EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1966

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

232

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4572

Περί αντιμετωπίσεως αναγκών της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμε και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

1. Εις την οργανικήν σύνθεσιν του προσωπικού της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προστίθενται:

20 θέσεις κυρίου Ταχ. Προσωπικού του Κλάδου Α1 επί βαθμοίς 3ω ή 2ω.

150 θέσεις κυρίου Ταχ. Προσωπικού του Κλάδου Α1 επί βαθμοίς 9ω έως 6ω.

437 θέσεις Ταξινόμων του Κλάδου Β1 επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

100 θέσεις Ενσημοπωλητριών του Κλάδου Β4 επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

250 θέσεις Αστιών διανομέων του Κλάδου Β6 επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

50 θέσεις Διανομέων Ταχ. Γραφείων του Κλάδου Β6 επί βαθμοίς 11ω έως 6ω.

12 θέσεις Οδηγών αυτοκινήτων του Κλάδου Β9 επί βαθμοίς 9ω έως 6ω.

6 θέσεις Τεχνιτών του Κλάδου Β10 επί βαθμοίς 9ω έως 6ω εξ ων 4 της ειδικότητος ξυλουργού και 2 της ειδικότητος ηλεκτρολόγου.

30 θέσεις Φορτωτών του Κλάδου Γ1 επί βαθμοίς 12ω έως 9ω.

5 θέσεις Λιπαντών και πλυντών διά την συντήρησιν των αυτοκινήτων της Ταχ. Υπηρεσίας, ως προσωπικόν Γ Κατηγορίας και επί βαθμοίς 12ω έως 8ω.

Προσέτι δύνανται να προσλαμβάνωνται εκάστοτε προσωρινώς κατά τας διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3397/1955 μέχρις 60 κατ' ανώτατον όριον αναπληρωταί αδειούχων διανομέων προς κάλυψιν εποχιακής ανάγκης τουριστικής εξάρσεως επί αποδοχαίς 11ου βαθμού, καταργουμένου του άρθορυ 12 του Ν.Δ. 4209/1961.

Αι θέσεις Ταξινόμων και Διανομέων εν γένει, αι προκύπτουσαι μετά την μετάταξιν εις τας ήδη κενάς ς και τας κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιουμένων μετατάξεως και αιτησομένων τοιαύτην εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος μονίμων Ταχυδρομικών υπαλλήλων, πληρούνται κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος διά διορισμού εις ταύτας των ευδοκίμως νυν υπηρετούντων και κεκτημένων άπαντα τα μέχρι της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. νόμιμα προσόντα, την δε νόμιμον ηλικίαν κατά τον χρόνον της αρχικής προσλήψεώς των ως αναπληρωτών, 240 αναπληρωτών διανομέων και 360 προσωρινών διανομέων. Ούτοι διορίζονται ως δόκιμοι κατά σειράν εκ πίνακος συντασσομένου υπο του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βάσει των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων αυτών.

Αι μετά ταύτα παραμένουσαι κεναί θέσεις ταξινόμων και διανομέων ως και αι λοιπαί συνιστώμεναι θέσεις πληρούνται κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος διά την κατάληψιν θέσεων αστικών διανομέων Κλάδου Β6 απαιτείται απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου νέου τύπου ή ετέρας ισοτίμου σχολής.

Οι εκάστοτε υπηρετούντες, αστικοί διανομείς επί βαθμοίς 11ω-6ω προάγονται κατά ποσοστόν 8% επί των οργανικών των θέσεων εις τον 5ον βαθμόν, εφ' όσον κέκτηνται απολυτηρίου μιας των ως άνω σχολών, συνιστωμένων προς τούτο ισαρίθμων θέσεων 5ου βαθμού, επί ισοπόσω μειώσει των επί βαθμοίς 11ω-6ω τοιούτων, κατά τας διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών οριζόμενα.

3. Αι ημίσεις του συνόλου των θέσεων φορτωτών Κλάδου Γ1 ορίζονται επί βαθμώ 8ω.

4. Επί πενταετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος ποσοστόν μέχρις τεσσαράκοντα τοις εκατόν (40%) των κενουμένων καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος θέσεων Ταξινόμων κλάδου Β1 δύναται να πληρούται διά μετατάξεως αστικών διανομέων κλάδου Β6 κεκτημένων δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν και εξαιρετικήν υπηρεσιακήν επίδοσιν, διαπιστουμένην δι' ητιολογημένης αποφάσεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 4119/1960.

