EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1957

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

142

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ'αριθ. 3721.

Περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

 

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 10 και 16 Ιουλίου 1957 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

 

Άρθρον 1

 

Συνιστάται εν τη πόλει της Θεσσαλονίκης Συγκοινωνιακός Οργανισμός υπό τον τίτλον "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" αποκαλούμενος εφεξής χάριν συντομίας "Ο.Α.Σ.Θ."

Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου με έδραν την πόλιν της Θεσσαλονίκης, διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ. έχει δε αποκλειστικόν σκοπόν την δια θερμικών λεωφορείων αυτοκινήτων ή δι'ηλεκτροκινήτων λεωφορείων ή δια λεωφορείων αμφοτέρων των συστημάτων έλξεως ή άλλων καταλλήλων και προσφόρων μετ'έγκρισιν πάντοτε της αρμοδίας Αρχής μεταφορικών μέσων, εξυπηρέτησιν των συγκοινωνιακών αναγκών της αστικής περιοχής της πόλεως Θεσσαλονίκης και των προαστείων αυτής υπό τους όρους του παρόντος Ν.Δ. και της οικείας μετά του Δημοσίου συμβάσεως.

 

Άρθρον 2.

 

1. Μέλη και μέτοχοι του συνιστωμένου κατά το προηγούμενον άρθρον Οργανισμού καθίστανται όσοι εκ των κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. ιδιοκτητών και κατόχων λεωφορείων αυτοκινήτων εντεταγμένων και κυκλοφορούντων εις το Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, αποκαλούμενον εφεξής χάριν συντομίας "Κ.Τ.Ε.Α.Α.Θ.", δηλώσιν εγγράφως εντός δέκα ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. εις την Διοίκησιν του Κ.Τ.Ε.Α.Α.Θ. ότι επιθυμούν την συμμετοχήν των εις τον Ο.Α.Σ.Θ. και καταθέσωσιν εις το Κ.Τ.Ε.Α.Α.Θ. το ήμισυ της κατά το άρθρον 16 παράγρ. 1 χρηματικής εισφοράς των.

2. Επί πλειόνων κατά ποσοστά συνιδιοκτητών και κατόχων λεωφορείων, η δήλωσις υποβάλλεται παρά πάντων των συνιδιοκτητών ή των αποτελούντων την πλειοψηφίαν από απόψεως ποσοστών ιδιοκτησίας.

Η δήλωσις δύναται να υποβληθεί και παρά του Διαχειριστού του κοινού αυτοκινήτου.

3. Ως ιδιοκτήτης και κάτοχος κατά την έννοιαν του παρόντος Ν.Δ., νοείται και ο προς όν μετεβιβάσθη μόνον η χρήσις και εκμετάλλευσις λεωφορείου αυτοκινήτου, επιφυλαχθείσης της κυριότητος παρά του πωλητού μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος.

 

Άρθρον 3

 

Εντός μηνός από της λήξεως της προθεσμίας προς δήλωσιν συμμετοχής εις τον Ο.Α.Σ.Θ. επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Α.Α. Θεσσαλονίκης, συγκαλείται Γενική Συνέλευσις των δηλωσάντων συμμετοχήν εις τον Οργανισμόν ιδιοκτητών λεωφορείων προς εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου αυτού συμφώνως προς τον άρθρον 6 του παρόντος.

Δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν ταύτην έχουσι μόνον οι εμπροθέσμως υποβάλλοντες την κατά το άρθρον 2 δήλωσιν συμμετοχής και καταβαλόντες το κατά το αυτό άρθρον μέρος της εφ'άπαξ εισφοράς ονομαστικήν κατάστασιν των οποίων υποχρεούται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Α.Α.Θ. να συντάξη την επομένην της λήξεως της εν τω ιδίω άρθρω προθεσμίας και να υποβάλει έν αντίγραφον προς την Διεύθυνσιν Εκμεταλλεύσεως Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εντός πενθημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής εις τον Ο.Α.Σ.Θ.

 

Άρθρον 4

 

Από της εκλογής του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δι'ήν εκλογήν τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενα του παρόντος, λογίζεται υφιστάμενος ο δια του παρόντος Ν.Δ. συνιστώμενος Οργανισμός, όστις από της ιδίας ημέρας αποκτά νομικήν προσωπικότητα και ικανότητα προς κτήσιν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δυνάμενος να προέλθη και εις την υπό του άρθρου 22 του παρόντος προβλεπομένην σύμβασιν υπό του Κράτους.

 

Άρθρον 5

 

Άμεσα όργανα του Οργανισμού είναι το Διοικητικόν Συμβούλιον, η Γενική Συνέλευσις των μετόχων και οι ελεγκταί αυτού, έμμεσα δε όργανα είναι ο Διευθυντής και πάντα τα λοιπά εν τω Κανονισμώ αυτού προβλεπόμενα.

 

 

 

 

Άρθρον 6.

