23091959

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

199

NOMOΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3990

 

Περι αναθέσεως εις Αστυνομικάς αρχάς της εκδικάσεως αστυνομικών παραβάσεων τιμωρουμένων δια προστίμου συμπληρώσεως του Ν. 4841/1930 "περι αυτοκινητων" και άλλων τινών διατάξεων.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 1 Σεπτεμβρίου 1959 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

 

Ανάθεσις εις Αστυνομικάς Αρχάς της εκδικάσεως αστυνομμικών παραβάσεων, τιμωρουμένων δια προστίμου.

 

Άρθρον 1.

Τιμωρούνται κατ' εξαίρεσιν των εν άρθρω 459 του Ποινικού Κώδικος οριζομένων, μόνον δια της ποινής του προστίμου οι παραβάται αστυνομικών διατάξεων, δι' ων ρυθμίζονται α) η ταχύτης, η στάθμευσις, η χρήσις των φώτων και των ηχητικών οργάνων των αυτοκινήτων οχημάτων και παντός εν γέννει τροχοφόρου ως και ο αριθμός των επιβατών αυτών, β) η κίνησις, συμφώνως προς τα καθ' οιονδήποτε τρόπον διδόμενα σήματα κυκλοφορίας, γ) η κίνησις συμφώνως προς τα διεθνή σήματα πορείας τα απαγορεύοντα την διέλευσιν, την στάθμευσιν και τα επιβάλλοντα την βραδυπορείαν των αυτοκινήτων οχημάτων και παντός εν γένει τροχοφόρου εις τας διόδους τν πεζών ως και την τήρηρσιν της επί της επιφανείας των οδοστρωμάτων σημάνσεως, δ) η χρήσις αυτοκινήτων οχημάτων και παντός εν γένει τροχοφόρου προκαλούντων δια της λειτουργίας της μηχανής των ή άλλως πως θόρυβον, όστις διαταράσσει την κοινήν ησυχίαν καθ' οιανδήποτε ώραν του 24ώρου και ε) η κίνησις και κυκλοφορία των πεζών. Ομοίως δια της αυτής ποινής τιμωρούνται οι παραβάται των κατά το άρθρον 2 του Ν. 4841/1930 εκδιδομένων αστυνομικών διατάξεων.

 

Άρθρον 2

1.      Αι παραβάσεις των αστυνομικών διατάξεων, περί ών το προηγούμενον άρθρον, τελούμεναι εις την περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, εις την Θεσσαλονίκην, τα περίχωρα αυτής και τας εθνικάς οδούς, ών οι υπαίτιοι καταλαμβάνονται επ' αυτοφόρω, δύνανται να εκδικάζωνται και υπό των αστυνομικών αρχών, εφ' όσον η παράβασις δεν συνδέεται με βαρύτερον αδίκημα υπαγόμενον εις την αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, οπότε αρμόδια και δια την παράβασιν καθίστανται ταύτα, ήτοι α) των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων, β) των Διοικητών Διοικήσεων καιΥποδιοικήσεων Χωροφυλακής, γ) των Διοικητών Υπηρεσιών Τροχαίας Κινήσεως και δ) των Διοικητών Αστυνομικών Τμημάτων της Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής απουσιαζόντων δε ή κωλυομένων υπό των νομίμων αναπληρωτών των. Εν τη περιπτώσει ταύτη το όριον της επιβλητέας κατά τα ως άνω ποινής είναι μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

2.      Η δια την εκδίκασιν τοπική αρμοδιότης των εν παραγράφω 1 υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ αστυνομικών αρχών, επεκτείνεται όχι μόνον επί της περιφερείας εκάστης τούτων, αλλ εφ' ολοκλήρου της περιφερείας της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή της Διοικήσεως ή της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής, εις ήν εκάστη των αρχών τούτων υπάγεται.

 

Άρθρον 3

1.      Αι παραβάσεις περί ών το άρθρον 1 του παρόντος, εφ' όσον ήθελον επιληφθή τούτων αι ως άνω κατά το άρθρον 2 αρμόδιαι αρχαί, εκδικάζονται παραχρήμα μόνον εν ω τόπω ετελέσθησαν και καθ' οιανδήποτε ημέραν και ώραν του εικοσιτετραώρου, μετά συνοπτικήν βεβαίωσιν της παραβάσεως υπό της αρμοδίας προς εκδίκασιν αρχής.

2.      Κατά την κατ' εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου, εκδίκασιν των παραβάσεων δεν παρίσταται κατηγορούσα αρχή, οουδέ ακολουθείται άλλη τις διαδικασία εκ των προβλεπομένων υπό του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Παρίσταται όμως ως Γραμματεύς έτρερος αστυνομικό ς υπάλληλος, έχων τουλάχιστον βαθμόν αρχιφύλακος ή προκειμένου περί περιφερείας Χωροφυλακής έτερος βαθμοφόρος Χωροφυλακής, όστις τηρεί συνπτικά πρακτικά, καταχωρίζων εις αυτά και τας παραχρήμα εκδιδομένας και δημοσιευομένας αποφάσεις.

3.      Αι διατάξεις περί εξόδων και τελών της ποινικής διαδικασίας, ως και αι περί δικαιωμάτων και κρατήσεων υπέρ οιουδήποτε προσώπου ή Τμείου, δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω.

