EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 AYΓOYΣTOY 1947

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

184

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚO ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ .404

 

Περί Ταχυδρομικών Επιταγών.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντας ύπ' όψει το Ψήφισμα ΚΕ της 30 Ιουνίου 1947 της Δ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ Αναθεωρητικής Βουλής μετ' απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

 

Άρθρον 1.

Τα Ταχυδρομεία του Κράτους αναλαμβάνουσι την μεταβίβασιν χρηματικών ποσών δια΄Ταχυδρομικών ή Τηλεγραφικών Επιταγών, εξαργυρουμένων διά του νομίμως εν τω Κράτει κυκλοφορούντος νομίσματος.

Δι' αποφάσεως του επί των Τ.Τ.Τ. Υπουργού ορίζονται εκάστοτε τα Γραφεία άτινα εκτελούσι την υπηρεσίαν επιταγών.

Τη μεσολαβήσει των αγροτικών ταχυδρομικών διανομέων επιτρέπεται η έκδοσις και πληρωμή επιταγών.

Το ανώτατον όριον εκάστης επιταγής το επιτρεπόμενο όπως εκδίδηται και εξοφλήται τη μεσολαβήσει των αγροτικών διανομέων δύναται ν' αυξομειούται δι' αποφάσεως του Υπουργού των ΤΤΤ μετά γνώμην του Συμβουλίου της ΤΤ Εκμεταλλεύσεως.

 

Άρθρον 2.

Αι ταχυδρομικαί επιταγαί είναι ονομαστικαί και δεν δύνανται να μεταβιβασθώσι δι' οπισθογραφήσεως, ουδ' υπόκεινται εις κατάσχεσιν.

Τα τέλη εκδόσεως των ταχ. επιταγών προκαταβάλλονται κατά την αποστολήν διά γραμματοσήμου ή και τοις μετρητοίς, καθ' α δύνανται να ορίση απόφασις του Υπουργού ΤΤΤ και ορίζονται ομοιομόρφως είτε από πόλεως εις πόλιν, είτε εντός της αυτής πόλεως διευθύνονται.

 

Τα τέλη των επιταγών ως και το ανώτατον όριον ποσών εκάστης επιταγής, το τέλος της κατ' οίκον πληρωμής, αιτήσεων αναστολής πληρωμής, αλλαγής διευθύνσεως ή μεταβολής της όλης επιγραφής ή αλλαγής γραφείου προορισμού αιτήσεων πληροφοριών καθορίζονται εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών των Οικονομικών και ΤΤΤ.

Απαγορεύεται η έκδοσις επιταγών διά ποσά κατώτερα της δραχμής.

Αι ατελείς επιταγαί εκδίδονται δι' απεριόριστον ποσόν.

Πάσαι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υφιστάμεναι εξ οιουδήποτε Νόμου ή Δ/τος ατέλειαι επιταγών παραμένουν εν ισχύι.

Ατέλεια εις ταχ. επιταγάς δύναται να χορηγήται εφεξής διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Τ.Τ.Τ., μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου της Τ.Τ.Τ. Εκμεταλλεύσεως.

 

Άρθρον 3.

Αι επιταγαί συμπληρούνται εν τω Ταχ. Καταστήματι πλην της περιπτώσεως της μεσολαβήσεως των αγροτικών διανομέων, κατά τας νομίμους διατυπώσεις και τας οδηγίας της ταχ. υπηρεσίας υπό του αποστολέως ή του εκδίδοντος γραφείου.

Διαβιβάζονται διά της ταχ. υπηρεσίας αποκλειστικώς, εις δε τον αποστολέα δίδεται μόνον απόδειξις κατά τους κεκανονισμένους τύπους υπογεγραμμένη υπό του αρμοδίου υπαλλήλου περί του υπ' αυτού προς αποστολήν καταβληθέντος ποσού.

Αι επιταγαί δύνανται να πληρώνωνται κατ' οίκον, διά των διανομέων των ασχολουμένων με την διανομήν της αλληλογραφίας και εφ' όσον δεν υπάρχει δήλωσις του παραλήπτου, επιθυμούντος όπως η εξόφλησις γίνεται εις το Ταχ. Γραφείον.

Διά τας τοιαύτας επιταγάς καταβάλλεται υπο του παραλήπτου το καθωρισμένον τέλος διά γραμματοσήμου επικολλωμένου όπισθεν της επιταγής κατά την εξόφλησιν.