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού είναι επταμελές μετά πέντε αναπληρωτών και εκλέγεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων, εν απαρτία ευρισκομένης κατά τας διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος Ν.Δ. δι'απολύτου πλειοψηφίας των συγκροτούντων την νόμιμον απαρτίαν ψήφων.

Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απολύτου πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επομένην ημέραν, οπότε εκλέγονται οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνον μέτοχοι του Οργανισμού.

Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Α.Σ.Θ. μετέχει άνευ ψήφου Κυβερνητικός Επίτροπος, όστις ορίζεται μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και παρίσταται κατά τας συνεδριάσεις αυτού από του διορισμού του.

3. Ίνα εκλεγή τις εγκύρως και παραμείνη νομίμως τακτικόν ή αναπληρωματικόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δέον α) να είναι Έλλην πολίτης, β) να έχει ελευθέραν την διαχείρησιν της περιουσίας του γ) να έχη εκπληρώσει τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις ή να απηλλάγη νομίμως αυτών, δ) να μη στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, ε) να μη έχει καταδικασθή επί κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, εκβιάσει, πλαστογραφία και ψευδορκία εις οιανδήποτε ποινήν και στ) να μη υφίσταται κατ'αυτού τελεσίδικον επί κακουργήματι παραπεμπτικόν βούλευμα ή επί τινι των προρρηθέντων πλημμελημάτων.

4. Η παραγραφή αδικήματος εκ των υπό στοιχείον ε της προηγουμένης παραγράφου 3 αναφερομένων,η αποκατάστασις ή αμνηστία και η χάρις μετ'άρσεως των συνεπειών δεν αίρουσι την ανικανότητα.

5. Οι άπαξ εκλεγέντες μέτοχοι ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγώσι.

6. Τα παρά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται διά μίαν τριετίαν αρχομένην από της εκλογής των. Καθ' έκαστον έτος ανανεούται το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθισταμένων δι' εκλογής παρά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των παλαιότερων μελών από απόψεως χρόνου εκλογής των εν των Συμβουλίω.

Κατά την πρώτην τριετίαν η θητείαν δύο μεν εκ των μελών τούτου θα είναι ενιαυσία, ετέρων δύο διετής και των λοιπών τριών τριετής.

Κατ' εξαίρεσιν κατά τηνπρώτην εφαρμογήν του παρόντος Ν.Δ., η ενιαυσία περίοδος λήγει ταυτοχρόνως με την κατά την παράγρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος λήξιν της πρώτης οικονομικής χρήσεως.

Ένα μήνα προ της λήξεως της θητείας των μελτών των εξερχομένων καθ' έκαστον των δύο πρώτων ετών, καθορίζονται διά κληρώσεως ενεργουμένης υπυό του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των εκλεγέντων κατά την πρώτην εκλογήν, τα εξερχόμενα κατά το αντίστοιχον έτος μέλη.

Καθ' έκαστον ομοίως έτος εκλέγονται παρά της Γενικής Συνελεύσεως οι πέντε αναπληρωματικοί του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εις περίπτωσιν καθ' ην ήθελε κενωθή θέσις Συμβούλου εν τω Δ. Συμβουλίω ως εν περιπτώσει θανάτου, μεταβιβάσεως των μετοχών του, παραιτήσεως, ανακλήσεως ή απωλείας των διά την εκλογήν τούτου απαιτουμένων προϋποθέσεων, την θέσιν τούτου καταλαμβάνει ο κατά σειράν επιτυχίας εκλεγείς αναπληρωματικός, όστις από απόψεως σιεράς εν τη εκλογή ακολουθεί την θέσιν του αντικαθισταμένου τοιούτου.

7. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις συνεδρίασι τρεις τουλάχιστον του μηνός, τόπος δε συνεδριάσεως αυτού ορίζεται η έδρα του Οργανισμού. Εις τας συνεδριάσεις αυτού συμμετέχει ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ. ως εισηγητής άνευ ψήφου.

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως διά της παρουσίας πέντε εκ των μελών του.

Εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συγκαλούμενον υπό του πλειοψηφούντος Συμβούλου εκλέγει τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού.

Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου συντελείται κατ' έτος. Ανάκλησις του Προέδρου του Δ. Συμβουλίου συντελείται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, του Αντιπροέδρου δε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί παντός θέματος αφορώντος την διοίκησιν του Οργανισμού ή την διαχείρησιν της περιουσίας αυτού εφ'όσον δεν περιορίζεται υπό του Νόμου ή του Κανονισμού.

Ωσαύτως αποφασίζει περί της υπογραφής της κατά το άρθρον 22 του παρόντος προβλεπομένης συμβάσεως και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρον προς υπογραφήν αυτής.

10. Η συντήρησις των συγκοινωνιακών μέσων και η αντικατάστασις αυτών διά νέων τοιούτων, η σύναψις συμβάσεων, αμέσως ή εμμέσως σχετίζεται προς την επιτυχίαν του σκοπού του Οργανισμού ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτού, υπάγεται εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου,δρώντος συλλογικώς ή δια των υπ'αυτού εξουσιοδοτουμένων μελών του ή άλλων οργάνων.