 

Άρθρον 4

1.      Κατά των εκδιδομένων υπό των εν άρθρω 2 του παρόντος αστυνομικών αρχών καταδικαστικών αποφάσεων επιτρέπεται εις τον καταδικασθέντα η άσκησις εφέσεως παραχρήμα, δύναται όμως να ασκηθή αύτη και εντός προθεσμίας τεσσαράκοντα οκτώ (48) ωρών από της εκδικάσεως. Τούτο ο εκδούς την απόφασιν οφείλει να ανακοινώση εις τον καταδικασθέντα.

2.      Η έφεσις ασκείται ατελώς δια δηλώσεως ενώπιον τυ κατάτ ην παράγραφον 2 του προηγουμένου άρθρου Γραμματέως, ισχυουσών κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας περί εφέσεων και αποφάσεων του Πταισματοδικείου. Μόνο η άσκησις της εφέσεως αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως.

3.      Ο Γραμματεύς υποχρεούται εις την άμεσον σύνταξιν της εκθέσεως εφέσεως και άμεσον αποστολήν ταύτης εις τον αρμόδιον Εισαγελέα Πλημμελειοδικών, δια την εισαγωγήν της εφέσεως εις το Μονομελές Πλημμελειοδικείον προς εκδίκασιν.

 

Άρθρον 5

1.      Της εκτελέσεως της αποφάσεως επιμελείται αυτεπαγγέλτως η εκδούσα ταύτην αστυνομική αρχή, επιτρεπομένης και προσωπικής κρατήσεως, αδιακρίτως φύλου, εξαιρέσει των συμπληρωσάντων το 70ον έτος της ηλικίας των. Η κράτησις δύναται να γίνη και εις κρατητήρια αστυνομικών αρχών.

2.      η είσπραξις των επιβαλλομένων προστίμων, εφ'όσον δεν ησκήθη έφεσις, ενεργείται υπό του κατά την παράγρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Ν.Δ. Γραμματέως εν τω τόπω της εκδικάσεως και ευθύς μετά ταύτην, βάσει τριπλοτύπων εισπράξεων δημοσίας διαχειρίσεως, χορηγουμένων αυτών υπό του Διευθυντού του οικείου Δημοσίου Ταμείου.

3.      Ο αυτός Γραμματεύς υποχρεούται εις κατάθεσιν των εισπράξεών του εις το Δημόσιον Ταμείον ανά 5θήμερον ή και ενωρίτερον, αναλόγως του ποσού των πραγματοποιουμένων εισπράξεων κατά την κείσιν του Διευθυντού του Ταμείου και υπέχει πασας τας υποχρεώσεις και ευθύνας τας εκ των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού και του Δανονισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας Ταμείων προβλεπομένας δια τους Επιμελητάς εισπράξων του Δημοσίου.

 

Άρθρον 6

1.      Αι διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. δεν έχουσιν εφαρμογήν επί των μήπω συμπληρωσάντων το 17ον έτος της ηλιδίας των, εφ' ών εφαρμόζονται και δια τας παραβάσεις του άρθρου1 του Νόμου τούτου αι ειδικαί περί ανηλίκων διατάξεις του Ποινικού Κώδικος.

2.      Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων του παρόντος έχουσιν εφαρμογήν επί των απολαμβανόντων ιδιαζούσης δωσιδικίας, κατά τας διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Εις περίπτωσιν όμως ασκήσεως εφέσεως αύτη εκδικάζεται υπο του αρμοδίου λόγω ειδικής δωσιδικίας ποινικού δικαστηρίου.

 

Άρθρον 7

Δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Συγκοιωνιών και Δημοσίων Έργων, δύναται να επεκταθή η ισχύς των προηγουμένων άρθρων του παρόντος Ν.Δ. και εις άλλας περιοχάς του Κράτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Περίπτωσις αφαιρέσεως αδείας ικανότητος οδηγού και κυκλοφορίας οχημάτων

 

Άρθρον 8

Δια πάσαν παράβασιν των νόμων περί αυτοκινήτων και των περί ών το άρθρον 1 του παρόντος, αστυνομικών διατάξεων, δύνανται οι Διευθυνταί Αστυνομικών Διευθύνσεων και οι Διοικηταί Δ)σεων και Υποδ)σεων Χωροφυλακής, μετά πρότασιν της αρμοδίας κατά τόπον Υπηρεσίας Τροχαίας Κινήσεω, να αφαιρώσι δια χρονικόν διάστημα μέχρι πέντε ημερών, ασχέτως των ποινικών κυρώσεων α) την άδειαν οδηγούτων αυτοκινήτων και παντός εν γένει τροχοφόρου, β) την άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και παντός εν γένει τροχοφόρου ιδιωτικής χρήσεω και γ) την άδειαν κυκλοφορίας αυτοκινήτων και παντός εν γένει τροχοφόρου δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον όμως, κατα την περίπτωσιν ταύτην, ο οδηγός του ατυοκινήτου ή τροχοφόρου κατα την διάπραξιν της παραβάσεως ήτο ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης τούτου ή επέβαινεν αυτού.

 

Άρθρον 9

1.      Εις τας περιπτώσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις απηγορευμένην θέσιν, αι εν άρθρω 2 παρ. 1 του παρόντος αανφερόμεναι αρχαί δύνανται να διατάσσωσι την μεταφοράν αυτού, δια παντός προσφόρου τρόπου ή μέσου εις σταθμόν αυτοκινήτων ή έτερον κατάλληλον χώρον.

