EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

176

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4209

Περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αφορωσών εις τας αστικάς συγκοινωνίας περιοχής Αθηνών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Περι κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αφορωσών εις τας αστικάς συγκοινωνίας περιοχής Αθηνών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων.

 

Άρθρον πρώτον

1.     Κυρούνται και αποκτώσι πλήρη ισχύν νόμου, αφ' ης εξεδόθησαν, αι κάτωθι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουσαι ως ακολούθως:

Ι. Πράξις 163 της 14 Δεκεμβρίου 1959 (ΦΕΚ 269, τεύχος Α) "περί μισθώσεως υπό του Δημοσίου τροχιοδρομικών γραμμών, εκμεταλλευομένων μέχρι τούδε παρά της Η.Ε.Μ.".

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Λαβόν υπ' όψιν:

1.Ότι το μεσονύχτιον της 15ης Δεκεμβρίου 1959, η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών Η.Ε.Μ. εις εκτέλεσιν αυτών αυτής, των κυρωθεισών δια του Νόμου 3954)1959, αποσύρεται από τας γραμμάς οδού Αριστείδου-Κολοκυνθούς, Ομονοίας-Πετραλώνων, Ομονοίας-Ρουφ εν Αθήναις και Αγ. Βασιλείου-Παλαμηδίου, Αγίου Βασιλείου- Νέου Φαλήρου εν Πειραιεί, μη δεχομένη να συνεχίσει την εκμετάλλευσιν τούτων

2. Ότι κατόπιν τούτου παρίσταται αναγκαιον όπως εξασφαλισθή η εξυπηρέτησις αυτή υπό του Κράτους μέχρις εγκαταστάεως οριστικού αναδόχου.

3. Την υπ'αριθμόν Υ.122516)18.11.59 εισήγησιν του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού αποφασίζει:

Όπως από της 16ης Δεκεμβρίου 1959:

Α. Διά την εξυπηρέτησιν των γραμμών οδού Αριστείδου - Κολοκυνθούς, Ομονοίας - Πετραλώνων και Ομονοίας - Ρουφ εν Αθήναις:

1)    Το Δημόσιον μισθώση παρά της Η.Ε.Μ. τα προσφερόμενα προς τούτο τροχιοδρομικά οχήματα, το σταθμόν συντηρήσεως και τας απαραιτήτους εναερίους και επιγείους γραμμάς.

2)    Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός Συγκοινωνιών, όπως προέλθη εις την κατάρτισιν της οικείας συμβάσεως και υπογράψη το σχετικόν έγγραφον εν τω οποίω περιληφθήσονται οι κατά την κρίσιν του ενδεδειγμένοι όροι και συμφωνηθή ως μίσθωμα κατ' ανώτατον όριον το ποσόν των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών ημερησίως.

Το μισθωτήριον, ως και τα πάσης φύσεως έγγραφα, τ' αφορώντα εις την προσωρινήν εκμετάλλευσιν, απαλλάσσονται παντός τέλους χαρτοσήμου, ως προς δε τας φορολογικάς και λοιπάς επιβαρύνσεις υπέρ αυτών εφαρμόζονται τα ισχύοντα επί της Η.Ε.Μ.

3) Εξουσιοδοτείται ο αυτός Υφυπουργός, όπως την άσκησιν της ως άνω εκμεταλλεύσεως αναθέση εις τον Ο.Ε.Α.Σ., όστις θέλει τηρή ίδιον λογαριασμόν.

Τριμελής επιτροπή απαρτιζομένη εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, οριζομένου υπό του οικείου Υφυπουργού, του Διευθυντού του Ο.Ε.Α.Σ. και ενός εκπροσώπου του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., προτεινομένου υπό τούτου, θέλει αποφασίζει, αντί του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ. κατά την διαχείρισιν παντός θέματος, αναγομένου εις την άνω εκμετάλλευσιν και την διακίνησιν του ως είρηται ειδικού λογαριασμού. Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται εν των μελών υπό του Υφυπουργού Συγκοινωνιών. Δι' ομοίας αποφάσεως καθορισθήσεται ο τρόπος της εν γένει ασκήσεως της ανατεθείσης εις τον Ο.Ε.Α.Σ. εκμεταλλεύσεως, η αποζημίωσις αυτού διά τας δαπάνας εις ας θέλει υποβληθή ως και η αποζημίωσις του απασχοληθησομένου εις ταύτην προσωπικού του.

4)    Η άνω εκμετάλλευσις θα γίνεται διά λογαριασμόν του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., επ' ωφελεία του οποίου θα αχθή πάσα τυχόν μέλλουσα να προκύψη ωφέλεια και τον οποίον αντιστοίχως θα βαρύνη πάσα τυχόν ζημία εκ ταύτης.

5)    Ο αυτός Υφυπουργός εξουσιοδοτείται όπως, προς άσκησιν της ανωτέρω υπηρεσίας εξυπηρετήσεως των εν λόγω γραμμών, εγκρίνη την υπέρ του Ο.Ε.Α.Σ. πρόσληψιν του απαραιτήτου καταλλήλου προσωπικού εκ του απολυθησομένου υπό της Η.Ε.Μ. τοιούτου ή και άλλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου χρόνου ίσου προς τον χρόνον της υπό του Κράτους εξυπηρετήσεως των εν λόγω γραμμών.

