EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1947

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

237

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 453

Περί επιβολής προσθέτου ταχυδρομικού τέλους υπέρ αναστηλώσεως και στερεώσεως Βυζαντινών Ναών και Μονών και συντηρήσεως αρχαίων και ιστορικών Μνημείων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα Α' της 18ης Σεπτεμβρίου 1947 της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" μετ' απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

1. Επιβάλλεται προσωρινώς και ρπςο τον σκοπόν της αναστηλώσεως και στερεώσεως Βυζαντινών Ναών και Μονών και της συντηρήσεως αρχαίων και ιστορικών μνημείων, πρόσθετον πάγιον ταχυδρ. Τέλος δρχ. 50, επί πάσης επιστολής ταχυδρομουμένης δια το εσωτερικόν, ως και επί πάσης ταχυδρομικής επιταγής ή ταχυδρομικού δέματος εσωττερικού.

2. Το τέλος τούτο εισπράττεται υποχρεωτικώς παρά του αποστολέως δι' ειδικού ταχυδρ. Ενσήμου.

3. Επιστολαί μη φέρουσαι, πλην του συνήθους γραμματοσήμου, το ως άνω πρόσθετον ειδικόν ταχυδρ. Ένσημον, θεωρούνται ως νεπαρκώς προπληρωθείσαι, επιβαρυνόμεναι κατά την επίδοσιν αυτών δια του διπλασίου του ελλείποντος τέλους, εισπραττομένου δι' επικολλήσεως του αυτού γραμματοσήμου. Εν αρνήσει του παραλήπτου να καταβάλη το τέλος τούτο, η επιστολή δεν επιδίδεται.

 

Άρθρον 2

1. Η προπαρασκευή, η επίβλεψις της κατασκευής και η εν γένει διαχείρισις του ενσήμου τούτου, ο συνολικός αριθμός του οποίου ορίζεται εις 50.000.000 τεμάχια ανήκει εις την απολειστικήν αρμοδιότητα του υπουργείου ΤΤΤ, εφαρμοζομένων επ' αυτών πασών των περί εκδόσεως, διαχειρίσεως, κυκλοφορίας, παραχαράξεως κλπ. των ταχυδρ. ενσήμων κειμένων διατάξεων.

2. Η δαπάνη της κατασκευής του ειδικού τούτου ενσήμου βαρύνει τον πρ/σμόν του Υπουργείου ΤΤΤ αποδίδεται όμως εις το ακέραιον επί του οικείου κεφαλαίου και άρθρου του εν λόγω πρ/σμού, εκ του προιόντος της πωλήσεως του ειδικού τούοτυ ενσήμου κατά την αρχήν της κυκλοφορίας αυτού.

 

Άρθρον 3.

1. Το μετά την αφαίρεσιν της δαπάνης προιόν εκ της πωλήσεως τοτυ ενσήμου τούτου θα κατατίθεται υπό του διαχειριστού της παγίας προκαταβολής ταχυδρ. ενσήμων παρά τω κεντρ. Ταχ/μείω Αθηνών, όστις καθίσταται κεντρικός διαχειριστής του ενσήμου τούτου εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εκδιδομένου βιβλιαρίου αποταμιεύσεως, επ' ονόματι του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσιν Αναστηλώσεως Αρχαίων και ιστορικών Μνημείων.

2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον κατατιθέμενα ποσά εις το Ταχ. Ταμιευτήριον διατίθενται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και κατά την κάτωθι αναλογίαν:

α) 45% υπέρ της αναστηλώσεως του ιερού Ναού του Αγ. Δημητρίου Θες/νίκης.

β) 30% υπέρ της ανοικοδομήσεως της πυρποληθείσης κατά την κατοχήν ιστορικής Μονής της Αγίας Λαύρας.

γ) 12 1/2% εις τα κατά την κρίσιν του Αρχαιλογικού Συμβουλίου έχοντα ανάγκην αναστηλώσες και συντηρεήσεως μνημεία

δ) 12 1/2% εις τας κατά την κρίσιν του Υπουργού της Παιδείας Εκκλησίας, τας εχούσας ανάγκην επισκευής ή αποπερατώσεως.

3. Εν τη ως άνω αποφάσει, ήτις θα κοινοποιήται εις το Ταχυδρ. Ταμιευτήριον θα καθορίζηται το υπό της Δ/νσεως Αναστηλώσεως αναληπτέον εκάστοτε ποσόν, όπερ θα καταβάλλεται παρά ταύτης εις τον εκάστοτε δικαιούχον του εκτελουμένου έργου, εκδιδομένου προς τούτο παρά της Δ/νσεως ταύτης χρημ εντάλματος, δεόντως εξοφλουμένου.

4. τα εντέλματα ταύτα θα θεωρούνται δια την εξόφλησιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν εγκρίσεως της οικείας Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Θρησκευμάτων και εθνικής Παιδείας.

5. Η απόδοσις λογ/σμού εις εντάλματα προπληρωμής εκδιδόμενα δια την ανωτέρω αιτίαν, θέλει γίνεται δια της υποβολής σχετικών δικαιολογητικών εις την Δ/νσιν Αναστηλώσεως του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, ήτις μετά προηγούμενον έλεγχον θα διαβιβάζη ταύτα εις την παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω Υπηρεσίαν Προληπτικού Ελέγχου.

6. Τα δικαιολογητικά των εκδιδομένων ενταλμάτων προς εκτέλεσιν έργων προβλεπομένων δια του παρόντος Νόμου, απαλλάσσονται πάσης υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρταήσεων, πλην του νομίμου χαρτοσήμου των αποδείξεων.

Άρθρον 4.

Επί των εκάστοτε βεβαιουμένων εισπράξεων εκ της πωλήσεως του ειδικού τούτου ενσήμου ενεργείται κράτησις 2% αποκλειστικώς υπέρ του Ταμείου Υγείας Προσωπικού ΤΤΤ.

Η κράτησις αύτη αποδίδεται παρά του Κεντρ. Διαχειριστού του γαρμματοσήμου τούτου, απ' ευθείας εις το εν λόγω Ταμείον.

 

Άρθρον 5.

Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών, Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και ΤΤΤ Υπουργών, καθορισθήσεται ο τύπος, αι διαστάσεις, η χρονολογία και διάρκεια κυκλοφορίας, ο χρωματισμός του εν λόγω ενσήμου, καθώς και πάσα άλλη λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, η ισχύς του οποίου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 25 Οκτωβρίου 1947

ΠΑΥΛΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

 

Τα Μέλη

ΧΡ. ΛΑΔΑΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΑΝΔΡ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΔΗΜ. ΛΟΝΤΟΣ, ΑΠ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ, ΘΕΟΔ. ΚΙΖΑΝΗΣ, ΑΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Ν. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 25 Οκτωβρίου 1947

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