2.      Τα έξοδα μεταφοράς και φυλάξεως βαρύνουσι τον ιδιοκτητην ή τον κάτοχον του αυτοκινήτου. Τούτο παραδίδεται μετα΄την καταβολήν των εξόδων και μετά προηγουμένην, εντός ευλόγου προθεσμίας ειδοποίησιν του ιδιοκτήτου ή του κατόχου.

3.      Κατ' απάσας ταας περιπτώσεις αφαιρέσεως αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος οιασδήποτε κατηφορίας ή ποδηλάτου μετά βοηθητικού κινητήρος προκαλούντος θόρυβον δύναται να εφαρμόζωνται αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Όροι και διαδικασία ιδρύσεως εγκαταστάσεών τινων παρά τας εθνικάς κλπ. Οδούς. Μέτρα ρυθμίσεως κυκλοφορίας και προστασίας οδών.

 

Άρθρον 10

1.      Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων κανονίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις(θέσις, χώρος, εσωτερική διάταξις, χώροι υγιεινής κλπ.) υπό τας οποίας επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία α) πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, β) συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, γ) πρατηρίων υγρών καυσίμων και δ) σταθμών εκκινήσεως και αφίξεως υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων.

2.      Η άδεια ιδρύσεως των ως άνω εγκαταστάσεων χορηγείται μετά γνώμην της υπο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου συνιστωμένης επιτροπής, η δε άδεια λειτουργίας μόνον μετά την, υπό της αρμοδίας δια την χορήγησιν ταύτης υπηρεσίας, διαπίστωσιν ότι αι σχετικαί εγκαταστάσεις και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός αυτών πληροί τας προϋποθέσεις του παρόντος

3.      Α΄. Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η παρά τας εθνικάς οδούς, κατά τα τμήματα αυτών τα κείμενα εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών, χορήγησις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων, συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και ρπατηρίων υγρών καυσίμων α) πλησίον χώρων αρχαιολογικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος, την από των οποίων απόστασιν ορίζει την παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου επιτροπή και β) εις απόστασιν ελάσσονα των 200 μέτρωναπό του σημείου συναντήσεως δύο ή πλειόνων εθνικών οδών. Δια τας περιπτώσεις συναντήσεως εθνικής οδού μετά επαρχιακής, δημοτικής η κοινοτικής τοιαύτης η εν παραγράφω 5 του παρόντος άρθρου επιτροπή εκτιμώσα τας εν γένει συνθήκας καθορίζει την τηρητέαν απόστασιν.

Β΄. Αι εις τας ως άνω εγκαταστάσεις προσπελάσεις συντελούνται δι' επί τούτω βοηθητικών οδών, μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων, κατασκευαζομένων και επιστρωνι\υμένων δι' εγκεκριμένου τύπου οδοστρώματος, διαχωριζομένων δε από του αντισοίχου οδοστρώματος της οδού δια λωρίδος ή νησίδος οδοστρωμένης πλάτους 5 τουλάχιστον μέτων. ΑΙ είσοδοι και έξοδοι των οδών προσπελάσεως και αι διαχωριστικαί λωρίδες ή νησίδες δέον να επισημαίνωνται συμφωνως προς τους εγκεκριμένους κανονισμούς κυκλοφορίας και εν γένει δέον να λαμβάνηται πάν μέτρον δια την εξασφάλισιν του απροσκόπτου της κυκλοφορίας επί της κυρίας οδού.

Γ΄. Άπασαι αι δαπάναι κατασκευής των οδών προσπελάσεως, λωρίδων πρασίνου, νησίδων, σημάνσεων, αποχετεύσεως, πεζοδρομίων και λοιπών απαραιτήτων έργων των ως άνω εγκαταστάσεων βαρύνουσι τον ιδιοκτήτην αυτών.

Δ΄. Απαγορεύεται η εγκατάστασις πρατηρίων υγρών καυσίμων προς την αυτήν πλευράν Εθνικής οδού εις μικροτέραν των 2.000 μέτρων απ' αλλήλων απόστασιν μετρουμένην κατά τον άξονα της οδού.

4. Οι ιδιοκτήται των ήδη παρά τας Εθνικάς οδούς λειτουργούντων σταθμών αυτοκινήτων, συνεργείων επισκευής και πρατηρίων υγρών καυσίμων υποχρεούνται εν δεκαετίας από της ισχύος του παρόντος να προσαρμόζονται προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ανακαλουμένης άλλως της αδείας λειτουργίας αυτών.

Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών εκκινήσεως ή εφίξεως αυτοκινήτων υπεραστικών λεωφορείων προς επιβίβασιν ή αποβίβασιν επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων προς διενέργειαν φορτοεκφορτώσεως εμπορευμάτων χορηγείται υπό του οικείου Αστυνομικού Διευθυντού ή Διοικητού Χωροφυλακής μετά γνώμην της εν παρ. 5 του παρόντος Επιτροπής.

Οι ήδη λειτουργούντες ως άνω σταθμοί εκκινήσεως και αφίξεως αυτοκινήτων υποχρεούνται εις λήψιν της δια του παρόντος προβλεπομένης αδείας μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1960, εν μή συμμορφώσει, διατάσσεται η παύτσις της λειτουργίας αυτών υπό του υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων δια τους λειτουργούντας εν τω Νομώ Αττικής, ή του οικείου Νομάρχου δια τους λειτουργούντας εις τους λοιπούς νομούς.