Το τέλος τούτο δύναται ν' αυξομειούται εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Τ.Τ.Τ..

 

Άρθρο 4

Εις περίπτωσιν, εξ οιασδήποτε αιτίας απωλείας επιταγής βεβαιουμένης προσηκόντως υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εκδίδεται νέα τοιαύτη υπο του αρμοδίως ειδοποιημένου, μετ'απόδειξιν της ταυτότητας αυτού.

Η τοιαύτη δευτέρα επιταγή γράφεται επί ειδικού εντύπου, θεωρείται δε υπό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τ.Τ.Τ. και απαλλάσσεται παντός τέλους.

 

 

Άρθρον 5.

Αι ταχ. επιταγαί ισχύουσιν επί τρεις μήνας, αρχομένης από της 1ης του μηνός του επομένου της εκδόσεώς των.

Αι επιταγαί θα παραμένωσιν εις το Τ.Τ.Τ. Γραφείον του προορισμού επί δίμηνον αρχόμενον από της 1ης του αμέσως επομένου μηνός από της εκδόσεώς των, αι τυχόν μη εξοφλούμεναι εντός του ανωτέρω διμήνου χρονικού διαστήματος εις τους παραλήπτας, επιστρέφονται υπό του Γραφείου του προορισμού την 1ην του τρίτου μηνός εις το Τ.Τ.Τ. Γραφείον της εκδόσεως, ίνα εξοφληθώσιν υπ' αυτού εις τους αποστολείς των.

Όσαι τυχόν δεν εξοφληθώσιν υπό του Γραφείου της εκδόσεως εις τους αποστολείς των εντός του τρίτου μηνός της ισχύος των υποβάλλονται υπ' αυτού ως εκπρόθεσμοι εις το Υπουργείον Τ.Τ.Τ. προς θεώρησιν.

Η διάρκεια της ισχύος των υπό του Υπουργείου θεωρουμένων ως άνω επιταγών είναι ωσαύτως τρίμηνος, αρχομένη από της 1ης του αμέσως επομένου μηνός της θεωρήσεώς των μετά την παρέλευσιν του οποίου υποβάλλονται εις το Υπουργείον ως αζήτητοι. Η ισχύς των επιταγών δύνανται δι' αποφάσεως του Υπουργού των ΤΤΤ να αυξομειούται. Η θεώρησις των εκπροθέσμων επιταγών εις ουδέν υπόκειται τέλος.

Ο αποστολεύς της επιταγής δικαιούται να αιτήσηται την αλλαγήν της διευθύνσεως ή την μεταβολήν της όλης επιγραφής της εκδοθείσης επιταγής.

Τας αλλαγάς ταύτας ενεργεί το Γραφείον του προορισμού άμα τη λήψει της αιτήσεως υπογεγραμμένης υπό του αποστολέως.

Επίσης ο αποστολεύς δύναται να αιτήσει την αλλαγήν του Γραφείου του προορισμού επιταγής τινος επί τη καταβολή του κεκανονισμένου τέλους εισπραττομένου διά γραμματόσημον επικολλωμένου επί της αιτήσεως. Η καταβολή του τέλους τούτου επαναλαμβάνεται οσάκις ήθελε ζητηθή διά την αυτήν επιταγήν νέα αλλαγή του Γραφείου προορισμού.

Ο αποστολεύς επίσης δύναται να ζητήση την μη πληρωμήν εις τον παραλήπτην της εκδοθείσης επιταγής, καταβάλλων το κεκανονισμένον τέλος εις γραμματόσημον επικολλώμενον επί του οικείου εντύπου.

Εάν η περί τούτου ειδοποίησις ζητήται να γίνη τηλεγραφικώς, συνπροκαταβάλλεται εις μετρητά και το τέλος του προκαλουμένου τηλ/ματος.

Αι επιταγαί ων η εξαργύρωσις ή η επιστροφή του αντιτίμου δεν ήθελεν απαιτηθή εντός δύο ετών, παραγράφονται προς όφελος του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Βοηθητικού Προσωπικού ΤΤΤ, το δε υπ' αυτών αντιπροσωπευόμενον ποσόν περιέρχεται εις το Ταμείον τούτο ως πόρος αυτού.

