ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

152

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4246

 

Περί ενοποιήσεως των Σιδηροδρομικών Δικτύων του Κράτους και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί διοικήσεως των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων.

 

Π Α Υ Λ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 11 Σεπτεμβρίου 1962 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

Ενοποίησις Δικτύων

 

1. Παραχωρούνται δυνάμει του παρόντος εις υφιστάμενον νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) τα περιελθόντα εις το Δημόσιον δίκτυα των Σιδηροδρόμων Πειραιώς - Αθηνών -Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.), Βορειοδυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Δ.Ε.) και Πύργου Κατακώλου (Σ.Π.Κ.).

Το δίκτυον των Σ.Ε.Κ. περιλαμβάνει εφεξής και τας σιδηροδρομικάς, οδικάς και θαλασσίας γραμμάς, ας εξεμεταλλεύοντο τα ανωτέρω παραχωρούμενα δίκτυα.

 

2. Επίσης παραχωρείται εις τους Σ.Ε.Κ., υπό όρους ορισθησομένους δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών, το αποκλειστικόν δικαίωμα εκμεταλλεύσεως δι' αυτοκινήτων υπεραστικών οδικών γραμμών δια μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω επί των αρτηριών Αθηνών - Κατερίνης - Θεσσαλονίκης - (δι' Αταλάντης - Λαμίας - Λαρίσης) και Πύργου - Καλαμάτας (δια Κυπαρισσίας).

 

3. Ομοίως δια αποφάσεων των Υπουργών προεδρίας της Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών δύναται να παραχωρήται κατ' αποκλειστικότητα ή μη εις τους Σ.Ε.Κ. και η εκμετάλλευσις των προσιδιαζουσών εις τούτους τουριστικών οδικών γραμμών, ως αύται υπό των κειμένων διατάξεων εκάστοτε ορίζονται.

 

4. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθισταμένων υποχρεωτικών δια τους Σ.Ε.Κ. από της δημοσίευσεώς των εις την Εφημερίδα της κυβερνήσεως δύναται να αποφασίζεται μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ., η κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γραμμών, ως και η κατάργησις γραμμών του δικτύου κρινομένων ως αντιοικονομικών.

 

5. Εν περιπτώσει καταργήσεως γραμμών κατά την προηγουμένην παράγραφον η Σιδηροδρομική συγκοινωνία δύναται δι' αποφάσεως των αυτών Υπουργών να ανατικατασταθή δι' αυτοκινητιστικής συγκοινωνίας η εκμετάλλευσις της οποίας είναι δυνατόν να ανατεθή εις τους Σ.Ε.Κ. και κατ' αποκλειστικότητα, εφ' όσον δεν υφίσταται παράλληλος εκμετάλλευσις δι' αυτοκινήτων, υπό όρους καθοριζομένους εν τη αυτή αποφάσει.

 

6. Οι Σ.Ε.Κ. δύνανται να εκτελώσι και πάσαν ετέραν εργασίαν, αποσκοπούσαν εις την ανάπτυξιν της κινήσεως και την αρτιωτέραν εξυπηρέτησιν του Κοινού και των γενικωτέρων συγκοινωνιακών αναγκών της Χώρας.

 

7. Τα παντός είδους δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων των δικτύων Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ., τα σχετικά προς τα πάσης φύσεως περιουσιακά των στοιχεία, ως και τα απορρέοντα εκ της εκμεταλλεύσεως αυτών περιέρχονται εις το νομικόν πρόσωπον των Σ.Ε.Κ., εις οίαν νομικήν και πραγματικήν κατάστασιν ευρίσκονται ήδη. Το νομικόν πρόσωπον των Σ.Ε.Κ. υποκαθίσταται και εις τας υποχρεώσεις τας βαρυνούσας την κρατικήν εκεμτάλλευσιν των δικτύων Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ., εξαιρέσει των υποχρεώσεων εκείνων, αίτινες, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, εβάρυναν τας Εταιρείας Σ.Π.Α.Π. και Σ.Β.Δ.Ε. και ήσαν εξοφλητέαι εκ του πλειστηριάσματος των δια πλειστηριασμού περιελθόντων εις το Δημόσιον Δικτύων.

 

8. Το προσωπικόν των δικτύων Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ. καθίσταται προσωπικόν των Σ.Ε.Κ., υπαγόμενον του λοιπού εις τας περί του προσωπικού εν γένει των Σ.Ε.Κ. ισχυούσας διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών και Υπουργικών Αποφάσεων. Εκ του ανωτέρω προσωπικού, το των πλωτών μέσων προσλαμβάνεται ως μέχρι τούδε επί συμβάσει ωρισμένου ή αορίστου χρόνου συνδεόμενον μετά των Σ.Ε.Κ. δια σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

9. Οι Οργανισμοί των δικτύων Σ.Ε.Κ., Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ. θα εξακολουθήσουν ισχύοντες μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του κατά το άρθρον 4 του παρόντος νέου ενιαίου Οργανισμού.

10. Κανονισμοί ρυθμίζοντες την λειτουργίαν των ενοποιουμένων δικτύων (Εκμεταλλεύσεως, κινήσεως, γραμμής, λογιστικής υπηρεσίας και οιασδήποτε άλλης φύσεως) διατηρούνται εν ισχύι, δυνάμενοι να τροποποιηθούν εν μέρει ή εν όλω, δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ. και κατόπιν γνωματεύσεως του παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών Συμβουλίου Μεταφορών.

 

Άρθρον 2.

 

Διοικητικόν Συμβούλιον - Γενικός Διευθυντής - Κυβερνητικός Επίτροπος.

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Σ.Ε.Κ. συντίθεται εξ επτά μελών διοριζομένων δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, δι' ης ορίζονται οι εκ τούτων πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα, δυνάμενα να συμβάλλουν εις την επιτυχίαν του έργου των Σ.Ε.Κ. δια του κύρους των γνώσεων ή της διοικητικής αυτών πείρας και ικανότητος, εν οις και εις των εργαζομένων εις το Δίκτυον, επιλαγόμενος μεταξύ δύο, υποδεικνυομένων υπό της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.