5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων συνιστάται παρ' εκάστω Νομώ επιτροπή απαρτιζομένη υπό των:

 

8. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια των υπό του άρθρου 458 του Ποιν. Δώδικος προβλεπομένων ποινών. Εν υποτροπή δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων να διαταχθή η προσωρινή ή οριστική παύτσις της λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων.

Άρθρον 11

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3905/1958 "περί επιβολής ειδικών πόρων υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας ιδα την βαλτίωσιν του δικτύου των οδών της Χώρας. Αστυνομίας οδών και άλλων τινών διατάξεων" τροποποιείται ως ακολούθως:

"4. Απαγορεύεται πάσα τοποθέτησις ή αναγραφή διαφημίσεως εις ζώνην μέχρι 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονος των Εθνικών οδών άνευ ειδικήςαδείας του υπουργείου Συγκοινωνιών και δημοσίων Έργων, όπερ εκάστοτε δύναται να επιτρέπη την τοποθέτησιν ή αναγραφήν διαφημίσεως κατόπιν συμβάσεως και υπό όρους διαλαμβανομένους εν αυτή.

Αι κατά παράβασιν της παρούσης διατάξεως ενεργούμεναι διαφημίσεις αφαιρούνται υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού υπό του οποίου και ακταλογίζονται αι συναφείς δαπάναι εις βάρος του παραβάτου.

Η ως άνω απαγόρευσις δεν ισχύει δια τα τμήματα Εθνικών οδών τα διερχόμενα δια πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών, ένθα υφίσταται εγκεκριμένον σχέδιον πόλεως.

Πάς παραβάτης των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρείται δια των υπό του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος προβλεπομένων ποινών".

 

Άρθρον 12

1. Επί διασταυρώσεων οδών, εις άς είναι εγκατεστημένη φωτεινή σηματοδοτική εγκατάστασις ρυθμίσεως κυκλοφορίας απαγορεύεται η τοποθέτησις εγχρώμων φωτεινών διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών δια χρωμάτων χρησιμοποιουμένων εις του φωτεινούς σηματοδότας ή παρεμφερών τοιούτων ιε ςύψος μικρότερον των 4.50 μέτρων από των διασταυρώσεων, μετρουμένης προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν από της αντιστοίχου τομής οικοδομικών γραμμών.

Εις τας ήδη τοποθετηθείσας φωτεινάς διαφημίσεις ή πινακίδας δέον όπως μεταβληθή ο χρωματισμός δαπάνη και μερίμην των εις ούς ανήκουσιν αύται προ της ενάρξεως της λειτουργίας της σηματοδοτήσεως.

2. Απαγορεύεται η επί των οδών τοποθέτησις πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, αντικειμένων ή πινακίδων, αίτινες λόγω μορφής, μεγέθους, χρώματος ή θέσεως δύνανται να εκληφθώσιν ως σηματοδόται ή ως σήματα κυκλοφορίας εν γένει ή να επιδράσουν επί της λειτουργίας των κανονικών σηματοδοτών ή σημάτων κυκλοφορίας.

3. Απαγορεύεται η τοποθέτησις ή αναγραφή πάσης φύσεως διαφημίσεων επί των ιστών των σηματοδοτών και των πινακίδων κυκλοφοριακών σημάνσεων πάσης φύσεως (επικινδύνων θέσεων, ρυθμιστικών, πληροφοριακών, στάσεων λεωφορείων, σταδιοδεικτών κλπ.)

4. Απαγορεύεται η εγκατάστασις πασης φύσεως σηματοδοτήσεως ή σημάνσεως επί δημοσίων οδών άνευ εγκρίσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων.

5. Η οικεία Αστυνομική Αρχή μετ' εκπνοήν χορηγουμένης δικαημέρου ανατρεπτικής προθεσμίας προς άρσιν των εν παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου εγκαταστάσεων αντικειμένων και διαφημίσεων ή προς αλλαγήν του χρωματισμού των εν παραγράφω 1 αναφερομένων φωτεινών αντικειμένων, δικαούται να διακόψη τον φωτισμόν αυτών ή και να αφαιρέση τας ως άνω εγκαταστάσεις, αντικείμενα, δαφημίσεις, αναγραφάς ή πινακίδας.

Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια των υπό του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος προβλεπομένων ποινών.

 

Άρθρον 13

Πάσα τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού απαραίτητος δια την κατασκευήν έργου παρ' οιασδήποτε επιχειρήσεως κοινής ωφελείας, Οργανισμού ή νομικού ή φυσικού προσώπου (Ο.Τ.Ε.,ΔΕΗ, Εταιρείας Υδάτων, επιχειρήσεως ηλεκτροπαραγωγής, Δημοτικής Εκμεταλλεύσεως Αεριόφωτος, ΟΑΠ κλπ.) ενεργείται μόνον κατόπιν αδείας της αρμοδίας Υπηρεσίας του υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων ή του αρμοδίου Δήμου ή Κοινότητος κατά περίπτωσιν, δια της οποίας ορίζεται ο χρόνος, εντός του οποίου θα ενεργήται πλήρης αποκατάστασις της φθοράς του οδοστρώματος υπό της επιχειρήσεως ή του προσώπου, δια λογαριασμόν του οποίου εκτελείται το έργον .

