EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

73

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμε και διτάσσομεν:

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 496

Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων

 

Άρθρον 1

1.     Ιδρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμίαν "Ελληνικά Ταχυδρομεία", εδρεύον εν Αθήναις, διά την οργάνωσιν, εκμετάλλευσιν και ανάπτυξιν της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

2.     Τα στοιχεία "ΕΛΤΑ" αποτελούσι διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις τον Οργανισμόν "Ελληνικά Ταχυδρομεία", απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ' οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

3.     Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εν γένει ή φυσικά πρόσωπα, χρησιμοπιούντα τα εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου στοιχεία ως επωνυμίαν ή σήμα ή διακριτικόν τίτλον, υποχρεούνται όπως, εντός διμήνου προθεσμία από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προβώσι τα Ν.Π., διά του αρμοδίου οργάνου των, εις τροποποίησιν της σχετικής διατάξεως του Καταστατικού των, τηρουμένης κατά τα λοιπά της ισχυούσης νομοθεσίας. Η μη συμμόρφωσις προς την τηρούσαν διάταξιν συνιστά παράβασιν του Νόμου 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού".

 

Άρθρον 2

1.     Ο ΕΛ.ΤΑ αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν, λειτουργούσαν χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, υπό μορφήν Ανωνύμου Εταιρείας, ήτις απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας και υπόκειται εις πάσας τας διατάξεις της νομοθεσίας "περί Ανωνύμων Εταιρειών", εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Ο ΕΛ.ΤΑ ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον και τελεί υπό την εποπτείαν αυτού, ασκουμένην δια του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού κατά τα εν τω παρόντι νομοθετικώ διατάγματι οριζόμενα.

2.     Διά το περί ου το άρθρον 4 παρ. 3 του παρόντος αρχικόν κεφάλαιον του ΕΛΤΑ θέλει εκδοθή εις ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος επ' ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου.

3.     Το οικονομικόν έτος του ΕΛΤΑ αντιστοιχεί προς το ισχύον διά το δημόσιον οικονομικόν έτος.

 

Άρθρον 3.

1.     Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος η διά της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών ασκουμένη Υπηρεσία ανατίθεται αποκλειστικώς εις τον ΕΛ.ΤΑ, κατά το ειδικώτερον εν τω παρόντι οριζόμενα.

2.     Διά Β.Δ. εκδιδομένου μετά γνώμη του Δ.Σ. του ΕΛ.ΤΑ, προτάσει του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού και του κατά περίπτωσιν συναρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατίθεται εις τον ΕΛ.ΤΑ και η εκτέλεσις οιουδήποτε άλλου έργου, προσιδιάζοντος εις την φύσιν των "Ταχυδρομείων".

 

Άρθρον 4.

1. Ο ΕΛ.ΤΑ αποκτά από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος πλήρη κυριότητα:

α) Εφ' όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων των ανηκόντων εις το Ελληνικόν Δημόσιον και χρησιμοποιουμένων κατά των ως άνω χρόνον υπό των Ταχυδρομείων.

β) Επι γηπέδων του δημοσίου ή τοιούτων προερχομένων εξ απαλλοτριώσεως διατεθέντων προς ανέγερσιν Ταχυδρομικών Καταστημάτων, μετά των τυχόν επ' αυτών κτισμάτων ή υπό ανέγερσιν οικοδομών.

γ) Εφ' όλων των ακινήτων των ανηκόντων εις το Ελληνικόν Δημόσιον και χρησιμοποιουμένων κατά τον ως άνω χρόνον αποκλειστικώς υπό των Ταχυδρομείων, πλην των ακινήτων εις α στεγάζονται εν Αθήναις η Υπηρεσία Τεχνικών Ταχυδρομικών Εγκαταστάσεων και Αυτοκινήτων και εν Ρόδω η Ταχυδρομική Διεύθυνσις Δωδεκανήσου. Ταχυδρομικαί Υπηρεσίαι συστεγαζόμεναι μετ' άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών εις οικήματα ανήκοντα εις το Δημόσιον ή στεγαζόμεναι εις οικήματα παραχωρηθέντα υπό των Δήμων, Κοινοτήτων ή υπό ετέρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εξακολουθούν να στεγάζονται εις αυτά άνευ καταβολής μισθώματος, εφ' όσον δεν καταβάλλεται τοιούτον κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, μέχρις αποκτήσεως υπό του ΕΛΤΑ ιδίων κτιρίων προς εγκατάστασιν των Υπηρεσιών του και πάντως ουχί πέραν των πέντε (5) ετών.