Η διετία άρχεται από της λήξεως του οικονομικού έτους, εντός του οποίου εξεδόθη η επιταγή και μετά προηγουμένην επί αποδείξει ειδοποίησιν του αποστολέως περί μη εξαργυρώσεως της επιταγής.

Κατά την εξόφλησιν των τοιούτων επιταγών δεν εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις περί εξοφλήσεως ταχ. επιταγών.

Τα δημόσια Ταμεία χορηγούσιν εις τα ΤΤΤ Γραφεία τα αναγκαιούντα εκάστοτε ποσά προς εξόφλησιν των επιταγών, τα αναλαμβανόμενα υπό των ΤΤΤ Γραφείων παρά των Δημ. Ταμείων χρηματικά ποσά, καθορίζονται εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και ΤΤΤ.

 

Άρθρον 6

Αι επιταγαί εξοφλούνται προσωπικώς υπό του παραλήπτου υποχρεουμένου να αποδείξη την ταυτότητά του, τη αιτήσει του επί των επιταγών υπαλλήλου διά παντός νομίμο μέσου.

Επιτρέπεται η εξόφλησις επιταγών υπο τρίτου δυνάμει επισήμου πληρεξουσίου.

Επιτρέπεται ωσαύτως η εξόφληση επιταγών υπό τρίτου δυνάμει ιδωτικού πληρεξουσίου, συντασσομένου επί χαρτοσήμου κατά τον νόμον, εν ω δέον να επικυρούται η υπογραφή του εντολέως εν μεν τοις πόλεσιν υπό του οικείου Δημάρχου, η υπό του του οικείου Αστυνομικού τμήματος, εν δε ταις κωμοπόλεσι και χωρίοις υπό του Προέδρου της Κοινότητας.

Εαν ο εντολεύς είναι αγράμματος και έφ' όσον το ποσόν της επιταγής δεν είναι μείζον του ποσού του προς αγραμμάτους καταβαλλομένου άνευ συμβολαιογραφικής πράξεως, το πληρεξούσιον θα υπογράφωσι δύο ευϋπόληπτοι φεράγγυοι μάρτυρες ων η υπογραφή θα κυρούται υπό των ειρημένων αρχών κατά τας ως άνω διακρίσεις παροντος και του εντολέως, γενομένης μνείας περί τούτου, εν τη επικυρώσει.

Εξαιρετικώς οσάκις οι δικαιούχοι των επιταγών ων το ποσόν δεν υπερβαίνει τας είκοσι χιλιάδας δραχμάς είναι στρατιωτικοί, υπηρετούντες και ευρισκόμενοι εις Σώματα και σχηματισμούς εδρεύοντας μακράν της έδρας του ΤΤΤ Γραφείου παρ'ω λειτουργεί υπηρεσία επιταγών, επιτρέπεται όπως η υπογραφή του εντολέως εν τοις ιδιωτικοίς πληρεξουσίους επικυρούται υπο του Διοικητού του οικείου σώματος ή του σχηματισμού υπευθύνου διά την επικύρωσιν.

Εαν ο εντολεύς στρατιωτικός είναι αγράμματος εις την άνω περίπτωσιν το πληρεξούσιον θα υπογράφωσιν είς Αξιωματικός και είς Υπαξιωματικός μετά μνείας των βαθμών των ως μάρτυρες, της υπογραφής τούτων επικυρουμένης υπό του Διοικητού του σώματος ή του σχημαισμού, παρόντος και του εντολέως γενομένης περί τούτου μνείας εν την επικυρώσει.

Η ταυτότης των στρατιωτικών πιστοποιείται διά εγγράφου της Διοικήσεως του Σώματος εις ο ανήκουσι συντασσομένου εφ' απλού χάρτου.

Δι ομοίου εφ' απλού χάρτου εγγράφου προσυπογεγραμμένο και υπό του Διοικητού του Σώματος ή του Σχηματισμού δύναται πας οπλίτης να εξοφλήση την επιταγήν διά τρίτου εάν το ποσόν της επιταγής δεν υπερβαίνη τας δέκα χιλάδας δρχ.. Τα ανωτέρω ποσά αυξομειούνται εκάστοτε διά αποφάσεως του επί των ΤΤΤ Υπουργού.