Εν περιπτώσει παραβάσεως της ως άνω διατάξεως οι τε αρμόδιοι διευθυνταί των ως άνω επιχειρήσεων ή Νομικών Προσώπων και οι εργολήπται οι εκτελούντες τα έργα εκ της κατασκευής των οποίων προεκλήθη φθορά, τιμωρούνται δια των υπό του άρθρου 458 του ποινικού κώδικος προβλεπομένων ποινών.

Αι αρμόδιαι υπηρεσίαι του Υπουργείου Συκγοινωνιών και δημοσίων Έργων ή Δήμοι και Κοινότητες δύνανται, μετά παρέλευσιν της εν τη αδεία ορισθείσης προθεσμίας, να αποκαθιστώσι τας προσγενομένας εκάστοτε φθοράς, της σχετικής δαπάνης καταλογιζομένης εις βάρτος του υποχρέου υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού ή τεχνικού υπαλλήλου της ΤΥΔΚ κατά περίπτωσιν.

 

Άρθρον 14

1. Από 1ης Ιουνίου 1960 απαγορεύεται επί ασφαλτοστρωμένων εθνικών οδών κυκλοφορία τροχοφόρων φερόντων:

α) Μεταλλικά επίσωτρα πλάτους μιδροτέρου των 50 χιλιοστών του μέτρου.

β) Μεταλλικά επίσωτρα και έχοντα συνολικόν μικτόν βάρος εις χιλιόγραμμα ανώτερον του πενταπλασίου του αθροίσματος του πλάτους όλων των επισώτρων εκπεφρασμένου εις χιλιοστά του μέτρου.

γ) Συμπαγή ελαστικά επίσωτρα και έχοντα συνολικόν μικτόν βάρος εις χιλιόγραμμα ανώτερος του δεκαπενταπλασίου του αθροίσματος του πλάστους όλων των επισώτρων εκπεφρασμένου εις χιλιοστά του μέτρου.

Δ) Σιδηράς ερπυστρίας άνευ πεδίλων.

2. τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται επί τροχοφόρων οχημάτων των στρατιωτικών υπηρεσιών.

3. Από 1ης ιανουαρίου 1960 πάν ζωήλατον όχημα υποχρεούται να φέρη έμπροσθέν μεν δύο φανούς λευκού φωτός, όπισθεν δε ετέρους δύο φανούς και δύο ανταυγαστήρας ερυθρού φωτός.

Πάν ζωήλατον όχημα ευρισκόμενον εν κινήσει ή εν στάσει επί οδοστρωμάτων ή ερεισμάτων δημοσίων οδών κατά τας νυκτερινάς ώρας υποχρεούται να έχη τους ως άνω φανούς ανημμένους.

4. Οι παραβάται των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια κρατήσεως ή προστίμου, εφαρμοζομένων των άρθρων 409 και επόμενα της Ποινικής Δικονομίας.

Επίσης υπόκεινται εις προσωρινήν αφαίρεσιν της αδείας οδηγού ή ηνιοχείας κατά περίπτωσιν και της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι 10 ημερών υπό της αρμοδίας κατά τόπον αστυνομικής αρχής.

Εν υποτροπή ο χρόνον στερήσεως των ως άνω αδειών οδηγού ή ηνιοχείας ως και της αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας δύναται να αυξηθή μέχρι ενός μηνός.

 

Άρθρον 15

1.Διατηρουμένων εν ισχύϊ των διατάξεων περί αφαιρέσεως αδειών οδηγήσεως αυτοκινήτων οχημάτων κλπ. Δύναται δια Β.Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δ. Έργων, να επιβάλληται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεσις των αδειών αυτών, βάσει ειδικής βαθμολογίας, οριζομένης δι' εκάστην παράβασιν των περί κυκλοφορίας διατάξεων και αναγραφομένης εις ειδικόν ποινολόγιον και την άδειαν οδηγήσεως.

2. Δια την αφαίρεσιν αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οιασδήποτε κατηγορίας και είδους ή αδείας οδηγού και πέντε ημερών δεν απαιτείται κλήσεις εις απολογίαν παραβάτου δικαιουμένου να ασκήση προσφυγήν ενώπιον Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων ή του Νομ. κατά περίπτωσιν.

 

Άρθρον 16

1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Συντάξεως Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας εν Ελλάδι, εκ δημοσίων υπαλλήλων άλλων προσώπων εχόντων πείραν και κατάρτισιν περί τα κυκλοφοριακά και συναφή ζητήματα, η σύμ\νθεσις της οποίας καθορίζεται δι' αποφα΄σεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων.

2. Ο Κώδιξ οδικής κυκλοφορίας θα περιλαμβάνη πάσαν διάταξιν σχετικήν προς την επί των οδών πάσης κατηγορίας εν Ελλάδι ασφαλή κυκλοφορίαν οχημάτων, προσώπων ζώων, τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των οδηγών, ιδιοτκητών ή κατόχων οχημάτων πασης φύσεως, των επιβατών αυτά ως και των εις τας οδούς κυκλοφορούντων προσώπων, την ασφάλειαν των οδών, τας διαστάσεις και των αυτοκινήτων ή μη οχημάτων, τον αναγκαίον τεχνικόν εξοπλησμόν ως και τον τρόπον ελέγχου των συστημάτων μηχανημάτων ασφαλείας των οχημάτων, τον έλεγχον κυκλοφορίας επί των οδών, τα της επιβολής κυρώσεων του παραβαίνοντας τας διατάξεις του Κώδικος και γενικώς πάν ζήτημα συναφές προς την ασφάλειαν των οδών και επ[' αυτών κυκλοφορίαν.

