ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1947

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

247

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 472

 

Περί χαρακτηρισμού ως υπαλλήλων των αρχιεργατών και υπαρχιεργατών της Υπηρεσίας Έλξεως και Υλικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων κ.λπ.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα Λ' της 18ης Σεπτεμβρίου 1947 της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" μετ' απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον Μόνον

 

1. Αρχιεργάται και Υπαρχιεργάται της Υπηρεσίας Έλξεως και Υλικού των Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων λογίζονται εφεξής υπάλληλοι, και ως τοιούτοι υπάγονται εις τας περί μονίμων υπαλλήλων διατάξεις και ποινάς του εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας.

2. Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εκδοθείσαι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 102 του ως άνω Γ.Κ.Π.Ε.Υ. αφορώσαι τους εν τη προηγουμένη παραγράφω του παρόντος άρθρου μνημονευομένους υπαλλήλους, είναι έγκυροι και δεν θίγονται υπό του παρόντος Νόμου.

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 30 Οκτωβρίου 1947

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡ. ΛΑΔΑΣ, Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΡΕΝΤΗΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΔΗΜ. ΛΟΝΤΟΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΠ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Θ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ, ΑΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΛ. ΣΑΚΛΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜ. ΔΙΓΚΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 31 Οκτωβρίου 1947