Η πρόσληψις κατά τ' ανωτέρω δεν θίγει οπωσδήποτε τα εκ της απολύσεως παρά της Η.Ε.Μ. δικαιώματα του προσωπικού τούτου, τόσον έναντι της Η.Ε.Μ., όσον και έναντι του Ι.Κ.Α.

Οι προσληφθησόμενοι προς εκτέλεσιν της άνω υπηρεσίας θα δικαιούνται, κατ' εξαίρεσιν της Νομοθεσίας περί Ι.Κ.Α., ταυτοχρόνου λήψεως συντάξεως παρά του Ι.ΚΑ. και επί πλέον αποδοχών, εφ' όσον χρόνον θα διαρκή η παρά τη άνω εκμεταλλεύσει υπηρεσία τούτου. Τούτ' αυτό εφαρμόζεται και επί του προσωπικού της Η.Ε.Μ., όπερ θα επαναπροσληφθή παρ'αυτής εκ του απολυθυσομένου τοιούτου, προς εξυπηρέτησιν των θερμικών λεωφορείων.

Β. Η εξυπηρέτηισς των γραμμών Αγίου Βασιλείου - Παλαμηδίου και Αγίου Βασιλείου - Νέου Φαλήρου εν Πειραιεί θα εκτελήται διά των ιδιωτικών λεωφορείων κατά τα δι' αποφάσεως του Υφυπουργού Συγκοινωνιών καθορισθησόμενα.

Γ. Πάσα αναγκαία διά την εφαρμογήν της παρούσης λεπτομέρεια καθορισθήσεται δι' αποφάσεως του Υφυπουργού Συγκοινωνιών.

Εκδόσαν προς τούτον την παρούσαν υπ' αριθμ. 163 πράξιν του.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

ΙΙ. Πράξις υπ' αριθ. 165 της 18 Δεκεμβρίου 1959.

(ΦΕΚ 283 Τεύχος Α)

Περί εγκρίσεως αναθέσεως εκμεταλλεύσεως λεωφορειακών γραμμών Αθηνών - Πειραιώς εξ ων αποσύρεται η Η.Ε.Μ., διά το μέχρι 31.12.1985 χρονικόν διάστημα εις Α.Ε. μετοχικού κεφαλαίου 25.000.000 δραχ. με συμμετοχήν του Κράτους κατά 49% και 51% του Ε.Τ.Μ.Ο.Α.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβόν υπ' όψιν:

1)      Ότι, δυνάμει της από 27 Αυγούστου 1957 Συμβάσεως, μεταξύ Δημοσίου και Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (ΗΕΜ) και της από 5.2.1959 συμπληρωματικής συμφωνίας, μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων, κυρωθεισών αμφοτέρων δια του Νόμου 3954/59, η ΗΕΜ από της 22 Ιουνίου ε.ε. απέσυρε τα οχήματά της εκ των γραμμών Ομονοίας-Αχαρνών, Ομονοίας-Σεπολίων, οδού Ιπποκράτους και εν συνεχεία από του μεσονυκτίου της 15ης Δεκεμβρίου ε.ε. θα αποσύρη τα οχήματά της εκ των γραμμών Ομονοίας-Πετραλώνων, Ομονοίας-Ρούφ, οδού Αριστείδου-Κολοκυνθούς εν Αθήναις και Αγίου Βασιλείου-Παλαμηδίου, Αγίου Βασιλείου-Νέου Φαλήρου εν Πειραιεί.

2)      Ότι, αι άνω γραμμαί Πομονοίας-Αχαρνών, Ομονοίας-Σεπολίων και οδού ιπποκράτους, εξυπηρετούνται από της 22ας Ιουνίου ε.ε. προσωρινώς υπό των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), δια δε της υπ' αριθ. 163/14.12.59 Πράξεως αυτού απεφασίσθη όπως, των τροχιοδρομικών γραμμών, εξ ων απομακρύνεται η ΗΕΜ την 15ης Δεκεμβρίου ε.ε., των μεν εν Αθήναις συνεχισθή προσωρινώς η λειτουργία δι' εκμεταλλεύσεως των τροχιοδρομικών οχημάτων της ΗΕΜ, του σταθμού συντηρήσεως και των απαραιτήτων εναερίων και επιγείων γραμμών μισθουμένων παρά της ΗΕΜ και προσλήψεως του απαραιτήτου προσωπικού εκ των αποληθησομένων υπό της ΗΕΜ, αναθέσεως δε της εκμεταλλεύσεως εις τον Οργανισμόν Ελέγχου των Δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) δια λογαριασμόν του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) των δε εν Πειραιεί υπό των Κ.Τ.Ε.Λ.

3)      Την ανάγκην, όπως το ταχύτερον τερματισθή η προσωρινή αύτη κατάστασις και εγκαθιδρυθή ο οριστικός ανάδοχος της εκμεταλλεύσεως των γραμμών τούτων προς διασφάλισιν της απετουμένης ευταξίας και ευρυθμίας εν τη συγκοινωνία αυτών.