3. Εις ταμέλη της Επιτροπής παρέχεται μηνιάια ποζημίωσις οριζομένη υπό του Υπουργού των Συγκοινωιών Δην. Έργων, δυναμένη να είναι διαφορος καρτά μέλος.

Η αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται υπό του Ο.Ε.Α.Σ. βάρος του παρ' αυτώ τηρουμένου Ειδικού Λογαριασμου προστίμων Ο.Ε.Α.Σ.

4. Η δαπάνη συντάξεως, εκτυπώσεως κλπ. Του Κώδικος γίνεται υπο του Ο.Ε.Α.Σ. εις βάρος του ώς άνω ειδικού λογαριασμού, εις όν περιερχονται και τα εκ της διαθέσεως αντιτύπων αυτού έσοδα.

 

Άρθρον 17

Το άρθρον 17 του Ν. 2119/53 ως συνεπληρώθη δια της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 3334/55 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Αι δαπάναι εκμεταλλεύσες εκάστου λεωφορείου αυτοκινήτου (κινήσεως, συντηρήσεως, χρηματικών ποινών κλπ. Βαρύνουν αποκειστικώ ςτον ιδιοκτήτην αυτου, Ειδικώς οδηγοί λεωφορείων (τακτικοί και εφεδρικοί ) αποτελού μέ προσωπικόν των ιδιοικτητών των λεωφορείων, παρ' ών και προσλαμβάνονται, η αντιμισθία όμως τούτων καταβάλλεται υπό του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.

2. Αι δαπάναι λειτουργίας εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ. Θεωρούνατι ως γενικά έξοδα και βαρύνουσι τούτο. Εις τα γενικά έξοδα εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ. περιλαμβάνονται και αι αντιμισθίαι του προσωπικού αυτού, εν οίς και των σταθμαρχών, ελεγκτών και ειπρακτόρων, τακτικών και εφεδρικών, τα τυχόν καταβαλλόμενα εφεδρικά επιδόματα του εν τω παρόντι αναφερομένου προσωπικού και αι μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισιν του οικείου Νομομηχανικού διατιθέμεναι δαπάναι μικροεπισκευών οδών.

Η συνοδεύουσα την εκκαθάρισιν εκάστης διαχειριστικής περιόδου ανάλυσις της διαχειρίσεως των γενικών εξόδων του Κ.Τ.Ε.Λ. δέον να περιλαμβάνη αναλυτικώς και κεχωρισμένην εκάστην διακεκριμένην δαπανην.

3. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες ως εισπράκτορες εις λεωφορεία εντεταγμένα εις Κ.Τ.Ε.Λ. και έχοντες εξάμηνον τουλάχιστον υπηρεσίαν εις λεωφορείον του αυτού Κ.Τ.Ε.Λ. εντάσσονται εις το Κ.Τ.Ε.Λ. και αποτελούσι προσωπικόν αυτού.

Η ένταξις των ανωτέρω ενεργείται παρ' Επιτροπής βάσει των υπό του Κανονισμού προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. προβλεπομένων τυπικών προσόντων και εκτίμησιν των ουσιαστικών και επαγγελματικών τοιούτων (εντιμότης, καλή συμπεριφορά, εργατικότης, πειθαρχία).

Δι' έκαστον Κ.Τ.Ε.Λ. συνιστάται επιτροπή αποτελουμένη εξ ενός του εις την έδραν τούτου υπηρετούντων αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων ή της Χωροφυλακής κατά προτίμησιν της Τροχαίας Κινήσεως προτεινομένου παράτ ης αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, εξ ενός αντιπροσώπου του Κ.Τ.Ε.Λ. οριζομένου εκ των μελών του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου και εξ ενός αντιπροσώπου των Εσπρακτόρων λαμβανομένου εκ των υπερ την τριετίαν υπηρετούντων είς τι λεωφορείον του Κ.Τ.Ε.Λ. τοιούτων. Κατά τον αυτόν τρόπον και υπό τας αυτάς προϋποθέσεις ορίζονται και οι ανανπληρωταί τούτων.

Αι Επιτροπαί συνιστώνται δι' έκαστον Κ.Τ.Ε.Λ. εδρεύον εν τω Νομώ Αττικής υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, δια δε τα λοιπά υπό του οικείου Νομάρχου.

Αι περί εντάξεως αποφάσεις των Επιτροπών είναι οριστικαί, μη υποκείμεναι εις ουδέν ένδικον μέσον.

4. Τυχόν υφιστάμεναι μέχρι της ισχύος του παρόντος απαιτήσεις εκ μισθών, αποζημιώσεων κλπ. των εισπρακτόρων έναντι των ιδιοκτητών των λεωφορείων δεν βαρύνουσι τα Κ.Τ.Ε.Λ.

 

Άρθρον 18

Από της ισχύος του παρόντος καταργείται η Τρίτη παράγραφος του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3839)1958 "περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας των αυτοκινήτων κλπ."

 

Άρθρον 19

1. Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. η παράγραφος α΄του άρθρου 1 του Ν. 3242)1955 "περί χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων κλπ." αντικαθίσταται ως εξής:

"α) η χορήγησις επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων εις πάντα άγοντα το 22ον έτος της ηλικίας του μέχρι τκαι του 40ου".

