EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

174

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 474

Περί της διαδικασίας τελωνισμού ειδών εισαγομένων δια ταχυδρομικών δεμάτων και δασμολογικής μεταχειρίσεως αποστελλομένων εις μικράς αποστολάς ειδών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Διάκρισις εισαγομένων ειδών.

1. Τ αδυνάμει του άρθρου 20 του Ν. 841/1948 "περί ταχυδρομικών δεμάτων", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του άρθρου 11 του Ν. 4055/1960, "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας, κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου κλπ.", επιτρεπόμενα να εισάγονται εκ του εξωτερικού, δια της ταχυδρομικής οδού, είδη, διακρίνονται εις είδη αποστελλόμενα υπό μορφήν δώρων από ιδιώτας εις ιδιώτας και εις είδη προοριζόμενα προς εμπορίαν.

2. Η, κατά τ' ανωτέρω, διάκρισις γίνεται, δια μεν τα υπό μορφήν δώρων αποστελλόμενα προς ιδιώτας είδη, επί τη βάσει της συνοδευούσης ταύτα και διεθνώς καθιερωθείσης δηλώσεως εν τελωνείω (DECLARATION EN DUANE) του αποστολέως, δια δε τα προς εμπορίαν είδη, επί τη βάσει της ανωτέρω δηλώσεως και του οικείου τιμολογίου, επιφυλασσομένου του τελωνειακού ελέγχου προς διαπίστωσιν της ακριβείας της σχετικής δηλώσεως.

 

Άρθρον 2

Υποχρέωσις προσκομίσεως τιμολογίου-Κυρώσεις

1. Επί εμπορικών δεμάτων, κομιζομένων δια της ταχυδρομικής οδού, ο αγοραστής-παραλήπτης υποχρεούται να μεριμνά δια την υπό του πωλητού-αποστολέως έγκλεισιν εντός των περιεχόντων τα είδη δεμάτων, του οικείου τιμολογίου, ή να προσκομίση ο ίδιος τούτο. Η έγκλεισις ή η προσκόμισις τιμολογίου είναι προαιρετική δι' είδη προοριζόμενα προς εμπορίαν αξίας, κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής, μέχρι τριάκοντα (30) δολλάρια ΗΠΑ.

2. Εις περίπτωσιν, καθ' ην δεν ανευρίσκεται, κατά την προσκόμισιν και το άνοιγμα των δεμάτων εις τα τελωνειακά ελεγκτήρια, τιμολόγιον εντός των εμπορικών δεμάτων, ή έως του ανοίγματος αυτών δεν προσκομισθή τούτο, συντάσσεται περί τούτου πράξις υπό του αρμοδίου τελωνειακού οργάνου, ήτις χρονολογουμένη και υπογραφομένη υπ' αυτού, προσυπογραφομένη δε και υπό του συμπερισταμένου, κατά το άνοιγμα, αρμοδίου οργάνου της ταχυδρομικής Υπηρεσίας, κοινοποιείται επί αποδείξει εις τον αγοραστήν-παραλήπτην του δέματος.

3. Από της ημέρας της κοινοποιήσεως της κατά την προηγουμένην παράγραφον πράξεως, επιβάλλεται τέλος, δια την μη έγκλεισιν ή την μη προσκόμισιν του οικείου τιμολογίου, ανερχόμενον εις το ποσόν των δραχμών δέκα (10) κατά δέμα και καθ' ημέραν και επί δέκα πέντε συνεχείς ημέρας, του ποσού τούτου διπλασιαζομένου μετά την λήξιν του δεκαπενθημέρου και μέχρι προσκομίσεως υπό του εισαγωγέως-παραλήπτου του τιμολογίου.

4. Επί τη εγγράφω επί αποδείξει προσκλήσει της αρμοδίας Τελωνειακής Αρχής, ο εισαγωγεύς-παραλήπτης των δεμάτων ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται όπως προσαγάγη εις την αρχήν ταύτην και έτερα τυχόν αναγκαιούντα αυτή στοιχεία (ζυγολόγια, καταστάσεις κατά πατρόν κλπ.) προς διενέργειαν του τελωνισμού, εντός δέκα ημερών από της ημέρας της επιδόσεως της εγγράφου κλήσεως. Από της επομένης της λήξεως του δεκαημέρου, επιβάλλεται το κατά τηη προηγουμένην παράγραφον και κατά τας εν αυτή διακρίσεις τέλος .

