητικών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων υποβαλόντων αιτήσεις εντός της υπό του άρθρου 9 του Ν . Δ . 86 / 46 τασσομένης προθεσμίας .

 

 

ΆΡΘΡΟ 2

1 . Από της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η χορήγησις επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων ελευθέρως εις έλληνας υπηκόους τους έχοντες τα γενικά απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα απολυτήριον , τετάρτης τάξεως δημοτικού σχολείου , πιστοποιητικόν υγείας , ηλικίαν από 21 - 45 ετών , βεβαιώσιν των αρμοδίω Αρχών Δημοσίας Ασφαλείας περί της νομιμοφροσύνης των και υποβάλλοντος αιτήσεις μετά πλήρων δικαιολογητικών μέχρι 31 . 12 . 48 .

2 . Εις τους υπηρετούντες από διετίας εις Δημοσίας Στρατιωτικάς ή πολιτικάς υπηρεσίας και Σώματα Ασφαλείας οδηγούς αυτοκινήτων χορηγούνται επαγγελματικαί άδειαι οδηγών αυτοκινήτων χωρίς τον περιορισμόν του ορίου ηλικίας εφ' όσον συγκεντρώνουν τα λοιπά .

3 . Το ως άνω όριον ηλικίας προκειμένου περί επαγγελματιών αυτοκινητιστών μη οδηγών μη οδηγών εγγεγραμμένων μέχρι της ισχύος του παρόντος εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών ορίζεται εις το 50 ο έτος .

4 . Μετά την 31 ην Δεκεμβρίου 1948 ουδεμία συμπλήρωσις δικαιολογητικών επιτρέπεται .

 

5 . Επίσης χορηγούνται άδειαι οδηγών αυτοκινήτων εις τα άρρενα τέκνα οδηγών αυτοκινήτων . Η εξακρίβωσις της επαγγελματικότητος του , αιτούντος την έκδοσιν επαγγελματικής αδείας ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων θα αποδεικνύεται α ) . δια βεβαιώσεως του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών και β ) . της βεβαιώσας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων οδηγών αυτοκινητιστών Ελλάδος .

 

Άρθρο 3

  1. Ανάπηροι πολέμου μη αρτιμελής κατά τα άκρα, υποχρεούνται να έχουσι ειδικής ερασιτεχνικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου οχήματος, εφ'όσον το παρ'αυτών χρησιμοποιούμενου οχήμα είναι ειδικής κατασκευής ανεγνωρισμένων εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων κατασκευής οχημάτων και επιτρέπεται δι'ειδικών χειρισμών, την ασφαλή οδήγησιν αυτού.
  2. Αι ιατρικαί αδείαι χορηγούνται μετά προηγουμένην εξέτασιν του υποψηφίου οδηγού παρά της αρμοδίας επιτροπής και την εν οδηγήσι δοκιμασίαν αυτού, αυτώ δε αποκλειστικώς και μόνο εις της ειδικής κατά τα ανωτέρω κατασκευής αυτο΄κινητον όχημακατασκευαζόμενον εν τη εκδοθεισομένην άδεια.

 

ΆΡΘΡΟ 4

1 . Το εν παραγράφω 1 του άρθρου 24 του υπ' αριθ . 108 / 1946 Α . Ν . "περί διαθέσεως εις αυτοκινητιστάς κ .λ . π. το εις το Ελληνικόν Κράτος παραχωρουμένων υπό της Ουγγρικής αυτοκινήτων" προβλεπόμενον τέλος επεκτείνεται και επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των αστικών δια λεωφορείων συγκοινωνιών των διεξαγομένων υπό υφισταμένων ή συσταθησομένων Συνεταιρισμών ή Κοινών Ταμείων Εισπράξεων ή οργανωμένων μεταφορικών Επιχειρήσεων εν γένει εξαιρέσει της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών ( Η .Ε . Μ .) και των λεωφορείων των κυκλοφορούντων εντός ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Πλατείας Ομονοίας .

2 . Η προθεσμία της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του υπ' αριθ . 1086 / 1946 Α . Ν . παρατείνεται επί πενταετίαν από της λήξεως .

ΆΡΘΡΟ 5

Το άρθρο 4 του Ν .Δ . 86 / 46 τροποποιείται ως κάτωθι :

"Αυτοκίνητα επιταχθέντα παρά του Ελληνικού Δημοσίου κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940 - 41 ή και μεταγενεστέρως κατά την διάρκειαν της κατοχής ή και μετ' αυτήν , δι' α δεν κατεβλήθη μέχρι σήμερον οιαδήποτε αποζημίωσις εφ' όσον ταύτα ευρίσκονται εις χείρας δημοσίων υπηρεσιών , αποδίδονται εις τους δικαιούχους δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών , κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβαλλομένης προς το Υπουργείον Μεταφορών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος , του δικαοιύχου μη δικαιουμένου να ζητήση οιανδήποτε αποζημίωσιν παρά του Δημοσίου δι' οιανδήποτε βλάβην ή εκ χρήσεως φθοράν . Εν περιπτώσει αμισβητήσεως αποφαίνεται η κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 1 του παρόντος προβλεπομένη Επιτροπή".