4)      Το άρθρον έκτον του Νόμου 3954/1959, δι΄ου παρέχεται αυτώ εξουσιοδότησις όπως καθορίση τον τρόπον και τους όρους εξυπηρετήσεως των συγκοινωνιακών γραμμών εξ ων, εις εκτέλεσιν της άνω συμφωνίας και συμβάσεως, αποσύρεται η Η.Ε.Μ., τους οικονομικούς και πάσης άλλης φύσεως όρους της παραχωρήσεώς των, τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του αναδόχου αυτών, τον τρόπν της επιλογής του, ως και πάσας τας συναφείς περί την εκμετάλλευσιν των γραμμών τούτων λεπτομερείας, προς δε και η δυνατότης παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τους αρμοδίους Υπουργούς, δια την ρύθμισιν ειδικωτέρων θεμάτων.

5)      Την επί του αντικειμένου τούτου έκθεσιν της συσταθείσης επιτροπής δια της υπ' αριθ. Πρωτ. Εμπιστ. 740/ΓΑ/1615/14.10.59 αποφάσεως του κ. Υπουργού του Συντονισμού.

6)      Την σχετικήν εισήγησιν του κ. Υφυπουργού Συγκοινωνιών.

7)      Την ανάγκην δημιουργίας προτύπου επιχειρήσεως αστικών συγκοινωνιών, διοικουμένης αρτίως και εξασφαλιζούσης τονμ έλεγχον του κόσοτυς μεταφοράς και την σύγκρισιν προς την εκμετάλλευσιν των μεμονωμένων λεωφορείων.

8)      Την ανάγκην, όπως το μεγαλύτερον μέρος των εκ της εκμεταλλεύσεως ταύτης κερδών περιέρχεται εις το ΕΤΜΟΑ προς οικονομικήν επιδότησιν του έργου του, ήτοι της κατασκευής μονίμων ή ημιμονίμων οδοστρωμάτων εις τας δημοσίας οδούς Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων και την διαρρύθμισιν, τροποποίησιν και μεταβολήν της χαράξεως οδών και λεωφόρων εν τη αυτή περιοχή, ως και κατασκευήν έργων εξωραισμού ταύτης.

9)      Την δυνατότητα συμμετοχής εις την εκμετάλλευσιν των αστικών συγκοινωνιών και των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής της Πρωτευούσης, ώστε τα εκ ταύτης αναλογούντα οικονομικά ωφελήματα να χρησιμοποιώνται προς εκτέλεσιν δημοτικών έργων.

10)  Το σκόπιμον της χρησιμοποιήσεως εις την επιχείρησιν των αστικών συγκοινωνιών και του παράγοντος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δια της συμμετοχής εις ταύτην ιδιωτικών κεφαλαίων και ιδιωτών μετόχων.

11)  Ότι το προνόμιον της παραχωρήσεως προς την Η.Ε.Μ. και τους Ε.Η.Σ. λήγει την 31.12.1985 και ως εκ τούτου δέον να μη δημιουργηθώσι πέραν της ημερομηνίας ταύτης έτεραι συμβατικαί δεσμεύσεις προς οιονδήποτε τρίτον, ώστε από της 1.1.1986 να υπάρξη ελευθερία δια την αντιμετώπισιν του προβλήματος των αστικών συγκοινωνιών εν τη περιοχή της Πρωτευούσης ως οργανικού συνόλου, αποφασίζει:

 

1)    Την μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985 ανάθεσιν της εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων των γραμμών Αθηνών- Πειραιώς, εξ ων αποσύρεται η Η.Ε.Μ., εις ανώνυμον εταιρείαν μετοχικού κεφαλαίου 25.000.000 δραχμών, ιδρυομένην τη συμμετοχή κατά 49% του μετοχικού κεφαλαίου του Κράτους και κατά 51% του Ε.Τ.Μ.Ο.Α.

Το μετοχικόν κεφάλαιον καταβληθήσεται κατά το ήμισυ μεν άμα τη συστάσει της εταιρείας, κατά δε το έτερον ήμισυ μετά εν έτος από ταύτης.

2)    Την ανάθεσιν της πληρώσεως των υφισταμένων και εν τω μέλλοντι δημιουγηθησομενων κενών εις συγκοινωνιακά μέσα εν τη περιοχή της Πρωτευούσης εις την αυτήν ως άνω ανώνυμον εταιρείαν.

3)    Αναθέτει εις τους Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, όπως πρέλθωσιν εις τας απαιτούμενας ενεργείας διά την κατάρτισιν του καταστατικού της εταιρείας και την σύστασιν ταύτης. Το συμβόλαιον συστάσεως της εταιρείας απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, ως και παντός εν γένει φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ τρίτου, τα δε συμβολαιογραφικά δικαιώματα ορίζονται παγίως εις δραχμάς 5.000.

4)    Εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Συντονισμού και Οικονομικών διά την υπό του Δημοσίου καταβολήν ποσού 12.250.000 δραχμών διά την συμμετοχήν τούτου εις το κεφάλαιον της ανωτέρω εταιρείας.

5)    Επιτρέπει εις το Ε.Τ.Μ.Ο.Α., όπως συμμετάσχη εις την ίδρυσιν της ανωτέρω εταιρείας διά ποσού 12.750.000 δραχμών, είτε δι' ιδίων κεφαλαίων, είτε διά δανεισμού τοιούτων παρά του Ο.Ε.Α.Σ. ή του Ο.Χ.Ο.Α. ή άλλου τραπεζικού οργανισμού.

6)    Επιτρέπει την διάθεσιν μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, ευρισκομένων εις χείρας του Δημοσίου, προς Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιώτας διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

7)    Επιτρέπει την διάθεσιν των εις χείρας του Ε.Τ.Μ.Ο.Α. μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., εγκρινομένης υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

8)    Το διανεμητέον μέρισμα εκάστης χρήσεως δεν δύναται να υπερβαίνη τα 10% της ονομαστικής αξίας της μετοχής, των υπολοίπων κερδών περιεχομένων εις ίδιον λογαριασμόν του Δημοσίου και δυναμένων να διατεθώσιν υπέρ του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., εν όλω ή εν μέρει, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

9)    Την πλήρωσιν των εν ταις παρ. 1 και 2 αναγκών διά θερμικών λεωφορείων του εγκεκριμένου τύπου, εντασσομένων εις τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ.

10) Η εταιρεία θα μετέχη εις μεν τας γενικάς συνελεύσεις εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ. (πλην της τοιαύτης προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου, αφ' ης θα απέχη) διά ψήφων ίσων προς τον αριθμόν των εν αυτώ εντεταγμένων λεωφορείων της, εις δε το Διοικητικόν Συμβούλιον διά μελών, οριζομένων υπ' αυτής, των οποίων ο αριθμός προς τον αριθμόν του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχη την αυτήν σχέσιν, ην ο αριθμός των εν τω ΚΤΕΛ εντεταγμένων λεωφορείων της προς τον αριθμόν του συνόλου των λεωφορείων αυτού, παραλειπομένου του εκ της σχέσεως ταύτης κλάσματος, εφ' όσον τούτο είναι μικρότερον της ημισείας μονάδος, άλλως λαμβανομένου ως ακεραίας μονάδος.

11) Εξουσιοδοτεί τον Υφυπουργόν Συγκοινωνιών, όπως δι' αποφάσεως αυτού καθορίζη πάσαν αναγκαίαν λεπτομέρειαν διά την εφαρμογήν της παρούσης.

Εκδόσαν προς τούτο την παρούσαν υπ' αριθ. 165 Πράξιν του.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

ΙΙΙ. Πράξις 42 της 31ης Μαρτίου 1960.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβόν υπ' όψιν την υπ' αριθ. 3399 της 11ης Μαρτίου 1960 εισήγησιν του κ. Υφυπουργού Συγκοινωνιών και συμπληρούν την υπ' αριθ. 163/1959 πράξιν αυτού, αποφασίζει:

Εξουσιοδοτεί τον Υφυπουργό Συγκοινωνιών, όπως μέχρι της θέσεως εις κυκλοφορίαν υπό της Ανωνύμου Εταιρείας "Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών Α.Ε. (Α.Σ.Π.Α.)" του απαιτουμένου αριθμού λεωφορείων, διά την εκτέλεσιν του ανατεθέντος αυτή συγκοινωνιακού έργου:

α) Εφ' όσον κρίνη ότι επιβάλλεται η άμεσος αντιμετώπισις συγκοινωνιακών αναγκών της αρμοδιότητος της άνω Εταιρείας, αποσπά προς τούτο προσωρινώς λεωφορεία εκ των υφισταμένων Κ.Τ.Ε.Λ. ή τοποθετή τοιαύτα μισθούμενα υπό της Α.Σ.Π.Α.

β) Εφ' όσον κρίνη την διά τροχιοδρόμων εξυπηρέτησιν ως οικονομικώς ασύμφορον διά το Ε.Τ.Μ.Ο.Α., προβή εις την καταγγελίαν της μετά της Η.Ε.Μ. συμβάσεως μισθώσεως των τροχιοδρομικών οχηάτων και των υπολοίπων εγκαταστάσεων και καλύπτη τας αντιστοίχους συγκοινωνιακάς ανάγκας κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω α, ορίζων και το σχετικόν κόμιστρον δι' εκάστην περίπτωσιν και

γ) εφ' όσον κρίνη σκόπιμον, αναθέση την άσκησιν της προσωρινής διά τροχιοδρόμων συγκοινωνίας, ήτις σήμερον ενεργείται υπό του Ο.Ε.Α.Σ. διά λογαριασμόν του Ε.Τ.Μ.Ο.Α. εις την ΑΣΠΑ και διά λογαριασμόν ταύτης.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

IV . Πράξις υπ' αριθ. 527 της 2ας Μαΐου 1960.