 

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να διορισθούν Προμηθευταί ή Εργολάβοι των Σ.Ε.Κ., Δημόσιοι Υπάλληλοι, οίτινες λόγω της θέσεώς των ασκούν έλεγχον τεχνικόν, οικονομικόν ή διοικητικόν επί των Σ.Ε.Κ., ως και πρόσωπα τα συμφέροντα των οποίων σχετίζονται οπωσδήποτε με την εκεμτάλλευσιν, εκτέλεσιν έργων ή προμηθειών των Σ.Ε.Κ.

 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανανεουμένου τμηματικώς, είναι τριετής, παρατεινομένη μέχρι του διορισμού των νέων μελών. Κατ' εξαίρεσιν η θητεία δύο μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1964, τριών την 31 Δεκεμβρίου 1965 και δύο την 31 Δεκεμβρίου 1966. Η λήξις της θητείας των κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος διοριζομένων καθορίζεται δια της αποφάσεως του διορισμού των.

 

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται των καθηκόντων των και προ της λήξεως της θητείας των, καθ' ον τρόπον και διορίζονται, εάν συντρέξη περίπτωσις τις εκ των εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου ή σοβαρός λόγος κατά την εκτίμησιν των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών ή αδικαιολόγητος απουσία κατά τας συνεδριάσεις.

 

5. Γενικός Διευθυντής των ενοποιημένων δικτύων, συνιστωμένης αντιστοίχου θέσεως, διορίζεται δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, επί πενταετεί θητεία πρόσωπον κύρους, επιλεγόμενον μεταξύ των επιδειξάντων ικανότητα εν τη διοικήσει τεχνοοικονομικών ή οικονομικών Οργανισμών ή εχόντων πείραν και γνώσιν συγκοινωνιακών ζητημάτων ή μεταξύ ανωτάτων Δημοσίων Υπαλλήλων ή των Σιδηροδρόμων, εν ενεργεία ή μη, ή γενικώς πρόσωπον κύρους με ευρείαν μόρφωσιν και επιχειρηματικήν πείραν.

 

6. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου ως εισηγητής άνευ ψήφου, τούτον δε ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

7. Δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, διορίζονται επί πενταετή θητεία, δύο Αναπληρωταί Γενικοί Διευθυνταί, συνιστωμένων προς τούτο ισαρίθμων θέσεων. Η επιλογή τούτων γίνεται μεταξύ προσώπων συγκεντρούντων τα εν παραγράφω 5 του παρόντος άρθρου οριζόμενα προσόντα.

Αι αρμοδιότητες των δύο Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών καθορισθήσονται προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ., δια κοινής αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών.

 

8. Παρά τοις Σ.Ε.Κ. ορίζεται Κυβερνητικός Επίτροπος ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Ούτος μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ ψήφου, παρακολουθεί την καθόλου λειτουργίαν των Σ.Ε.Κ., δικαιούται να ζητή σχετικάς πληροφορίας από το Διοικητικόν Συμβούλιον και τον Γενικόν Διευθυντήν, να θέτη θέματα προς συζήτησιν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και υποβάλλει σχετικάς εκθέσεις εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών. Τον Κυβερνητικόν Επίτροπον, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο εν τω Υπουργείω Συγκοινωνιών νόμιμος αναπληρωτής του

 

9. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών διορίζεται παρά τοις Σ.Ε.Κ., επί τριετεί θητεία, αντιπρόσωπος αυτού εκ των επί 1ω βαθμώ υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεθ' ενός αναπληρωτού επί βαθμώ 1ω ή 2ω. Ούτος παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθεί ειδικώς τα αφορώντα την οικονομικήν διοίκησιν και διαχείρισιν των Σ.Ε.Κ., δικαιούται να ζητή σχετικάς πληροφορίας από το Διοικητικόν Συμβούλιον και τον Γενικόν Διευθυντήν και υποβάλλει σχετικάς εκθέσεις εις τον Υπουργόν των Οικονομικών.

 

10. Δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορισθήσονται τα της θητείας των εις αντικατάστασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων, τα της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα της ορκοδοσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντού και Αναπληρωτών γενικών Διευθυντών, ως και τα της ευθύνης αυτών, τα της αναπληρώσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντού, και τα του ορισμού Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Δια κοινών αποφάσεων των αυτών ως άνω υπουργών καθορίζονται τα των αποδοχών του Γενικού Διευθυντού και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών και τα της αποζημιώσεως ή εξόδων κινήσεως του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και του αντιπροσώπου του Υπουργού των Οικονομικών.

 

Άρθρον 3.

 

Νομική υπηρεσία - Δικαστικά προνόμια.

 

1. Η νομική υπηρεσία εν γένει και η δικαστική διαχείρισις των υποθέσεων των Σ.Ε.Κ. διεξάγεται υπό της Δικαστικής Υπηρεσίας αυτών οργανουμένης ως ακολούθως:

 

Από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρον 4 του παρόντος Οργανισμού του Δικτύου ο αριθμός των οργανικών θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας ορίζεται εις ένα Προιστάμενον της Δικαστικής Υπηρεσίας και εις εξ (6) βοηθούς δικηγόρους. Η διάρθρωσις της υπηρεσίας, η κατά τόπους κατανομή των θέσεων και διαβάθμισις αυτών θέλει γίνει δια του Οργανισμού του Δικτύου.

2. Εις τας θέσεις ταύτας θέλουσιν ενταχθή δικηγόροι εκ των ήδη υπηρετούντων εις τας υφισταμένας οργανικάς θέσεις των Δικαστικών Υπηρεσιών των Δικτύων Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π.. Η επιλογή των καταλληλοτέρων ανατίθεται εις Συμβούλιον αποτελούμενον εξ ενός των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτου, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του κατά τας κειμένας διατάξεις, ως Προέδρου, εκ του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και εκ του Γενικού Διευθυντού των Σ.Ε.Κ., αναπληρουμένων εν κωλύματι υπό των νομίμων αναπληρωτών των. Η απόφασις του Συμβουλίου είναι υποχρεωτική δια την διοίκησιν των Σ.Ε.Κ..

