ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1966

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

244

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4606

 

Περί κυρώσεως των Πράξεων του ΙΕ' Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου της Βιέννης.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 3 Νοεμβρίου 1966 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Κυρούται η υπό του εν Βιέννη XV Παγκοσμίου Ταχ. Συνεδρίου συνταχθέν τη 10η Ιουλίου 1964 Καταστατικόν της Παγκοσμίου Ταχ. Ενώσεως μετά του Καταστατικού εκτελέσεως αυτού ως και η συνομολογηθείσα αναθεώρησις της Παγκοσμίου Ταχ. Συμβάσεως και των Συμφωνιών περί Ταχυδρομικών Δεμάτων, Ταχυδρομικών Επιταγών και Ταχυδρομικών Ταξειδιωτικών εντολών επιστολών και κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, Μεταφοράς Ταχυδρομικών πιστώσεων, Ταχυδρομικών αντικειμένων επί αντικαταβολή, Αξιών προς είσπραξιν και Συνδρομών εις εφημερίδας και περιοδικά, μετά των συναφών αυταίς κανονισμών εκτελέσεως και των τελικών πρωτοκόλλων αυτών, κατά τα εν τοις παρά πόδας τεύχεσι κείμενα αυτών εις την Γαλλικήν γλώσσαν και εν Ελληνική μεταφράσει.

 

Άρθρον 2

 

1.                   Οι υπό της ανωτέρω Συμβάσεως και Συμφωνιών ουχί παγίως αλλά κατά κυμαινόμενον τρόπον προβλεπόμενοι όροι παραδοχής των Ταχυδρομικών αντικειμένων και το εις δραχμάς ισότιμον των εν αυταίς προβλεπομένων Ταχυδρομικών τελών και δικαιωμάτων δια την εν Ελλάδι εφαρμογήν αυτών ορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών δημοσιευομένων εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.                   Τα εις δραχμάς ισότιμον των προσθέτων ταχυδρομικών τελών των εξ Ελλάδος δια το Εξωτερικόν μεταφερομένων αεροπορικώς αντικειμένων αλληλογραφίας και δεμάτων ως και των ταχυδρομικών τελών αποστολής των εξωτερικών ταχυδρομικών δεμάτων εν γένει, ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

3.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς το χρυσούν φράγκον δια τας δηλουμένας αξίας των εξ Ελλάδος αποστελλομένων επιστολών, κυτίων και δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, ορίζεται κατά την εν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν.

4.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς τα ξένα νομίσματα προς έκδοσιν των δια το εξωτερικόν ταχυδρομικών επιταγών ως και προς πληρωμήν των εκ του εξωτερικού τοιούτων καθορίζεται βάσει των δελτίων της τιμής συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Άρθρον 3

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1966.

 

Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1966

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΦΩΚ. ΖΑΙΜΗΣ, ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΜΕΛΑΣ, ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗΣ, ΚΩΝ. ΜΑΡΗΣ, ΧΡ. ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ, ΙΣΙΔ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ, Α. ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΩΡΑΣ, ΕΥΑΓΓ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 11 Νοεμβρίου 1966

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