Επίσης, υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις και περιορισμούς δύνανται διανομείς ταχυδρομικών Γραφείων κλάδου Β7 να μετατάσσωνται εις κενάς θέσεις αστικών διανομέων κλάδου Β6.

5. Διά Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών, καθορισθήσεται η νέα οργάνωσις της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, η εις οργανικάς μονάδας διάρθρωσις αυτής, ο τίτλος, η έδρα και η αρμοδιότης των μονάδων τούτων, ως και η εις ταύτας κατανομή του προσωπικού.

6. Εις κωμοπόλεις ή χωρία παρουσιάζονται σημαντικήν ταχυδρομικήν κίνησιν δύνανται να συσταθώσιν, εφ' άπαξ ή τμηματικώς, διά Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως, μέχρις 100 μονοπρόσωπα Ταχ. Γραφεία Δ' τάξεως, καταργουμένων των εις τας αυτάς περιοχάς λειτουργούντων τυχόν Κοινοτικών Ταχ. Γραφείων ή Ταχ. Πρακτορείων.

Διά των αυτών Δ/γμάτων θα συνιστώνται αντιστοίχως δι' έκαστον Ταχ. Γραφείον Δ' τάξεως ανά μία θέσις διανομέως Ταχ. Γραφείου του Κλάδου Β7, όστις θα εκτελή απάσας τας υπηρεσίας του Γραφείου ως και την διανομήν των ταχ. αντικειμένων.

Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να μεταβάλληται η τάξις παντός Ταχυδρομικού Γραφείου από Β ή Γ εις Δ, εφ' όσον κατά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Ταχ. Εκμεταλλεύσεως δεν πραγματοποιεί την κίνησιν ή δεν πληροί τας προϋποθέσεις τας προβλεπομένας διά την σύστασιν Ταχ. Γραφείου Γ τάξεως.

 

Άρθρον 2.

1.      Τα παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων προκύπτοντα χρεωστικά υπόλοιπα εκ της παρ' αυτού χορηγήσεως εις τα Ταχ. Γραφεία του Κράτους των αναγκαιούντων εκάστοτε ποσών, διά την εξόφλησιν των ταχ. επιταγών, καλύπτονται διά παγίας προκαταβολής διατιθεμένης παρά του Δημοσίου Ταμείου, το ποσόν και ο τρόπος διαχειρίσεως της οποίας καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

2.      Η υπό του άρθρου 2 παραγρ. 3 του Ν.Δ. 404/1947 "περί ταχυδρομικών επιταγών" καθιερουμένη εξαίρεσις από της αρχής περί προκαταβολής των τελών εκδόσεως των ταχυδρομικών επιταγών, δι' ων αποστέλλονται μισθοί και λοιπαί αποδοχαί οργάνων

3.Αι ταχυδρομικαί επιταγαί συντάσσονται επί ειδικών εντύπων δελτίων χορηγουμένων υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας δωρεάν. Επιτρέπεται η έκδοσις επιταγών και επί εντύπων δελτίων ιδιωτικής κατασκευής πανομοιοτύπων προς τα υπό της Ταχ. Υπηρεσίας εκτυπούμενα.

4. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Ν.Δ. 404)1947 η ομιλούσα περί της αξίας των δελτίων ταχ. επιταγών διαγράφεται.

 

. 5 Εις περίπτωσιν, εξ οιασδήποτε αιτίας απωλείας επιταγής βεβαιουμένης προσηκόντως υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εκδίδεται οίκοθεν η τη αιτήσει του αποστολέως νέα ατελής τοιαύτη - δεύτερα επιταγή. Η έκδοσις ταύτης ενεργείται είτε υπό τη Κεντρικής Υπηρεσίας, είτε υπό της οικείας Ταχυδρομικής Διευθύνσεως.

6. Τα γενικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια δια την εξόφλησιν ταχυδρ. Επιταγών ισχύουν μέχρι τυχόν ανακλήσεως των ή θανάτου του εξουσιοδοτούντος καταργουμένης της περιωρισμένης χρονικής δειαρκείας ισχύος τούτων σχετικής διατάξεως του άρθρου 6 του Ν.Δ 404)1947

 

