EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 9 Οκτωβρίου 1960

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

167

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4119

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών τας Υπηρεσίας Ταχυδρομείων, Ταχ. Ταμιευτηρίου και Τηλεπικοινωνιών.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Eχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 22 Σεπτεμβρίου 1960 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Ταχυδρομική Υπηρεσία.

Άρθρον 1.

1.      Από της πρώτης του μεθεπομένου της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. μηνός καταργούνται αυτοδικαίως άπασαι αι ήδη υφιστάμεναι ταχυδρομικαί ατέλειαι και εκπτώσεις ταχυδρομικών τελών.

2.      Της κατά την παρηγουμένην παράγραφον κατραργήσεως εξαιρούνται: α) αι ταχυδρομικαί ατέλειαι εσωτερικού των εις τας τάξεις του τακτικού Στρατού, Βασ. Ναυτικού και Βασ. Αεροπορίας υπηρετούντων οπλιτών συμπεριλαμβανομένης και της προς αυτούς αποστελλομένης αλληλογραφίας, και

β) αι διατηθησόμεναι εν ισχύι, εν όλω ή εν μέρει, διά Βασ. Διατάγματος εκδιδομένου εφ' άπαξ της προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως.

3.      Από της πρώτης του μεθεπομένου της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος μηνός καταργούνται άπασαι αι διατάξεις, αι προβλέπουσαι έκδοσιν ειδικών γραμματοσήμων ή επιβολήν ειδικού τέλους επί της αλληλογραφίας υπέρ Νομικών Προσώπων, Ταμείων, Οργανισμών ή οιουδήποτε τρίτου.

 

Άρθρον 2.

Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών - Δημοσίων Έργων δύναται να καθορισθώσιν: 1) τα της οργανώσεως και λειτουργίας της Φιλοτελικής Υπηρεσίας άνευ αυξήσεως αριθμητικής ή βαθμολογικής της οργανικής συνθέσεως του προσωπικού της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, 2) ο τρόπος διαχειρίσεως και αι μέθοδοι διαθέσεως των διά φιλοτελικών κατανάλωσιν γραμματοσήμων επιτρεπομένης και της αναθέσεως απ' ευθείας της πωλήσεως των γραμμοτοσήμων τούτων εν των εξωτερικώ μέσω ειδικών οίκων ή πρακτορίεων, 3) η προμήθεια διά την εκτύπωσιν γραμματοσήμων υλικών ως και η ανάθεσις της εκτυπώσεως τούτων και των συναφών εντύπων, φακέλλων κλπ. κατά παρέκκλισιν των περί προμηθειών του Δημοσίου κειμένων διατάξεων με΄τα προηγουμένην ητιολογημένην γνωμοδότησιν των Συμβουλίων Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως και Ταχυδρομικών Ενσήμων.

 

Άρθρον 3.

Δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Συγκοινωνιών - Δημ. Έργων δύνται ν' αντίθηται εις την Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν η είσπραξις συνδρομών ως και πάσης φύσεως αξιών και τίτλων.

 

Άρθρον 4.

Κυρούται η δι' επιστολών ανταλλαγεισών μεταξύ της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας από 28.4.1948 και της Αμερικανικής τοιαύτης από 29.7.1948 συμφωνηθείσα τροποποίησις του άρθρου 5 της διά του από 13.12.1923 Νομ. Διατάγματος κυρωθείσης συμβάσεως μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, περί ανταλλαγής ταχυδρομικών επιταγών, του άρθρου τούτου αντικαθισταμένου, αφ' ης, διά της συμφωνίας ταύτης, ίσχυσεν, ως έπεται:

"Άρθρον 5.

Εκάστη των συμβαλλομένων Υπηρεσιών θα έχη το δικαίωμα να καθορίζη εκάστοτε το ποσοστόν της προμηθείας το εισπρακτέον διά τας υπ' αυτ΄ςη εκδιδομένας επιταγάς επί τω όρω ότι το εις εκτέλεσιν της παρούσης συμφωνίας καθοριζόμενον ποσοστόν θα ανακοινούται εις την ετέραν Υπηρεσίαν. Το δικαίωμα προμήθειας θα ανήκει εις την υπηρεσίαν καταγωγής. Εν τούτοις η Υπηρεσία των ΗΠΑ θα εκχωρή εις την Υπηρεσίαν της Ελλάδος δικαίωμα ??? επί του ποσού των εκδιδομένων εις ΗΠΑ και εξαργυρουμένων εν Ελλάδι επιταγών και η Ελληνική Υπηρεσία θα εκχωρή το αυτό δικαίωμα εις την Αμερικανικήν Υπηρεσίαν διά τας εκδιδομένας εν Ελλάδι και εξαργυρουμένας εις ΗΠΑ επιταγάς επιταγάς".

 

Άρθρον 5.

1.      Διά την έλξιν των σιδηροδρομικών οχημάτων, των χρησιμοποιουμένων ολικώς ή μερικώς προς διεξαγωγήν της Υπηρεσίας των Κινητών Ταχυδρομείων, ως και διά την μεταφοράν κλειστών Ταχυδρομικών αποστολών συνοδεία Ταχυδρομικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ξένης ιδιοκτησίας, καταβάλλεται ετησίως εις τα οικεία σιδηροδρομικά δίκτυα από της ισχύος του Ν.Δ. 2423/1953 και εφεξής, αποζημίωσις υπολογιζομένη εις ποσοστόν 5% επί του εκ πωλήσεως γραμματοσήμου εσόδου του αντιστοίχου έτους, πλην του προερχομένου εκ προσθέτων αεροπορικών τελών.

Η κατανομή του ποσού αποζημιώσεως μεταξύ των οικείων δικτύων ορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιακών και Δημοσίων Έργων.