ΆΡΘΡΟ 6

1 . Επαγγελματίαι αυτοκινητισταί ή κληρονόμοι αυτών ιδιοκτήται αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ή ιδιοκτήται επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ων τα αυτοκίνητα κατεστράφησαν ή ήθελον καταστραφή εκ προσκρούσεως επί νάρκης ή ένεκα λόγων συναφών προς τον κατά των αναρχικών συμμοριών αγώνα δικαιούνται να τύχωσιν αντικαταστάσεως του ούτω καταστραφέντος αυτού των , εφ' όσον βεβαιούται εξ επισήμω εγγράφων στρατιωτικών ή ασρυνομικών αρχών , ότι η καταστροφή προήλθεν εκ τινός των ανωτέρω αιτίων , ο δε οδηγός ή ιδιοκτήτης του καταστραφέντος αυτοκινήτου συνεμορφώθη προς τας οδηγάς και τους επιβληθέντας παρά των Αρχών κανονισμούς πορείας .

2 . Προς αντικαταστάσιν των ούτω καταστρεφομένων αυτοκινήτων το Ελληνικό Κράτος παραχωρεί εις τον ζημιωθέντα ιδιοκτήτην ατομικώς έτερον αυτοκίνητον εκ των , παρ 'αυτού ή του Ο.Δ.Ι.Σ.Υ. ή της Υ.Ε.Κ.Α ή της Κοινοπραξίας Μετοχικών Ταμείων ή άλλων Οργανισμών υπαγομένων εις αυτό , κατεχομένων και διαθεσίμων τοιούτων , της αξίας αυτού εξοφλουμένης εις δέκα τριμηνιαίας δόσεις προκειμένου δε περί επιτάκτων , δωρεάν . Η παραχώρησις αύτη γίνεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών .

3 . Ιδιωτικά αυτοκίνητα τελούντα εν επιτάξει παρά στρατιωτικών ή πολιτικών υπηρεσιών ή εκτελούντα υποχρεωτικώς δρομολόγιον διατεταγμένον παρά Στρατιωτικών ή Αστυνομικών αρχών και καταστρεφόμενα κατά τα εν παραγράφω 1 οριζόμενα αντικαθίστανται υπό του Ελληνικού Κράτους δι' αυτοκινήτων καθοριζομένων εν τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου άνευ καταβολής .

4 . Ομοίως δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών θέλουσι καθορισθή ο τρόπος και οι όροι αποδόσεως εις το Δημόσιο ή εις τους Οργανισμούς των ούτω αντικαθιστωμένων αυτοκινήτων ή των υπολειμμάτων ή εξαρτημάτων αυτών , ή της εκποιήσεως τούτων δια λογαριασμόν του Δημοσίου ή των Οργανισμών τούτων ή της παραμονής τούτων εις χείρας των ιδιοκτητών αυτών προς χρησιμοποίησιν ως ανταλλακτικών των εξαρτημάτων αυτών , το καταβλητέον ποσόν παρά των ιδιοκτητών των καταστραφέντων αυτοκινήτων δια την προ της καταστροφής χρήσιν αυτών αναλόγως του χρόνου της χρησιμοποιήσεως των , τα της απαλλαγής αυτών από της περαιτέρω υποχρεώσεως αποπληρωμής τούτων και σχετική λεπτομέρεια .

5 . Εφ' όσον εις την περίπτωσιν , της 1 του παρόντος ιδιοκτήται ήσαν ιδιώται ή συνεταιρισμοί οφείλονται υπόλοιπον δόσεων παραχωρηθέντων εις αυτούς υπό του Δημοσίου αυτοκινήτων , οι παθόντες ιδιοκτήται δικαιούνται κατ' επιλογήν των είτε παραχώρησιν νέου αυτοκινήτου κατ ' εφαρμογήν της παρ . 1 είτε να τύχουν αναστολής εξοφλίσεως των ληξιπρόθεσμων δόσεων μέχρι λήξεως της ανωμάλου καταστάσεως .

ΆΡΘΡΟ 7

1 . Ουδείς φόρος , ουδέν τέλος και ουδεμία γενικώς επιβάρυνσις ή και φορολογίας επί της τιμής των εισιτηρίων και κομίστρων εν γένει επιβάλλεται υπό Δήμου ή Κοινότητος επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ή επί των εκμεταλλευομένων αυτά ένεκα του αυτοκινήτου των άνευ εγκρίσεως του Υπουργού Μεταφορών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων .

2 . Αναστέλλεται η είσπραξις παντός επιβληθέντος ήδη τέλους , φόρου κ.λ.π. περί ων η προηγουμένη παράγραφος , μέχρι της υπό του Υπουργού Μεταφορών εγκρίσεως των .

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1948

ΠΑΥΛΟΣ Β .

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ . ΣΟΦΟΥΛΗΣ Κ . ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ , ΣΤ . ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΝΤ . ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ , ΔΗΜ . ΧΕΛΜΗΣ , Γ . ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ , Α . ΜΠΙΡΑΚΗΣ , ΣΤ . ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ , Δ . ΛΟΝΤΟΣ ,Π . ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ , Α . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ , ΘΕΟΔ . ΔΕΣΥΛΛΑΣ , Θ . ΚΙΖΑΝΗΣ , Γ . ΣΤΡΑΤΟΣ , ΑΛ . ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ , ΔΗΜ . ΔΙΓΚΑΣ , ΜΙΧ . ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1948

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ .