EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

189

 

NOMOΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 485

 

Περί καταργήσεως του Ν.Δ. 223/1973 και περί λήψεως μέτρων τινων βελτιώσεως της λειτουργίας των οδικών μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών του ΕΚΤΕΛ

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1. Το Ν.Δ. 223/1973 "περί παραχωρήσεως του υπό του Ενοποιημένου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΕΚΤΕΛ) εκτελουμένου μεταφορικού έργου, εις συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν", ως η παρ. 5 του άρθρου 3 αυτού αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν. Δ. 340/1974 "περί αντικαταστάσεως της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 340/1974 "περί αντικαταστάσεως της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 223/1973", καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Δια το Ενοποιημένον Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων Λεωφορείων (ΕΚΤΕΛ) εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι αι διατάξεις του Ν.2119/1952 "περί των δια των λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και νύν ισχύει, πλην αν άλλως δια του παρόντος ορίζεται..

3. Πάσα δαπάνη γενομένη υπό μετόχου του ΕΚΤΕΛ ή υπό της ορισθείσης προς τούτο, υπό του καταργουμένου Ν.Δ.223/1973, Επιτροπής, ιδία δια την κατάρτισιν, δημοσίευσιν και προσυπογραφήν του καταστατικού της, προβλεπομένης υπό του καταργουμένου τούτου Ν.Δ. Ανωνύμου Εταιρείας, νομίμως αποδεικνυομένη βαρύνει το Δημόσιον.

 

Αρθρον 2

1. Τα λεωφορεία αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, τα εντεταγμένα εις το ΕΚΤΕΛ, αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά πάροδον δεκαπενταετίας.

2. Ως αφετηρία δια τον υπολογισμόν του χρόνου κυκλοφορίας των κατα την προηγουμένην παράγραφον λεωφορείων λαμβάνεται ημερομηνία εκδόσεως της πρώτης, προσωρινής ή οριστικής αδείας κυκλοφορίας αυτών, εφ' όσον ταύτα ετέθησαν εις κυκλοφορίαν ως μεταχειρισμένα. Τυχον ακινησία των λεωφορείων τούτων, δι' οιονδήποτε λόγον, δεν λαμβάνεται εν προκειμένω υπ' όψιν.

3. Επι ποινή οριστικής απωλείας του δικαιώματος κυκλοφορίας του λεωφορείου αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως οι ιδιοκτήται ή κάτοχοι των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αυτοκινήτων, οφείλουν τουλάχιστον προ τεσσάρων (4) μηνών από του χρόνου λήξεως του συνολικού χρονικου ορίου κυκλοφορίας του λεωφορείου ως δημοσίας χρήσεως αυτών, όπως καταθέσουν εις την κατά τόπον αρμοδίαν υπηρεσίαν συγκοινωνιών τίτλον αγοράς ή συμβολαιογραφικόν προσύμφωνον, εξ ού να αποδεικνύεται η γενομένη αγορά ή παραγγελία παρ' αυτών νέου καινουργούς λεωφορείου αυτοκινήτου, προς αντικατάστασιν του αποσυρομένου τοιούτου λόγω συμπληρώσεως της κατα την παρ. 1 του παροντος άρθρου δεκαπενταετίας. Επί περιπτώσεων συνιδιοκτησίας λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ο τίτλος αγοράς ή το συμβολαιογραφικόν προσύμφωνον παραγγελίας του καινουργούς λεωφορείου αναφέρεται εις άπαντας τους συνιδιοκτήτας του αυτοκινήτου και κατα λόγον της ιδιοκτησίας ενός εκάστου επί του αποσυρομένου της κυκλοφορίας τοιούτου.

Εν περιπτώσει παραιτήσεως ή αρνήσεως τινός ή τινών εκ των συνιδιοκτητών, προσηκόντως αποδεικνυομένων, η μερίς τούτου ή τούτων παραχωρείται είτε εις την Α.Ε. Αστικαί Συγκοινωνιαι Περιοχής Πρωτευούσης" (ΑΣΠΑ) είτε εις τον Οργανισμόν "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς" (ΗΛΠΑΠ), ως αποφασις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εκάστοτε θέλει ορίζει.

4. Συντρεχούσης της προϋποθέσεως της προηγουμένης παραγράφου, οι ιδιοικτήται των, κατά τας προηγουμένας παραγράφους, αποσυρομένων υποχρεωτικώς της κυκλοφορίας λεωφορείων αυτοκινήτων, δικαιούνται να αντικαθιστούν ταύτα δι' ετέρων καινουργών κατά το τε πλαίσιον και το αμάξωμα αυτών, του εγκεκριμένου εκάστοτε τύπου. Εν τη περιπτώσει ταύτη και εφ' όσον το νέον καινουργές λεωφορείον δεν καθίσταται δυνατόν να είναι καθ' όλα έτοιμον προς κυκλοφορίαν προ της συμπληρώσεως του εν παρ.1 του παρόντος άρθρου οριζομένου χρόνου κυκλοφορίας (δεκαπενταετίας), το υπό αντικατάστασιν αυτοκίνητον επιτρέπεται να κυκλοφορή και περαν της δεκαπενταετίας μέχρις έξ (6) εισέτι μηνών, εφ' όσον τούτο, επιθεωρούμενον υπό της αρμοδίας υπηρεσίας συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, κρίνεται κατάλληλον προς κυκλοφορίαν δια τον χρόνον τούτον. Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης και εφ' όσον δεν ετέθη εις κυκλοφορίαν το νέον αυτοκίνητον, το δικαίωμα της αντικαταστάσεως του αυτοκινήτου απόλλυται αυτοδικαίως οριστικώς.

 

Άρθρον 3

1. Εν περιπτώσει διακοπής της κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, εντεταγμένου εις το ΕΚΤΕΛ εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, επί χρόνον μείζονα των δύο (2) μηνών, λόγω συντηρήσεως και μικροεπισκευών ή τριών (3) μηνών δι' οιονδήποτε έτερον λόγον, η άδεια κυκλοφορίας τούτου, ως δημοσίας χρήσεως ανακαλείται οριστικώς δι' αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου.

2. Λεωφορεία αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, εντεταγμένα εις το ΕΚΤΕΛ ευρισκόμενα εν ακινησία, δι' οιονδηποτε λόγον, επί χρονικόν διάστημα πλέον του ενός έτους μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος, απολλυσιν οριστικώς το δικαίωμα κυκλοφορίας των ως δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον ταύτα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, από της αυτής χρονολογίας, δεν τεθούν εκ νέου εις κυκλοφορίαν.

 

Άρθρον 4

Τα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος δημιουργούμενα κενά εις την δύναμιν των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ, πληρούνται δια της θέσεως εις κυκλοφορίαν ετέρων καινουργών λεωφορείων (κατά το τε πλαίσιον και το αμάξωμα αυτών) είτε υπό της Α.Ε. "Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Πρωτευούσης" (ΑΣΠΑ) είτε υπό του Οργανισμού "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς" (ΗΛΠΑΠ), ως απόφασις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εκάστοτε θέλει ορίζει.

 

Άρθρον 5

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος των εν γένει συνθηκών εκμεταλλεύσεως των εις το ΕΚΤΕΛ εντεταγμένων λεωφορείων, επί τη βάσει των υφ' εκάστου λεωφορείου διανυθέντων χιλιομέτρων και των μεταφερθέντων επιβατών.

2. Μέχρι της εκδόσεως της, κατά την προηγουμένην παράγραφον αποφάσεως, ως προς τα εν αυτή αναφερόμενα θέματα του ΕΚΤΕΛ, εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις.

 

Άρθρον 6

1. Οι, κατα την δημοσίευσιν του παρόντος, υπηρετούντες ως οδηγοί εις λεωφορεία αυτοκίνητα εντεταγμένα εις το ΕΚΤΕΛ, συνδεόμενοι δια σχέσεως εργασίας μετά των ιδιοκτητών των λεωφορείων (έστω και τελούντες εν στρατεύσει), εντάσσονται αυτοδικαίως, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εις τούτο (ΕΚΤΕΛ), θεωρούμενοι ως ίδιον αυτού προσωπικόν και συνεχίζουν παρέχοντες, μέχρι της υφ' οιωδήποτε νομίμω λόγω απολύσεως ή αποχωρήσεώς των, υπηρεσίαν οδηγού, του παρα τω εργοδότη ιδιοκτήτη διανυθέντος χρόνου υπηρεσίας λογιζομένου δια πάσαν περίπτωσιν ως τοιούτου παρά τω ΕΚΤΕΛ.

2. Τυχόν υφιστάμεναι μέχρι της ισχύος του παρόντος απαιτήσεις εκ μισθών και αποζημιώσεως εν γένει των οδηγών έναντι των ιδιοκτητών των λεωφορείων, δεν βαρύνουν το ΕΚΤΕΛ.

 

Άρθρον 7

1. Δια του "Κανονισμού Οργανώσεως του ΕΚΤΕΛ" εκδιδομένου δια Π.Δ/τος, προτάσει του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται ιδία:

α) αι επί μέρους αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών: Διοικήσεως, Γραμματείας, Δικαστικού, Διοικητικού, Οικονομικού και Κινήσεως, ως και τα τηρούμενα στοιχεία, έντυπα και βιβλία,

β) τα της υποχρεώσεως των μετόχων δια την συντήρησιν και ασφάλειαν των λεωφορείων ως και την ασφάλισιν των επιβαινόντων

γ) τα των δαπανών εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων και λειτουργίας του ΕΚΤΕΛ, ως και οι βαρυνόμενοι δια των δαπανών τούτων.

δ) τα της διακινήσεως των λογαριασμών εσόδων και εξόδων τουΕΚΤΕΛ και

ε) αι προϋποθέσεις και οι όροι δρομολογήσεως των λεωφορείων εις τας λεωφορειαακάς γραμμάς.

2. Δια "Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΚΤΕΛ" και "Κανονισμού εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού του ΕΚΤΕΛ", εκδιδομένων δια Π.Δ/των, προτάσει των Υπουργών Απασχολήσεως και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται ιδία κατά την προσήκουσαν αντιστοιχίαν:

α) τα προσόντα και ο τρόπος προσλήψεως, η σταδιοδρομία, η υπηρεσιακή καταστασις και η συμπεριφορά του προσωπικού των λεωφορείων τουΕΚΤΕΛ, η καθιέρωσις ομοιομόρφων στολών, οι βαρυνόμενοι δια της δαπάνης αυτών και ο τρόπος καταβολής ταύτης, Δια του αυτού κανονισμού δύναται τα ορισθή δια το προσωπικόν κινήσεως του ΕΚΤΕΛ η φοίτησις εις σχολάς καθορισθησομένας δια του Κανονισμού τούτου, είτε ως προσόν προσλήψεως είτε ως υποχρεωτική τοιαύτη μετά την πρόσληψίν του,

β) αι προσήκουσαι κυρώσεις δια τας παραβάσεις των κανονισμών τούτων, αι πειθαρχικαί ευθύναι της Διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ του προσωπικού αυτού, αι πειθαρχικαί ποιναί αι μον ομελείς και πολυμελείς πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι και η διαδικασία επιβολής των ως άνω κυρώσεων και ποινών και

γ) αι ώραι εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού.

3. Οι περί ως αι προηγούμεναι παραγραφοι, Κανονισμοί δύνανται να τροποποιώνται ή συμπληρώνται καθ' όμοιον τρόπον. Μέχρις εκδόσεως τούτων εξακολουθούν ισχύουσαι αι προϋφιστάμεναι κείμεναι διατάξεις.

 

Άρθρον 8

Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος και κατ' εξαίρεσιν των εν τη απρ. 1 του αυτού άρθρου οριζομένων, λεωφορεία αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, εντεταγμένα εις το ΕΚΤΕΛ διατηρούν το δικαίωμα κυκλοφορίας των , ως ακολούθως:

Α) μέχρι της 30ης Απριλίου 1975, τα κατα την 31ην Δεκεμβρίου 1974 έχοντα συμπληρώσει συνολικόν χρόνον κυκλοφορίας άνω των δέκα εξ (16) ετών και έξ (6) μηνών,

Β) μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975, τα κατά την χρονολογίαν ταύτηην έχοντα συμπληρώσει συνολικόν χρόνον κυκλοφορίας δέκα επτά (17)ετών και μέχρι δέκα επτά (17) ετών και εξ (6) μηνών, και

Γ) μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1976 , τα μέχρι της χρονολογίας ταύτης έχοντα συμπλητώσει συνολικόν χρόνον κυκλοφορίας άνω των δεκα πεντε (150 ετών και μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών.

 

Άρθρον 9

1. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται να κωδικοποώνται εις ενιαίον κείμενον αι εκάστοτε ειχύουσαι διατάξεις περί του Ενοποιημένου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΕΚΤΕΛ)

2. Κατα τας περί ων η προηγουμένη παράγραφος κωδικοποιήσις δύναται να μεταβάλλεται η σειρά των άρθρων παραγράφων και εδαφίων, να ενεργώνται αι ανάλογοι προσαρμογαί των κωδικοποιημένων διατάξεων προς το ΕΚΤΕΛ, να παραλείπωνται αι ρητώς ή σιωπηρώς κατηργημέναι ή καταργούμεναι διατάξεις, ως και να ενεργώνται τυπικαί διορθώσεις και προσαρμογαί εις την διατύπωσιν των κωδικοποιουμένων διατάξεων, άνευ αλλοιώσεως της εννοίας του κειμένου αυτών.

 

¨Αρθρον 10

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθρίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος.

 

Άρθρον 11

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται και δια το ΕΚΤΕΛ αι διατάξεις των άρθρων 15 και 17 παρ. 1 εδάφιον δεύτερον ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως του Ν. 2119/1952 "περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικείμένη εις τας διατάξεις του παρόντος .