 

3. Παρισταμένης ανάγκης, δύνανται να χρησιμοποιηθώσι δια την επί των Δικαστηρίων υπεράσπισιν των υποθέσεων των Σ.Ε.Κ. και δικηγόροι εκ των εις τα οικεία Δικαστήρια διορισμένων, ων η αμοιβή καθορίζεται δι' εκάστην υπόθεσιν κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις περί εκκαθαρίσεως των αμοιβών των δικηγόρων του Δημοσίου εν ταις επαρχίαις, αναλόγως εφαρμοζομένας.

4. Προκειμένου περί των εν Αθήναις, Πειραιεί, Θεσσαλονίκη και Πάτραις Δικαστηρίων αντί των ανωτέρω, κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτην μόνον εφαρμογήν του παρόντος, χρησιμοποιούνται δικηγόροι επί παγία μηνιαία αμοιβή. Ο αριθμός αυτών ορίζεται δια μεν τας Αθήνας και Πειραιά εις εξ (6), δια την Θεσσαλονίκην εις ένα (1) και δια τας Πάτρας εις ένα (1). Ως τοιούτοι χρησιμοποιούνται υποχρεωτικώς εκ των ήδη υπηρετούντων επί παγία μηνιαία αμοιβή οι κριθησόμενοι καταλληλότεροι υπό του κατά την παράγραφον 2 Συμβουλίου. Οι οπωσδήποτε αποχωρούντες δεν αναπληρούνται κατά τον τρόπον τούτον.

 

5. Οι ήδη υπηρετούντες δικηγόροι αμφοτέρων των Δικτύων, οι μη ενταχθησόμενοι εις τας υπό της παραγράφου 1 προβλεπομένας θέσεις ή μη χρησιμοποιηθησόμενοι κατά τα εν παραγράφω 4 απολύονται ή απαλλάσσονται των καθηκόντων των, λυομένης της μετ' αυτών υφισταμένης σχέσεως. Εις τούτους καταβάλλεται υπό των Σ.Ε.Κ. αποζημίωσις, ης το μέγεθος καθορίζεται δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Συγκοινωνιών. Της αποζημιώσεως ταύτης δεν δικαιούνται οι κατά τας διατάξεις του Ν. Δ. 3395/55 δικαιούμενοι πλήρους συντάξεως. Η αποζημίωσις αύτη είναι άσχετος του υπό του Ταμείου Προνοίας Σιδηροδρομικών χορηγουμένου βοηθήματος ή επιστροφής καταθέσεων, κατά τας οικείας περί αυτού διατάξεις.

 

6. Η νομική υπηρεσία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του προσωπικού των Σ.Ε.Κ. διεξάγεται υπό της Δικαστικής Υπηρεσίας των Σ.Ε.Κ.. Ο ήδη υπηρετών δικηγόρος παρά τω Ταμείω τούτω κρίνεται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2, δυνάμενος να χρησιμοποιηθή κατά τα εν παραγράφω 4 οριζόμενα, εφ' όσον ήθελε κριθή κατάλληλος. Εν εναντία περιπτώσει εφαρμόζονται και δια τούτον αι διατάξεις της παραγράφου 5, της καθορισθησομένης αποζημιώσεως βαρυνούσης το Ταμείον Αλληλοβοηθείας του προσωπικού των Σ.Ε.Κ..

 

7. Η θέσις του Προισταμένου της Δικαστικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Κ. πληρούται, είτε εκ των κριθησομένων διατηρητέων, είτε δια διορισμού απ' ευθείας κατά τα ορισθησόμενα δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών δι' ου θέλουσιν ορισθή και τα προσόντα αυτού.

 

8. Οι Σ.Ε.Κ. απολαμβάνουσιν απάντων των δικαστικών προνομίων του Δημοσίου, εφαρμόζονται δε επί τούτων, ως εναγόντων ή εναγομένων, αι δια το Δημόσιον εκάστοτε ισχύουσαι διαδικαστικαί διατάξεις του Κώδικος περί δικών του Δημοσίου και λοιπαί ειδικαί διατάξεις.

 

Ο εις τους Σ.Ε.Κ. επιβαλλόμενος δια δικαστικής αποφάσεως όρκος διατυπούται εις πάσαν περίπτωσιν υπό τον τύπον, πιστεύειν και μη γιγνώσκειν, εις ανάλογον δε τροποποίησιν του τύπου δύναται να προβή ο δίδων τον όρκον κατά την δόσιν αυτού και εν περιπτώσει κατά την οποίαν ο όρκος διετυπώθη άλλως, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοσις περί τούτου αποφάσεως.

 

9. Αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεσις πραγμάτων των Σ.Ε.Κ., προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν αποκλειστικώς του δημοσίου ή του κοινωνικού σκοπού των, απαγορεύεται.

 

Η εις χείρας των Σ.Ε.Κ. ως τρίτου κατάσχεσις είναι άκυρος, εφ' όσον δεν επεβλήθη δυνάμει αδείας του Προέδρου Πρωτοδικών.

 

10. Τα παρά των Σ.Ε.Κ. τηρούμενα λογιστικά βιβλία αποτελούν απόδειξιν περί της αληθείας και του μεγέθους της απαιτήσεως κατά παντός και μέχρι της παραγραφής της απαιτήσεως.

 

11. Εκκρεμείς δίκαι των Δικτύων Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ. συνεχίζονται άνευ διακοπής, επ' ονόματι των Σ.Ε.Κ. μόνο εάν και εφ' όσον αφορώσι δικαιώματα και απαιτήσεις περιερχόμενα εις αυτούς ή υποχρεώσεις εις ας υποκαθίστανται οι Σ.Ε.Κ. κατά τα εν άρθρω 1 παράγραφος 7 του παρόντος οριζόμενα.

 

Άρθρον 4.

 

Οργανισμός.

