ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1948

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

208

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 636

 

Περί κυρώσεως του υπ' αριθ. 890/1941 Νομοθ. Διατάγματος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οργανισμού διατάξεων των Διευθύνσεων Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας"

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα ΜΓ' της 1 Μαρτίου 1948 της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων, κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" την κατά την συνεδρίασιν ΚΒ' της 14 Απριλίου 1948 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον πρώτον

 

Κυρούται αφ' ης ίσχυσε το υπ' αριθ. 890 από 17 Δεκεμβρίου 1941 Νομοθετικόν Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οργανισμού διατάξεων των Διευθύνσεων Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας" δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 456 από 31 Δεκεμβρίου 1941 τεύχος Α' φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, έχον ούτω:

Νομοθετικόν Διάταγμα υπ' αριθ. 890

"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οργανισμού διατάξεων των Διευθύνσεων Σιδ/μων του Υπουργείου Συγκοινωνίας".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπ' όψιν το υπ' αριθ. 1 Ν. Διάταγμα της 30 Απριλίου / 2 Μαΐου 1941 "περί αρμοδιοτήτων της Κυβερνήσεως, των Υπουργών και άλλων διατάξεων", αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.

Προς πλήρωσιν των αναγκών της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας αι υπό του από 19 Ιανουαρίου 1928 Διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των περί οργανισμού διατάξεων της Δ/νσεως Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας", οριζόμεναι οργανικαί θέσεις των Επιθεωρητών - Ηλεκτρολόγων αυξάνονται από μιας εις τρεις, καταργουμένων δύο ισαρίθμων οργανικών θέσεων αρχιμηχανικών ηλεκτρολόγων α' τάξεως.

Η ισχύς του παρόντος Ν. Διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1941

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 

Άρθρον δεύτερον

 

Η αληθής έννοια της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του υπ' αριθ. 31/44 Νόμου "περί συστάσεως Υπουργείου Μεταφορών και διαιρέσεως των υπηρεσιών αυτού" είναι ότι η δια της διατάξεως ταύτης θεσπισθείσα οργανική θέσις του Τεχνικού Συμβούλου του Υπουργείου Μεταφορών πληρούται δια της τοποθετήσεως του αρχαιοτέρου εκ του υπηρετούντων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου τούτου, ου η κενουμένη θέσις πληρούται δια προαγωγής Επιθεωρητού.

 

Άρθρον τρίτον

 

1. Συνιστώνται παρά τω Υπουργείω Μεταφορών δύο θέσεις Τμηματαρχών β' ή α' θέσεις Γραμματέων ή Εισηγητών και δύο Ακολούθων ή Γραφέων.

2. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, επιτρέπει δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και του αρμοδίου Υπουργού, η μετάταξις εις τας ως άνω δημιουργούμενας θέσεις, υπαλλήλων ετέρων Υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών με τον αυτόν ή τον αμέσως ανώτερον προς τον κατεχόμενον υπό του μετατασσομένου βαθμόν.

 

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1948

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡ. ΛΑΔΑΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Γ. ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Δ. ΛΟΝΤΟΣ, Α. ΜΠΙΡΑΚΗΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, Θ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ, Θ. ΚΙΖΑΝΗΣ, Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ, Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. ΔΙΓΚΑΣ, ΜΙΧ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1948.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