Εάν ο παραλήπτης επιταγής δηλώση άγνοιαν γραμμάτων ή αδυνατεί να υπογράψη την εξόφλησιν ταύτης διενεργείται η προς αυτόν εξόφλησις ενώπιον δύο φερέγγυων και γνωστών εις το Ταχ. Γραφείον της πληρωμής μαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουσιν αντί του παραλήπτου γενομένης μνείας περί τούτου εν τη εξοφλούμενη επιταγή εφ όσον το ποσόν της επιττάγής δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενον προς εξόφλησιν προς αγράμμάτους άνευ συμβολαιογραφικής πράξεως. Επιταγαί ποσών άνω του επιτρεπομένου, εξοφλούνται δι' ειδικής συμβολαιογραφικής πράξεως αντίγραφον δε ταύτης προσαρτάται εις το σώμα της επιταγής.

Το ανώτερον όριον ποσού εκάστης επιταγής, όπερ επιτρέπεται να εξοφλήται προς αγραμμάτους άνευ συμβολαιογραφικής πράξεως δύναται να αυξομειούται δι' αποφάσεως του επί των ΤΤΤ Υπουργού.

Εκ των πληρεξουσίων τα μεν ειδικά προσαρτώνται επί των επιταγών τα δε γενικά κατατεθέντα εις το Γραφείον ΤΤΤ πληρωμής και ισχύουν μέχρι τυχόν ανακλήσεως των ή θανάτου του εξουσιοδοτούντος.

Επιταγαί προς μοναχούς με μόνον το Μοναχικό όνομα εξοφλούνται υπ' αυτών επί τη προσαγωγή βεβαιώσεως περί της ταυτοτήτας των του ηγουμένου ή της ηγουμένης της Μονής εις ήν μονάζουσιν

Επιταγαί προς φρενοπαθείς ή πάσχοντας εκ Λοιμωδών νόσων, επιτρέπεται ίνα εξαργυρώνονται και μόνον υπο των Διευθυντών ή Διαχειριστών των Ιδρυμάτων ένθα νοσηλεύονται. Η εξόφλησις των επιταγών τούτων ενεργείται και κατ΄ευθείαν προς τους παραλήπτας πάντως όμως ενωπίον του Διευθυντού ή του Διαχειριστού του Ιδρύματος, όστις προσυπογράφει απαραιτήτως κατα την εξόφλησιν.

Η επ' ονόματι Νομικών Προσώπων, Σωματείων, Εμπορικών Επωνυμιών (FIRMA), ευαγών οίκων και εν γένει παρομοίων Ιδρυμάτων, εξόφλησις των επιταγών γίνεται υπο των Διευθυντών, Προέδρων, Διαχειριστών ή Συνεταίρων εξουσιοδοτημένων δι' εγγράφου συντασσομένου υπό των αποτελούντων την Διοίκησιν ενός εκάστου των ως άνω ιδρυμάτων.

Αι εξουσιοδοτήσεις αύται χαρτοσημαίνονται με χατόσημον αιτήσεως και ισχύουν μέχρι τέλους του Οικονομικού έτους της καταθέσεως των.

Επιταγαί προς ανηλίκους, προς απαγορευμένους ή προς πρόσωπα διατελούντα υπο κηδεμονίαν, δικαστικον αντιλήπτορα ή προσωρινόν διαχειριστήν, πληρώνονται κανονικώς προς τους επιγραφομένους παραλήπτας εξοφλούντας ταύτας. Των επιταγών τούτων η πληρωμή δέον να ενεργήται κατόπιν διαταγής της οικείας Διευθύνσεως του Υπουργείου των ΤΤΤ εις τον κηδεμόνα επίτροπον, δικαστικόν αντιλήπτορα ή προσωρινόν διαχειριστήν της περιουσίας του παρλήπτου, εάν αύτοι δι' αιτήσεώς των ήθελον ζητήσει την πληρωμήν των επιταγών εις αυτούς προσάγοντες επίσημα έγγραφα βεβαιούντα την ιδιότητά των.

Αι προς νομίμως απηγορευομένους λόγω πονής επιταγαί εξοφλούνται υπ' αυτών τούτων των παραληπτών.

Διαταγή της Γενικής Διευθύνσεως των ΤΤΤ αναστέλεται η πληρωμή επιταγής προς κηρυχθέντας εις κατάστασιν πτωχεύσεως διά αποφάσεως Δικαστηρίου Πρωτοδικών και ερωτάται ο αποστολεύς ή οι κληρονόμοι του περί της διαθέσεως του ποσού αυτής κατόπιν αιτήσεως του συνδίκου της πτωχεύσεως συνυποβάλλοντες και τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ωσαύτως διαταγή της Γενικής Διευθύνσεως ΤΤΤ αναστέλλεται η πληρωμή επιταγών δι ων αποστέλλονται ποσά προερχόμενα κατά βασίμους ενδείξεις εκ σφετερισμού χρημάτων ή ειδών του Δημοσίου και κανονίζεται η περαιτέρω διαχείρισις αυτών.