 

Άρθρον 3.

Μη επιβολή κυρώσεων επί επιστροφής δεμάτων.

Το κατά το προηγούμενον άρθρον τέλος προσκομίσεως των αναγκαίων τη Τελωνειακή Αρχή τιμολογίων ή ετέρων στοιχείων προς διενέργειαν της επαληθεύσεως και του τελωνισμού, δεν βεβαιούται ή, τυχόν βεβαιωθέν, διαγράφεται εις περίπτωσιν επαναποστολής των ταχυδρομικών δεμάτων εις τον αποστολέα, δι' οιονδήποτε λόγον, ή εις περίπτωσιν διαχειρίσεως τούτων ως αζητήτων κατά τας κειμένας σχετικάς διατάξεις.

Άρθρον 4.

Δοκιμαστικός έλεγχος.

1. Ο τελωνισμός των υπό μορφήν δώρων αποστελλομένων ειδών δύναται να ενεργήται και άνευ επαληθεύσεως τούτων, επί τη βάσει της συνοδευούσης έκαστον δέμα δηλώσεως εν τω Τελωνείω (DECLARATION EN DUANE) του αποστολέως, εφ' όσον η εν αυτή περιγραφή του περιεχομένου του δέματος είναι λεπτομερής και πλήρης.

2. Ο τελωνισμός των προς εμπορίαν αποστελλομένων ειδών ενεργείται μετά προηγουμένην επαλήθευσιν του περιεχομένου των δεμάτων. Κατ' εξαίρεσιν, οσάκις εν τω οικείω τιμολογίω διαλαμβάνονται αναλυτικώς τα εντός του δέματος περιεχόμενα είδη κατά ποιόν, ποσόν, βάρος και αξίαν, ο τελωνισμός δύναται να ενεργήται και άνευ επαληθεύσεως, υπό την προυπόθεσιν ότι η δηλουμένη αξία τούτων τυγχάνει η κανονική τοιαύτη.

3. τα κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, άνευ επαληθεύσεως τελωνιζόμενα είδη, υπόκεινται οποωσδήποτε εις δοκιμαστικόν, κατ' επιλογήν, έλεγχον και δη κατά πιοσοστόν αντιστοίχως τουλάχιστον 30% και 50% επί των προσκομιζομένων ενώπιον του αρμοδίου τελωνειακού οργάνου προς τελωνισμόν δεμάτων.

 

Άρθρον 5.

Κατάθεσις μιας διασαφήσεως επί πλειόνων δεμάτων.

Δια τον τελωνισμόν ειδών, αποστελλομένων υπό του αυτού αποστολέως προς τον αυτόν παραλήπτην, δια πλειόνων ταχυδρομικών δεμάτων, συνεχώς ηριθμημένων, της αυτής ταχυδρομικής αποστολής, δύναται να εκδίδηται μία δασάφησις, περιλαμβάνουσα άπαντα τα εις τα δεματα ταύτα περιεχόμενα είδη.

Άρθρον 6.

Δασμολογική μεταχείρισις.

Το άρθρον 19 του Ν.Δ. 2544/1953 "περί τελωνισμού ειδών ατομικής χρήσεως επιβατών και ειδών μετοικούντων", ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 837/1971 "περί ρυθμίσεως δασμολογικών τινων θεμάτων", αντικαθίσταται ως κάτωθι:

"Άρθρον 19.

1. Είδη, πλην οινοπνεύματος, οινοπνευματωδών ποτών και καπνικών προιόντων, αποστελλόμενα εκ της αλλοδαπής υπό ιδιωτών προς ιδιώτας, υπό μορφήν δώρων, εις μικράς αποστολάς, αξίας εκάστης μέχρι τριακοσίαν (300) δραχμών και προοριζόμενα, ως εκ της φύσεως, της ποσότητος και της ποικιλίας αυτών, κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής, δι' αποκλειστικήν χρήσιν των παραληπτών ή των μελών της οικογενείας αυτών και ουχί δι' εμπορίαν, απαλλάσσονται των δασμών και λοιπών κατά την εισαγωγήν εισπραττομένων φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών εν γένει.

