1972 μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδος και της Κυβερνήσ

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

162

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 51

 

Περί κυρώσεως της συναφθείσης εν Ρώμη την 25 Μαΐου 1972 μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας Συμφωνίας, περί διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο μόνον

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η συναφθείσα στη Ρώμη την 25η Μαϊου 1972 μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας Συμφωνία, περί οδικών μεταφορών επιβατών της οποίας το κείμενον εκ 19 άρθρων έπεται σε γαλλικό πρωτότυπο και ελληνική μετάφραση.

 

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1973

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις, τη 4 Ιουλίου 1973

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