 

Η ΕΞ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 947/58 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαβούσα υπ' όψιν:

α) Την υπ' αριθ. 947 από 27.5.1958 απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου "περί συστάσεως Επιτροπής υπουργών δια την υπ' αυτής άσκησιν απασών των περιωρισμένου υπηρεσιακού χαρακτήρος αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου" ως και την συμπληρώσασαν ταύτην υπ' αριθ. 951 από 7.6.1958 ομοίαν του,

β) την υπ' αριθ. 165/18.12.1959 πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου, δι' ης απεφασίσθη η ίδρυσις Ανωνύμου Εταιρείας Αστικών Συγκοινωνιών μετοχικού κεφαλαίου 25.000.000 δραχμών,

γ) ότι συμφώνως τη ανωτέρω πράξει εις το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας συμμετέχει το Δημόσιον κατά 49% και κατά 51% το ΕΤΜΟΑ.

δ) ότι το ήμισυ του Κεφαλαίου τούτου είναι καταβλητέον άμα τη συστάσει της Εταιρείας,

ε) το υπ' αριθ. 32554/8.2.60 καταστατικόν της Ανωνύμου Εταιρείας "Αστικαί Συγκοινωνίαι Αθηνών", μετοχικού κεφαλαίου 25.000.000 δραχ.,

στ) σχετικήν εισήγησιν των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και

ζ) τον Ν. 5127/1931, αποφασίζει:

Εγκρίνει την έκδοσιν προσωρινού χρηματικού εντάλματος δραχμών 6.125.000 επ' ονόματι του Διευθυντού Α' τάξεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών Γεωργίου Χαλκιά και επί του ταμείου Πληρωμών Αθηνών δια την πληρωμήν του ημίσεος της αξίας των εις το Δημόσιον ανηκουσών 24.500 μετοχών της Εταιρείας "Αστικαί Συγκοινωνίαι Αθηνών ΑΕ".

Το ανωτέρω ένταλμα θέλει τακτοποιηθή μετά την μερίμνη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων νομιμοποίησιν της υπ' όψει δαπάνης συμψηφιστικώς δια της εκδόσεως τακτικού χρηματικού εντάλματος, εις βάρος αναγραφησομένης πιστώσεως εις τον προυπολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου τούτου.

Προθεσμία αποδόσεως λογ/σμού οίζεται μέχρι 30 Ιουνίου 1960.

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

2.     Η διάθεσις προς τρίτους των εις χείρας του Δημοσίου και του ΕΤΜΟΑ μετοχών της ΑΣΠΑ περί ης αι παράγραφοι 6 και 7 της εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου κυρουμένης υπ' αριθ. 165/18.12.1959 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβή κατά ποσόν το 49% του συνόλου τούτων.

 

Άρθρον δεύτερον.

1.      Οι οδηγοί και οι εισπράκτορες των λεωφορείων της ΑΕ Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Αθηνών (ΑΣΠΑ), προσλαμβάνονται και μισθοδοτούνται παρ' αυτής αποτελούντες προσωπικόν ταύτης.

2.      Η άσκησις της πειθαρχικής εξουσίας, επί του προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας (οδηγών και εισπρακτόρων) της Εταιρείας ΑΣΠΑ δια παραβάσεις αναγομένας εις την περιουσίαν και τα συμφέροντα αυτής, ανατίθεται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της ΑΣΠΑ, κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ορισθησόμενα.

Αι δια των νομίμων οργάνων επιβαλλόμεναι ποιναί εις το προσωπικόν της ΑΣΠΑ εκτελούνται μερίμνη ταύτης.

3.      Δια του Οργανισμού της Εταιρείας ΑΣΠΑ κανονίζεται η οργάνωσις των εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών αυτής, εις τον απολύτως αναγκαίον και απαραίτητον αριθμόν, τον διασφαλίζοντα την ομαλήν λειτουργίαν της Εταιρείας κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας.

Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου έκτου του Ν. 3954/1959 κρινόμενοι ικανοί και κατάλληλοι προς πρόσληψιν υπό της ΑΣΠΑ προσλαμβάνονται παρ' αυτής κατά προτίμησιν προοδευτικώς και αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών.

4.      Αι διατάξεις περί καταβολής υπεραξίας εις το Δημόσιον Ταμείον του άρθρου 28 του Νόμου 2119/52 "περί των δια των λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" δεν έχουσιν εφαρμογήν επί των λεωφορείων της ΑΕ ΑΣΠΑ.

5.      Το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον δύνανται να χιρηγώσι προς την ανώνυμον εταιρείαν υπό την επωνυμίαν "Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών ΑΕ" δάνεια δι' αποκλειστικήν χρησιμοποίησιν προς αγορ΄ν οχημάτων, τροχαίου υλικού και ακινήτων αναγκαιούντων εις την εκμετάλλευσιν επί πρώτη υποθήκη των τυχόν ακινήτων αυτής και κατά τους υπό του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου (του Ταμείου ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) οριζομένους λοιπούς όρους.

6.      Επιτρέπεται, λόγω δημοσίας ωφελείας, η απαλλοτρίωσις ακινήτων υπέρ και αδαπάνη της Α.Ε. Α.Σ.Π.Α.