Εάν τις εκ κακής εξοφλήσεως επιταγής ή διπλής πληρωμής ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έλαβεν αχρεωστήτως ποσόν ανώτερον εκείνου, όπερ εδικαιούτο ή ποσόν όπερ ουδόλως εδικαιούτο, υποχρεούται εις την επιστροφήν αυτού, άλλως το ποσόν τούτο εισπράττεται δυνάμει του Νόμου Α.Ρ.Ν.Δ. "περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων"

Αι επιταγαί προς αποβιώσαντας δεν πληρώνονται εις τους κληρονόμους αυτών, αλλά επιστρέφονται αμέσως ίνα εξοφληθώσιν εις τον αποστολέα ή του κληρονόμους αυτού.

Οι βεβαιούντες ως εκ της υπηρεσίας των την ταυτότητα διακιούχου ταχ. επιταγής συνήθους ή στρατιωτικής ως και οι μάρτυρες προσυπογράφοντες κατά την εξόφλησιν τοιαύτης επιταγής καθίστανται και ούτοι υπεύθυνοι δια την τοιάυτην βεβαίωσιν και υποχρεούνται όπως καταβάλωσι το ποσό της επιταγής εάν, συνεπεία κακής βεβαιώσεως της ταυτότητος η επιταγή εξαργυρωθή εις τρίτον μη δικαιούχον πρόσωπον. Εν περιπτώσει δε αρνήσεως τούτων όπως καταβάλωσι το ποσόν επιτρέπεται να επιδιωχθή ή είσπραξις αυτού δυνάμει του Νόμου Α.Ρ.Μ.Δ. "περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων"

Η ισχύς της παρούσης διατάξεως ανατρέχει επί πασών των κατά την δημοσιεύση του παρόντος εκκρεμών εκ της τοιαύτης κακής βεβαιώσεως πληρωμών επιταγών.

 

Άρθρον 7.

Η ανάθεσις καθηκόντων διαχειριστού όπου τοιούτος δεν είναι ο προϊστάμενος του Γραφείου, γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των ΤΤΤ μετά πρότασιν του οικείου Προϊσταμένου, υποβαλομένην ιεραρχικώς.

Μέχρις αναλήψεως διαχειρίσεως τινος υπό τακτικού διαχειριστού ή κωλυομένου οπωσδήποτε του τοιούτου, ο Προϊστάμενος του οικείου γραφείου δύναται ν' αναθέτη υπ' ευθύνην του την προσωπικήν διεξαγωγήν των διαχειρίσεων επιταγών και Ταμιευτηρίου εις υπάλληλον της εκλογής του ή και να αναλάβη προσωρινώς αυτός ούτος ταύτας. Εξαιρετικώς εν ελλείψει ΤΤΤ υπαλλήλων διαχειρισταί των Σ.Τ. Γραφείων δύνανται να τοποθετώνται υπηρετούντες εις το στράτευμα υπάλληλοι Νομικών προσώπων ή Τραπεζιτικοί προτεινόμενοι υπό της Σ.Τ.Υ.

 

Άρθρον 8.

Επιτρέπεται τη εγκρίσει της οικείας Περιφ. ΤΤΤ Διευθύνσεως η εις μηνιαίας δόσεις τμηματική κατάθεσις της εγγυήσεως των διαχειριστών.

Επίσης επιτρέπεται δι' αποφάσεως του επί των ΤΤΤ Υπουργού συμπλήρωσις του ποσού της εγγυήσεως διά μηνιαίων εκ του μισθού του υποχρέου κρατήσεων.

Η εγγύησις των υπολόγων διαχειριστών δύναται να επιστραφή μετά την εκδίκασιν των λογ/σμών των Γραφείων παρ' οις ούτοι διατελούσιν υπόλογοι διαχειρισταί.