7.Παρά τοις Β και Γ τάξεως Ταχ. Γραφείοις η διαχείρισις των επιταγών ως και του Ταμειευτήριου διεξάγεται υπό του προϊσταμένου των Γραφείων τούτων. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις αι Υπηρεσίαι αυται δύνανται να ανατίθηνται και εις υπαλλήλους Β κατηγορίας κατόπιν προτάσεως της οικείας Ταχ. διευθύνσεως περί της καταλληλοτητας των.Εις τα Α τάξεως Ταχ. Γραφεία και άνω δύναται δι'αποφάσεως του Υπουργού επί των Συγκοινωνιών ή του Γενικού Διευθυντού Ταχυδρομείων να αντίθηται αποκλειστικώς η διαχείρισις των επιταγών, εις ένα ή πλείονας υπολόγους, ταχ. υπαλλήλους Α κατηγορίας μέχρι και του 4ου βαθμού, ως και εις ιδίους Ταμίας εισπράξεων και πληρωμών ταχ. υπαλλήλους α κατηγορίας εξαρτώμενους διαχειριστικώς από οριζόμενον δι' αποφάσεως Κεντρικό Διαχειριστήν, όστις δύναται να είναι είς εκ των Ταμιών.Μέχρις αναλήψεως διαχειρίσεως τινος υπό τακτικού διαχειριστού ή κωλυομένου οπωσδήποτε του τοιούτου, ο Προϊστάμενος του οικείου γραφείου δύναται ν' αναθέτη υπ' ευθύνην του την προσωπικήν διεξαγωγήν των διαχειρίσεων επιταγών και Ταμιευτηρίου εις υπάλληλον της εκλογής του ή και να αναλάβη προσωρινώς αυτός ούτος ταύτας. Εξαιρετικώς ελλείψει ΤΤΤ υπαλλήλων διαχειρισταί των Σ.Τ. Γραφείων δύνανται να τοποθετώνται υπηρετούντες εις το στράτευμα υπάλληλοι Νομικών προσώπων ή Τραπεζιτικοί προτεινόμενοι υπό της Σ.Τ.Υ.

8. Αι διατάξεις των παρ. 1-8 του άρ. 8 του Ν.Δ 404)47 δι' ων επιβάλλεται υποχρέωσις των διαχειριστών ταχ. επιταγών ως και των διανομέων κατ' οίκον πληρωμής επιταγών και των αγροτικών διανομέων προς καταβολήν εγγυήσεως εις μετρητά ή ομολογίας Εθνικών δανείων κλπ., καταργούνται, των εν λόγω υπολόγων μη υποχρεουμένων εφεξής εις τοιαύτην καταβολήν Ωσαύτως καταργείται η υποχρέωσις προς καταβολήν εγγυήσεως εκ μέρους των διαχειριστών ταχ. ενσήμων και ταχ. δεμάτων η επιβαλλομένη υπό των διατάξεων του άρθρ. 12 του Ν. 4581)30 και έρθρου 76 του γεν. Κανονισμού περί εκτελεσεως της Υπηρεσίας ταχ. δεμάτων, κυρωθέντος δια της υπ' αριθ. 57515)2945)1.8.1951 αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Αι καταβληθείσαι μέχριο τούδε εγγυήσεις επιστρέφονται τη αιτήσει των υπέρ ων υπολόγων.

9. Εις το τέλος της παρ. 4 του άρθρ. 10 του αυτού ως άνω Ν.Δ. 404)1947 και μετά την φράσιν "του από 13.10.1934 Διατάγματος "περί δια χρηματοδεμάτων αποστολών" προστίθεται η κάτωθι διοάταξις "Εν τούτοις εις όσα ταχ Γραφεία υπηρετούσι πλείονες των δύο ταχ. υπάλληλοι επιτρέπεται ίνα η σύνθεσις και αποσφράγισις των χρηματοδεμάτων ενεργείται υπό του Προϊσταμένου του Γραφείου παρουσία δύο ταχυδρ. Υπαλλήλων, μη εφαρμοζομένου εν τη περιπτώσει ταύτξη του άρθρου 3 του ως άνω διατάγματος"

Η τελευταία παράγραφος του αυτού άρθρου του ως άνω Ν.Δ. 404)47 αντικαθίσταται ως εξής "τα Γραφεία τα ενεργούντα αναλήψεις και καταθέσεις δια χρηματοδεμάτων ορίζονταιο δι' αποφάσεως της προϊσταμένης αυτών ταχ. Διευθύνσεως".

10.Δια ΒΔ εκδιδομένου προτάσει του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού επιτρέπεται η κατα τροποποίησιν των κειμένων διατάξεων ρύθμισις των θεμάτων εξοφλήσεως ταχ. επιταγών προς απλούστευσιν της ισχύουσης σήμερον διαδικασίας.