 

1. Ο Οργανισμός των Σ.Ε.Κ. δι' ου καθορίζεται η οργάνωσις εν γένει των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, η διάρθρωσις αυτών εις οργανικάς μονάδας, η αριθμητική αυτών σύνθεσις κατά κλάδους, ειδικότητας και βαθμούς, αι αρμοδιότητος εκάστης των μονάδων και η υπηρεσιακή και ιεραρχική μεταξύ των σχέσις, συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Οργανισμός εγκρίνεται δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, δυναμένων να επιφέρωσι τας κατά την κρίσιν των αναγκαίας τροποποιήσεις δια την εξυπηρέτησιν των σκοπών των Σ.Ε.Κ., χωρίς τούτο να συνεπάγεται επαύξησιν δαπάνης.

 

Οι Υπουργοί των Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών δύνανται να προκαλώσι, την κατά τας διατυπώσεις του παρόντος άρθρου τροποποίησιν του οργανισμού των Σ.Ε.Κ..

 

Η αυτή διαδικασία ακολουθείται και δια πάσαν τροποποίησιν, συμπλήρωσιν και εν γένει μεταβολήν του εγκριθησομένου Οργανισμού.

2. Ο νέος Οργανισμός των Σ.Ε.Κ. συνταχθήσεται εντός 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος.

 

3. Αι οργανικαί θέσεις του Τακτικού Προσωπικού των Σ.Ε.Κ., πλην του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος άρθρου διαλαμβανομένου, καθορίζονται εν τω οργανισμώ κεχωρισμένως δια τας περιφερείας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πελοποννήσου, το δε παρ' αυταίς υπηρετούν Προσωπικόν εγγράφεται εις ιδίαν επετηρίδαν. Το προσωπικόν των τέως Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας (Σ.Θ.) και Γαλλοελληνικών Σιδηροδρόμων (Σ.Γ.Ε.) εγγράφεται αντιστοίχως εις τας επετηρίδας του προσωπικού Περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και δη το μεν προαχθέν από 1ης Ιουλίου 1957 και εντεύθεν εις το αριστερόν του κατά την ισχύν του παρόντος εγγεγραμμένου εις τας επετηρίδας ομοιοβάθμου προσωπικού των Σ.Ε.Κ. κατά χρονολογίαν σειράς προαγωγής ενός εκάστου, το δε μη προαχθέν εις το αριστερόν του κατά την άνω ημερομηνίαν εγγεγραμμένου εις τας επετηρίδας ταύτας ομοιοβάθμου προσωπικού των Σ.Ε.Κ., αποκλειομένης της προαγωγής, εάν εν τω μεταξύ νεώτεροι αυτών του Δικτύου των Σ.Ε.Κ. έχουσι προαχθή εις ανώτερον βαθμόν. Το προσωπικόν των Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων (Σ.Β.Δ.Ε.) και Πύργου - Κατακώλου (Σ.Π.Κ.) και κατά την σειράν καθ' ην εγγράφονται ενταύθα, εγγράφεται εις την επετηρίδα του Προσωπικού Πελοποννήσου και και δη εις το αριστερόν του κατά την ισχύν του παρόντος ή του κατά την 1ην Ιουλίου 1957 εγγεγραμμένου εις την επετηρίδα ομοιοβάθμου Προσωπικού των Σ.Π.Α.Π. κατ' ανάλογον εφαρμογήν της διατάξεως του προηγουμένου εδαφίου. Η τυχόν εξ οιουδήποτε λόγου εγγραφή τινος εκ του Προσωπικού των Δικτύων Σ.Θ., Σ.Γ.Ε., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ., εις τας επετηρίδας του προσωπικού περιφερειών Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή τέως Σ.Π.Α.Π. κατά περίπτωσιν, θεωρείται ως μη γενομένη εφ' όσον από της εν αυταίς εγγραφής δεν έτυχεν τούτον προαγωγής. Το προσωπικόν τούτο επανακτά την εν τη επετηρίδι του προσωπικού του δικτύου εξ ου προέρχεται σειράν αρχαιότητος ην εκέκτητο προ της εξ αυτής διαγραφής του.

 

4. Αι οργανικαί θέσεις του τακτικού προσωπικού από του βαθμού Μηχανικού, Ιατρού, Υποπροισταμένου Υπηρεσίας, Υπεργοστασιάρχου και Υπομηχανοστασιάρχου α' και άνω καθορίζονται εν τω Οργανισμώ ενιαίως δι' ολόκληρον το Δίκτυον, το δε κατέχον τας θέσεις ταύτας προσωπικόν εγγράφεται εις κοινήν επετηρίδα, της εν αυτή σειράς καθοριζομένης επί τη βάσει των ουσιαστικών προσόντων των εντασσομένων (ήθος, επιστημονική κατάρτισις, επαγγελματική ικανότης, απόδοσις εργασίας, φιλεργία, χρόνος υπηρεσίας).

 

5. Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Νόμου 3240/1955 καταργείται, το δε προσωπικόν των Σ.Ε.Κ. το εγγεγραμμένον εις την ενιαίαν επετηρίδα εγγράφεται εφεξής εις την επετηρίδα του προσωπικού της περιφερείας εις ην πράγματι υπηρετεί.

 

Άρθρον 5.

 

Ένταξις του προσωπικού εις τας οργανικάς θέσεις.

 

1. Εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του νέου Οργανισμού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικόν εντάσσεται εις τας υπ' αυτού προβλεπομένας οργανικάς θέσεις δι' αποφάσεως του Συμβουλίου Προσωπικού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

Η ένταξις του προσωπικού εις τας οργανικάς θέσεις γίνεται επί τη βάσει της σειράς αρχαιότητος αυτού εις τας υπό των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 προβλεπομένας επετηρίδας.

 

2. Εάν ο αριθμός των οργανικών θέσεων εν τινι βαθμώ είναι μικρότερος του υπηρετούντος προσωπικού, το πέραν του αριθμού των θέσεων τούτων προσωπικόν το δικαιούμενον πλήρους συντάξεως, απολύεται.