Η εγγύησις των διανομέων της κατ' οίκον πληρωμής επιταγών και των αγροτικών τοιούτων, επιστρέφεται άμα τη υπό του Υπουργείου των ΤΤΤ εξελέγξει των λογ/σμών των οικείων διαχειριστών επιταγών υφ' ους υπηρέτησαν ούτοι.

Οι ως άνω υπόλογοι διαχειρισταί υπόκεινται ως διαχειρισταί Δημοσίων χρημάτων εις απάσας τας περί δημοσίων υπολόγων ισχυούσας διατάξεις και δίδουσι λόγον της διαχειρίσεώς των εις το Υπουργείον των ΤΤΤ και εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον.

Το χρηματικόν υπόλοιπον του Ταμείου των επιταγών εφόσον δεν υπάρχουσιν επιταγαί προς εξόφλησιν κανονίζεται διά διαταγής της Γεν. Δ/νσεως ΤΤΤ αναλόγως προς την κίνησιν και τας ανάγκας του Γραφείου.

 

Άρθρον 9.

Εις την παρά τη Γενική Διευθύνσει ΤΤΤ ΥΔΑΤΕ ανατίθεται και η μετατροπή εις τραπεζικά γραμμάτια παντός χρηματικού ποσού αποστελλομένου εκ του εξωτερικού δι' επιταγών, εγγραφομένων εν ειδικοίς καταλόγοις και η αποστολή αυτού δι' εσωτερικής επιταγής εις το Ταχ. Γραφείον του προορισμού.

Διά την έκδοσιν της εσωτερικής επιταγής ουδέν τέλος καταβάλλεται υπό του παραλήπτου.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού των ΤΤΤ δύναται ν' ανατίθεται και εις τα ταχ/μεία του Κράτους η μετατροπή εις το νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα παντός ποσού αποστελλομένου διά ταχυδρομικής επιταγής εκ Κράτους, όπερ αποστέλλει τα χρηματικά ποσά και η πληρωμή της ιδίας επιταγής κατόπιν μετατροπής του ποσού εις τον παραλήπτη.

Τα χρησιμοποιούμενα έντυπα δελτία διά την σύνταξιν των μετατρεπομένων τούτων επιταγών ων αποκλειστική γίνεται χρήσις προς τον σκοπόν τούτον παρά της ειρημένης ΥΔΑΤΕ κανονίζονται και εκτυπούνται τη φροντίδι της Γενικής Διευθύνσεως ΤΤΤ. Η τοιαύτη μετατροπή γίνεται επί τη βάσει της εκάστοτε εις δραχμάς τιμής του ξένου συναλλάγματος.

Η εις δραχμάς τιμή των ξένων νομισμάτων όσον αφορά τας εκδιδομένας διά το Εξωτερικόν επιταγάς ως και τας αφικνουμένας εκ του Εξωτερικού προς πληρωμήν τοιαύτας κανονίζεται εκάστοτε υπό του Γενικού Διευθυντού ΤΤΤ λαμβανομένων υπ' όψιν των δελτίων της τιμής του συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος και του Χρηματιστηρίου.

 

Άρθρον 10.

Επιτρέπεται εις γραφεία πόλεων εν οις δεν εδρεύουσι Ταμεία ή διά χρηματοδεμάτων ταχυδρομική αποστολή ποσών εκ περισσείας επιταγών ως και η υπό γραφείων παρ' οις εδρεύουν ταμεία εις γραφεία παρ' οις δεν εδρεύουσι ταμεία χρηματικών ποσών προωρισμένων διά την πληρωμήν επιταγών.

Οσάκις η αποστολή του χρηματοδέματος γίνεται σιδηροδρομικώς, δι' αυτοκινήτου ή αμάξης, ως και διά πεζού ή εφίππου ταχυδρόμου, το δε αποστελλόμενον ποσόν υπερβαίνει το επιτρεπόμενον, όπως αποστέλληται άνευ συνοδείας χωροφυλάκων, τον ταχυδρομικόν σάκκον συνοδεύουσιν εις ή δύο έφιπποι ή πεζοί χωροφύλακες. Τα έξοδα αγωγίων δι' εκμίσθωσιν ζώων προς χρήσιν των συνοδών χωροφυλάκων οσάκις ούτοι δεν είναι έφιπποι ή η μεταφορά γίνεται δι' άλλου μεταφορικού μέσου βαρύνουσι τον προϋπολογισμόν της ΤΤΤ Υπηρεσίας.