 

 

 

 

άρθρο 3

1. Τα δρομολόγια των αγροτικών διανομέων εκτελούνται πεζή ή διά δικύκλων ή και τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων. Τα διά μηχανοκίνητων οχημάτων εκτελούμενα αγροτικά δρομολόγια καθορίζονται δι' αποφασεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, μετά γνώμιν του Συμβουλίου Ταχ. Εκμεταλλεύσεως όπερ λαμβάνει υπ' όψιν την διανυομένην απόστασιν, την διαμόρφωσιν του εφάφους, τον χρόνον απασχολήσεως, τον αριθμόν των εξυπηρετουμέωνω κατοίκων, την κίνησιν εις Ταχ. αντικείμενα, ως και παν έτερον χρήσιμον στοιχείον.

2. Οι αγροτικοί διανομείς, των οποίων τα δρομολόγια θέλουν ορισθή ως εξηυπηρετούμενα διά μηχανοκίνητων οχημάτων, υποχρεούνται όπως εντός ευλόγου χρόνου αποκτήσωσι την κατά τας κείμενας διατάξεις απαιτούμενην άδειαν ικανότητας οδηγήσεως των οχημάτων τούτων, άλλως ανατίθεται εις αυτούς η εκτέλεσις εξυπηρετούμενων πεζή δρομολογίων του παρ' ω υπηρετούν ή ετέρου Γραφείου. διά την έκδοσιν της τοιαύτης αδείας ικανότητος οδηγήσεως οι αγροτικοί διανομείς απαλλάστονται της καταβολής παραβόλου και παντός τέλους υπερ του Δημοσίου ή τρίτων.

3. Η προμήθεια δαπαναις του Δημοσίου των μηχανοκίνητων οχημάτων ως και η διαθεσις αυτών εις του εκτελούντας τα κατά τ' ανωτέρω δρομολόγια αγροτικούς διανομείς, οίτινες θα χρησιμοποιούν τα οχήματα ταύτα αποκλειστικώς διά την εκτέλεσιν των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, γίνεται σταδιακώς υπό της Ταχ. Υπηρεσίας. Ο αριθμός των κατ' έτος προμηθευομένων και διατιθεμένων οχημάτων καθορίζεται κοινή αποφάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζεται το ύψος της εις του εκτελούντας τα ανωρέρω δρομολόγια διά μηχανοκινήτων οχημάτων αγροτικούς διανομείς παρεχομένης μηνιαίας αποζημιώσεως προς κάλυψιν των πραγματικών δαπανών συντηρήσεως, ανταλλακτικών και καυσίμου ύλης

4. Η ταχυδρομική Υπηρεσία δικαιούται να τοποθετή επί της προσόψεως παντός οικοδομήματος κείμενου εντός ή εκτός του σχεδίου πόλεως προς τον σκοπόν εξυπηρετήσεως του κοινού γραμματοκιβωτια και αυτομάτους μηχανάς πωλήσεως γραμματοσήμων κατα τα διά κοινής αποφασεως των Υπουργών Συγκοινωιών και Δημοσίων Έργων ορισθησόμενα.

5. Η συνήθης αλληλογραφία, η απευθυνόμενη προς ενοίκους πολυκατοικίών επιδίδεται εις του θυρωρούς τούτων, μετά προγηγούμενη συγκατάθεσιν των παραληπτών ενοικων.

Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως θυρωρού ή ως άνω αλληλογραφία ρίπτεται εις τας υπό τωμ διατάξεων του άρθρου 10 του ΝΔ 487/1941 προβλεπόμενας γραμματοθυρίδας.

 

Άρθρο 4

1.      Δια την συγκέντρωσιν, διαφύλαξιν και έκθεσιν παντός αντικειμένου ιστορικής αξίας, σχέσιν έχοντος με την εξέλιξιν των Ταχυδρομείων, διά τον καταρτισμό συλλογών γραμματοσήμων εν γένει και την οργανωσιν φιλοτελικών εκθέσεων ή συμμετοχήν εις τοιαύτας, ιδρύεται Ταχοδρομικόν Μουσείον εις το οποίον περιέρχονται άπασαι αι εις το Δημόσιον ανήκουσαι συλλογαί ταχ. ενσήμων, πλάκες, μήτραι, δοκίμια σχεδιαγράμματα και λοιπα ταχ. είδη ιστορικής αξίας, εφ' όσον περί της χρησιμότητας αυτών ήθελε γνωμοδοτήσει το Συμβούλιον Ταχ. Ενσήμων.