2. Τα πάσης φύσεως προνόμια, δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ταχυδρομείων μεταβιβάζονται εις τον ΕΛΤΑ.

3.     Εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ., δυναμένης να παραταθή επί ίσον χρόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, θέλει ενεργηθή απογραφή και εκτίμησις των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμησις θα γίνη υπό Επιτροπής αποτελουμένης εκ πέντε εξειδικευμένων προσώπων.

Εν εκ των μελών αυτών θέλει ορισθή υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, εν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και εν υπό του Υπουργού Οικονομικών. Ο τρόπος εκπληρώσεως του έργου της Επιτροπής θέλει καθορισθή δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών. Το ποσόν της εκτιμήσεως ταύτης θέλει αποτελέσει το αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον του Οργανισμού.

 

Άρθρον 5.

1.      Ο ΕΛΤΑ έχει πάσαν αρμοδιότητα ανατεθειμένην ή ασκουμένων άχρι τούδε υπό της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων, συμφώνως προς την κειμένην νομοθεσίαν, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι.

2.      Επίσης, ο ΕΛΤΑ εκτελεί παν έργον, προσιδιάζον εις την φύσιν των Ταχυδρομείων, ανατιθέμενον αυτώ διά Β.Δ. ως εν άρθρω 3 παρ. 2 του παρόντος ορίζεται.

3.      Ειδικώτερον, προς πραγμάτωσιν των σκοπών του, ο ΕΛΤΑ:

Α) Εκπονεί και εισηγείται εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών προς επικύρωσιν διά Β.Δ. το Καταστατικόν του, ως και πάσαν τροποποίησιν αυτού.

Β) Εκπονεί και εισηγείται εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών τιμολόγια διά τας παρεχομένας υπ' αυτού υπηρεσίας.

Γ) Αποκτά, λαμβάνει εις την κατοχήν του, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται, καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον και δη δι' αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, κινητά ή ακίνητα πράγματα και απαλλοτριοί τοιαύτα ή παραχωρεί την χρήσιν των καθ' οιονδήποτε τρόπον.

Δ) Αποδέχεται δωρεάς και εισφοράς υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων, εμπραγμάτων ή ενοχικών προς υποβοήθησίν του εν τη διεξαγωγή των εν τω παρόντι καθοριζομένων σκοπών του.

Ε) Συνομολογεί και εφαρμόζει συμβάσεις και συμφωνίας αναγκαίας διά την πραγμάτωσιν των σκοπών του, απαγορευομένης όμως της συνάψεως πάσης συμβάσεως ή συμφωνίας, δι' ων ούτος αποξενούται αμέσως ή εμμέσως της παρεχομένης αυτώ υπό του νόμου αρμοδιότητος.

Στ) Συνάπτει δάνεια.

Ζ) Λαμβάνει παν μέτρον αναγκαίον ή κατάλληλον διά την ενάσκησιν των παρεχομένων αυτώ υπό του νόμου αρμοδιοτήτων.

4.      Ο νόμος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, ως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται και επί του ΕΛΤΑ διά την είσπραξιν των οφειλομένων αυτώ, εις αντάλλαγμα των υπηρεσιών του, τελών.

5.      Η κατά το στοιχείων γ της παρ. 3 αναγκαστική απαλλοτρίωσις ενεργείται κατά την ισχύουσαν νόμιμον διαδικασίαν, προκαλουμένην υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών, θεωρουμένη ως γενομένη λόγω δημοσίας ωφελείας, των καθοριζομένων αποζημιώσεων καταβαλλομένων υπό του ΕΛΤΑ.

 

Άρθρον 6

1.      Ο ΕΛΤΑ διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου.

2.      Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ του Προέδρου αυτού και εξ εξ (6) τακτικών μελών, επιλεγομένων μεταξύ προσώπων εχόντων πείραν, ικανότητα ή ειδικάς γνώσεις περί την οργάνωσιν και εκμετάλλευσιν Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή Κρατικών Υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εις τα εξ (6) μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ο Διευθυντής της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Αρχηγείου Στρατού, αναπληρούμενος υπό του Υποδιευθυντού και εις (1) ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου των Οικονομικών μετά του αναπληρωτού του, αμφότεροι προτεινόμενοι υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

3.      Ως Πρόεδρος των ΕΛΤΑ ορίζεται ο εκάστοτε Διοικητής του ΟΤΕ, αναπληρούμενος, εν απουσία, κωλύματι ή ελλείψει, υπό του Υποδιοικητού του ΟΤΕ.

4.      Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ διορίζονται επί τριετεί θητεία, δυναμένη να ανανεούται εκάστοτε, διά Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών.

5.      Τα εις αντικατάστασιν των δι' οιονδήποτε λόγον εξερχομένων προ της λήξεως της θητείας αυτών μελών, διοριζόμενα μέλη του Δ.Σ. θεωρούνται ως επί θητεία ληγούση κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας των προκατόχων των.

6.      Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ μετέχει ο Υποδιοικητής του ΟΤΕ, άνευ ψήφου, οσάκις δεν αναπληροί τον Διοικητήν του ΟΤΕ, Πρόεδρον. Ωσαύτως των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μετέχου, άνευ ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής αυτού, ως εισηγητής και ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΛΤΑ.

7.      Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μετέχει ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο Γενικός Διευθυντής της περί ης το άρθρον 14 του παρόντος Γενικής Διεύθυνσεως Ταχυδρομείων - Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, παρακολουθών ταύτας, προς κατατόπισίν του και ενημέρωσιν του Υπουργού Συγκοινωνιών επί των λαμβανομένων αποφάσεων.

8.      Το κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορισθή και αναλάβη καθήκοντα από της δημοσιεύσεως τούτου.

 

Άρθρον 7

1.      Το Δ.Σ. του ΕΛΤΑ ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε (5) μελών του, περιλαμβανομένου του Προέδρου και εν απουσία, κωλύματι ή ελλείψει τούτου του αναπληρωτού αυτού, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προεδρεύοντος.

2.      Πρόσωπα ανίκανα, κατά τας ισχύουσας διατάξεις, να αναλάβουν δημόσιον λειτούργημα δεν δύνανται να διορισθώσι μέλη του Δ.Σ.

3.      Τα καθήκοντα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα βουλευτού, υπαλλήλου του ΕΛΤΑ ή του ΟΤΕ ή του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή μέλους της Επιτροπής Μετόχων ή προμηθευτού ή εργολάβου του ΕΛΤΑ ή του ΟΤΕ.

Εν περιπτώσει επελεύσεως, μετά τον διορισμόν των, ασυμβιβάστου τινός, τα περί ων το ασυμβίβαστον μέλη του Δ.Σ. απαλλάσσονται των καθηκόντων των.

1.      Η προσέλευσις εις τας συνεδριάσεις και η εκπλήρωσις των εκ του νόμου απορρεόντων καθηκόντων των αποτελεί υπηρεσιακόν δι' άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. καθήκον.

2.      Τα μέλη του Δ.Σ. απαλλάσσονται των καθηκόντων των, προτάσει τουΔ.Σ., εν η περιπτώσει απουσιάζουν, άνευ αποχρώντος λόγου, των συνεδριάσεων του Δ.Σ. επί τέσσαρας (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ (8) συνεδριάσεις εντός του αυτού έτους.

3.      Εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. υπέχουσι τας αστικάς και ποινικάς ευθύνας δημοσίου υπαλλήλου. Τα μέλη του Δ.Σ. απαλλάσσονται των καθηκόντων των, λόγω σοβαράς παραβάσεως των διεπόντων την λειτουργίαν του ΕΛΤΑ Νόμων και Κανονισμών, ως και λόγω πλημμελούς ασκήσεως του λειτουργήματός των, τηρουμένης της διαδικασίας του διορισμού των.

4.      Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, ορίζονται αι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ και ο μετέχων εις τας συνεδριάσεις αυτού άνευ ψήφου υποδιοικητής του ΟΤΕ δικαιούται μόνον της ης δικαιούνται τα μέλη του Δ.Σ. αποζημιώσεως.

 

Άρθρον 8

Το Δ.Σ. ασκεί τας αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας, πλην αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι, ιδία δε:

Α) Διορίζει τον Γενικόν Διευθυντήν επί τριετεί θητεία δυναμένη να παρατείνηται.

Β) Εγκρίνει τους πάσης φύσεως κανονισμούς του ΕΛΤΑ, εν οις τον Γενικόν Κανονισμόν Προσωπικού, τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν, ως και τον Κανονισμόν Εκπαιδεύσεως και Μετεκπαιδεύσεως του Προσωπικού του ΕΛΤΑ και δημοσιεύσει τούτους διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης).

Κατ' εξαίρεσιν, οι το πρώτον συνταχθησόμενοι Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, ως και πάσα, μέχρι της κατά το άρθρον 13 του παρόντος Ν. Δ/τος εντάξεως του προσωπικού εις τον ΕΛΤΑ, τροποποίησις αυτών, υπόκεινται εις την έγκρισιν του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Γ) Καθορίζει τας εκάστοτε προς πλήρωσιν οργανικάς θέσεις του προσωπικού εκ του υπό του Υπηρεσιακού Οργανισμού προβλεπομένων.

Δ) Καθορίζει το εκάστοτε ισχύον σύστημα και το ύψος των μισθών και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού. Το καταρτιζόμενον μισθολόγιον κοινοποιείται εις τον Υπουργόν Συντονισμού.

Ε) Υποβάλλει προς έγκρισιν εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών τον ετήσιον προϋπολογισμόν και εγκρίνει την έκθεσιν πεπραγμένων.

Στ) Ενεργεί τας προαγωγάς του ανωτάτου προσωπικού.

Ζ) Διορίζει τον Νομικόν Σύμβουλον.

Η) Εγκρίνει δαπάνας άνω των δραχμών 5.000.000.

 

Άρθρον 9

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΤΑ:

1.      Προΐσταται πασών των υπηρεσιών του Οργανισμού και εκτελεί τας αποφάσεις του Δ.Σ. Εκπροσωπεί τον Οργανισμόν δικαστικώς και εξωδίκως, δυνάμενος να αναθέτη δι' αποφάσεως αυτού την εκπροσώπησίν του εις ανώτατα ή ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη, Δικηγόρους και άλλα υπηρεσιακά όργανα.

2.      Ασκεί τας δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ και των κανονισμών, ανατιθεμένας αυτώ αρμοδιότητας.

3.      Εγκρίνει δαπάνας μέχρι δραχ. 5.000.000.

4.      Τας εν ταις προηγουμένας παραγράφοις αρμοδιότητας ο Γενικός Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζη εν όλω ή εν μέρει εις έτερα όργανα του ΕΛΤΑ εφ' όσον παρέχεται η προς τούτο εξουσιοδότησις διά του Κανονισμού ή της προβλεπούσης ταύταας αποφάσεως του Δ.Σ.

 

Άρθρον 10

1.      Αι κατά την νομοθεσίαν περί Ανωνύμων Εταιρειών εξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ανήκουν εις το Κράτος και ασκούνται υπό του Κράτος δι' Επιτροπής απαρτιζομένης εκ:

α) Του Υπουργού ή Υφυπουργού των Οικονομικών, ως Προέδρου.

β) Του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του αναπληρωτού αυτού.

γ) Του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος ή του αναπληρωτού αυτού.

δ) Του Γενικού Διευθυντού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του αναπληρωτού αυτού.

ε) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Συγκοινωνιών επί βαθμώ τουλάχιστον δευτέρω, οριζομένου υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

στ) Ενός Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου, οριζομένου υπό του Υπουργού Εμπορίου και

ζ) Του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή του αναπληρωτού αυτού.

2.      Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους, κατά το κλείσιμον του Ισολογισμού του ΕΛΤΑ, εις τα Γραφεία αυτού.

Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε (5) μελών εν οις και ο Πρόεδρος. Αι αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

3.      Η Επιτροπή έχει τας κατωτέρω αρμοδιότητας:

α) εγκρίνει την ετησίαν έκθεσιν του Δ.Σ. και τον Ισολογισμόν του ΕΛΤΑ.

β) απαλλάσσει το Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, συμφώνως τω Νόμω 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ούτος ισχύει εκάστοτε και

γ) διορίζει τους, συμφώνως τω Νόμω "περί Ανωνύμων Εταιρειών", ελεγκτάς εκάστης ετησίας χρήσεως.

4.      Η πρώτη Γενική Συνέλευσις της Επιτροπής των Μετόχων του ΕΛΤΑ θέλει συνέλθει εντός του έτους 1971.

 

Άρθρον 11

1.      Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών, ασκών συμφώνως τω άρθρω 2 του παρόντος εποπτείαν επί του ΕΛΤΑ, παρέχει εκάστοτε εις την Διοίκησιν αυτού τας αναγκαίας κατευθύνσεις και οδηγίας διά την, εντός των ορίων και επιδιώξεων της κρατικής πολιτικής, πραγματοποίησιν των σκοπών του και ανάπτυξιν των υπηρεσιών του.

2.      Υπόκεινται εις την έγκρισιν του Υπουργού των Συγκοινωνιών αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, αφορώσαι εις:

α) Το πρόγραμμα επενδύσεων και την εκτέλεσιν αυτού.

β) Τον ετήσιον προϋπολογισμόν και πάσαν τροποποίηση αυτού.

γ) Τον καθορισμόν των τιμολογίων των πάσης φύσεως Ταχυδρομικών τελών.

Δ) Τας διεθνείς σχέσεις και συμβάσεις.

Ε) Τον τρόπον και το ύψος της αποζημιώσεως του ΕΛΤΑ διά τας υπό τούτου προς το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον παρεχομένας υπηρεσίας και

Στ) τους το πρώτον συνταχθησομένους Υπηρεσιακόν Οργανισμόν και Γενικόν Κανονισμόν Προσωπικού, ως και εις πάσαν τροποποίησιν αυτών κατά τα εν άρθρω 8ω περιπτώσει β εδαφίω δευτέρω οριζόμενα.

 

Άρθρον 12

1.      Διά Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών μετ' εισήγησιν του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, θέλει κυρωθή, εντός τριμήνου προθεσμίας από της ισχύος του παρόντος, το Καταστατικόν του ΕΛΤΑ, εκπονούμενον συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.

2.      Εντός ενός έτους από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος το Δ.Σ. του ΕΛΤΑ θέλει κατρτίσει τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν και τον Γενικόν Κανονισμόν του Προσωπικού κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 του παρόντος. Μέχρι της δημοσιεύσεως και θέσεως εν ισχύι του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού αυτού, το Δ.Σ. εκδίδει διατάξεις, δημοσιευομένας εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δι' ων δύναται να ρυθμίζωνται προσωρινώς θέματα αφορώντα εις την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού, χωρίς να προδικάζηται η οριστική οργάνωσις και να θίγωνται τα κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού.

3.      Διά του Υπηρεσιακού Οργανισμού καθορίζονται ιδία αι Υπηρεσιακαί λειτουργίαι του ΕΛΤΑ, η διάρθρωσις αυτών, το ανατιθέμενον εις αυτάς έργον και αι οργανικαί θέσεις.

Διά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού καθορίζονται ιδία οι κανόνες οίτινες διέπουν την Υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού του ΕΛΤΑ και ρυθμίζουν τας σχέσεις μεταξύ του ΕΛΤΑ και του προσωπικού αυτού.

Ειδικώτερον, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού καθορίζει τας διακρίσεις του προσωπικού, τους όρους υφ' ους τούτο προσλαμβάνεται, εντάσσεται, εκπαιδεύεται, μονιμοποιείται, προάγεται, μετατάσσεται, μετατίθεται, λαμβάνει αδείας απουσίας και ασθενείας, τυγχάνει αμοιβών, τιμωρείται και αποχωρεί ή απολύεται της Υπηρεσίας, καθώς και τα καθήκοντα και τους περιορισμούς αυτού.

 

 

Άρθρον 13

1.      Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος καταργούνται άπασαι αι οργανικαί θέσει της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το δε προσωπικόν αυτής μόνιμον, έκτακτον ή επί συμβάσει, ως και το επί οιαδήποτε σχέσει εργασίας τελούν μετά του Δημοσίου, μεταφέρεται εις τον ΕΛΤΑ, θεωρείται ως ίδιον προσωπικόν αυτού και συνεχίζει παρέχον τας υπηρεσίας του υοπό τας υα;τάς ως άνω διακρίσεις μέχρι της οριστικής ρυθμίσεως της εντάξεώς του εις τον ΕΛΤΑ. Συμβάσεις εργασίας ωρισμένου χρόνου του προσωπικού μετά του Δημοσίου παραμένουν εν ισχύι μετά του ΕΛΤΑ μέχρι λήξεως του χρόνου αυτών.