7.      Η κήρυξις της απαλλοτριώσεως γίνεται προτάσει του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, εφαρμόζονται δε περαιτέρω αι περί αναγακαστικών απαλλοτριώσεων εκάστοτε κείμεναι διατάξεις.

8.      Δια την αποσυμφόρησιν της περιοχής του Δήμου Αθηναίων από των εν αυτή σταθμευόντων αυτοκινήτων και την διευκόλυνσιν της κυκλοφορίας επιτρέπεται η αναγκαστική λόγω δημοσίας ωφελείας υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου ή τρίτων απαλλοτρίωσις ακινήτων δια την ανέγερσιν πολυωρόφων σταθμών αυτοκινήτων ή σταθμών επιβιβάσεως και αποβιβάσεως επιβατών λεωφορείων αστικών ή υπεραστικών εις θέσεις καθοριζομένας δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Τμήματος Οικισμού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Αι διατάξεις αύται δύνανται να επεκτείνονται και εις άλλους Δήμους ή Κοινότητας του Κράτους δια βασιλικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

 

 

Άρθρον τρίτον.

1.     Διά το προσωπικόν της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) το απολυθέν εις εκτέλεσιν των διατάξεων των διά του Νόμου 3954/59 κυρωθεισών Συμβάσεως και Συμφωνίας και προσληφθέν εις την, περί ης η υπ' αριθ. 163/14.12.1959 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, εκμετάλλευσιν τροχιοδρόμων ή εις την διά θερμικών λεωφορείων προσωρινήν υπηρεσίαν της Η.Ε.Μ. μεταξύ Σταθμού Λαρίσης - Καλλιθέας, η έξοδος εκ της ως άνω εκμεταλλεύσεως ή της ως άνω προσωρινής υπηρεσίας λογίζεται, προκειμένης της εφαρμογής της παραγράφου 4 του τετάρτου άρθρου του Νόμου 3954/1959, ως απόλυσις εκ της Η.Ε.Μ. κατ' εφαρμογήν του άρθρου 12 της διά του νόμου τούτου κυρωθείσης Συμβάσεως.

2.     Διά το Προσωπικόν της Η.Ε.Μ., το απολυθέν από 1ης Ιανουαρίου 1957 και εντεύθεν, εφ' όσον μεν προσελήφθη εις την ανωτέρω εκμετάλλευσιν τροχιοδρόμων εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 της υπ' αριθ. 163/14.12.1959 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν επαναπροσελήφθη παρά τη Η.Ε.Μ., εφαρμόζονται μόνον αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.     Το απολυθέν εκ της Ηλεκτρικής Εταιρίας Μεταφορών από 1ης Ιανουαρίου 1960 μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος προσωπικόν ως και οι υπηρετούντες εις αυτήν οδηγοί ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, γεννηθέντες δε μετά την 1ην Ιανουαρίου 1911, δύνανται υυπό τας λοιπάς προϋποθέσεις της κειμένης Νομοθεσίας, πλην της καταβολής παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, να αποκτήσουν επαγγελματικήν άδειαν ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων πάσης κλάσεως.

 

Άρθρον τέταρτον

1.     Εις το άρθρον 5 του Νόμου 2119/1952 προστίθεται παράγραφος υπ' αύξ. αριθ. 9 έχουσα ως ακολούθως:

"9. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών, δύναται, επί σκοπώ καλυτέρας οργανώσεως, διευκολύνσεως της κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεως του κοινού, να συγχωνεύονται τα εν τη περιοχή Αθηνών- Πειραιώς Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) εις εν ή πλείονα.

Δι' αποφάσεων του αυτού Υπουργού ρυθμίζεται παν ζήτημα, όπερ ήθελεν προκύψει εκ της τοιαύτης συγχωνεύσεως".

2.     Η παράγρ. 3 του άρθρου 11 του Νόμου 2119/52 "περί των διά λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" αντικαθίσταται διά της ακολούθου:

"3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά διετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του ΚΤΕΛ, επιτρεπομένης της επανεκλογής των αυτών προσώπων και διά τα επόμενα έτη".

3.     Η θητεία των κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εν ενεργεία μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΚΤΕΛ παρατείνεται και διά το επόμενον έτος.

 

Άρθρον πέμπτον

1.     Δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, η κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 της από 5.2.1959 μεταξύ Δημοσίου και Η.Ε.Μ. συμπληρωματικής συμφωνίας, της κυρωθείσης διά του Νόμου 3954/59, επιβολή προσαυξήσεων μέχρις είκοσι λεπτών (δραχ. 0.20), επί της τιμής των εισιτηρίων των εις τα ΚΤΕΛ εντεταγμένων λεωφορείων, δύναται να συνεχισθή επί ωρισμένον ή αόριστον χρόνον, είτε εφ' όλων των αστικών γραμμών της περιοχής της πρωτευούσης, είτε επί τινων εξ αυτών.