 

Άρθρον 12

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 24 Ιουλίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΡΑΛΛΗΣ, ΗΛ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤ. ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΣΤΥΛ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝ. ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΥΦ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρηθη και ετεθη η ΜεγΆλη τουν Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις, τη 1 Ιουλίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ4169/1977-ΣΕ2451/1978-ΣΕ3918/1979-ΣΕ2839/1980-ΣΕ161/1981-ΣΕ3227/1982-ΣΕ3958/1983-ΣΕ719/1985-ΣΕ2239/1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυρούται αφ' ής εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 310/Α΄/20.11.1976) η νομοθετικού περιεχομένου Πράξις του Προέδρου της Δημοδρατίας "περί λήψεως μέτρων διοικήσεως τουΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης", εκδοθείσα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 44 παρ 1 του Συνταγματος, λόγω συντρεχούσης εκτάκτου περιπτώσεως εξαιρετικώς επειγούσης και απροβλέπτου αναγκης ης το περιεχόμενον έχει ούτω:

 

ΠΡΑΞΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί λήψεως μέτρων διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

¨Εχοντες υπ' όψει:

1. Το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικως επείγουσαν και απρόβλεπτον ενάγκην ριθμίσεως των προκιψάντων θεμάτων εκ της ακικητοποιήσεως των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ Αθηνών και της εντεύθεν διαταράξεως των συγκοινωνιών της Πρωτευούσης.

3. Την εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην αντιμετωπίσεως των προβλημάτων διαχειρίσεως και διοικήσεως του Ενοποιήμένου Κοινού Ταμείου Εισπράμεων Λεωφορείων εν όψει ιδία του γεγεονότος ότι η Διοικησις αυτού αποτελείται από ιδιοκτήτας λεωφορείων, οι οποίοι αιφνιδίων απεφάσισαν την ακινητοποίησιν τούτων και επομένως έχουν κάθε συμφέρον να επιτύχη η τοιαύτη ακινητοποίησις με συνέπειαν την σοβατωτάτην διατάραξιν της ομαλή ςλειτουργίας των συγκοινωνιών, και κατ' ανκολουθίαν τούτου γενικώτερον τοης οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας.λ

4. Το γεγονός ότι προς αντιμετώπισιν της ούτω δημιουργηθείσης καταστάσεως η Κυβέρνησις εν όψει και της υφισταμένης εν τη Χώρα καταστάσεως γενικής επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, επέβαλε το εξαιρετικόν μέτρον της επιτάξεως των λεωφορείων και των εγκαταστάσεων του ΕΚΤΕΛ και των οικείων συνεταιρισμών, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.Δ. 17/1974 "περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης", προτάσει του Ημετέρου υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν:

Άρθρον 1

1. Εν περιπτώσει αμέσου κινδύνου διαταράξεως υπαιτιότητι της διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ ή των ιδιοκτητών των εις τούτο εντεταγμένων λεωφορείων των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής Πρωτευούσης, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης διατ ης Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να ανατίθεται εις τριμελή ή πενταμελή ή επταμελή επιτροπήν εκ δημοσίων υπαλήλων η άσκησις απάντων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμωουλίου του ΕΚΤΕΛ των προνλεπομένων υπό των διατ΄ξεων του Νόμου 2119/1952"περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" , η ενέργεια πάσης πράξεως διαχειρίσεως και απαιτουμένης δαπάνης, δια την κίνησιν, επισκευήν και συντήρησιν των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ, ως και η λήψις παντός άλλου αναγκαίου μέτρου δια την ομαλήν και απρόσκοπτον διεξαγωγήν των συγκοινωνιών δια των λεωφορείων του ΕΔΤΕΛ.

2. Καθ' όλην την διάρκειαν της ασκήσεως των καθηκόντων της ως άνω επιτροπής, το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΚΤΕΛ υποχρεούται να απέχη της ασκήσεως των καθηκόντων του, αναστελλομ΄νεης οιασδήποτε δραστηριότητός του.

3 Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη εκλείψει των λόγων, δι' ούς επεβλήθη η σύστασις της εν παραγράφω 1 Επιτροπής, ορίζεται η λήξις του χρόνου αναθέχεως εις ταύτην των ως άνω αρμοδιοτήτων, αφ' ής και το Διοικητικόν Συμωούλιον τουΕΚΤΕΛ αναλαμβάνει εκ νέου την άσκησιςν των καθηκόντων του.

4. Πάσα ανγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρον 2

Η ισχύς της παρούσης ανατρέχει εις την 8ην Νοεμβρίου 1976.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓ.

ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ.

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών ν΄μος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1977

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγις.

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1977.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