11. Το Διοικητικόν Συμβούλιον προσλαμβάνει Διευθυντήν όστις δέον να είναι πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ετέρου ισοτίμου εν τη αλλοδαπή και να έχη υπερδεκαετή πείραν περί τα συγκοινωνιακά ζητήματα. Εις τούτον ανατίθεται η ενάσκησις της δια του παρόντος Ν.Δ. ή του Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ. εξουσίας Διοικήσεως και διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και η εκτέλεσις των αποφάσεών του. Εις τον Διευθυντήν προς τούτοις ανατίθεται και η πειθαρχική δικαιοδοσία επί του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού ως και του τοιούτου των ιδιωτικών λεωφορείων των μετόχων.

12. Ο Ο.Α.Σ.Θ. θέλει συντάξει εντός εξαμήνου προθεσμίας Κανονισμούς προς προστασίαν του Κοινού, του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. και δια την εύρυθμον λειτουργίαν αυτού.

Οι Κανονισμοί ούτοι έσονται:

α) Κανονισμός Ασφαλείας και Ελέγχου περιλαμβάνων διατάξεις ασφαλείας εις την κατασκευήν, συντήρησιν και εκμετάλλευσιν των αυτοκινήτων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. εις τον υπ'αυτού έλεγχον ως και διατάξεις προστασίας του Κοινού.

β) Γενικός Οργανισμός του Ο.Α.Σ.Θ. περιλαμβάνων τα της εσωτερικής οργανώσεως και συγκροτήσεως των Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. τας οργανικάς θέσεις του προσωπικού,α τα του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών, τα του τρόπου διαχειρίσεως, τα της αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας του Διευθυντού επί της καθόλου λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ. ως και παν ζήτημα αναγόμενον εις την εύρυθμον λειτουργίαν και διαχείρισιν του Ο.Α.Σ.Θ.

γ) Γενικός Κανονισμός του Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. περιλαμβάνων τον τρόπον της προσλήψεως, σταδιοδρομίας, υπηρεσιακής καταστάσεως, αδειών, απολύσεως, πειθαρχικών ευθυνών και των προσηκουσών κυρώσεων, έτι δε και των γενικών υποχρεώσεων του προσωπικού και του Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι της ολοκληρωτικής αντικαταστάσεως ή εξαγοράς των λεωφορείων των μετόχων υπ'αυτού και περιελεύσεως της ιδιοκτησίας τούτων εις τον Ο.Α.Σ.Θ.

δ) Κανονισμός ωρών εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού.

Οι υπό στοιχεία γ και δ Κανονισμοί συντάσσονται υπό του Ο.Α.Σ.Θ. εντός της αυτής ως άνω εξαμήνου προθεσμίας εν συνεργασία μετ'επιτροπής αποτελουμένης εκ του Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Ελέγχου Συγκοινωνιών Μακεδονίας ως Προέδρου, ενός υπαλλήλου της Δ/νσεως Εργασίας παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος και ενός αντιπροσώπου των εργαζομένων οριζομένου υπό του Υπουργού Βορείου Ελλάδος εκ πίνακος εκ τριών προταθησομένων υπό του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

13. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι Κανονισμοί κατά την πρώτην έκδοσίν των εγκρίνονται ως έχουν ή τροποποιούμενοι δι'αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων εντός τριμήνου από της υποβολής των δημοσιευομένων εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως. Εις περίπτωσιν καθ'ήν ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν ήθελε συντάξει εμπροθέσμως και υποβάλει προς έγκρισιν τους ανωτέρω προβλεπομένους Κανονισμούς, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων προβαίνει εις την διάποφάσεώς του έκδοσιν τούτων.

14. Τροποποίησις ή συμπλήρωσις του Κανονισμού Ασφαλείας και ελέγχου ως και του Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ. υπό στοιχεία α και β της παραγρ. 12 του παρόντος άρθρου δύναται να γίνη ομοίως δι'αποφάσεων του Υπουργού.

15. Δια πάσαν τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν του Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. και του Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως αυτού (υπό στοιχεία γ και δ της παραγρ. 12) προαπαιτείται η γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. υπό του νομίμως εκπροσωπούντος το Προσωπικόν συλλογικού οργάνου υποβαλλομένη το πολύ εντός τριμήνου από της κοινοποιήσεως αυτοίς υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσ. Έργων. Εάν μετά την άνω υπό του Υπουργού κοινοποίησιν των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των Κανονισμών προς τους ενδιαφερομένους παρέλθη άπρακτος η ως άνω τασσομένη προθεσμία, τεκμαίρεται εκ της σιωπής αποδοχή των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων και ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων προβαίνει εις την έκδοσιν της περί εγκρίσεως τούτων αποφάσεώς του. Υποβληθεισών τυχόν διαφωνιών εντός της τασσομένης προθεσμίας δι'υπομνήματος των ενδιαφερομένων προσφυγή εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (Α.Σ.Δ.Υ.) αποφαινομένου υποχρεωτικώς και οριστικώς εντός διμήνου από της υποβολής της προσφυγής. Επί τη βάσει και συμφώνως προς την απόφασιν του Α.Σ.Δ.Υ. ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εκδίδει την περί τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των Κανονισμών τούτων απόφασίν του δημοσιευομένην εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16. Από της εγκρίσεως των κατά το άρθρον 6 παράγρ. 12 του παρόντος Ν.Δ. Κανονισμών, το πάσης φύσεως προσωπικόν το συνδεόμενον δια σχέσεως εργασίας ή εμμίσθου εντολής μετά του Ο.Α.Σ.Θ. μονιμοποιείται. Λύσις των ως άνω σχέσεων συντελείται μόνον κατά τας διατάξεις των ως άνω Κανονισμών.