2.      Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, κάτοχοι πλακών ή μητρών εκδοθέντων γραμματοσήμων ως και χρονολογικών σημάντρων και σφραγίδων της Ταχ. Υπηρεσίας οφείλουσι να δηλώσουσι τούτο εις την διεύθυνσιν του Ταχ. Μουσείου εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Οι παραλείποντες να προβώσιν εις την δήλωσιν ταύτην και οι αποπειρώμενοι να εξαγάγωσιν εξ Ελλάδος τοιαύτα αντικείμενα άνευ αδείας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Γεν Διευθύνσεως Ταχυδρομείων , τιμωρούνται κατα τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

3.      Το Ταχυδρομικόν Μουσείον, υπαγόμενον εις την παρά τη Κ.Υ. της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων Υπηρεσίαν Φιλοτελισμού, επανδρούται διά Ταχ. προσωπικού.

4.      Αρμόδιον διά την γνωμοδότησιν επί παντός τεχνικού θέματος αφορώντος το Ταχ. Μουσείον τυγχάνει το παρα τη Κ.Υ. της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων Συμβούλιον Ταχ. Ενσήμων, όπερ γνωμοδοτεί άμα περί του εμπλουτισμού του Μουσείου δι αγορών ή ανταλλαγών γραμματοσήμων ή αγορών άλλων χρησίμων ειδών.

Αρθρον 5

1. Εφεξής υποχρεόύνται να φέρωσιν στολήν κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των, εκτός των διανομέων της Ταχ. Υπηρεσίας και οι οδηγεί αυτοκινήτων ως και οι κληρτήρες της Περιφερειακής Ταχ. Υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούνται να φέρουσι στολήν αντί της υπό της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του .Δ. 4119)1960 προβλεπομένης ειδικής ενδυμασίας και οι φορτωταί

2. Αι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν0Δτος 4119)1960 αντικαθίστανται ως ακολούθως: "3 Η αξία του υφάσματος των στολών των λοιπων ενδυμασιών των εξόδων ραφής τούτων ως και των αρβυλών καταβάλλονται υπό του Δημοσίου. 4. Η ραφή και η διάθεσιος εις τους δικαιούχους των στολών και λοιπών ενδυμασιών πραγματοποιείται μερίμνη της υπηρεσίας, ο δε τύπος αυτών, ο τρόπος ράφης και πάσα συναφής λεπτομέρεια κανονίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών".

3.Εις την αντικαταστήσαν την παράγραφον 2 του άρθρου 14 του Ν. 2045?1952 παράγραφον 4 του άρθρου 11 του Ν.Δ.. 4119)1960 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών τας Υπηρεσίας ταχυδρομείων κλπ." και μετά το πρώτον εδάφιον ουχί μείζον των 45 ημερών ετησίως.

4. Τα ποσά των εις τους Ταχυδρτομικούς Υπαλληλους επιβαλλομένων κατά τας κείμενας διατάξεις μικροπροστίμων δια σφάλματα μη φέροντα τα χαρακτηριστικά του πειθαρχικού αδικήματος ορίζονται αναλόγως της βαρύτητας του σφάλματος από δραχμών 15 μέχρι 50. τα μικροπρόστιμα ταύτα δεν εγγράφονται εις το πειθαρχικόν μητρώον του υπαλλήλου.

Αρθρον 6

1. Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του Α.Νόμου 1676)1939 "περί ππροστασίας φυματικού προσωπικού ΤΤΤ", λειτουργούσα παρά τη Κ.Υ της γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων Μόνιμος Υγειονομική Επιτροπή ασκεί εφεξής και τας αρμοδιότητας των υπό του αυτού άρθρου προβλεπομένων Περιφερειακών Υγειονομικών Επιτροπών, καταργουμένων από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Η Μόνιμος Υγειονομική Επιτροπή συγκροτείται εκ του Διευθυντού των Ασφαλιστικών Ταμείων ταχ. Προσωπικού ως Προέδρου και τριών ιατρών Φυματιολόγων εξ' ών ο εις Διευθυντής ενός των εν Αθήναις Κρατικών Σανατορίων ή Αντιφυματικών ιατρείων,

2. Κατά την αληθινήν έννοιαν των διατάξεων του Α. Νόμου 1676)1939 "περί προστασίας φυματικού προσωπικού ΤΤΤ", ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως η υπ' αυτών παρεχομένη προστασίαν εις το προσωπικόν της τέως ηνωμένης Υπηρεσίας ΤΤΤ εξακολουθεί παρεχομένη και εις τους υπαλλήλους της βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Α.Ν 1049)49 "περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος" συσταθείσης Γενικής Διευθύνσεως Τηλεπικοινωνιών"

3. Η κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Α.Ν 1676)39 ως τούτο αντικαταστάθη δια του άρθρου 2 του Ν. 997)1949 ειδική διαθεσιμότης των φυματικών ταχ. υπαλλήλων και σανατοριακή περίθαλψις τούτων δαπάναις του Ειδικού Λογαριασμού δύναται να παρατείνηται μέχρις 24 μήνας μη συμπεριλαμβανομένου του διμήνου της παρατηρήσεως.