 

Εάν οι εκ των υπηρετούντων δικαιούμενοι πλήρους συντάξεως είναι πλείονες των πλεοναζόντων, δι' αποφάσεως του Συμβουλίου Προσωπικού θα επιλεγώσιν ως διατηρητέοι εν τη Υπηρεσία μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των οργανικών θέσεων, οι εξ αυτών κεκτημένοι μείζονα ουσιαστικά προσόντα, ως εν παραγράφω 4 του άρθρου 4 αναφέρονται.

 

3. Εάν και μετά την κατά την προηγουμένην παράγραφον απόλυσιν απομένη πλεονάζον προσωπικόν, διατηρείται τούτο εν τη υπηρεσία, δημιουργουμένων προς τούτο ισαρίθμων και ισοβάθμων προσωρινών οργανικών θέσεων.

 

Το κατέχον τας προσωρινάς ταύτας θέσεις προσωπικόν καταλαμβάνει, κατά σειράν αρχαιότητος, τας εκάστοτε κενουμένας μονίμους θέσεις του αυτού βαθμού, καταργουμένων αυτοδικαίως των αντιστοίχων προσωρινών θέσεων.

 

Αι προσωριναί αύται θέσεις καταργούνται ομοίως άμα τη οπωσδήποτε κενώσει αυτών.

 

Η διάταξις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογήν εν πάση περιπτώσει μέχρις εξαντλήσεως του πλεονάζοντος προσωπικού.

 

4. Οι τυχόν πλεονάζοντες εν τινι βαθμώ δύνανται να μετατίθενται εις πλήρωσιν ομοιοβάθμων κενών οργανικών θέσεων άλλης περιφερείας.

 

5. Εφ' όσον χρόνον απομένει πλεονάζον προσωπικόν, δεν πληρούνται ισάριθμοι κεναί θέσεις εν τω εισαγωγικώ βαθμώ του οικείου κλάδου. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα καθήκοντα του ελλείποντος εις τους κατωτέρους βαθμούς προσωπικού ανατίθενται εις τους κατά σειράν νεωτέρους του αμέσως ανωτέρου βαθμού, οίτινες εξακολουθούν λαμβάνοντες τας αποδοχάς του κατεχομένου βαθμού, της υπηρεσίας ταύτης θεωρουμένης ως διανυομένης επίσης εις τον κατεχόμενον βαθμόν.

 

6. Το προσωπικόν του δικτύου τοποθετείται εις τας υπό του οργανισμού προβλεπομένας οργανικάς θέσεις των υπηρεσιών αυτού, ανεξαρτήτως του αν κατέχη τακτικήν ή προσωρινήν οργανικήν θέσιν.

 

7. Εις τας εν τη περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης Υπηρεσίας του Δικτύου δύναται να τοποθετείται το εν τη αυτή περιοχή υπηρετούν προσωπικόν εσωτερικής και εξωτερικής Υπηρεσίας, αδιακρίτως της επετηρίδος εις ην είναι εγγεγραμμένον, χωρίς εκ της τοποθετήσεως να επέρχεται μεταβολή της εν τη οικεία επετηρίδι εγγραφής του.

 

8. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και κατά τας εκάστοτε μεταβολάς του Οργανισμού περί ων το άρθρον 4 του παρόντος.

 

Άρθρον 6.

 

Πρόσληψις και προαγωγή Προσωπικού - Γενικός Κανονισμός και Συμβούλιον Προσωπικού.

1. Από της ισχύος του νέου Οργανισμού, η δια προσλήψεων πλήρωσις κενών οργανικών θέσεων των Σ.Ε.Κ. ενεργείται δι' αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού αυτών, εγκρινομένου υπό μόνου του Υπουργού Συγκοινωνιών, εφ' όσον η σχετική πίστωσις είναι αναγεγραμμένη εις τον προϋπολογισμόν, και δεν υφίσταται κώλυμα εκ των διατάξεων του παρόντος. Δια την δημοσίευσιν των πράξεων της Διοικήσεως των αφορωσών προσλήψεις, απολύσεις και λοιπάς μεταβολάς του προσωπικού, απαιτείται μόνον προηγουμένη έγκρισις του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

2. Εφεξής, αι προαγωγαί του προσωπικού των Σ.Ε.Κ. συντελούνται από της ημέρας της δημοσιεύσεως αυτών εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργουμένης πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως.

 

3. Αι υπό των παραγράφων 1 και 3 εδάφιον β' του άρθρου 8 του Νόμου 3240/1955 καθοριζόμεναι προθεσμίαι προς έκδοσιν του Γενικού Κανονισμού προσωπικού παρατείνονται αφ' ης έληξαν, επί εν έτος από της ισχύος του παρόντος.

 

4. Το υπό του άρθρου 1 του Νόμου 5613/1932 συσταθέν Συμβούλιον καλούμενον εφεξής "Συμβούλιον Προσωπικού" συντίθεται από της ισχύος του παρόντος, ως εξής:

 

α) Εκ του Γενικού Διευθυντού των Σ.Ε.Κ., ως Προέδρου.

 

β) Εξ ενός Συμβούλου του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (Α.Σ.Δ.Υ.), οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου του Συμβουλίου τούτου.

 

γ) Εκ των διευθυνόντων τας περφερείας του Δικτύου και

 

δ) Εκ δύο τεχνικών υπαλλήλων επί 2ω βαθμώ της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών οριζομένων μετά των αναπληρωτών των δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

5. Προκειμένου περί απολύσεως πλην της περιπτώσεως απολύσεως κατά το εδάφιον β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 συμμετέχει εις το Συμβούλιον τούτο μετά ψήφου και εις αντιπρόσωπος του υπό κρίσιν υπαλλήλου εκλεγόμενος υπό της Γενικής Διευθύνσεως των Σ.Ε.Κ. μεταξύ τριών συναδέλφων του υποδεικνυομένων υπ' αυτού.

 

6. Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων εκ των μελών αυτού. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν εν ισοψηφία υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου.