2.      Εάν κατά τι των από της ισχύος του παρόντος και επέκεινα ετών το εκ πωλήσεως γραμματοσήμων έσοδον ήθελε παρουσιάσει εν σχέσει προς το του έτους 1958 αύξησιν πέραν του 25% ή μείωσιν πέραν του 10% ως και εις την περίπτωσιν καθ' ην οι πραγματοποιηθέντες υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά το έτος χιλιομετρικοί άξονες ήθελον αυξηθή ή μειωθή εν σχέσει προς τους άξονας του έτους 1958 πέραν του 10%, η καταβλητέα εις τα οικεία δίκτυα αποζημίωσις διά το έτος τούτο ορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας η καταβλητέα αποζημίωσις υπολογίζεται ασχέτως του ύψους του εκ γραμματοσήμου εσόδου με τιμήν μονάδος κατά διανυθέντα χιλιομετρικόν άξονα, ίσην προς την αντιστοιχούσαν διά το έτος 1958 βάσει της καταβληθείσης αποζημιώσεως και του συνολικού αριθμού διανυθέντων κατυά το έτος τούτο χιλιομετρικών αξόνων. Η ούτω καθοριζομένη τιμή μονάδος εάν ήθελον αυξηθή ή μειωθή τα γενικά τιμολόγια μεταφοράς εμπορευμάτων των Σιδηροδρομικών Δικτύων προσαυξάνεται ή μειούται κατά το ποσοστόν της τοιαύτης αυξήσεως ή μειώσεως.

3.      Αι λοιπαί μεταφοραί της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τιμολογούνται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 2423/1953.

 

Άρθρον 6.

Εις το άρθρον 2 του Νόμου 560/1948 "περί μεταφοράς του Ταχυδρομείου διά των πλοίων" προστίθεται παράγραφος 2 έχουσα ούτω:

"Δι' αποφάσεως του Υπουργοού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δύναται να εξαιρούνται, δι' αόριστον ή περιωρισμένον χρονικόν διάστημα, της εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεως προσαγωγής της εγγράφου βεβαιώσεως πλοία ή πλοιάρια πάσης κατηγορίας ή ωρισμένων κατηγοριών, εκτελούντα πλόας μεταξύ λιμένων εσωτερικού, εξυπηρετουμένων επαρκώς, όσον αφορά την διαβίβασιν του Ταχυδρομείου δι' ετέρων μεταφορικών μέσων".

 

Άρθρον 7.

Ανεξαρτήτως των εκ του Δημοσίου Προϋπολογισμού διατιθεμένων ποσών διά την στέγασιν και εξοπλισμόν διά των αναγκαίων τεχνικών μέσων και επίπλων των κυριωτέρων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Κράτους, των εχουσών ανάγκην εγκαταστάσεως εις ανεγειρόμενα νέα κτίρια ή εις υπάρχοντα τοιαύτα, καταλλήλως επισκευαζόμενα, το Δημόσιον, διά τον σκοπόν τούτον δύναται να συνάπτη, μετ' έγκρισιν της Νομισματικής Επιτροπής και δάνεια μετά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου επί επιτοκίω ουχί μείζονι του 1% του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου καταθέσεων, εξοφλητέα τοκοχρεωλυτικώς εντός είκοσι πέντε ετών δι' εξαμηνιαίων δόσεων.

 

Άρθρον 8.

1.      Τα εκ των κατά το προηγούμενον άρθρον συναπτομένων δανείων ποσά διατίθενται αποκλειστικώς προς ικανοποίησιν των ως κάτωθι αναγκών της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά σειράν προτεραιότητος οριζομένην προηγουμένως κατ' έτος δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως.

α) Την ανέγερσιν ή αγοράν καταλλήλων οικημάτων προς στέγασιν των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και την καταβολήν της αξίας των κατά τις διατάξεις του επομένου άρθρου απαλλοτριουμένων ακινήτων.

Β) Την κατασκευήν ειδικών Ταχυδρομικών Περιπτέρων εις μεγάλας πόλεις και εις θέσεις καθοριζομένας εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών - Δημοσίων Έργων ?? της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

Γ) Τον αναγκαίον τεχνικόν εξοπλισμόν των μεγάλων ιδία Ταχυδρομείων.

Δ) Την συντήρησιν και επισκευήν των Ταχυδρομικών Καταστημάτων περιλαμβανομένων και των επί ενοικίω τοιούτων εν ω μέτρω επιτρέπεται τούτο εκ της ισχυούσης εκάστοτε νομοθεσίας.

 

Άρθρον 9.

1.      Διά την κατά τας διατάξεις του παρόντος εξ υπαρχής ανέγερσιν ή ριζικήν διαρρύθμισιν των Ταχυδρομικών Καταστημάτων χρησιμοποιούνται ακίνητα διατιθέμενα υπό του Δημοσίου είτε υπό των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλα οιαδήποτε ακίνητα απαλλοτριούμενα αναγκαστικώς λόγω δημοσίας ωφελείας κατά τας ισχυούσας εκάστοτε σχετικάς περί απαλλοτριώσεων διατάξεις.

2.      Διά την εκπόνησιν σχεδίων των υπό ανέγερσιν Ταχυδρομικών Καταστημάτων μεμονωμένων ή κατά κατηγορίας, ως και σχεδίων διαρρυθμίσεως των υπαρχόντων, προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ή δύναται να ανατίθηται αύτη απ' ευθείας και άνευ διαγωνισμού εις ιδιώτας αρχιτέκτονας ή μηχανικούς δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών - Δημοσίων Έργων μετά γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας Οικισμού.

3.      Η σύνταξις της μελέτης ως και η επίβλεψις της κατασκευής των Ταχυδρομικών Καταστημάτων γίνεται μερίμνη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών - Δημοσίων Έργων και, εν αδυναμία τούτων, υπό ιδιωτών μηχανικών, κατά τας περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεις.