2.     Η επιβολή αντιστοίχου προσαυξήσεως δύναται να γίνη και επί των εισιτηρίων των οχημάτων της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών διά συμφωνίας μεταξύ ταύτης και του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου εν προκειμένω υπό των εν τη προηγουμένη παραγράφω Υπουργών, ήτις κυρούται τη προτάσει τούτων διά Β.Δ.

3.     Το προϊόν των τοιούτων προσαυξήσεων κατατίθται εις τον παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος Ειδικόν Λογαριασμόν υπέρ του Ε.Τ.Μ.Ο.Α. και επί τω σκοπώ επιδοτήσεως του Κρατικού Προγράμματο ανακατασκευής των οδικών αρτηριών της περιοχής Πρωτευούσης.

 

Άρθρον έκτον

1.     Καθιερούται φοιτητικόν εισιτήριον διά τους σπουδαστές των Ανωτάτων Σχολών αστικής περιοχής Αθηνών Πειραιώς, μειωμένον κατά 50% του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου εισιτηρίων επί των λεωφορειακών γραμμών της αστικής περιοχής Αθηνών - Πειραιώς, των εξυπηρετουμένων υπό των λεωφορείων των ΚΤΕΛ της ανωτέρω περιοχής.

2.     Το φοιτητικόν εισιτήριον ισχύει διά την σπουδαστικήν περίοδον από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ής Ιουνίου εκάστου έτους και διά εξήκοντα (60) απλάς διαδρομάς μηνιαίως δι' έκαστον σπουδαστήν, είναι απολύτως προσωπικόν η δε παραχώρησις τούτου εις τρίτον συνεπάγεται διά τον παραβάτην την αφαίρεσιν αυτού και την οριστικήν απώλειαν δικαιώματος επί φοιτητικού εισιτηρίου.

3.     Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται δι' αποφάεως του Υφυπουργού Συγκοινωνιών, ης η ισχύς δύναται ν' ανατρέξη υπό της 5ης Νοεμβρίου 1959.

4.     Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 5ης Νοεμβρίου 1959.

 

Άρθρον έβδομον

1)    Μετά το εδάφιον γγ της περιπτώσεως β "οχήματα δημοσίας χρήσεως", της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3839/58 "περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων ενίων διατάξεων της φορολογίας κ.λπ.", προστίθεται εδάφιον δδ έχον ούτω:

"δδ λεωφορεία β τάξεως (φορτοεπιβατικά) εις δραχμάς 50 ανά θέσιν και δραχ. 0.30 ανά χιλγ/μον ωφελίμου φορτίου.

2)    Επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως εκτελούντα προσωρινήν επί κομίστρω συγκοινωνίαν επί αγόνων γραμμών μη εξυπηρετούμενων υπό λεωφορείων των ΚΤΕΛ κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 24 Ν.Δ. 3334/55 υπόκεινται εις τα διά τα υπεραστικά λεωφορεία καθωρισμένα τέλη κυκλοφορίας αφ' ης εξεδόθη η άδεια εκτελέσεως τοιαύτης προσωρινής συγκοινωνίας και εφ' όσον χρόνον διαρκεί η προσωρινή παρ' αυτών εκτέλεσις συγκοινωνίας".

 

Άρθρον όγδοον

Μετά το πρώτον εδάφιον της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2119/52 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

"Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δύναται να παραταθή η κυκλοφορία των υπό αντικατάστασιν λεωφορείων πέραν της δωδεκαετίας και δη.

1)    Των μεν αστικών και υπεραστικών μέχρι δώδεκα μηνών, εφ' όσον προσάγεται συμβόλαιον ή προσύμφωνον αγοράς νέου λεωφορείου.

2)    Των δε υπεραστικών λεωφορείων μέχρι δύο ετών, εφ' όσον τα υπό τούτων διανυόμενα χιλιόμετρα δεν υπερβαίνουσι τας 2.500 κατά μέσον όρον μηνιαίωας κατά την τελευταίαν προ της λήξεως της δωδεκαετίας τριετίαν.

3)    Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις, η παράτασις χορηγείται εφ' όσον τα περί ων πρόκειται λεωφορεία επιθεωρούμενα υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών κρίνονται κατάλληλα προς κυκλοφορίαν διά τον χρόνον της ως άνω χορηγουμένης παρατάσεως".

 

Άρθρον ένατον

1.     Επιβατικά αυτοκίνητα Δημοσίας χρήσεως ως και αστικά και υπεραστικά λεωφορεία ενταχθέντα εις ΚΤΕΛ, τεθέντα άπαντα εν κυκλοφορία κατόπιν εγκριτικών Υπουργικών αποφάσεων εκδοθεισών άνευ τηρήσεως των ισχυουσών διατάξεων και κυκλοφορούντα δυνάμει προσωρινών αδειών προς εξυπηρέτησιν συγκοινωνιακών αναγκών, νομιμοποιούνται, εφ' όσον οι κατά την ισχύ του παρόντος κάτοιχοι τούτων είτε είναι οι λαβόντες την αρχικήν έγκρισιν είτε τρίτοι ειδκοί διάδοχοι τούτων, δυνάμει συμβολαίου ή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοραπωλησίας, καταβάλωσιν εις το Δημόσιον Ταμείον εισφοράν ίσην προς την τρέχουσαν υπεραξίαν των ως άνω κατηγοριών αυτοκινήτων, ως αύτη καθορίζεται υπό των κατά το άρθρον 16 του Ν. 2246/52 οικείων εκτιμητικών Επιτροπών.