 

7. Εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου τούτου υπάγεται, πλην των εν άρθρω 2 του Νόμου 5613/1932 προβλεπομένων θεμάτων και η λήψις αποφάσεων προτάσει του Γενικού Διευθυντού περί προαγωγών των Τμηματαρχών Α' εις Υποπροισταμένους Υπηρεσίας, των Σταθμαρχών Α' εις Επιθεωρητάς Εκμεταλλεύσεως Β' εις Α' και τούτων εις υποπροισταμένους Υπηρεσίας, των Τεχνικών Εργοδηγών εις Υπεργοστασιάρχας και των Υπομηχανοστασιαρχών Β' εις Α' ως και η κατά τας διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας κρίσις του προσωπικού του κατά την διάταξιν του άρθρου 4 παράγραφος 4, του παρόντος εγγραφομένου εις την κοινήν επετηρίδα περί της εν γένει καταστάσεώς των (προαγωγαί, πειθαρχικός έλεγχος κ.λπ.). Αι λοιπαί διατάξεις του Νόμου 5613/1932 και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων εξακολουθούν ισχύουσαι.

 

8. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών ορίζεται η αποζημίωσις ή τα έξοδα κινήσεως των μελών και του Γραμματέως του Συμβουλίου Προσωπικού.

Άρθρον 7.

 

Μεταφοραί του Δημοσίου - Ευκολίαι Μεταφορών - Δασμολογικαί και φορολογικαί απαλλαγαί.

 

1. Αι πάσης φύσεως μεταφοραί του Δημοσίου, ως και αι μεταφοραί, τα κόμιστρα των οποίων φέρονται εις χρέωσιν του Δημοσίου, εφ' όσον δύνανται να ενεργηθώσιν σιδηροδρομικώς ή εν συνδυασμώ μεθ' ετέρων μεταφορικών μέσων, ανατίθενται αποκλειστικώς εις τους Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.), εκτός εάν δηλωθή υπ' αυτών αδυναμία εκτελέσεως. Το κόμιστρον των τοιούτων μεταφορών, καθορίζεται κατά κατηγορίας δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ..

 

2. Μεταφοραί ενεργούμεναι εις εκτέλεσιν συμβάσεων υφισταμένων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, ως και μεταφοραί υλικών πάσης φύσεως δια την εκτέλεσιν δημοσίων έργων δι' εργολαβίας εν τη συμβάσει των οποίων δεν περιλαμβάνεται υποχρέωσις χρησιμοποιήσεως των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.), δεν υπόκεινται εις την δέσμευσιν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος θέλει συνταχθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ. κανονισμός κυρούμενος δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δι' ου θα καθορισθούν αι ευκολίαι μεταφοράς δια το προσωπικόν και τους συνταξιούχους των Σ.Ε.Κ.. Από της 1ης Ιανουαρίου 1963 το εν ενεργεία έγγαμον προσωπικόν δικαιούται εν συνόλω δι' εαυτούς τας συζύγους και τα ανήλικα τέκνα των ετησίως δωρεάν διαδρομής εξ χιλιάδων (6.000) χιλιομέτρων, το δε άγαμον πέντε χιλιάδων (5.000) χιλιομέτρων. Επίσης οι έγγαμοι συνταξιούχοι δικαιούνται πέντε χιλιάδων (5.000) χιλιομέτρων, οι δε άγαμοι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιομέτρων.

 

Μέχρι κυρώσεως του ως άνω Κανονισμού διατηρούνται εν ισχύι οι υπάρχοντες Κανονισμοί των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. περί παροχής ευκολιών μεταφοράς εις τα ανωτέρω πρόσωπα.

 

Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας αι ευκολίαι μεταφοράς καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών, τηρουμένων των άνω τιθεμένων περιορισμών.

 

4. Οι Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) απαλλάσσονται παντός δασμού, φόρου, τέλους δικαιώματος ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου δια τα εκ του εξωτερικού εισαγόμενα μηχανήματα, εξαρτήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, τροχαίον υλικόν, φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία κοινά και τουριστικά (ΠΟΥΛΜΑΝ) ελκυστήρας, πλωτά εν γένει μέσα και λοιπά πάσης φύσεως υλικά και εφόδια τα προοριζόμενα δια την εκμετάλλευσιν και συντήρησιν του Δικτύου, τας κατασκευάς και την εν γένει λειτουργίαν αυτού.

 

Των κατά τα ανωτέρω απαλλαγών εξαιρούνται τα καύσιμα, λιπαντικά και τα επιβατικά αυτοκίνητα δασμολογικής κλάσεως 8702 Α1 και Α2.

 

5. Οδηγοί τυφλών Αναπήρων Πολέμου, αναπηρίας 100% συνοδεύοντες τους ταξιδεύοντας αναπήρους της κατηγορίας ταύτης καταβάλλουσι εις τας Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία το ήμισυ του εισιτηρίου, εις δε τους Σιδηροδρόμους το ήμισυ του ειδικού τιμολογίου, εφ' όσον υπάρχει τοιούτον, άλλως το ήμισυ του γενικού.

 

Άρθρον 8.

 

Ενοποίησις ταμείων Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π.

 

1. Δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, το Ταμείον Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Σ.Π.Α.Π., συγχωνεύεται εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Σ.Ε.Κ., υπεισερχόμενον εις τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του πρώτου. Δια του αυτού Βασιλικού Διατάγματος καθορισθήσονται ο χρόνος και αι λεπτομέρειαι της ενοποιήσεως, τα της ενοποιήσεως των λογαριασμών των εν ενεργεία υπαλλήλων και των συνταξιούχων, τα της καταστάσεως του προσωπικού των ταμείων ως πάσα άλλη συναφής λεπτομέρεια.

 

Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3395/55 επεκτείνονται και εις το Προσωπικόν του ενοποιουμένου κατά τα ανωτέρω Ταμείου μόνον όσον αφορά τον καθορισμόν του βασικού μισθού και των επ' αυτού παγίων επιδομάτων, του αντιστοίχου κλάδου ως και την δι' υπερωριακήν εργασίαν αποζημίωσιν.