17. Μέχρις εγκρίσεως των εν τω παραγράφω 12 υπό στοιχεία γ και δ προβλεπομένων Κανονισμών θα ισχύουσιν:

ι) Ο Κανονισμός προσωπικού των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων λεωφορείων αυτοκινήτων εκδοθείς διά του Β.Δ. της 25.606.8.1956 και

ιι) Ο Κανονισμός περί ωρών εργασίας του προσωπικού των λεωφορείων αυτοκινήτων εκδοθείς διά του Β.Δ. της 207-15.7.1956.

 

Άρθρον 7

 

1. Ιδιαίτερον καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η υπό τούτου έγκρισις πλήρους και ακριβούς ισολογισμού καταρτιζομένου και υπογραφομένου υπό του υπ'αυτού οριζομένου Συμβούλου, του Διευθυντού και του προϊσταμένου του Λογιστηρίου του Ο.Α.Σ.Θ.

2. Μετά του ισολογισμού υποβαλλόμενος προς έγκρισιν εις την ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων συντάσσεται και υποβάλλεται περί αυτού σαφής και αναλυτική έκθεσις υπό του Διοικ. Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ώστε να καταδεικνύωνται ευχερώς και μετ'απολύτου σαφηνείας τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη ή αι πραγματοποιηθείσαι ζημίαι και εν γένει πάντα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ο.Α.Σ.Θ. μετά των αναγκαίων κρίσεων, υποδείξεων, παρατηρήσεων και διευκρινήσεων προς τους μετόχους.

3. Η οικονομική χρήσις του Ο.Α.Σ.Θ. δεν δύναται να περιλαμβάνη πλείονας των δώδεκα μηνών, εξαιρετικώς δε η πρώτη χρήσις λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου της ιδρύσεως του Ο.Α.Σ.Θ. έτους.

4. Κατά την έναρξιν της λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ. ως και εις το τέλος εκάστης χρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των χρεών του.

5. Ένα μήνα προ της λήξεως εκάστης χρήσεως συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων διοικήσεως και διαχειρήσεως του Ο.Α.Σ.Θ. όστις υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευσιν. Υπέρβασις του προϋπολογισμού δύναται να συντελήται εφ' όσον αύτη αναφέρεται εις τακτικάς δαπάνας διαχειρίσεως και διοικήσεως ών η υπέρβασις πραγματοποιείται εκ εξετάσεων νόμων, Υπουργικών αποφάσεων ή Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας και πάσης εν γένει υποχρεωτικής επιταγής καταβολής μη εξαρτωμένης εξ ελευθέρας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τροποποίησις και αναθεώρησις του προϋπολογισμού παρά της Γενικής Συνελεύσεως επιτρέπεται οποτεδήποτε. Δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται μετάθεσις δαπάνης από ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού εις το έτερον.

β. Τα υποχρεωτικώς τηρούμενα υπό του Οργανισμού βιβλία και λοιπά στοιχεία είναι τα υπό των φορολογικών ή άλλων, πάσης φύσεως νόμων επιβαλλόμενα ως και τα υπό του Κανονισμού οριζόμενα.

7. Έναντι των πραγματοποιουμένων κερδών και υπό την επιφύλαξιν και τους περιορισμούς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, καταβάλλεται την πρώτην εκάστου μηνός εις τους μετόχους ποσοστόν είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) των πραγματοποιουμένων ακαθαρίστων εισπράξεων του προηγουμένου μηνός κατά μετοχήν, συμψηφιζομένου του ποσού τούτου εις το σύνολον των κατά τ'ανωτέρω ανηκόντων εις τον μέτοχον κερδών, υπό τον περιορισμόν ότι το ποσοστόν τούτο εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή το 90 % του εν άρθρω 13 της συμβάσεως επιχειρηματικού κέρδους.

 

Άρθρον 8.

Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα του Οργανισμού και συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης προς συνεδρίασιν αυτής ημέρας.