Εις το αρμόδιον διά την έγκρισιν των Σχεδίων Συμβούλιον δύναται να παρίσταται και αντιπρόσωπος της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, οριζόμενος μετ' αναπληρωτού αυτού δι' αποφάσεως του Υποργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ή εν αδυναμία τούτων, υπο ιδιωτών Μηχανικών.

4.      Τα Ταχυδρομικά Καταστήματα εις θαλασσίους ή αεροπορικούς λιμένας και σιδηροδρομικούς σταθμούς δύνανται να ανεγείρωνται κατά την διαδικασίαν, η οποία τηρείται διά την ανέγερσιν των ιδίων οικημάτων των Υπηρεσιών τούτων.

5.      Επί αναλόγω συμμετοχή εις τας δαπάνας και κατόπιν ειδικής εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων και Ο.Τ.Ε. δύναται να γίνη κατασκευή ειδικών κτιρίων προς συστέγασιν εν αυτοίς των Υπηρεσιών των.

 

Άρθρον 10.

1.      Εκ του τακτικού προσωπικού της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να φέρωσι στολήν κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των οι διανομείς πάσης κατηγορίας.

Ούτοι δικαιούνται ανά διετίαν μιας χειμερινής και μιας θερινής στολής, το χιτώνιον της οποίας δύναται ν' αντικαθίστανται διά δύο υποκαμίσων. Επί πλέον δικαιούνται ανά τριετίαν ενός επανωφορίου (Μπέρτας) εξ αδιαβρόχου υφάσματος μετά καλύπτρας και ανά πενταετίαν μιας βραχείας χλαίνης εξ εριούχου υφάσματος.

Οι αγροτικοί διανομείς δικαιούονται επί πλέον ενός ζεύγους αρβυλών κατ' έτος.

2.      Οι Αρχιταξινόμοι και Ταξινόμοι, αι Ενσηματοπωλήτριαι, οι τεχνίται ως και οι φορτωταί υποχρεούνται να φέρωσι κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των ειδικάς ενδυμασίας εργασίας (μπλούζαν, ποδιάν, φόρμαν).

3.      Τα ¾ της αξίας του υφάσματος των στολών του υφάσματος των υπόλοιπων ενδυμασιών ως και των αρβυλών καταβάλλονται υπό του Δημοσιου. Το υπολοιπον τέταρτον της αξίας των ως άνω ως και τα έξοδα ραφής των στολών των ενδυμασιών βαρύνουσι τους δικαιούχους , προκειμένου δε περι οδηγών και τεχνιτών αυτοκινήτων, επιθυμούντων να φέρουσιν στολήν, η αξία του υφάσματος αυτής ως και τα έξοδα ραφής καταβάλλονται υπό των ιδίων εις ολόκληρον.

4. Ο τύπος των στολών και λοιπών υπηρεσιακών ενδυμασιών , ο τρόπος κατασκευής τούτων και προμηθείας του υφάσματος ως και πάσα άλλη συναφής λεπτομέρειαν κανονίζονται δι'αποφάσεως του υπό των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων Υπουργού.

 

 

Άρθρον 11.

1.      Ουδείς εισάγεται εις την Ταχυδρομικήν Σχολήν προ της συμπληρώσεως του 21ου και μετά την συμπλήρωσιν του 30ού έτους της ηλικίας του, αποκλειομένης άμα της συμμετοχής εις τας εισιτηρίους εξετάσεις των μη εκπληρωσάντων τα στρατιωτικάς αυτών υποχρεώσεις ή μη νομίμως τούτων απαλλαγέντων.

Ο διά την 8 Σεπτεμβρίου 1960 προκηρυχθείς διαγωνισμός εισαγωγής σπουδαστών εις την Ταχ. Σχολήν διενεργηθήσεται εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. και εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, εις τον διαγωνισμόν δε τούτον δικαιούνται όπως συμμετάσχωσι πλέον των εκ των υποβαλλόντων εμπροθέσμως σχετικάς αιτήσεις δικαιουμένων συμμετοχής κατά τας διατάξεις του παρόντος και υποψήφιοι αποκτήσαντες το πρώτον κατά τας διατάξεις του αυτού τοιούτον δικαίωμα.

Φοιτηταί Ταχυδρομικών Σχολών επιστρατευθέντες κατά τον συμμοριτοπόλεμον και μη δυνηθέντες να περατώσουν τας σπουδάς των ουδέ να συνεχίσωσιν αυτάς μετά την εκ του Στρατού απόλυσίν των, λόγω μη λειτουργίας τότε των Ταχυδρομικών Σχολών, διορισθέντες εις την ταχυδρομικήν υπηρεσίανως υπάλληλοι της Β' Κατηγορίας ως τραυματίαι και πολεμισταί προστατευόμενοι υπό του Νόμου 751, μεταταγέντες δε εν συνεχεία και δυνάμει του Ν.Δ. 3605 άρθρου 2 παρ. 3 εις την Α Κατηγορίαν λογίζονται ως υπάλληλοι της Α Κατηγορίας αναδρομικώς αφ' ης διωρίσθησαν και αποκαθίστανται βαθμολογικώς συμφώνως προς τας περί εξελίξεως προσωπικού Α Κατηγορίας κειμένας διατάξεις, άνευ δικαιώματος αναδρομικής απολήψεως διαφοράς αποδοχών.

2.      Αι παρά τη Ταχυδρομική Υπηρεσία θέσεις Γραφέων (Δακτυλογράφων) και ενσημοπωλητριών πληρούνται αποκλειστικώς διά γυναικών, αι δε τοιαύται του λοιπού προσωπικού αποκλειστικώς δι' ανδρών. Η παρούσα διάταξις δεν έχει εφαρμογήν διά τας εισαχθείσας ήδη εις την Ταχυδρομικήν Σχολήν.

3.      Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησις ελευθέρων εργατών διά τας τακτικάς μεταφοράς της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Κατ' εξαίρεσιν, δύνανται να χρησιμοποιούνται ελεύθεροι εργάται μόνον διά τας εν Πειραιεί φορτοεκφορτώσεις ταχυδρομικών δεμάτων εξωτερικού, τιθεμένοι ως ανωτάτου ορίου δαπάνης κατ' έτος του ποσού του αντιρπροσωπεύοντος ετήσια ημερομίσθια εξ (6) ανειδικεύτων εργατών.

4.      Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Νόμου 2045/1952 αντικαθίσταται ως έπεται:

"2. Διά την αντιμετώπισιν της ηυξημένης Ταχυδρομικής κινήσεως κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Πάσχα επιτρέπεται καθ' υπερωρίαν εργασία των Ταχυδρομικών υπαλλήλων.

Η εργασία αύτη δέον να προσφέρηται αποκελιστικώς και μόνον εις τας Υπηρεσίας Εκμεταλλεύσεως και συναλλαγής μετά του κοινού, ο δε αριθμός των ούτω καθ' υπερωρίαν εργαζομένων υπαλλήλων καθορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 12.

1.      Εις την οργανικήν σύνθεσιν του προσωπικού της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προστίθενται 5 θέσεις Περιφερειακών Ταχυδρομικών Διευθυντών Α τάξεως επί βαθμώ 2ω, 10 θέσεις Περιφερειακών Ταχ. Διευθυντών Β τάξεως επί βαθμώ 3ω, 40 θέσεις Βοηθών - Ταχυδρομικών Εποπτών, 30 θέσεις αστικών Διανομέων, 10 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων και 4 θέσεις Τεχνιτών.

Παρά τη Γενική Δ/νσει Ταχυδρομείων συνιστάται μία θέσις αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού επί 1ω βαθμώ, καταργουμένης της υπό του προαχθησομένου εις τον βαθμόν τούτον κατεχομένης θ΄θεσεως Υπουργικού Διευθυντού α τάξεως επί βαθμώ 2ω.

2.      Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού δύντανται να συσταθώσιν εφ' άπαξ ή τμηματικώς μέχρις 25 Ταχυδρομικά Γραφεία Γ τάξεως εις κωμοπόλεις ή χωρία ένθα υφίσταται κατά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως υπηρεσιακή ανάγκη. Διά των αυτών διαταγμάτων θα συνιστάται αντιστοίχως δι' έκαστον Γραφείον ανά μία θέσις διανομέως Ταχ. Γραφείου.

3.      Ωσαύτως προστίθενται εις την οργανικήν σύνθεσιν του προσωπικού Β κατηγορίας της Περιφερειακής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 40 θέσεις Αρχιταξινόμων επί 5ω βαθμώ, καταργουμένων ισαρίθμων θέσεων Ταξινόμων, 14 θέσεις Γραφέων και 30 θέσεις Ενσημοπωλητριών, έτι δε μία θέσις σχεδιατού επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω ή 7ω Β κατηγορίας, πληρουμένη κατά την πρώτην εφαρμογήν δι' αναδιορισμού επί τω αυτώ βαθμώ σχεδιαστού απολυθέντος συνεπεία καταργήσεως της παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών θέσεως, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 2500/1953. Εκ των μετά την προσθήκην ταύτην υφισταμένων 60 θέσεων Γραφέων Περιφερειακής Ταχυδρομιικής Υπηρεσίας και 178 θέσεων Ενσημοπωλητριών, αι 30 θέσεις Γραφέων Περιφερειακής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και αι 78 θέσεις Ενσημοπωλητριών κατανέμονται υποχρεωτικώς προ της πληρώσεως των υπαρχουσών κενών θέσεων δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών - Δημ. Έργων εκδιδομένης το βραδύτερον εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος, μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως, εις Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας των επαρχιών.

4.      Διά τους σχεδιαστάς ορίζεται ως τυπικόν προσόν προς διορισμόν πτυχίνο του προσηρτημένου εις το Πολυτεχνείον Σχολείου σχεδιαστών ή αντιστοίχου, διά δε τας Ενσημοπωλητρίας απολυτήριον Γυμνασίου και γνώσεις της Γαλλικής ή Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσης.

5.      Διά τους διανομείς απάντων των κλάδων (αστικούς, αγροτικούς, ταχυδρομικών γραφείων) απαιτείται ως τυπικόν προσόν προς διορισμόν απολυτήριον της κατά το άρθρον 30 του Ν.Δ. 3971/1959 "περί Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως κλπ." πρώτης βαθμίδος Γυμνασίου ή ενδεικτικόν προαγωγής εκ της Γ τάξεως εξαταξίού Γυμνασίου ή ισοτίμου άλλης Σχολής, επί πλέον δ' ειδική εμπειρία αποκτωμένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. ??? /1955, ως αύται τροποποιούνται διά του παρόντος.

Η μεταξύ των υποψηφίων προς άσκησιν επιλογή γίνεται κατόπιν διαγωνισμού διενεργουμένου κατ' ανάλογον εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του Υπαλ. Κώδικος, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής εξ ανωτέρων Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά προτίμησιν Ταχ/κών, συνιστωμένης κατά περίπτωσιν εις την έδραν εκάστου Νομού δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού.

6.      Εις τον εν εκάστω Νομώ διενεργούμενον διαγωνισμόν διά τηνκατά την προηγουμένην παράγραφον επιλογήν υποψηφίων προς άσκησιν και διά την πλήρωσιν κενών θέσεων ενσημοπωλητριών γίνονται δεκτοί εκ των κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα μόνον οι κατοικούντες ή διαμένοντες μονίμως υπέρ την διετίαν εν τη περιφερεία του Νομού πλην, προκειμένου περί θέσεων διά γραφεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ως και της πόλεως Θεσσαλονίκης. Κατ' εξαίρεσιν όπου υφίστανται επαρχεία διά την πλήρωσιν των ως άνω θέσεων γίνονται δεκτοί υπό τας αυτάς προϋποθέσεις οι κατοικούντες ή διαμένοντες μονίμως εν τη περιφερεία του Επαρχείου υπέρ διετίαν.