2.      Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ το μεταφερόμενον προσωπικόν θέλει ενταχθή εις οργανικάς θέσεις συμφώνως προς τας διατάξεις των διά του παρόντος Ν.Δ/τος προβλεπομένων Υπηρεσιακού Οργανισμού και Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

Κατά την ένταξιν θέλουν ληφθή υπ' όψιν ως κριτήρια, εκτιμώμενα κατά την ελευθέραν κρίσιν του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, κυρίως, τα ουσιαστικά προσόντα εκάστου, ο κεκτημένος υπ' αυτού βαθμός, ο χρόνος υπηρεσίας εν αυτώ, ως και ο χρόνος της συνολικής υπηρεσίας του.

1.      Ουδείς εκ του μεταφερομένου προσωπικού δύναται, συνεπεία της γενομένης εντάξεως, να λαμβάνη αποδοχάς μικροτέρας των συνολικών τακτικών αποδοχών, ας ελάμβανε προ της μεταφοράς του. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά αποδοχών καταβάλλεται ως έκτακτον επίδομα μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπον καλύψεώς της.

2.      Αι πάσης φύσεως αποδοχαί του κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου μεταφερομένου προσωπικού καταβάλλονται, κατά το πρώτον τρίμηνον από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ., υπό του Δημοσίου εις βάρος του ΕΛΤΑ. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, η τοιαύτη καταβολή δύναται να παραταθή επί τρεις εισέτι μήνας. Δι' ομοίας αποφάσεως καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος αποδόσεως των καταβληθέντων εις το Δημόσιον.

3.      Προσωπικόν μη καταλαμβάνον κατά την ένταξιν οργανικάς θέσεις παραμένει ως υπεράριθμον και καταλαμβάνει, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, τας πρώτας κενωθησομένας θέσεις. Δύνανται, ουχ ήττον:

α) Το ως άνω προσωπικόν, εάν κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος έχη συμπληρώσει εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγματικήν δημοσίαν υπηρεσίαν, να υποβάλη, εντός μηνιαίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ περί μη εντάξεώς του αποκλειστικής προθεσμίας, την παραίτησίν του εκ του ΕΛΤΑ, όστις υποχρεούται να αποδεχθή ταύτην, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η παραίτησις ισχύει από της δημοσιεύσεως της περί αποδοχής της αποφάσεως.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΛΤΑ όπως, δι' αποφάσεώς του εκδιδομένης εντός εξαμήνου αποκλειστικής προθεσμίας από του πέρατος της διαδικασίας της εντάξεως, απολύη οιονδήποτε εκ του αυτού ως άνω προσωπικού, εφ' όσον τούτο έχει συμπληρώσει, μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος, τριακονταετή τουλάχιστον πραγματικήν δημοσίαν υπηρεσίαν. Η απόφασίς του αύτη δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η δε απόλυσις ισχύει από της δημοσιεύσεως ταύτης.

4.      Διά Β.Δ/τος εφ' άπαξ εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, εντός τριών μηνών από τους πέρατος της κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντάξεως, δύναται να καθορισθή έτερος τρόπος τακτοποιήσεως του προσωπικού του ΕΛΤΑ του μη καταλαμβάνοντος οργανικάς θέσεις και μη έχοντος συμπληρώσει, κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος, εικοσιπενταετή πραγματικήν δημοσίαν υπηρεσίαν.

5.      Το κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου παραιτούμενον ή απολυόμενον προσωπικόν ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως παρά του ΕΛΤΑ.

 

Άρθρον 14

1. Η παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών Γενική Διεύθυνσις Τηλεπικοινωνιών μετονομάζεται εις Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων - Τηλεπικοινωνιών, αι δε αρμοδιότητες αυτής επεκτείνονται και επί του ΕΛΤΑ, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως ρητώς εν τω παρόντι.

2. Διά Β.Δ. εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, εντός δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος, θέλει τροποποιηθή και συμπληρωθή ο Οργανισμός της Γενικής Διευθύνσεως Τηλεπικοινωνιών κατά τας νέας αυτής αρμοδιότητας.

1.      Εις τας οργανικάς θέσεις της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων - Τηλεπικοινωνιών προστίθενται αι κάτωθι κατά Κατηγορίας, Κλάδους και βαθμούς θέσεις.

 

Α Κατηγορία

Α3 Κλάδος Διοικητικός:

Μία (1) θέσις επί βαθμώ 3ω ή 2ω.

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμώ 5ω ή 4ω.