2. Σύγκλησις της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ανακοινώσεως περιλαμβανούσης τον τόπον, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, η δε ανακοίνωσις αύτη τοιχοκολλάται εις το κατάστημα του Οργανισμού και δημοσιεύεται επί τρεις κατά συνέχειαν ημέρας εις μίαν τουλάχιστον ημερησίαν εφημερίδα της έδρας του Οργανισμού.

3. Αι συνελεύσεις είναι τακτικαί και έκτακτοι.

4. Προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και δέκα ημέρας προ της συνεδριάσεως ταύτης εις πάντα αιτούντα μέτοχον δίδεται ο ισολογισμός μετά της περί αυτού εκθέσεως του Διοικ. Συμβουλίου.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν κατάστασις των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Εκπροσώπησις μετόχου επιτρέπεται παρά μετόχου μόνον. Ουδείς μέτοχος δύναται να εκπροσωπήση περισσοτέρας των δύο μετοχών, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετόχων οίτινες τυγχάνουσι κάτοχοι των μετοχών τούτων.

 

Άρθρον 9

 

1. Ίνα μετέχη τις μέτοχος Γενικής Συνελεύσεως δέον προ πέντε τουλάχιστον ημερών να εφοδιασθή διά βεβαιώσεως του Οργανισμού βεβαιούσης ότι ούτος τυχγάνει μέτοχος τούτου μετά μνείας των μετοχών και του αριθμού των ψήφων αυτού.

2 . Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2 / 3 του συνόλου των μετοχών .

3 . Ματαιωθείσης ελλείψει απαρτίας της Γενικής Συνελεύσεως αύτη συνέρχεται εκ νέου την ιδίαν ημέραν της επομένης εβδομάδος από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως και εις τον αυτόν τόπον και ώραν , ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασην εν απαρτία και αν εκποσωπήται το ήμισυ 1 / 2 του συνόλου των μετοχών , εν περιπτώσει δε και νέας ματαιώσεως η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται ομοίως ως άνω και δια τρίτην φορά , ότε απαρτία υπάρχει και εν εκπροσωπήσει του ενός μόνον τρίτου 1 /3 αυτού .

 

 

Άρθρον 10

 

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλην των περιπτώσεων εκείνων καθ'άς υπό του Κανονισμού απαιτηθήσεται μεγαλυτέρα πλειοψηφία, εις πάσαν δε Γενικήν Συνέλευσιν η ψηφοφορία ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως των μελών. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, η ανάκλησις τούτων ως και η έγκρισις του

 

Άρθρον 11

 

Η Γεν. Συνέλευσις αποφασίζει α) περί εκλογής μελών Δ. Συμβουλίου και ελεγκτών, β) εγκρίσεως του προϋπολογισμού και γ) εγκρίσεως του ισολογισμού.

Αι αποφάσεις αύται λαμβάνονται κατ'έτος κατά την αυτήν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, άμα τη λήξει εκάστης οικονομικής χρήσεως και ουχί πλέον των δύο μηνών από της λήξεως ταύτης.

 

Άρθρον 12.

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

 

1. Ίνα ληφθή υπό της Γεν. Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις περί του ισολογισμού δέον προηγουμένως να έχη εξελεγχθή ούτος υπό τριών ελεγκτών, ών ις έσεται ορκωτός λογιστής. Η εκλογή των μετόχων ελεγκτών και ο καθορισμός της αμοιβής τούτων ως και ο καθορισμός των εξόδωνελέγχου συντελείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και περιέχεται εις τον ετήσιον προϋπολογισμόν.

Οι δύο ως άνω ελεγκταί εκλέγονται μεταξύ των μετόχων κατ'έτος ομού μετά των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και πάντοτε μετά το πέρας της λογοδοσίας και λήψιν αποφάσεως επί του ισολογισμού. Εις βάρος του σχετικού κονδυλίου "έξοδα ελέγχου" του προϋπολογισμού οι ελεγκταί δύνανται προς πληρεστέραν άσκησιν των καθηκόντων των να περιλαμβάνωσι και παν πρόσωπον κατέχον τας απαραιτήτους ειδικάς γνώσεις προς διευκόλυνσιν του έργου αυτών.

2. Οι ελεγκταί υποχρεούνται τακτικώς τετράκις του έτους ή εκτάκτως οποτεδήποτε να ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν του Ο.Α.Σ.Θ. μετά δε την λήξιν της οικονομικής χρήσεως του Ο.Α.Σ.Θ. να ελέγχωσι τον ισολογισμόν και να υποβάλλωσι προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, παριστάμενοι δε (τουλάχιστον οι εκ τούτων μέτοχοι) κατά την Γεν. Συνέλευσιν υποχρεωτικώς παρέχουν πάσαν περί του ελέγχου αυτών αναγκαίαν πληροφορίαν.

 

Άρθρον 13

 

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τριάκοντα εκατοστά του συνόλου των μετοχών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει την η Γενικήν Συνέλευσιν εντός δέκα ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως προς συζήτησιν και απόφασιν επί του εν τη αιτήσει αναφερομένου θέματος. Δεν δύναται να τεθή παρά της μειοψηφίας ως θέμα της Γενικής Συνελεύσεως η εκλογή μελών του Δ. Συμβουλίου εφ'όσον προηγουμένως δεν θα εχώρει η ανάκλησις των μελκών τούτου.