7.      Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν επί εν έτος από της καταρτίσεώς των, η δε πλήρωσις των παρά γραφείοις εκάστου Νομού κενών θέσεων ενσημοπωλητριών και η πρόσληψις ασκουμένων διανομέων παντός κλάδου εις τα αυτά Γραφεία διαρκούσης της ισχύος του πίνακος ενεργείται εξ αυτού κατά την σειράν επιτυχίας.

Ο χρόνος της ασκήσεως των διανομέων περιλαμβάνεται εις τον κατά το άρθρον 60 του Υπαλληλικού Κώδικος χρόνον, δοκιμαστικής Υπηρεσίας.

Οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος κυρωθέντες συμφώνως προς τας προϊσχυούσας διατάξεις πίνακες επιλογής υποψηφίων προς άσκησιν διανομέων ισχύουν μόνον διά τας θέσεις εις ας εγένετο βάσει τούτων εγκατάστασις ασκουμένων.

Εφεξής οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Ν.Δ. 3397/1955 προσλαμβανόμενοι αναπληρωταί ή προσωρινοι αναπληρωταί διανομέων λαμβάνονται εκ του εν ισχύι πίνακος επιτυχίας και κατά την οικείαν αυτού σειράν.

8.      Οι διανομείς παντός κλάδου ως και οι γραφείς και Ενσημοπωλήτριαι προ της παρελαύσεως πενταετίας από του διορισμού των δεν δύνανται να μεταταχθώσιν ούτε οπωσδήποτε να μετατεθώσιν εκ του Γραφείου, παρ' ω διοωρίσθησαν, εις γραφεία ετέρου Νομού.

9.      Αγροτικοί διανομείς, έχοντες τουλάχιστον πενταετή υπηρεσίαν δύνανται να μετατάσσωνται εις κενάς θέσεις αστικών διανομέων τη αιτήσει των και μετ' ητιολογημένην απόφασιν του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

10.  Οι εκ των υπηρετούντων αναπληρωτών διανομέων κατέχοντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κενάς οργανικάς θέσεις της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή προϋπηρετήσαντες ως αναπληρωταί διανομέων πλέον του έτους, δύνανται να διορισθώσιν εις τας ας κατέχουν ή αντιστοίχους των ων κατείχον θέσεις εφ' όσον κέκτηνται τα υπό των άρθρων 14, 17, 18, 19 και 20 του Υπαλληλικού Κώδικος οριζόμενα προσόντα, η δε υπηρεσία των ως αναπληρωτών υπήρξεν ευδόκιμος. Οι ως άνω διορίζονται ως μόνιμοι μεν εάν έχωσι συμπεπληρωμένην ενιαύσιον τουλάχιστον υπηρεσίαν, εντασσόμενοι εις αντίστοιχον προς τον χρόνον υπηρεσίας των κατά τας διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 1811/51 βαθμόν, ως δόκιμοι δε υπό την έννοιαν του άρθρου 60 του αυτού Νόμου, εάν έχωσι πλέον των εξ (6) μηνών υπηρεσίαν.

Ο διορισμός τούτων ενεργείται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, κατόπιν προτάσεως περί της ικανότητος και καταλληλότητός των υπό του Προϊσταμένου Διευθυντού ή περιφερειακού Διευθυντού της Υπηρεσίας παρ' η τελούσι και μετά ητιολογημένην απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

11.  Τέως διανομείς ή συσκευασταί της Τ.Τ.Τ. Υπηρεσίας, μετασχόντες εις τας δυνάμεις εθνικής αντιστάσεως κατά την εχθρικήν κατοχήν της Χώρας, αναδιορίζονται προς οπλήρωσιν κενών θέσεων παρά τη Ταχ. Υπηρεσία επί τω όπερ εκέκτηντο κατά τον χρόνον της ξεόδου των βαθμώ, εάν παραιτηθέντες της Υπηρεσίας ητήσαντο την επαναφοράν των εις ταύτην εντός διμήνου από της αποδοχής της παραιτήσεώς των.

12.  Επιτρέπεται ο αναδιορισμός προς πλήρωσιν μέχρι τριών κενών θξέσεων προσωπικού της Α Κατηγορίας αποφοίτων της Σχολής Τ.Τ.Τ., κατόπιν αιτήσεως των υποβαλλομένης εντός τριμήνου ανατρεπτικής πρθεσμίας από τηςδημοσιεύσεως του παρόντος, διορισθέντων από του έτους 1946 και επέκεινα και μη αποδεχθέντων τον διορισμόν των.

 

 

 

Άρθρον 13.

1.      Διά την συστηματικήν και μετ' ενημερότητος πλήρη εξυπηρέτησιν των κατοίκων της υπαίθρου εις τας Ταχυδρομικάς συναλλαγάς των, διά μονίμων οργάνων της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, προστίθενται νέα δρομολόγια αγροτικών διανομέων και πυκνούνται τα υπάρχοντα κατά Περιφερείας Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων, καθ' α δι' αποφάσεως του επί των συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως, θέλει καθορίζεσθαι δι' εκάστην τούτων. Από της εν εκάστη Περιφερειακή Ταχ. Επιθεωρήσει θέσεως εν ισχύι των νέων τούτων δρομολογίων θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθέντα και παύουν λειτουργούντα τα καθ' όλην την περιφέρειαν αυτής υφιστάμενα Κοινοτικά Ταχυδρομικά Γραφεία ως και αι Ταχυδρομικαί γραμμαί αι εξυπηρετούσαι τα Γραφεία ταύτα.