Μέχρι του αυτού χρονικού ορίου δύναται να παρατείνηται υπό τους όρους της παραγ. 6 του αυτού ως άνω άρθρου 2 του ν. 997)1949 η σανατοριακή περιθαλψις και των απολυθέντων ή εφεξής απολυόμενωντης Υπηρεσίας Ταχ. Υπαλλήλων.

4. Εις τους συνταξιούχους φυματικούς ΤΤΤ τους δικαιούμενους βοθήματος συντάξεως εκ του Ειδικού λογαριασμού Προστασίας Φυματικού Προσωπικού ΤΤΤ παρέχεται προσθέτως κατά την 14 Αυγούστου εκάστου έτους το ήμισι του μηνιαίου επιδόματος συντάξεως εκ του ως άνω Ειδικού Λογαριασμού εφ' όσον ούτοι δεν εδικαιώθησαν του επιδόματος του Β.Δ. 551)1963 δια το αυτό έτος, εκ της ενεργού αυτών υπηρεσίας.

Δι' αποφάσεως του υπουργού συγκοινωνιών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου ταχ. Εκμεταλλεύσεως δύναται να ανασταλή η ως άνω καταβολή δι' εν ή πλείονα έτη, εφ' όσον η οικονομική κατάστασις του Ειδικού Λογαριασμού Προστασίας Φυματικού προσωπικού ΤΤΤ επιβάλλει τούτο.

5. Το εις δημοσίους υπαλλήλους παρέχον υγειονομικήν περίθαλψιν εν γένει Ταμείον Υγείας Ταχ. προσωπικού εξομειούται προς το Ελληνικόν δημόσιον τόσον όσον αφορά τας υπέρ τρίτων κρατήσεις και εισφοράς, όσον και ως προς τα καταβαλλόμενα δια τους ησφαλισμένους αυτού ανώτατα όρια νοοσηλείων και λοιπων δαπανών νοσηλείας εις τας πάσης φύσεως Νοσηλευτικά Ιδρύματα και ιδιωτικάς κλινικάς.

6. Δια την παροχήν πληρεστέρας υγειονομικής περιθάλψεως εις τους ησφαλισμένους του ταμείου Υγείας Ταχυδρ. Προσωπικού δύνανται κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, να προσλαμβάνωνται παρά τη έδρα του ταμείου τούτου, επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικόυ δικαίου, πλέον των ήδη υπηρετούντων μέχρι δύο κατ' ανώτατον όριον ιατροί, ασκούντες επί πενταετίαν τουλ΄'αχιστον την ειδικότητα του παθολόγου. Η αυτή ειδικότης του παθολόγου απαιτείται εφεξής και δια τον Υγειονομικόν συμβουλον του ταμείου, ως ειδικόν αυτού προσόν, πλέον των, υπό της παρ. ΙΑ' του άρθρου 2 του από 1-8.3.50 Β.Δ)τος "περί καθορισμού θέσεων και προσόντων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού του Ταμείου Υγείας Προσωπικού ΤΤΤ" απαιτουμένων τοιούτων.

7. Οι ιατροί, οδοντίατροι και νοσοκόμοι του ταμείου Υγείας Ταχυδρ. Προσωπικού, κωλυόμενοι ή απαουσιάζοντες δι' οιανδήποτε αιτίαν πέραν των 10 ημερών, δύνανται να αναπληρώνται δια της προσλήψεως προσωρινώνς και επί ισόχρονον διάστημα, υγειονομικών της αυτής ειδικότητος, παρεχόντων τας υπηρεσίας των και αμειβομένων υφ' ους όρους και οι υπ' αυτών αναπληρούμενοι

 

 

Άρθρο 7

1. Ο τρόπος αναλήψεως των ποσών των κατα τας διατάξεις του άρθρου 1019 συναπτόμενων μετά του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου τοκοχρεωλυτικών δανείων, ως και οι λεπτομέρειαι εγκρίσεως και εντολής των εν γένει δαπανών στεγάσεως και εξοπλισμού, ρυθμίζονται διά κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών

2. Εις την παράγραφον 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ 4119)1960, "περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών τας Υπηρεσίας Ταχυδρομίων κλπ" προστίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ούτω:

"Δια τον αυτόν σκοπόν είναι δυνατή η χρησιμοποίησις ακινήτων άτινα περιέρχονται εις την κυριότητα του Δημοσίου εξ' αγοράς παρά φυσικών ή νομικών προσώπων".