 

2. Οι κατόπιν του από 6 Ιουλίου 1959, διαγωνισμού προσληφθέντες υπάλληλοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Σ.Ε.Κ. του Κλάδου Α. Ι' Α΄ Κατηγορίας άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, λογίζονται κατέχοντες τον 8ον βαθμόν από της χρονολογίας του διορισμού των, άνευ ετέρας διαδικασίας και άνευ αναδρομικής απολήψεως διαφοράς αποδοχών.

 

Άρθρον 9.

 

Τέλη κυκλοφορίας και εισφοραί επί αυτοκινήτων.

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1963 τα κατά το άρθρον 15 του Ν. 2367/1953 ως ούτος ετροποποιήθη δια του Ν. Δ. 3839/1958 τέλη κυκλοφορίας των εν τοις κατωτέρω κατηγοριών αυτοκινήτων ορίζονται ως ακολούθως:

 

Α' Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσεως:

 

α. Πετρελαιοκίνητα υπεραστικά εις δραχμάς 75 ανά θέσιν.

 

Της αυξήσεως ταύτης εξαιρούνται τα αυτοκίνητα τα κυκλοφορούντα επί Νήσων, ως και εκείνα άτινα κυκλοφορούσιν επί αγόνων γραμμών, μη χαρακτηρισθεισών ως υπεραστικών βάσει αποφάσεων των οικείων Νομαρχών.

 

β. Τουριστικά εις δραχμάς 200 ανά θέσιν.

 

Β. Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσεως:

 

α. Πετρελαιοκίνητα εις δραχμάς 200 ανά θέσιν

β. Βενζινοκίνητα εις δραχμάς 60 " "

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1963 τα κατά το άρθρον 15 του Ν. 2367/1953 ως ούτος ετροποποιήθη δια του Ν. Δ. 3839/1958 τέλη κυκλοφορίας των εν τοις κατωτέρω κατηγοριών αυτοκινήτων Ιδιωτικής χρήσεως προσαυξάνονται κατά 25%.

 

Της ανωτέρω προσαυξήσεως εξαιρούνται φορτηγά αυτοκίνητα ανήκοντα εις επιχειρήσεις κυρίως εξαγωγικάς.

 

Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου ο χαρακτηρισμός επιχειρήσεως ως κυρίως εξαγωγικής ενεργείται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Εμπορίου.

 

3. Από 1ης Ιανουαρίου 1963 επιβάλλεται εισφορά επί των εισιτηρίων των υπεραστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως οριζομένη εις λεπτά τρία κατά χιλιομετρικόν επιβάτην. Η εισφορά αύτη δηλούται, βεβαιούται και εισπράττεται ομού μετά του φόρου κύκλου εργασιών.

 

4. Της κατά την προηγουμένην παράγραφον 3 εισφοράς εξαιρούνται τα αυτοκίνητα τα κυκλοφορούντα επί Νήσων ως και εκείνα άτινα κυκλοφορούσιν επί αγόνων γραμμών, μη χαρακτηρισθεισών ως υπεραστικών βάσει αποφάσεων των οικείων Νομαρχών.

Άρθρον 10.

 

Τελικαί και Μεταβατικαί Διατάξεις.

 

1. Μέχρι θέσεως εις εφαρμογήν του υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος προβλεπομένου Οργανισμού το Διοικητικόν Συμβούλιον των Σ.Ε.Κ. δύναται να ρυθμίζη προσωρινώς δι' αποφάσεών του τα της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δικτύου.

 

2. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι θέσεως εις εφαρμογήν του νέου Οργανισμού απαγορεύεται πάσα πρόσληψις, προαγωγή, μονιμοποίησις, ένταξις ή μετάταξις οιασδήποτε κατηγορίας προσωπικού των Σ.Ε.Κ., εξαιρέσει όλως εκτάκτων αναγκών διαπιστουμένων υπό των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών δια Κοινής αυτών αποφάσεως.

 

3. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται αι θέσεις των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών Βοηθών Γενικών Διευθυντών των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. οίτινες δικαιούνται εν πάση περιπτώσει εις παροχήν του υπό του οικείου Ταμείου Προνοίας προβλεπομένου βοηθήματος δια τους εξερχομένους της υπηρεσίας μετά την 1ην Ιανουαρίου 1963. Η θητεία των μελών των υπαρχόντων Διοικητικών Συμβουλίων των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. παρατείνεται αφ' ης λήγει μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και κυρούνται αι κατά το άνω χρονικόν διάστημα ληφθείσαι αποφάσεις επί καθαρώς υπηρεσιακών θεμάτων.

 

4. Προσωρινώς και μέχρι της ισχύος του νέου Οργανισμού των Σ.Ε.Κ., τα εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 1 Δίκτυα, θέλουσι λειτουργήσει ως αυτοτελές τμήμα υπό τον τίτλον Διεύθυνσις Περιφερείας Πελοποννήσου. Ο Διευθύνων το τμήμα τούτο έχει εν προκειμένω τας, ας και οι Διευθυνταί περιφερειών Αθηνών και θεσσαλονίκης πάσης φύσεως αρμοδιότητας.

 

5. Μέχρι της εκδόσεως του νέου Οργανισμού των Σ.Ε.Κ. διατηρούνται, υπό την αυτήν σύνθεσιν και τας αυτάς αρμοδιότητας, τα υφιστάμενα παρά τοις τέως Σ.Π.Α.Π. υπηρεσιακά συμβούλια, εξαιρέσει του παρ' αυτοίς Συμβουλίου Προσωπικού το οποίον καταργείται.

 

Τα εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου τούτου εμπίπτοντα θέματα υπάγονται εφεξής εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου Προσωπικού του άρθρου 6 του παρόντος.

 

6. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται πάσαι αι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, αι αντικείμεναι εις τας διατάξεις αυτού ή αναγόμεναι εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος.

 

7. Καθ' ας περιπτώσεις εν τη ισχυούση νομοθεσία γίνεται παραπομπή εις διατάξεις καταργουμένας υπό του παρόντος, εφαρμόζονται αντί των καταργηθεισών αι διατάξεις του παρόντος.

 

8. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών θέλει ρυθμισθή πάσα αναγκαία λεπτομέρεια, αφορώσα εις τη εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, εφ' όσον δεν προβλέπεται άλλως εν αυτώ.