2.      Διά την κατά την προηγούμενην παράγραφον σταδιακήν οργάνωσιν της αγροτικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και διά την πύκνωσιν των δρομολογίων των κατά την πρώτην εφαρμογήν ορισθησομένων περιφερειών, προστίθενται εις την οργανικήν σύνθεσιν του προσωπικού της β κατηγορίας της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 75 θέσεις αγροτικών διανομέων επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω ή 7ω.

3.      Δι' αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων της Τααχ. Υπηρεσίας δύναται να παρέχωνται υπό όρους καθοριζομένους υπ' αυτών δάνεια εις αγροτικούς διανομείς διά την αγοράν δικύκλων ή τρικύκλων χρησιμοποιουμένων διά την εκτέλεσιν των ταχυδρομικών δρομολογίων.

4.      Εις τους αγροτικούς διανομείς διά την αντιμετώπισιν των εξόδων διανυκτερεύσεώς των εκτός έδρας συμφώνως προς τα εγκεκριμένα τακτικά δρομολόγια δύναται να παρέχηται αποζημίωσις δι' εκάστην διανυκτέρευσιν καθοριζομένην δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

5.      Ο παρά τη Υπηρεσία Τεχνικών Εγκαταστάσεων και Αυτοκινήτων Εργοδηγός ως και οι παρ' αυτή τεχνίται εξομοιούνται ως και οι παρ' αυτή τεχνίται εξομοιούνται μισθολογικώς προς τους ομοιβάθμους των της αυτής κατηγορίας τεχνίτας τακτικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών Δημοσίων Έργων εφ' όσον διά τον διορισμόν τούτων εις τας ας κατέχουσι θέσεις απαιτούνται τα αυτά τυπικά προσόντα.

6.      Εισαγωγικός βαθμός διά τους φορτωτάς ορίζεται εφεξής ο 12ος. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες φορτωταί επί βαθμώ 13ω θεωρούνται κατέχοντες αυτοδικαίως τον 12ον βαθμόν.

 

Άρθρον 14.

1.      Εις Πρωτευούσας Νομών ή εις άλλας πόλεις εχούσας σημαντικήν κίνησιν επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως συνιστώνται εν ή πλείονα αναλόγως των αναγκών Παραρτήματα του οικείου Ταχ. Γραφείου λειτουργούντα με το υπάρχον προσωπικόν και άνευ προσθήκης νέων θέσεων.

2.      Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2045/1952 περί στεγάσεως κλπ. είναι ότι η εκ της συνεισφοράς του Ο.Τ.Ε. προς τον ειδικόν Λογ/σμόν Προνοίας Φυματικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ. αναλαμβανομένη υποχρέωσις τούτου διά την επιδότησιν και περίθαλψιν Φυματικών Τ.Τ.Τ. υπαλλήλων περιλαμβάνει μόνον τους προ της συστάσεως του Ο.Τ.Ε. εξελθόντας, ουχί δε και τους μετά την μετάταξιν απολυθέντας ή οπωσδήποτε εξερχομένους της υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. τέως Τ.Τ.Τ. υπαλλήλους, οίτινες ανεξαρτήτως του χρόνου καθ' ον προσεβλήθησαν εκ φυματιώσεως δεν υπάγονται εις τον Ειδικόν τούτον Λογ/σμόν.

3.      Διά την υποβολήν αιτήσεως προς παροχήν του υπό της παρ. 2 του άρθρου 3 του από 27.2.57 Βασ. Δ/τος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ταμείου Υγείας κλπ." προβλεπομένου βοηθήματος τάσσεται ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος.

4.      Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2045/1952 αντικαθίσταται ως έπεται: "Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταμείου Υγείας Ταχ. Προσωπικού μετέχουσιν ως μέλη μετά ψήφου επί πλέον των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων και ανά εις αντιπρόσωπος των υπαλλήλων εξ εκατέρας των Α και Β Κατηγοριών Προσωπικού διοριζόμενος δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών - Δημ. Έργων εξ αποδεικνυομένου υπό της Διοικήσεως των οικείων συνδικαλιστικών Οργανώσεων διπλασίου αριθμού υποψηφίων.

 

Άρθρον 15.

1.      Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος και μέχρι τέλους 1960 αι διά των άρθρων 13 και 14 δημιουργούμεναι νέαι θέσεις προσωπικού της Β κατηγορίας, πληρούνται κατά προτίμησιν διά διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν εκ του υπηρετούντος εις υπηρεσάις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ή ετέρων Υπουργείων εκτάκτον εν γένει προσωπικού του κεκτημένου τα νόμιμα προσόντα και διετή προϋπηρεσίαν δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού και μετά γνώμην του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Εκ των προστιθεμένων διά του άρθρου 13, 10 θέσεων οδηγών αυτοκινήτων αι 5 καταλαμβάνονται διά μετατάξεως εις τον εισαγωγικόν βαθμόν φορτωτών κεκτημένων δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου.

Οι ούτω διοριζόμενοι είναι από του διορισμού των, μόνιμοι μη εφαρμοζομένων των περί ασκήσεως και δοκιμαστικής υπηρεσίας διατάξεων, υποχρεούνται δε, όπως υπηρετήσωσιν εν τη θέσει παρ' η διορίζονται επί τον υπό της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του παρόντος προβλεπόμενον χρόνον.

2.      Αι παρά τινι ταχυδρομείω κεναί θέσεις ταξινόμων δύνανται να πληρώνται και διά μετατάξεως, τη αιτήσει των, αττικών διανομέων ευδοκίμως εκτελεσάντων επί διετίαν τουλάχιστον καθήκοντα ταξινόμου παρά τω αυτώ ταχυδρομείω ή ετέρω γραφείω της αυτής Ταχ. Διευθύνσεως προτιμωμένων επί πλειόνων υποψηφίων των εχόντων μείζονα συνολικήν υπηρεσίαν.