Αρθρον 8

1. Αι απασχολούμεναι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εις τα Ταχ. Γραφεία του Κράτους μεταπωλήτριαι γραμματοσήμων, εφ' όσον κέκτηνατι τα νόμιμα προσόντα και ηλικίαν 18 ετών και άνω κατά παρέκλισην των σχετικών διατάξεων του Ν. 1811)1951, διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις τας υπό της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος προστιθεμένας θέσεις ενσημοπωλητριών

2. Εκ των δια της παρ. 1 του άρθ. 1 του παρόντος θέσεων ενσημοπωλητριών του κλάδου Β4, αι τρείς πληρούνται δια διορισμού των εκτελουσών καθήκοντα Ενσημοπωλήτριας και εμπιπτουσών εις την διάταξιν του εδάφ. 2 παράγ. 3 του άρθρ. 18 του Ν.Δ. 3397)55.

Επίσης μία θέσις πληρούται δια μετάξεως υπαλλήλου Γ' κατηγορίας κεκτημένης τα υπό των άρθρων 14, 18, 19 και 20 του Ν. 1811)51 οριζόμενα προσόντα εκτελούσης ευδοκίμως καθήκοντα ενσημοπωλητρίας πλέον των 20 ετών, έχουσης δε συνολικήν δημόσιαν υπηρεσίαν πλεόν των 30 ετών.

3. Οι σπουδασται των ταχ, σχολών απαλάσσονται της καταβολής παντός τέλους αναδρομικώς από 1.1.1964.

4. Οι υπό του Οργανισμού της Ταχ. Υπηρεσίας προβλεπόμενοι ειδικό τίτλοι υπαλλήλων του Κλάδου Α1 Κυρίου Ταχ. Προσωπικού "Ταχ. Βοηθός", "Ταχ. Επόπτης", "Ταχ. Διευθυντής", και "Περιφ. Ταχ. Διευθυντής", καταργούνται.

5. Ο προ του διορισμού αυτών εις την ΤΤΤ Υπηρεσίαν διανυθείς χρόνος εν πολιτική επιστρατευσει κατά το έρτος 1941 πτυχιούχων Σχολών ΤΤΤ υπηρετούντων ήδη εις τον Κλάδον Α1 Κυρίου Ταχ. Προσωπικού, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας δια την προσαύξησιν του μισθού αυτών λόγω πολυετούς υπηρεσίας και λαμβάνεται υπ' όψιν δια την εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρ. 7 του Ν.Δ 4193)1961 ως αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη.

6.Από της δημοσιεύσεως του παρόντος δικαιούται ελευθέρας κυκλοφορίας απαλλασσόμενοι της καταβολής κομίστρου δια των αστικών λεοφωρείων απάντων των ΚΤΕΛ της χώρας άπαντες οι υπάλληλοι της Γεν Διευθύνσεως Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

7. Προς πλήρωσιν κενών ή κενοθησομένων θέσεων παρά τη Ταχυδρομ. Υπηρεσία επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν και ασχέτως ηλικίας ο αναδιορισμός ενσημοπωλητριών, αίτινες παρητήθησαν της υπηρεσίας λόγω γάμου μετά υπερδεκαπενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν, τυγχάνουσαι δε τέκνα υπαλλήλων φονευθέντων εν τη υπηρεσία και δια ταύτην.

8. Η παρά τη Αστυνομία Πόλεων και Βασιλική Χωροφυλακή των ήδη υπηρετούντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων υπαλλήλων εν γένει, λαμβάνεται υπ' όψιν και προσμετρε΄΄ιται δια την κατά το έρθρον 205 του Ν. 4464)64 ένταξιν των υπαλλήλων τούτων.

 

Άρθρον 9.

 

Κυρούνται αφ' ης ίσχυσαν αι κάτωθι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορώσαι την έγκρισιν προσλήψεως και μισθοδοσίας, εκτάκτου προσωπικού της Γενικής διευθύνσεως Ταχυδρομείων.

Υπ' αριθ. 118 της 16.7.1963 "περί ενισχύσεως της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας δι' εκτάκτου προσωπικού δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 123 Α' της 8.8.63.