2. Κυρούνται, αφ' ής ίσχυσαν, αι υπ' αριθ. 116664)17.2.58 και 160079)5.6.58 αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, βάσει των οποίων εχορηγήθησαν επαγγελματικαί άδειαι οδηγών αυτοκινήτων εις υπερβάντας το 35ον έτος της ηλικίας των ως και εις καταφυγόντας εν Ελλάδι εκ του εξωτερικού υιούς Ελλήνων το γένος ελληνικής αλλοδαπής ή αμφιβόλου υπηκοότητος.

 

Άρθρον 20

Η δια του άρθρου 6 του Ν. 3221055 ταχθείσα οκτάμηνος προθεσμία προς αντικατάστασιν των εκ του 8ου Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αττικής μετατεθέντων εις το 3ον Αστικόν ΚΤΕΛ έξ (6) λεωφορείων, παρατείνεται εφ' ής έληξε και επί οκτώ (8) εισέτι μήνας από της ισχύος του παρόντος, εντός δε ταύτης δέον να πραγματοποιηθή η αντικατάστασις αύτη δια του ήδη ισχύοντος τύπου αστικού λεωφορείου.

 

Άρθρον 21

Ο αριθμός των εν τη αστική περιοχή Πρωτευούσης (αποστάσεως 20 χιλιομέτρων από πλατείας Ομονοίας) πρατηρίων δαιθέσεως υγρών καυσίμων προς χρήσις αυτοκινήτων, δύναται να αυξηθή κατά δέκα, δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωιών και δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 22

1. Εις πόλεις πληθυσμού μικροτέρου των 25.000 κατοίκων η εκμετάλλευσις των αστικών επιβατικών συγκοινωιών των χαρακτηρισθεισών ως τοιούτων, μετά την ισχύν του Ν.2119)52 η εις λεωφορεία δύναμις των οποίων δεν εκαλύφθη μέχρι τούδε κατά τας κειμένας διατάξεις ή των χαρακτηριζομένων ως τοιούτων απ΄πο της ισχύος του παρόντος και εφεξής, παραχωρείται δι' αποφα΄σεως του οικείου Νομάρχου μετά γνώμην του Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων εις το υπεραστικόν ΚΤΕΛ του οικείου Νομού , αιτήσει αυτού προς ό γίνεται και η έκδοσις των σχετικών αδειών.

2. Δι' αποφα΄σεως του Υπουργού Συγκοινωιών και Δημοσίων Έργων κανονίζονται τα των προθεσμιών, λειτουργίας, διαχειρίσεως των τοιούτων εκμεταλλεύσεων ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 23

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων και του αρμοδίου Νομάρχου δύνανται να χορηγώνται άδειαι κυκλοφορίας λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις ιδιοκτήτας ή κατόχους μηχανοκινήτων θαλασσίων μεταφορικών με΄σων, εξυπηρετούντων σημεία ή περιοχά της Χώρτας και αποστερηθέντες εν όλω ή εν μέρει του μεταφορικού αυτών έργου λόγω εξυπηρετήσεως των περιοχών τούτων από ξηράς δια λεωφορειακών μέσων.

2. Ο αριθμός των χορηγουμένων αδειών ορίζεται επί τη βάσει του όγκου της αφαιρεθείσης εκ των θαλασσίων μέσων επιβατικής κινήσεως και των συνθηκών εκμεταλλεύσεως του οικείου ΚΤΕΛ του εξυπηρετούντος τας περιοχάς ταύτας αι δε άδειαι παραχωρούνται εις τους ιδιοκτήτας ή κατόχους των θαλασσίων μεταφορικών με΄σων συνεταιριζομένους υπό οιανδηποτε μορφήν.

3. Από της θέσεως εις κυκλοφορίαν των κατά τ' ανωτέρω παραχωρουμένων λεωφορείων τα εις τους παραχωρησιούχους ανήκοντα και εξυπηρετούντα τας περιοχάς ταύτας θαλάσσια μέσα παροπλίζονται ή παύουσιν εξυπηρεούντα ταύταςκ απαγορευομένης εφεξής της προσθήκης νέων θαλασσίων μεταφορικών μέσων εις της περιοχήν ταύτην.

 

Άρθρον 24

1. Αι υπό στοιχεία β΄και γ΄προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθου 15 του Ν. 3216)55 "περί συμπληρώσεως της περί ΟΕΑΣ κειμένης Νομοθεσίας, κυρώσεως της υπ' αριθ. 1046)53 πράξεως κλπ" καταργούνται.

2. Τα ως άνω πα΄σης κατηγορίας ποδήλατα μετά βοηθητικού κινητήρος υποχρεούνται να φέρωσιν απαραιτήτως αποσιωπητήρα, άνευ του οποίου απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτών.

Τα στερούμενα τοιούτου αποσιωπητήρος υποχρεούνται να εφοδιασθώσιν εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος.

3. Το δεύτερον εδάφιον της παραγρα΄φου 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3829)58 "περί φορολιογικών μέτρων αποσκοπούντων εις τον περιορισμόν της καταναλώσεως ειδών τινών πολυτελείας" αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Δια τα αυτοκίνητα ποδήλατα, ών ο συνολικός κυλινδρικός όγκος του κινητήρος είναι μέχρι και 200 κυβικών εκατοστών εις δραχμάς 2.000 και

β) Δια τα τοιαύτα συνολικού κυλινδρικού όγκου κινητήρος άνω των 200 κυβικών εκατοστών εις δραχμάς 4.000".

