ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

191

 

 

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4278

 

Περί της κτήσεως του δικαιώματος κυριότητος, και της μεταβιβάσεως αυτού επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως

 

Άρθρο 1

 

1. Η κτήσις δικαιώματος κυριότητας, εν όλω ή κατ'ιδανικά μέρη, ή ετέρου εμπράγματου δικαιώματος επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, οιασδήποτε κατηγορίας (λεωφορείου φορτηγού γενικών ή ειδικών κατηγοριών, επιβατικού μετά ή άνευ μετρητού) επιτρέπεται μόνον εις πρόσωπα φυσικά ή νομικά άτινα είναι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, γίνεται δε μόνον δια της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, επιβαλλομένου επί ποινή ακυρότητος της συμβάσεως.

2. Η μεταβίβασις κυριότητος αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως δια πράξεως εν ζωή εις πρόσωπον μη έχον την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού είναι έγκυρος μόνον ως προς το αυτοκίνητον ως πράγμα και ουχί και ως προς το δικαίωμα (άδειαν) κυκλοφορίας αυτού ως αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, το οποίον εν περιπτώσει μεταβιβάσεως εις τοιούτον πρόσωπον ανακαλείται αυτοδικαίως από της μεταβιβαστικής πράξεως. Η μεταβίβασις όμως ποσοστού εξ αδιαιρέτου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως προς μη επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν απαγορεύεται εφεξής επί ποινή ακυρότητος εις πάσαν περίπτωσιν.

 

Άρθρο 2

1. Αι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται επί μεταβιβάσεως προς σύστασιν προικός υπέρ θυγατρός ή αδελφής ή προς σύστασιν δωρεάς, εν ζωή ή αιτία θανάτου προς κατιόντας ή άγαμους αδελφάς, ως επίσης και επί κληρονομικών μεταβιβάσεων είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαιρέτου.

 

Επί των περιπτώσεων τούτων, καθ'άς το αυτοκίνητον μεταβιβάζεται ομού μετά της άδειας κυκλοφορίας, οι προς ους η μεταβίβασις, προικολήπται και δωρεοδόχοι ως και εκ των κληρονόμων η σύζυγος ή ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες και οι άγαμοι αδελφαί του αποβιώσαντος, δικαιούνται να διατηρήσωσι το επί τη άδειας κυκλοφορίας οριστικώς και εάν δεν είναι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, εφ'όσον δεν ασκώσιν έτερον βιοποριστικόν επάγγελμα. Οι λοιποί με δικαιούμενοι πρός διατήρησιν της άδειας κυκλοφορίας του περιελθόντος εις αυτούς αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως, υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητον μετά της άδειας κυκλοφορίας εις επαγγελματίαν αυτοκινητιστή, εντός προθεσμίας εξ μενών από της επαγωγής της κληρονομιάς ή της συστάσεως της προικός ή δωρεάς. Απράκτου παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης, η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ως δημοσίας χρήσεως, ανακαλείται δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, επί τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

2. Αν η ανάκλησης της αδείας αφορά εις ιδανικά μερίδια αυτοκινήτου, η μεταβιβάσεις των επί της άδειας δικαιωμάτων τούτων γίνεται κατά προτίμησιν δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, εις τους λοιπούς συνιδιοκτήτας τού υπέρ αφορά η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου,κατά τον λόγον του ποσοστού της συνιδιοκτησίας ενός εκάστου, επί τη προηγούμενη καταβολή εις το Δημόσιον Ταμείον του ημίσεως της κατά το άρθρον 28 του Ν. 2119/1952 καθοριζομένης υπό της αρμόδιας Επιτροπής υπεραξίας.

 

Άρθρο 3

 

1. Απαγορεύεται η σύναψις συμφωνιών, δι'ών συνομολογείται εικονικότης συμβολαίων αφορώντων εις την κτήσιν ή μεταβίβασιν της κυριότητος αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ή άλλων επί τούτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Αι τυχόν εις εκτέλεσιν τοιούτων άκυρων συμφωνιών καταβληθείσαι εκατέρωθεν παροχαί δεν αναζητούνται.

2. Πάσα ανταπόδειξις κατά του περιεχομένου τοιούτων συμβολαίων αφορώσα εις τα πρόσωπα των συμβληθέντων ή το αντικείμενον ή οιονδήποτε στοιχείον της συμβάσεως είναι απαράδεκτος και δεν λαμβάνεται υπ'όψει επί δικαστηρίου.

 

Άρθρο 4

 

1. Η εν άρθρω 3 του παρόντος απαγόρευσις ως και αι συνέπειαι της παραβάσεως αυτής ισχύουσι και επί συμβολαίων κτήσεως ή μεταβιβάσεως της κυριότητος αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή άλλων επ'αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, άτινα κατηρτίθησαν μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Τα τυχόν καταρτισθέντα και δηλωθέντα κατά τας διατυπώσεις του Νόμου 1725/1951 τοιαύτα αντίγραφα αποβάλουν πάσαν ισχύν μετά παρέλευσιν δύο ετών από της ισχύος του παρόντος.

2. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας το αυτοκίνητον δέον να αναμεταβιβασθή τύποις και ουσία εις τον αληθή κύριον αυτού ή εις έτερον επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν, μετά δε την πάροδον αυτής απαγορεύεται η ενώπιον των δικαστηρίων επίκλισις της δια των συμφωνιών τούτων συνομολογηθείσης εικονικότητος, εφαρμοζομένων και επί τούτων των εν άρθρω 3 του παρόντος οριζομένων συνεπειών.

 

Άρθρο 5

 

Η κατά της ισχύουσας διατάξεις αντικατάστασις κυκλοφορούντος ή αποσυρομένου της κυκλοφορίας φορτηγού ή επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως επιτρέπεται εφεξής μόνον εις ιδιοκτήτας επαγγελματίας αυτικινητιστάς.

 

Άρθρο 6

 

Η ιδιότης του επαγγελματίου αυτοκινητιστού δύναται ν'αποκτηθή μόνον υπό των Νομικών Προσώπων, άτινα λειτουργούν υπό την μορφήν των κατά τον Εμπορικόν Νόμον προσωπικών εταιριών ή υπό συνεταιρισμών.

Οι εταίροι των νομικών προσώπων ως και τα μέλη των συνεταιρισμών δέον όπως έχωσι πάντες την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού, εξαιρέσει των περιπτώσεων περί ων η παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Άρθρο 7

 

Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν έχουσιν εφαρμογήν προκειμένου περί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως περιεχομένων καθ'οιονδήποτε τρόπον εις το Κράτος ή εις τους Κρατικούς Οργανισμούς ως και εις μεταφορικάς επιχειρήσεις συνδεομένας δια συμβάσεις παραχωρήσεως μετά του Κράτους.

 

Άρθρο 8

 

1. Καταργούνται τα άρθρα 1,2 και 3 του Ν 1725/1951 "περί συμπληρώσεως της περί αυτοκινήτων νομοθεσίας", το άρθρον 24 του Ν. 2119 του έτους 1952 "περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών", ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον.

2. Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ. άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1962

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ. ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ. ΣΠ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ. Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ. Σ. ΓΚΙΚΑΣ. Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ. Δ. ΜΑΚΡΗΣ. Ι. ΜΠΟΥΤΟΣ. Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ. Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ. ΑΘ. ΤΑΛΑΙΔΟΥΡΟΣ. Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ, ΑΧ. ΔΟΥΡΟΣ, Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ, ΑΧ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1962

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