Δέκα εξ (16) θέσεις επί βαθμοίς 8ω έως 6ω.

 

Β Κατηγορία

Β2 Κλάδος Δακτυλογράφων:

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοίς 11ω έως 6ω:

Β7 Κλάδος Σχεδιστών:

Μία (1) θέσις επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

 

Γ Κατηγορία

Γ1 Κλάδος Κλητήρων:

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοίς 13ω έως 9ω.

2.      Αι δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου προστιθέμεναι θέσεις πληρούνται εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος, μετ' απόφασιν των αρμοδίων διά την Γενικήν Διεύθυνσιν Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δι' επιλογής προσωπικύ εκ του δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος Ν.Δ/τος μεταφερθέντος εις τον ΕΛΤΑ προσωπικού.

Οι ούτω καταλαμβάνοντες τας θέσεις ταύτας θεωρούνται ως μηδέποτε απομακρυθέντες της Δημοσίας Υπηρεσίας.

 

Άρθρον 15

1.      Η υπό του παρόντος Ν.Δ/τος προβλεπομένη εκμετάλλευσις της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υπό του ΕΛΤΑ θα διαρκέση επί μίαν πενταετίαν από της ισχύος τούτου. Τρεις τουλάχιστον μήνας προ τη λήξεως της πενταετίας ταύτης, Β.Δ. εφ' άπαξ εκδιδόμενον, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου μετά γνώμην των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΛΤΑ και του ΟΤΕ, θέλει καθορίσει εάν ο ΕΛΤΑ θα συνεχίση λειτουργών υπό την αυτήν ή ετέραν μορφήν. Το αυτό Β.Δ. θέλει καθορίσει την μορφήν, τον τρόπον και τους όρους υφ' ους ούτος θα συνεχίση την λειτουργίαν του.

2.      Κατά το εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου πενταετές χρονικόν διάστημα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. καλύπτει δυνάμει του παρόντος παν τυχόν έλλειμμα του ΕΛΤΑ. Κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα εις αντάλλαγμα της υποχρεώσες ταύτης ο ΟΤΕ απαλλάσσεται κατά ποσοστόν πεντήκοντα τοις εκατόν (50%), της καταβολής εις το Κράτος του ποσοστού 6% εκ των ακαθαρίστων ετησίων εισπράξεών του, περί ου προβλέπει το άρθρον 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 1049/1949.

3.      Επιτρέπεται καθ' όλην την διάρκειαν του εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρόνου, η, κατόπιν αιτήσεως του ΕΛΤΑ και εγκρίσεως του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε., απόσπασις προσωπικού του Ο.Τ.Ε. εις τον ΕΛ.ΤΑ, της εν γένει υπηρεσιακής καταστάσεως του εν αποσπάσει προσωπικού διεπομένης υπό του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ. Ο εν αποσπάσει διανυθείς χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας παρά τω ΟΤΕ από πάσης απόψεως. Τον ΕΛΤΑ όμως βαρύνει η μισθοδοσία του εν αποσπάσει υπηρετούντος παρ' αυτώ προσωπικού και πάσα άλλη παρομαρτούσα υποχρέωσις. Τα αυτά αναλογικώς ισχύουν και προκειμένου περί αποσπάσεως προσωπικού του ΕΛΤΑ εις τον ΟΤΕ.

 

Άρθρον 16

1. Καταργούνται άπασαι αι ταχυδρομικαί ατέλειαι, αι χορηγηθείσαι διά νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων ως και αι πάσης φύσεως εισφοραί ή έτεραι επιβαρύνσεις εις βάρος του εκ διαθέσεως γραμματοσήμων προϊόντος.

Διά κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορίζεται η έναντι τελών καταβαλλομένη κατ' αποκοπήν αποζημίωσις προς τον ΕΛΤΑ υπό του Κράτους και των απαλλασσομένων Νομικών Προσώπων.

2. Η απλή ιδιωτική αλληλογραφία των υπαξιωματικών και οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, αι προς αυτούς αποστελλόμεναι ταχυδρομικαί επιταγαί μέχρι ποσού πεντακοσίων δραχμών, ταχυδρομικά δέματα μέχρι βάρους δύο χιλιογράμμων, ως και δέματα αποστελλόμενα υπο στρατευσίμων βάρους μέχρι πέντε χιλιογράμμων περιέχοντα την πολιτικήν περιβολήν των, δεν υπόκεινται εις ταχυδρομικά τέλη.