Εν ανυπαρξία υποψηφίων κεκτημένων τα κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτούμενα προς μετάταξιν προσόντα και επιθυμούντων τοιαύτην μετάταξιν, αι κεναί θέσεις ταξινόμων πληρούνται διά διορισμού, μετά διαγωνισμόν διενεργούμενον εις το Ταχ. Γραφείον παρ' ω η κενή θέσις, δι' ο γραφείον και ισχύει ο πίναξ επιτυχίας.

3.      Προκειμένης μετατάξεως εις θέσεις διανομέων, συμφώνως τη παραγρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3397/1955 θεωρούνται κεκτημένοι τα προσόντα διά τοιαύτην μετάταξιν οι προ του διορισμού των εις θέσεις φορτωτών ή κλητήρων προϋπηρετήσαντες ευδοκίμως επί μίαν τουλάχιστον διετίαν ως αναπληρωταί αστικών διανομέων ως και επαρχιακών τοιούτων ή ως έκτακτοι υπάλληλοι Δωδεκανήσου.

4.      Οι εις τα Ταχ. Γραφεία της Διοικήσεως Πρωτευούσης υπηρετούντες διανομείς Ταχ. Γραφείων, του Ταχ. Γραφείου Μεθάνων ως και οι αγροτικοί διανομείς των αυτών γραφείων και των γραφείων Ηρακλείου και Πατρών οι εξυπηρετούντες ήδη αστικήν ή μικτήν περιοχήν ορίζονται ως αστικοί. Διά την τοιαύτην μεταβολήν εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του β εδαφ. της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3397/1955.

 

Άρθρον 16.

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος παύει ισχύουσα η διάταξις της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του Ν.Δ/τος 3397/1955.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Ταχ. Ταμιευτήριον.

 

Άρθρον 17.

Η παράγρ. 1 του άρθρου 3 του υπ' αριθμ. 3049/1954 Ν.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής:

"Φυσικά πρόσωπα έχοντα πιστωτικόν, εκ κεφαλαίου, υπόλοιπον καταθέσεων παρά τω Ταχ/κώ Ταμιευτηρίω εις λογαριασμόν δραχμών νέας εκδόσεως, κατά την ακόλουθον κλίμακα και αντιστοιχίαν επί τη αιτήσει του δικαιούχου, υποβαλλομένη μέχρι και της 31 Δεκεμβρίου 1962. Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουσιν ισχύν διά τους δικαιούχους, οίτινες δεν θα υποβάλωσιν εμπροθέσμως την ρηθείσαν αίτησιν. Ως αίτησις θεωρείται η υποβολή προκατοχικού βιβλιαρίου ή η περί απωλείας τούτου δήλωσις εις την Υπηρεσίαν του Ταχ. Ταμιευτηρίου, γενομένη είτε υπό του κυρίου του βιβλιαρίου είτε υπό των κληρονόμων αυτού ή του νομίμου ή δεδηλωμένου αντιπροσώπου του".

 

Άρθρον 18.

Καταθέσεις παρά τω Ταχ. Ταμιευτηρίω προερχόμεναι εξ εισαγωγής συναλλάγματος επ' ονόματι προσώπων διαμενόντων εις το εξωτερικόν δεν θεωρούνται δεσμευμέναι. Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Νόμου 1395/1929 καταργούνται

 

Άρθρον 19

Αι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 53 του από 4)20)401939 Β. Διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των περί Ταχ. Ταμιευτηρίου και Ενεχυροδανειστηρίου ισχυουσών διατάξεων" αντικαθίστανται ως κα΄τωθι:

3. Μετά πάσαν εκλπειστηρίασιν ενεχύρου γνωστοποιείατι εις τον οφειλέτη το τυχόν απομείναν υπόλοιπον μετά την αφαίρεσιν εκ του εκπλειστηριάσματος του οφειλομένου κεφαλαίου, των τόκων και των εν γένει εξόδων.

Η κατά τ' ανωτέρω γνωστοποίησις γίνεται δια του Ταχυδρομείου ατελώς και επί αποδείξει παραλαβής εις την δηλωθείσαν εν τη ενεχυραποδείξει διεύθυνσιν του οφειλέτου.

Εις την περίπτωσιν, καθ'ην ήθελεν επιστραφή η ως ανωτέρω γνωστοποίησις ως ανεπίδοτος δι' οιονδήποτε λόγον, γίνεται νέα γνωστοποίησις εις τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

Πιστωτικά υπόλοιπα πλειστηριασμών μη αναζητηθέντα υπό των δικαιούχων, παραγράφονται υπέρ του Ταχ. Ταμιευτηρίου, μέχρι μεν του ποσού των χιλίων (1000) δραχμών μετά παρέλευσιν τριετίας από της ημέρας του πλειστηριασμού, άνω δε του ποσού τούτου, μετά παρέλευσιν πενταετίας.

4. Εν περιπτώσει, καθ'ην εξοφληθή το δάνειον, αλλά το απαλλάγέν της ενεχυριάσεως αντικείμενον δεν αναληφθή εντός τριετίας από της κατά τ' ανωτέρω γνωστοποιήσεως εις τον ενεχυριάσαντα ότι εξοφλήθη το δάνειον, εκποιείται τούτο, το δε αντίτιμο αυτού, αφαιρουμένων των εξόδων, παραμένει εις την διάθεσιν του δικαιούχου, παραγραφομένης της απιατήσεως υπέρ του Ταχ. Ταμιευτηρίου, μετά τριετίαν ή πενταετίαν από της εκποιήσεως του, κατά τα εν τη προηγούμενη παραγράφω οριζόμενα.

 

Αρθρον 20

Το άρθρον 1 του Α.Ν. 638)1937 αντικαθίσταται ως εξής:

"Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριον εις τας μετά τρίτων σχέσεις, ως και ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής, εκπροσωπείται υπό ου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του. Η εκπροσώπησις αύτη δύναται ν' ανατεθή και εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Ταχ. Ταμιευτηρίου, δι' αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του".