2. Είδη, πλην φωτογραφικών μηχανών, ωρολογίων, μαγνητοφώνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, μηλωτών, οινοπνευματωδών ποτών και καπνικών προιόντων, αποστελλόμενα εκ της αλλοδαπής προς ιδιώτας εις μικράς αποστολάς, αξίας εκάστης μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών και μη προοριζόμενα, ως εκ της φύσεως, της ποσότητος και της ποικιλίας αυτών, κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής, προς εμπορίαν, υποβάλλονται εις ειδικόν, κατ' αποκοπήν δασμόν εκ 40% επί της αξίας των, εξαιρούμενα πάντων των λοιπών κατά την εισαγωγήν εισπραττομένων φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών εν γένει

3. Είδη μεταχειρισμένα ενδύσεως και υποδήσεως, εξαιρέσει των μηλωτών, αποστελλόμενα δωρεάν παρά προσώπων διαμενόντων εν τη αλλοδαπή και προοριζόμενα δια την αποκλειστικήν χρήσιν των παραληπτών ή των μελών της οικογενείας των, ως και τα παρά των προσώπων τούτων κομιζόμενα όμοια είδη προς διανομήν εις συγγενείς των, υποβάλλονται κατά την εισαγωγήν των εις ειδικόν, κατ' αποκοπήν, δασμόν εκ 15% επί της αξίας δια τας μέχρι δέκα (10) χιλιογράμμων ποσότητας, 20% δια τας πέραν των δέκα (10) και μέχρις είκοσιν (20) χιλιογράμμων και 30% δια τας άνω των είκοσιν (20) χιλιογράμμων ποσότητας, εξαιρούμενα πάντων των λοιπών κατά την εισαγωγήν εισπραττομένων φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών εν γένει

4. Τα κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 υποβαλλόμενα εις ειδικόν, κατ' αποκοπήν, δασμόν είδη, δύνανται αντί τούτου επί τη αιτήσει του παραλήπτου αυτών, να υποβληθούν εις τους δασμούς και λοιπούς φόρους εισαγωγής, επί τη βάσει της οικείας αυτών δασμολογικής κατατάξεως.

5. Επί πλειόνων συγχρόνων αποστολών του αυτού αποστολέως προς τον αυτόν παραλήπτην, λαμβάνεται υπ' όψιν, δια την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωσιν, η συνολική αξία ή το συνολικόν βάρος των πλειόνων τούτων αποστολών.

6. Τα είδη των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, ως και τα τοιαύτα της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, εφ' όσον εγκαταλείπονται υπό των παραληπτών αυτών και εκποιούνται ως αζήτητα, υποβάλλονται εις ειδικόν, κατ' αποκοπήν, δασμόν, ανερχόμενον αντιστοίχως εις ποσοστόν 25% και 30% επί του ποσού του εκπλειστηριάσματος, απαλλασσόμενα πάντων των λοιπών κατά την εισαγωγήν εισπραττομένων φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών εν γένει

Άρθρον 7.

Προθεσμία καταθέσεως εισπράξεων.

Αι κατά την επίδοσιν των ταχυδρομικών δεμάτων πραγματοποιούμεναι υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εισπράξεις εκ δασμών και λοιπών φόρων, δέον όπως κατατίθηνται εις τα αρμόδια Τελωνεία εντός εικοσιπενθημέρου από του τέλους του εις ον ανάγονται αι εισπράξεις μηνός.

 

Άρθρον 8.

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται αι αναγκαίαι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος.

Άρθρον 9.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των άρθρων 2 και 3, ων η ισχύς άρχεται μετά εξάμηνον από της δημοσιεύσεως.

 

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΡΑΛΛΗΣ, ΗΛ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΤΕΤΕΝΕΣ, ΕΥΣΤ. ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΤΖΩΡ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑ. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΥΦ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1974

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