Η εν λόγω εισφορά επί ποινή αποκλεισμού της περαιτέρω κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καταβάλλεται εις δώδεκα μηνιαίας δόσεις εξ ων η πρώτη εντός μηνός.

Το άρθρον 30 το υ Ν. 2110/52 καταργείται.

2.     Το κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3334/55 ως καθαρά πρόσοδος αναφερόμενον ποσόν των δρχ. εξήκοντα χιλιάδων ορίζεται εις 90.000 δρχ. από 1 Ιανουαρίου 1961.

 

Άρθρον δέκατον

Κατ' εξαίρεσιν της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2119)52 επιτρέπεται εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος η έκδοσις αδείας κυκλοφορίας επ' ονόματι του Συνεταιρισμού μισθωτών οδηγών αυτοκινήτων Κονοτινής "Η Αλληλεγγύη" εις τρία υπεραστικά λεωφορεία δια τα οποία εχορηγήθη εις αυτόν υπό της Νομαρχίας Ροδόπης προέγκρισις θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτών εις τας γραμμάς του 46 ου ΚΤΕΛ.

Η κυκλοφορία των λεωφορείων τούτων επ' ονόματι του Συνεταιρισμού θεωρείται νομίμως γενομένη, αφ' ης εκυκλοφόρησαν ταύτα, άτινα θα είναι συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου και κατ' ίσας μερίδας όλων των μελών εδάφιον έχον ούτω:

"Προκειμένου περί νήσου εχούσης πληθυσμόν κάτω τών 30.000 κατοίκων η κατά τα ανωτέρω αντικατάστασις ως και η κατά τας κειμένας διατάξεις πλήρωσις κενών θέσεων λεωφορείων, δύναται να εγκριθή δια μεταχειρισμένων λεωφορείων του εγκεκριμένου τύπου εκ των αποσυρομένων της κυκλοφορίας εξ άλλων γραμμών ,εφ' όσον ταύτα, άτινα θα είναι συδιοκτησία εξ αδιαιρέτου και κατ' ίσας μερίδας όλων των μελών του Συνεταιρισμού.

Εις το τέλος της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2119052 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω.

"Προκειμένου περί νήσου εχούσης πληθυσμόν κάτω των 30.000 κατοίκων ή κατά τω ανωτέρω αντικατάστασις ως και η κατά τας κειμένας διατάξεις πλήρωσις κενών θέσεων λεωφορείων, δύναται να εγκριθή δια μεταχειρισμένων λεωφορείων του εγκεκριμένου τύπου εκ των αποσυρομένων της κυκλοφορίας εξ άλλων γραμμών, εφ' όσον ταύτα δεν εξήντλησαν τον κατά τα ανωτέρω οριζόμενον χρόνον κυκλοφορίας αυτών.

Εν τοιάυτη περιπτώσει η κυκλοφορία του λεωφορείου εν τη νήσω εγκρίνεται δια τον υπολειπόμενον χρόνον".

Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Νόμου 2119)52 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Του δικαιώματος αντικαταστάσεως στερούνται επίσης και οι κατά ποσοστόν ανώτερον του 1)4 εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήται αντικαθιστώμενου λεωφορείου μη επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, εις την θέσιν των οποίων εν ανυπαρξία ετέρου δικαιούχου θέσεως εις κυκλοφορίαν κατ' ίσον ποσοστόν εξ αδιαιρετου λεωφορείου, υποθίστανται έτεροι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί κατά τας διατάξεις και διατυπώσεις του άρθρου 7".

 

Άρθρον ενδέκατον

Αι διατάξεις του άρθρου 19 του Αναγκαστικού Νόμου υπ' αριθ. 646)1937 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της "περί αυτοκινήτων Νομοθεσίας" εφαρμόζονται και εις περιπτώσεις καθ' άς τα εν αυταίς αναφερόμενα αυτοκίνητα κινούνται εις τας εκτός πόλεων και χωρίων περιοχάς.

 

Άρθρον δωδέκατον

Το υπό του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3397)1955 προβλεπόμενον όριον πιστώσεως, προς αντιμετώπισιν εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών εις τα μεγάλα Κέντρα ως και κατά την περίοδον των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως, όπερ προσδιορίζει ητιολογημένως τον αριθμόν του απαιτουμένου κατά περίπτωσιν προσωπικιού και την χρονικής διάρκειαν χρησιμοποιήσεως τούτου.

 

Άρθρον δέκατον τρίτον

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δικτύων των Κρατικών Σιδηροδρόμων δύνανται να εγκρίνωσι την παροχήν διευκολύνσεων εις τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών Οργανώσεων του προσωπικού αυτών,

 

Άρθρον δέκατον τέταρτον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1961

 

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι ΨΑΡΡΕΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1961

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