 

Αρθρον 21

Η υπό του άρθρου 9 του Α.Ν. 2498)1940, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 10 του Ν. 322)1943, προβλεπομένη επιτροπή καταργείται, η δε αρμοδιότης αυτής περιέρχεται εις το κατά το άρθρον 3 του αυτού Α.Ν. Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, αποκαλούμενον εφεξής "Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου".

 

Αρθρον 22

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, υπάλληλοι του Ταχ. Ταμιευτηρίου επί 2ω βαθμώ δύνανται να προαχθώσιν εις τον 1ον βαθμόν, προς πλήρωση κενής θέσεως, εφ' όσον κέκτηνται, πλην των απαιτουμένων υπό του Νόμου λοιπών προσόντων, υπερτριακονταετή μόνιμον δημοσίαν πολιτικήν υπηρεσίαν και υπερτριετή τοιαύτην εν τω 3ω και 2ω βαθμώ.

2. Εις τας υφισταμένας τακτικάς θέσεις υπαλλήλων του Ταχ. Ταμιευτηρίου, προστίθενται αι κάτωθι τακτικαί θέσεις:

Ι. Α' Κατηγορίας:

α) 3 θέσεις Διευθυντών επί 3ω ή 2ω βαθμώ

β) 1 θέσις Επιθεωρητού επί 3ω ή 2ω βαθμώ

γ) 4 θέσεις Τμηματαρχών επί 5ω ή 4ω βαθμώ

ΙΙ. Β' Κατηγορίας

35 θέσεις επί βαθμοίς 11ω μέχρι και 6ω, εξ' ων 10 θέσεις δακτυλογράφων.

ΙΙΙ. Γ' Κατηγορίας

α) 3 θέσεις συσκευαστών επί βαθμοίς 13ω μέχρι και 8ω

β) 4 θέσεις κλητήρων επί βαθμοίς 13ω μέχρι και 9ω

γ) 2 θέσεις φυλάκων επί βαθμοίς 13ω μέχρι και 9ω

Εκαστη των υφισταμένων 3 θέσεων Ταξινόμων μετατρέπεται εις θέσιν Συσκευαστού επί βαθμώ 13ω μέχρι και 8ω, αμά τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας του κατέχοντος την θέσιν ταύτην υπαλλήλου.

Εις θέσιν Συσκευαστού διορίζεται ο έχων ενδεικτικόν Γ τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου και δεκαετή πραγματικήν και ευδόκιμον Υπηρεσία ή Ργανισμώ Δημοσίου Δικαίου.

Αι υφιστάμεναι ήδη δύο θέσεις Γ' κατηγορίας επί βαθμώ 9ω εξ ων η μία Αρχιφύλακος και η ετέρα Αρχικλητήρος ορίζονται επί βαθμώ 8ω της αυτής κατηγορίας.

 

Αρθρον 23

Δια Β.Δ)τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων, μετ' απόφασιν του Διοικ. Συμβουλίου, δύνανται να καταργώνται κεναί θέσεις Α' κατηγορίας και να συνιστώνται ισάριθμοι θέσεις Β' Κατηγορίας.

 

Αρθρον 24

Δια τας ανάγκας των Περιφερειακών Γραφείων Ταχ. Ταμειυτηρίου εις κενάς θέσεις Ακολούθων επί 9ω βαθμώ της Α' Κατηγορίας, δύνανται να διορισθώσι απόφοιτοι Ταχ. Σχολών μέχρις 20 κατ' ανώτατον όριον άνευ διαγωνισμού, κατά τα εν τη Ταχυδρομική Υπηρεσία ισχύοντα, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και κατά σειράν εκ του κεκυρωμένου πίνακος των αποφοίτων Ταχ. Σχολών, τοποθετούνται υποχρεωτικώς εις περιφερειακά γραφεία Ταχ. Ταμιευτηρίου, εκτός της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης μη μετατιθέμενοι εκείθεν προ της παρόδου πενταετίας από της τοποθετήσεως των. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δύναται κατ' έτος να πληρώνται ,έχρι 5 κενών θέσεων του Ταχ. Ταμιευτηρίου δια διορισμού αποφοίτων Ταχ. Σχολής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Τηλεπικοινωνίαι

 

Άρθρο 25

Εις την οργανικήν σύνθεσιν του Προσωπικού της Διευθύνσεως Τηλαπικοινωνιών του Υπουργίου Συγκοινωνιών Δ. Εργων προστίθεται 4 θέσεις επι βαθμώ 3ο ων μία του τεχνικόυ Κλάδου και τρείς του Κλάδου Εκμεταλλεύσεως καθώς και μία του Κλάδου Εκμεταλλεύσεως επι βαθμώ 3ω η 4ω.

 

Άρθρο 26

Η υπό του άρθρου 4 του παρ. 1 του Ν.Δ. 2624 οριζόμενη προθεσμία αποστολής αιτήσεως παρατείνεται επί τρίμηνον από της ενάρξεως της ισχύος του Ν. Διατάγματος.

 

Γενικές διατάξεις

Άρθρον 27

Αι δια του παρόντος Ν.Δ. προστιθέμεναι θέσεις προσωπικού θέλουσι περιληφθή εις του συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου 3925 καταρτισθησομένους οργανισμούς των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Ταχυδρομίων, Ταχ. Ταμιευτηρίου και Τηλεπικοινωνιών.

 

Άρθρο 28

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Εν τη Ελληνική Βας. Πρεσβεία Βιέννης τη 9 Οκτωβρίου 1960

 

.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β΄

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τα Μέλη

Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ, Λ. ΜΑΚΡΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Θ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 9 Οκτωβρίου 1960

 

Ο επί της Δικαιοσύνσης Υπουργός

ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