Το ποσόν το επιτρεπόμενον όπως αποστέλληται άνευ συνοδείας χωροφυλάκων δύναται ν' αυξομειούται εκάστοτε δι' αποφάσεως του επί των ΤΤΤ Υπουργού.

Η ληψοδοσία μετά των Ταμείων, η συσκευασία και ο τρόπος της αποστολής των χρηματοδεμάτων ως και παν σχετικόν προς την εκτέλεσιν της υπηρεσίας ταύτης θα ενεργήται συμφώνως προς τας διατάξεις του από 13.10.1934 Διατάγματος "περί διά χρηματοδεμάτων αποστολών" (ΦΕΚ 120/3.12.1934).

 

Άρθρον 11.

Τας εξωτερικάς επιταγάς και την υπηρεσίαν αυτών διέπουν η εκάστοτε ισχύουσα διεθνής σύμβασις και ιδιαίτεραι συμφωνίαι.

 

Άρθρον 12.

Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην διά την μη έγκαιρον εξαργύρωσιν των ταχ. επιταγών οι υπόλογοι όμως διαχειρισταί επιταγών ευθύνονται διά πάσαν κακήν πληρωμήν επιταγών.

 

Άρθρον 13.

Αι τυχόν χρηματικαί ανωμαλίαι αίτινες ήθελον προκύψει εις τους λογ/σμούς των υπολόγων διαχειριστών ταχ. επιταγών, είτε εξ εσφαλμένης μεταβιβάσεως του ποσού τηλεγραφικής επιταγής, είτε εκ κακής ενεργείας εις την εν γένει υπηρεσίαν επιταγών, είτε λόγω λήξεως του οικείου οικον. έτους, ουχί εξ υπαιτιότητος του οικείου υπολόγου ή άλλου υπαλλήλου, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού ΤΤΤ επί τη βάσει ητιολογημένης εκθέσεως τηςΥΔΑΤΕλ. να τακτοποιώνται δι' εκδόσεως χρημ. Εντάλματος επ' ονόματι του οικείου Διευθυντού αναγραφομένης προς τούτο κατ' έτος εις τον προϋπολογισμόν του Υπ. ΤΤΤ ειδικής πιστώσεως ουχί ανωτέρας των 500.000 μετά προηγουμένην διοικητικήν εξακρίωσιν περί του αδυνάτου της τακτοποιήσεως των ανωμαλιών τούτων κατά τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον.

 

Άρθρον 14.

Απαγορεύεται η υπό των υπολόγων επιταγών διάθεσις των εξ επιταγών εισπράξεων εις πληρωμήν χρηματικών ενταλμάτων, μισθών, μισθώματα ταχ. εργολάβων ή οιωνδήποτε άλλων εξόδων της ταχυδρομικής, τηλεγραφικής ή άλλης υπηρεσίας ο παραβάτης επισύρει κατ' αυτού, εκτός των υπό του ποινικού νόμου και του νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού επιβαλλομένων διά την παράβασιν ταύτην ποινών και πειθαρχικήν ποινήν.

Εξαιρετικώς οι διαχειρισταί των επιταγών οι μετακινούμενοι εκτός της έδρας αυτών προς ανάληψιν χρημάτων παρά των Δημοσίων Ταμείων διά πληρωμήν επιταγών ή προς κατάθεσιν περισσείας εισπράξεων εξ επιταγών, δύνανται να αποσύρωσι προσωρινώς και μέχρις εξοφλήσεως του οικείου χρηματικού εντάλματος δι' οδοιπορικά αυτών έξοδα χρηματικόν ποσόν, όπερ εκάστοτε καθορίζεται δι' αποφάσεως του επί των Τ.Τ.Τ. Υπουργού.

 

Άρθρον 15.

Το Ν.Δ. της 18.9.1926 "περί Ταχ. Επιταγών κυρωθέν υπό του Νόμου 3500 της 23.3.1928, το άρθρον 2 του Ν.Δ. υπ' αριθ. 2143 της 5.2.44 "περί Ταχ. Επιταγών" καταργούνται ως επίσης καταργείται και πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον.

 

Εν Αθήναις τη 22 Αυγούστου 1947

ΠΑΥΛΟΣ Β΄

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

 

Τα Μέλη

Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Ν. ΖΕΡΒΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ, Μ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ, Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ, Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 22 Αυγούστου 1947

 

Ο επί της Δικαιοσύνσης Υπουργός

ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