 

9. Αι διατάξεις του Νόμου 1608/1950 επεκτείνονται και δια τα αδικήματα κλοπής, υπεξαιρέσεως, πλαστογραφίας κ.λ.π., εις βάρος της περιουσίας του ενοποιουμένου δια του παρόντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου των Σιδηροδρόμων Σ.Ε.Κ.

 

10. Ο χρόνος της παρασχεθείσης ή παρεχομένης υπηρεσίας εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών υπό απεσπασμένων Σιδηροδρομικών υπαλλήλων, λογίζεται, δια την προαγωγήν των, ως χρόνος υπηρεσίας εν τη παρά τω δικτύω οργανική των θέσει. Ληξάσης της αποσπάσεως ή της διαθέσεώς των ούτοι επανέρχονται αυτοδικαίως εις την προτέραν των θέσιν.

 

11. Το Νομικόν Πρόσωπον των ενοποιουμένων Σιδηροδρομικών Δικτύων της Χώρας, περί ου αι διατάξεις του παρόντος, διέπεται και υπό των διατάξεων του από 4.9.1935 Νομοθετικού Διατάγματος "περί Διοικήσεως των Σ.Ε.Κ." και της λοιπής περί των Σ.Ε.Κ. νομοθεσίας, ως αύται ισχύουν μέχρι τούδε, εφ' όσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται δια του παρόντος.

 

12. Καταργουμένης πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) συντίθεται εκ των κάτωθι μελών:

 

α) Του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ως Προέδρου.

 

β) Εκ δύο Τεχνικών Διευθυντών της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών επί 2ω ή 3ω βαθμώ, οριζομένων μετά των αναπληρωτών των δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

γ) Του Διοικητού Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών.

 

δ) Του Διοικητού Διοικήσεως Χωροφυλακής Τροχαίας Κινήσεως Προαστείων και

 

ε) ενός Αντιπροσώπου των αυτοκινητιστών, εκ των Ιδιοκτητών Λεωφορείων, οριζομένου επί διετεί θητεία, δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών εκ των υποδεικνυομένων υπό της Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελματικών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος.

 

Χρέη Γραμματέως θα εκτελή υπάλληλος του Ο.Ε.Α.Σ. οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Του Συμβουλίου μετέχει άνευ ψήφου ο Διευθυντής του Ο.Ε.Α.Σ. εισηγούμενος τα προς συζήτησιν θέματα.

 

Ο διορισμός των δια του παρόντος άρθρου οριζομένων μελών, ων απαιτείται ο διορισμός, δέον να συντελεσθή εντός διμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

 

Από της ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρις ολκληρώσεως του διορισμού απάντων των εν τω παρόντι άρθρω οριζομένων μελών θα αποφαίνεται το υφιστάμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Ε.Α.Σ..

 

Αι διατάξεις του άρθρου 1 του Αναγκαστικού Νόμου 27/1936 "περί συμπληρώσεως της Διοικήσεως Νομικών προσώπων αυτοτελών υπηρεσιών κλπ. και του Νομοθετικού Διατάγματος της 30ής Αυγούστου 1935 "περί συστάσεως Ανωτάτης Διοικήσεως Οικονομικής Αμύνης", θέλουν εξακολουθήσει ισχύουσαι.

 

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Νομοθετικού Διατάγματος 4209/1961 καταργουμένη αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως ως και αστικά και υπεραστικά λεωφορεία ενταχθέντα εις ΚΤΕΛ, τεθέντα άπαντα εν κυκλοφορία κατόπιν Υπουργικών εγκριτικών αποφάσεων εκδοθεισών άνευ τηρήσεως των ισχυουσών διατάξεων και κυκλοφορούντα δυνάμει προσωρινών αδειών προς εξυπηρέτησιν συγκοινωνιακών αναγκών, νομιμοποιούνται εφ' όσον οι κατά την ισχύν του παρόντος κάτοχοι τούτων εάν μεν είναι και οι λαβόντες την αρχικήν έγκρισιν κυκλοφορίας καταβάλλουσιν εις το Δημόσιον ταμείον εισφοράν ίσην προς τα 50% της τρεχούσης υπεραξίας αυτών, εάν δε είναι τρίτοι ειδικοί διάδοχοι δυνάμει συμβολαίου ή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοραπωλησίας ίσην προς τα 30% της υπεραξίας. Η τρέχουσα υπεραξία κατά περίπτωσιν είδους αυτοκινήτου υπολογίζεται παρά της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Νόμου 2119/1952 ή της Επιτροπής του άρθρου 16 του Νόμου 2246/1952.

 

Η εισφορά αύτη είναι άσχετος προς τυχόν καταβληθέν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Νόμου 2119/1952 ποσοστού υπεραξίας κατά τας μεσολαβησάσας διαδοχικάς μεταβιβάσεις.

 

Η εν λόγω εισφορά καταβάλλεται εις δώδεκα μηνιαίας δόσεις εξ ων η πρώτη εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος επί ποινή αποκλεισμού της περαιτέρω κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Καταβληθέντα ποσά δυνάμει της καταργουμένης δια του παρόντος διατάξεως θεωρούνται καταβληθέντα δυνάμει της παρούσης, υπολογιζόμενα εις το προβλεπόμενον υπ' αυτής ποσοστόν υπεραξίας καλύπτοντα τας πρώτας δόσεις.

 

Το άρθρον 30 του Νόμου 2119/1952, καταργείται.

 

14. Αι εκ της τυχόν καταργήσεως σιδηροδρομικών γραμμών απελευθερωθησόμεναι εδαφικαί εκτάσεις είτε αστικαί είτε αγροτικαί ως και όσαι κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) δεν αναγκαιούν δια την λειτουργίαν αυτών, περιέρχονται δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών εις την διάθεσιν του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Άρθρον 11.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 18 Σεπτεμβρίου 1962.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, ΣΠ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ, Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΥΗΣ, ΑΘ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, Α. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ, ΑΧ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1962.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