3. Καταργείται η εκ 4% κράτησις επί των εισπράξεων εκ της διαθέσεως γραμματοσήμων υπέρ του Ταμείου Υγείας Ταχυδρομικού Προσωπικού και του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Φυματικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ.

Το Δημόσιον θέλει καλύπτει παν έλλειμμα, το οποίον ήθελε προκύψει κατά την πληρωμήν των μηνιαίων επιδομάτων και χρηματικών βοηθημάτων εις τους ησφαλισμένους εις τον Ειδικόν Λογαριασμόν Προνοίας Φυματικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ. και διά ποσόν μη υπερβαίνον τα 5.000.000 δραχμών ετησίως.

4.      Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 2 εδαφ. γ του παρόντος, τα της εκδόσεως γραμμοτοσήμων και τα της διαδικασίας εισπράξεως των πάσης φύσεως ταχυδρομικών τελών θέλουν ρυθμισθή δι' αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ.

 

Άρθρον 17.

Διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, εκδιδομένων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ και δημοσιευθομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θέλουν ρυθμισθή τα της ασκήσεως εν γένει των υπό των Δημοσίων Ταμείων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διαχειρίσεων, διά λογαριασμόν του ΕΛΤΑ.

 

Άρθρον 18.

1.      Η εν άρθρω 4 του παρόντος προβλεπομένη μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων απαλλάσσεται παντός φόρου, δημοσίου ή δημοτικού, τέλους ή δικαιώματος.

2.      Ο ΕΛΤΑ ως επιχείρησις κοινής ωφελείας με αποκλειστικόν μέτοχον το Κράτος δεν υπόκειται εις φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφοράς, κρατήσεις και εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεις, υφιστάμενα ή εν τω μέλλοντι επιβληθησόμενα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και παντός τρίτου. Συμβάσεις και συναλλαγαί μεταξύ του ΕΛΤΑ και τρίτων ως και έγγραφα, αναφοραί και αιτήσεις τούτου προς κρατικάς Αρχάς δεν υπόκεινται εις τέλη χαρτοσήμου. Δεν υπόκειται επίσης ο ΕΛΤΑ εις δασμούς και οιαδήποτε συμπαρομαρτούντα τέλη, δικαιώματα, κρατήσεις, υπερημερίας και αποθήκευτρα υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων διά τας πάσης φύσεως εισαγωγάς εκ του εξωτερικού οργάνων, εφοδίων και υλικών τα οποία απαιτούνται διά την ανασυγκρότησιν, την εκάστοτε επέκτασιν και ανακαίνισιν των εγκαταστάσεων και εν γένει των συστατικών στοιχείων του τεχνικού εξοπλισμού της Επιχειρήσεως, καθώς και διά τας πάσης φύσεως υλικά τα οποία απαιτούνται διά την συντήρησιν και λειτουργίαν των εγκαταστάσεών της.

 

Άρθρον 19.

1.      Διατηρούνται εν ισχύει διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, αφορώσαι εις την Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν, καθ' όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος.

2.      Μέχρι της θέσεως εν ισχύι του περί ου το άρθρον 12 του παρόντος Υπηρεσιακού Οργανισμού, το υπ' αριθ. 870/1960 Βασιλικό Διάταγμα. "περί Οργανισμού της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων", ως ετροποιήθη και συνεπληρώθη και αι συναφείς με αυτό υπουργικαί αποφάσεις θέλουσιν εξακολουθήσει εφαρμοζόμεναι καθ' ο μέρος αύται δεν αντίκεινται εις την κατά τας διατάξεις του παρόντος οργάνωσιν των Ταχυδρομείων.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΛΤΑ δύναται, κατά τον ως άνω χρόνον, να εκδίδη άνευ περιορισμού τινος προσωρινάς διατάξεις δημοσιευομένας εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορώσας εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των Ταχυδρομείων, κατά παρέκκλισιν του ρηθέντος Β.Δ.

3.      Πάσα διάταξις νόμου, διατάγματος ή υπουργικής αποφάσεως, αντιβαίνουσα προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου καταργείται.

 

Άρθρον 20.

Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ. άρχεται από της πρώτης του μεθεπομένου από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μηνός, πλην άλλως ορίζεται εν αυτώ.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

ΣΤΥΛ.ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς

Εν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1970

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