 

Άρθρον 14.

Κρατική εποπτεία και έλεγχος

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία των συγκοινωνιακών μέσων του Ο.Α.Σ.Θ. εφ'όσον δεν ορισθεί άλλως διά της συμβάσεως μετά του Κράτους, θ'ασκήται κατά τας ισχυούσας εκάστοτε περί αυτοκινήτων διατάξεις.

 

Άρθρον 15

 

Πλην του κατά το προηγούμενον άρθρον ελέγχου και εποπτείας των συγκοινωνιακών μέσων του Ο.Α.Σ.Θ. ούτος υπόκειται εις τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργείου των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, διά την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ., της συμβάσεως μετά του Δημοσίου και της ανατεθησαμένης εις τον Ο.Α.Σ.Θ. εξυπηρετήσεως εν γένει των συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής του.

Ο έλεγχος και η εποπτεία ως προς το τελευταίον τούτο ασκείται και δι'εποπτικού Συμβουλίου συνιστωμένου διά του παρόντος εν Θεσσαλονίκη και αποτελουμένου:

1) Εξ ενός Εφέτου και των υπηρετούντων εν Θεσσαλονίκη ως Προέδρου, οριζομένου δι'αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

2) Εκ του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης ως Αντιπροέδρου.

3) Εκ του Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Ελέγχου Συγκοινωνιών Μακεδονίας και Θράκης.

4) Εκ του Διευθυντού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

5) Εκ του Διευθυντού Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ή ετέρου ανωτέρου αξιωματικού της Χωροφυλακής ως αναπληρωτού αυτού οριζομένου υπό τούτου.

7) Εξ ενός εκπροσώπου των Κοινοτήτων των περιλαμβανομένων εντός της αυτής ως άνω περιοχής.

8) Εκ του Προέδρου του Δ. Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ.

9) Εξ ενός εκπροσώπου του τοπικού τμήματος Θεσσαλονίκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και

10) Εξ ενός εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Οι ως άνω υπ'αριθμ. 6,7 και 10 εκπρόσωποι, ως και οι αναπληρωταί αυτών ορίζονται υπό του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, επιλεγόμενοι εκ πίνακος περιλαμβάνοντος δύο (2) υποψηφίους εξ εκάστου Δήμου, εξ εκάστης Κοινότητος ως και του Εργατικού Κέντρου.

Εις τας συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου μετέχει και ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Θ. άνευ ψήφου.

Το Συμβούλιον τούτο ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων επτά εκ των μελών αυτού, αναπληρουμένων εν κωλύματι υπό των νομίμων αναπληρωτών των και επιλαμβάνεται παντός θέματος όπερ ήθελεν παραπεμπφθή εις αυτό προς γνωμοδότησιν υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος ή του Νομάρχου ή και οίκοθεν προσκλήσει του Προέδρου. Το Εποπτικόν Συμβούλιον δύναται να γνωμοδοτή και επί παντός θέματος κατ'εισήγησιν των μελών αυτού και του Διευθυντού του Ο.Α.Σ.Θ. ως και κατ'αίτησιν των ενδιαφερομένων ιδιωτών διά ζητήματα αναγόμενα εις την εξυπηρέτησιν του Κοινού και το Δημόσιον συμφέρον εν γένει. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου αι αφορώσαι την τήρησιν δρομολογίων, την κατάστασιν των μεταφορικών μέσων από απόψεως ασφαλείας, ευπρεπείας, καθαριότητος και ανέσεως εγκρινόμεναι παρά του Υπουργού Βορείου Ελλάδος είναι υποχρεωτικαί μεν διά τον Ο.Α.Σ.Θ. υπόκεινται όμως εις τροποποίησιν παρά του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων.

 

Άρθρον 16.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων - Μετοχαί.

 

Τα μέλη και μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ υποχρεούνται εντός μηνός από της εκλογής του πρώτου Διοικ. Συμβουλίου να καταβάλωσι εις τον Ο.Α.Σ.Θ και το έτερον ήμισυ της εφ'άπαξ εισφοράς οριζομένης δι'έκαστον μέτοχον ακεραίου λεωφορείου εκ των κυκλοφορούντων και δικαιούχον ακεραίας μετοχής κατά τα ανωτέρω εις δρχ. είκοσι χιλιάδας (20.000). Επίσης οι αυτοί ως άνω μέλη και μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ υποχρεούνται όπως από 1ης και 31ης Δεκεμβρίου 1958 καταβάλωσι εις τον Ο.Α.Σ.Θ συμπληρωματικήν εισφοράν εκ 10.000 δραχμών δι'έκαστον μέτοχον ακεραίου λεωφορείου. Αι εν λόγω εισφοραί υπόκεινται εις τα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικος Χαρτοσήμου, ως ισχύει, προβλεπόμενα τέλη.