Υπ' αριθ. 208 της 13.12.1963 "περί εγκρίσεως προσλήψεως παρά τη Γενική Διευθύνσει Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών εκτάκτων υπαλλήλων" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 225 Α' της 21.12.63

Υπ' αριθ. 225 της 21.12.1963 "περί εκδόσεως συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος δια την μιδθοδοσίαν 10 εκτάκτων υπαλλήλων Κ.Υ. της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 231 Α' της 23.12.1963.

Υπ' αριθ. 8 της 27.1.1964 "περί διατηρήσεως παρά τη Γενική Διευθύνσει Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών μέχρις 180 εκτάκτων υπαλλήλων" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 19 Α' της 7.2.1964

Υπ' αριθ. 39 της 10.4.1964 "περί εκδόσεως προσωρινού χρηματικού εντάλματος δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών", δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 63 Α' της 22.4.1964.

Υπ' αριθ. 95 της 3.8.1964 "περί εγκρίσεως εκδόσεως προσωρινού χρηματικού εντάλματος δραχμ. 962.000, δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 123 Α' της 18.8.1964.

Υπ' αριθ. 164 της 2.10.1964 "περί εγκρίσεως εκτάκτων δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 181 Α' της 23.10.1964.

Υπ' αριθ. 200 της 27.11.1964 "περί εγκρίσεως πιστώσεως δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 245 Α' της 14.12.1964.

Υπ' αριθ. 2 της 7.1.1965 "περί εκδόσεως προσωρινού χρηματικού εντάλματος δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγουσών δαπανών Γενικής Διευθύνσεως ταχυδρομείων" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 11 Α' της 22.1.1965.

Υπ' αριθ. 31 της 5.2.1965 "περί εγκρίσεως δαπάνης δια την αντιμετώπισιν επειγουσών και εκτάκτων δαπανών Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 28 Α' της 22.2.1965.

Υπ' αριθ. 74 της 8.4.1965 "περί εγκρίσεως εκδόσεως χρηματικού εντάλματος δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας της γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 87 Α' της 20.5.1965.

Υπ' αριθ. 88 της 13.5.1965 "περί τρόπου αντιμετωπίσεως εκτάκτων δαπανών αφορωσών εις τας Διοικητικάς Υπηρεσίας της γενικής Διευθύνσεως ταχυδρομείων" δημοσιευεθείσα εις ΦΕΚ 118 Α' της 24.6.1965.

Υπ' αριθ. 151 της 3.8.1965 "περί εγκρίσεως πιστώσεως εκ δραχ. 1.527.000 δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 162 Α' της 18.8.1965.

Υπ' αριθ. 152 της 3.8.1965 "περί εγκρίσεως πιστώσεως εκ δραχ. 1.110.000 δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 162 Α' της 18.8.1965.

Υπ' αριθ. 153 της 3.8.1965 "περί εγκρίσεως πιστώσεως εκ δραχ. 254.000 δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 162 Α' της 18.8.1965.

Υπ' αριθ. 192 της 4.11.1965 "περί εγκρίσεως πιστώσεως δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 219 Α' της 26.11.1965.

Υπ' αριθ. 11 της 21.1.1966 "περί εγκρίσεως δαπάνης δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγουσών δαπανών Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 24 Α' της 3.2.1966.

Υπ' αριθ. 27 της 11.2.66 "περί εγκρίσεως πιστώσεως δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών Γενικής Δ/νσεως Ταχυδρομείων" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 52 Α' της 8.3.1966.

Υπ' αριθ. 85/29.4.66 "περί εκδόσεως προσωρινού χρηματικού εντάλματος δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 105 Α' της 11.5.1966.

Υπ' αριθ. 164/19.8.1966 "περί εκδόσεως προσωρινού χρηματικού εντάλματος δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 172 Α' της 5.9.1966.

Υπ' αριθ. 169/19.8.1966 "περί εγκρίσεως εκδόσεως προσωρινού χρηματικού εντάλματος δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων και επειγούσης φύσεως δαπανών αφορωσών εις τας διοικητικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών" δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ 177 Α' της 12.9.1966.

 

 

O BAΣΙΛΕΥΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τα Μέλη

ΙΩΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΜΕΛΑΣ, ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗΣ, ΧΡ. ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ, ΜΙΜΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ, ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ, ΣΤΑΜ. ΜΑΝΟΥΣΗΣ, ΦΩΤ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ, ΚΛ. ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ, Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1966

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Κ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