 

Άρθρον 25

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, δύναται να παρασχεθή εφ' άπαξ τρίμηνος προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπό πληγέντων αυτοκινητιστών συγκεντρούντων τας ιδιότητας του άρθρου 3 του Α.Ν. 1086)1946 λόγω απωλείας φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. και εφ' όσον δεν έτυχον ούτοι αποκαταστάσεως δι' ετέρου αυτοκινήτου βάσει της υπ' αριθ. 25730)47 Κανονιστικής Αποφάσεως.

Η κρίσις των αιτήσεως τούτων γίνεται υπό επιτροπής ορισθησομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωιών και Δημοσίων Έργων, δι' ής ρυθμίζεται και πα΄σα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης.

 

Άρθρον 26

Πάσα αναγκαία δια την εκτέλεσιν του παρόντος Ν.Δ. δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Άρθρον 27

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν τη Ελλ. Β.Πρεσβεία Ρώμης τη 17 Σεπτεμβρίου 1959

 

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ, Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΚΟΝΙΤΣΑ, Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ, ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Έν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1959

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυρούται αφ' ής εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 310/Α΄/20.11.1976) η νομοθετικού περιεχομένου Πράξις του Προέδρου της Δημοδρατίας "περί λήψεως μέτρων διοικήσεως τουΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης", εκδοθείσα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 44 παρ 1 του Συνταγματος, λόγω συντρεχούσης εκτάκτου περιπτώσεως εξαιρετικώς επειγούσης και απροβλέπτου αναγκης ης το περιεχόμενον έχει ούτω:

 

ΠΡΑΞΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί λήψεως μέτρων διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

¨Εχοντες υπ' όψει:

1. Το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικως επείγουσαν και απρόβλεπτον ενάγκην ριθμίσεως των προκιψάντων θεμάτων εκ της ακικητοποιήσεως των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ Αθηνών και της εντεύθεν διαταράξεως των συγκοινωνιών της Πρωτευούσης.

3. Την εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην αντιμετωπίσεως των προβλημάτων διαχειρίσεως και διοικήσεως του Ενοποιήμένου Κοινού Ταμείου Εισπράμεων Λεωφορείων εν όψει ιδία του γεγεονότος ότι η Διοικησις αυτού αποτελείται από ιδιοκτήτας λεωφορείων, οι οποίοι αιφνιδίων απεφάσισαν την ακινητοποίησιν τούτων και επομένως έχουν κάθε συμφέρον να επιτύχη η τοιαύτη ακινητοποίησις με συνέπειαν την σοβατωτάτην διατάραξιν της ομαλή ςλειτουργίας των συγκοινωνιών, και κατ' ανκολουθίαν τούτου γενικώτερον τοης οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας.λ

4. Το γεγονός ότι προς αντιμετώπισιν της ούτω δημιουργηθείσης καταστάσεως η Κυβέρνησις εν όψει και της υφισταμένης εν τη Χώρα καταστάσεως γενικής επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, επέβαλε το εξαιρετικόν μέτρον της επιτάξεως των λεωφορείων και των εγκαταστάσεων του ΕΚΤΕΛ και των οικείων συνεταιρισμών, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.Δ. 17/1974 "περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης", προτάσει του Ημετέρου υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν:

Άρθρον 1

1. Εν περιπτώσει αμέσου κινδύνου διαταράξεως υπαιτιότητι της διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ ή των ιδιοκτητών των εις τούτο εντεταγμένων λεωφορείων των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής Πρωτευούσης, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης διατ ης Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να ανατίθεται εις τριμελή ή πενταμελή ή επταμελή επιτροπήν εκ δημοσίων υπαλήλων η άσκησις απάντων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμωουλίου του ΕΚΤΕΛ των προνλεπομένων υπό των διατ΄ξεων του Νόμου 2119/1952"περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" , η ενέργεια πάσης πράξεως διαχειρίσεως και απαιτουμένης δαπάνης, δια την κίνησιν, επισκευήν και συντήρησιν των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ, ως και η λήψις παντός άλλου αναγκαίου μέτρου δια την ομαλήν και απρόσκοπτον διεξαγωγήν των συγκοινωνιών δια των λεωφορείων του ΕΔΤΕΛ.

2. Καθ' όλην την διάρκειαν της ασκήσεως των καθηκόντων της ως άνω επιτροπής, το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΚΤΕΛ υποχρεούται να απέχη της ασκήσεως των καθηκόντων του, αναστελλομ΄νεης οιασδήποτε δραστηριότητός του.

3 Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη εκλείψει των λόγων, δι' ούς επεβλήθη η σύστασις της εν παραγράφω 1 Επιτροπής, ορίζεται η λήξις του χρόνου αναθέχεως εις ταύτην των ως άνω αρμοδιοτήτων, αφ' ής και το Διοικητικόν Συμωούλιον τουΕΚΤΕΛ αναλαμβάνει εκ νέου την άσκησιςν των καθηκόντων του.

4. Πάσα ανγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρον 2

Η ισχύς της παρούσης ανατρέχει εις την 8ην Νοεμβρίου 1976.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓ.

ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ.

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών ν΄μος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1977

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγις.

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1977.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