Επί πλειόνων συνιδιοκτητών η εισφορά αύτη καταβάλλεται παρ'εκάστου κατά τον λόγον της συνιδιοκτησίας αυτού επί ακεραίου λεωφορείου.

2. Επί συμπληρώσει της πληρωμής της εισφοράς ταύτης έκαστος μέτοχος δι'ολόκληρον λεωφορείον λαμβάνει μίαν προσωρινήν μετοχήν του Ο.Α.Σ.Θ. αναγράφουσαν το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου και κατόχου του εν κυκλοφορία λεωφορείου, τον αριθμόν κυκλοφορίας και τον τύπον αυτού ως και τον χρόνον της λήξεως της διαρκείας καθ'ήν δικαιούται να κυκλοφορεί τούτο, υπογραφομένην παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και δύο εκ των μελών αυτού οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος της λήξεως της κυκλοφορίας καθορίζεται αποκλειστικώς βάσει πιστοποιητικού της Επιθ/σεως Συγκοινωνιών Μακεδονίας - Θράκης, δι'ού θα βεβαιούται η ημερομηνία θέσεως εις κυκλοφορίαν των λεωφορείων βάσει της πρώτης αδείας κυκλοφορίας αυτών.

3. Επί συνιδιοκτησίας πλειόνων επί του ιδίου λεωφορείου εκδίδεται δι'έκαστον συνιδιοκτήτημ ιδία μετοχή αναγράφουσα το ποσοστόν του ανήκοντος αυτώ ιδανικού μεριδίου και τα ονόματα των λοιπών συνιδιοκτητών. Ουδείς δύναται ν'αποκτήσει πλέον των δύο ακεραίων μετοχών.

4.Κάτοχοι πλειόνων ακεραίων μετοχών μετέχουσι των συνελεύσεων δια τόσων ψήφων όσαι και αι κατεχόμεναι υπ' αυτών ακέραιαι μετοχαί . Κάτοχοι μη ακεραίων μετοχών μετέχουσιν εις τας συνελεύσεις μετά των κατόχων των αντιστοιχουσών εις τον ίδιον λεωφορείον λοιπών μη ακεραίων μετοχών δι' ενός εκποσώπου των , εφοδιαζομένου δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως με δικαίωμα πάντες ομού μιας ψήφου . Εν ασυμφωνία των κατόχων των αντιστοιχουσών εις τον ίδιον λεωφορείον μη ακεραίων μετόχων ούτοι εκπροσωπούνται εν τη συνελεύσει δια του εξουσιοδοτημένου υπό της πλειοψηφίας των κατόχων των μη ακεραίων μετοχών τούτων .

5. Ο τύπος και τα λοιπά τυχόν στοιχεία των μετοχών ως και πάσα άλλη διατύπωσις της εκδόσεώς των καθορίζονται δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. εγκρινομένης υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ή διά του Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Άρθρον 17

 

1. Εκάστη προσωρινή μετοχή παρέχει επίσης εις τον κάτοχον αυτής το δικαίωμα απολήψεως κατά μήνα παγίου ποσού εκ του Ο.Α.Σ.Θ. Το δικαίωμα της ως άνω παγίας απολήψεως άρχεται αφ'ής παύση να κυκλοφορή το κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. λεωφορείον της ιδιοκτησίας του και μέχρις ολοκληρώσεως της αντικαταστάσεως ή εξαγοράς όλων των εν κυκλοφορία λεωφορείων των μετόχων διά τοιούτων του Ο.Α.Σ.Θ.

Το πάγιον τούτο ποσόν μηνιαίας απολήψεως εκάστης ακεραίας μετοχής, μη επιβαρύνον το κόμιστρον, καθορισθήσεται εφ'άπαξ δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. μη δυνάμενον να είναι ανώτερον του διπλασίου των εκάστοτε πλήρων μηνιαίων αποδοχών οδηγού αστικού λεωφορείου Θεσσαλονίκης προσαυξημένου μόνον διά των κατ'ανώτατον όριον προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας και οικογενειακών βαρών.

2. Από της αντικαταστάσεως ποσοστού 3/4 του αριθμού των κυκλοφορούντων κατά την ίδρυσιν του Ο.Α.Σ.Θ. αστικών λεωφορείων ο Ο.Α.Σ.Θ. υποπχρεούται και προ της παρόδου εισέτι του κατά την σύμβασιν προβλεπομένου ρυθμού και χρόνου αντικαταστάσεως να εξαγοράση τα κυκλοφορούντα εις τας αστικάς γραμμάς πόλεως Θεσσαλονίκης αστικά λεωφορεία επί καταβολή εις τον δικαιούχον αποζημιώσεως καθοριζομένης ως εξής:

Παρ'Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Προέδρου του Δ. Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., του Διευθυντού αυτού και τριών ετέρων μετόχων εξ ών ετησίως οι μεν δύο διορίζονται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., ο δε έτερος παρά του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου εις ό ανήκει ο μέτοχος, καθορίζεται καθ'απόλυτον πλειοψηφίαν η αρχική αξία του αυτοκινήτου ήτοι η αξία ότε το πρώτον ετέθη εις κυκλοφορίαν αναπροσηρμοσμένη προς τας οικονομικάς συνθήκας του, μέχρις συμπληρώσεως των 12 ετών.

Εκτιμάται ωσαύτως το χρηματικόν ποσόν Κ το απαιτούμενον κατά τον χρόνον της εκτιμήσεως προς αποκατάστασιν των φθορών ή βλαβών ή απαιτουμένης μερικής ανακαινίσεως του λεωφορείου ώστε αποκαθισταμένης πλήρως καλής καταστάσεως αυτού, τούτο να πληροί τας διατάξεις ασφαλείας και απροσκόπτου κυκλοφορίας κατά την υπό του Ο.Α.Σ.Θ. θέσιν του εις λειτουργίαν.

Προς τον μέτοχον καταβάλλεται ως αποζημίωσις χρηματικόν ποσόν ίσον προς δέκα τοις εκατόν (10%) της αρχικής αξίας του αυτοκινήτου καθοριζομένης κατά τ'ανωτέρω (απομένουσα αξία) πλέον το γινόμενον του 90% της αρχικής αξίας επί κλάσμα έχον αριθμητήν τον υπόλοιπον χρόνον ζωής του αυτοκινήτου καθορισθέντα κατά τα ανωτέρω υπό της Επιτροπής, παρονομαστήν δε τον αριθμόν 122. Εκ του ως άνω αθροίσματος αφαιρείται το ποσόν Κ.

Η ως άνω αποζημίωσις καταβληθήσεται εις τους δικαιούχους εις μηνιαίας δόσεις εξ ών η πρώτη θα ισούται προς τα 3/10 της ως άνω αποζημιώσεως, καταβαλλομένης άμα τη εκδόσει της περί εκτιμήσεως αποφάσεως.

Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαγοραζόμενα παρά του Ο.Α.Σ.Θ. αυτοκίνητα λεωφορεία των μετόχων θα αντικατασταθώσι διά καινουργών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. μετά πάροδον 15 ετών από του αρχικού χρόνου θέσεως εις κυκλοφορίαν, εφ'όσον εκ πραγματοποιουμένου υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων κατ'έτος τεχνικού ελέγχου διαπιστούται ότι το λεωφορείον ανταποκρίνεται προς τους όρους ασφαλείας και ευμαρείας και εν γένει κρίνεται κατάλληλον προς περαιτέρω και μέχρι του ως άνω χρονικού ορίου κυκλοφορίας.

Κατά της αποφάσεως της ως άνω Εκτιμητικής Επιτροπής και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της κοινοποιήσεως ταύτης εις τον ενδιαφερόμενον μέτοχον και τον Ο.Α.Σ.Θ. δύναται πας έχων έννομον συμφέρον να ασκήση έφεσιν ενώπιον δευτεροβαθμίου Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Διευθυντού της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών Μακεδονίας ή του νομίμου αναπληρωτού του ως Προέδρου, του Διευθυντού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και ενός αντιπροσώπου των ενδιαφερομένων μετόχων διοριζομένου ετησίως υπό του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου η άσκησις δε ταύτης δεν έχει ανασταλτικόν χαρακτήρα.

Τα εξαγοραζόμενα λεωφορεία υποχρεωτικώς δέον να ανήκωσι εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς.

Εάν κατά την παράγρ. 3 του άρθρου 7 της συμβάσεως αποφασισθή η εγκατάστασις υπηρεσίας ηλεκτρικών διά κεραίας λεωφορείων, τότε ο αριθμός των κατά τα έτη 1961 και επόμενα τοποθετησομένων νέων θερμικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. εις αντικατάστασιν των κατά το αυτό έτος αποσυρθησομένων παλαιών τοιούτων, θα εξαρτηθή εκ του αριθμού των κατά το άρθρον παράγρ. 3 της συμβάσεως τοποθετησομένων ηλεκτρικών λεωφορείων και της ορισθησομένης αντιστοιχίας του αριθμού τούτων προς τα θερμικά λεωφορεία.

3. Από της ολοκληρώσεως της αντικαταστάσεως όλων των νυν εν κυκλοφορία λεωφορείων δια νέων τοιούτων ή άλλων μεταφορικών μέσων του Ο.Α.Σ.Θ. ή της εξαγοράς των εν κυκλοφορία λεωφορείων κατά την προηγουμένην παράγραφον, αι κατά το προηγούμενον άρθρον προσωριναί μετοχαί αντικαθίστανται δι'οριστικών τοιούτων κατά τα ορισθησόμενα δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ή κατά τα ορισθησόμενα εν τω Γενικώ Οργανισμώ του Ο.Α.Σ.Θ., παρέχουσι δε δικαίωμα συμμετοχής των κατόχων των είς τε τα κέρδη ως και εις την περιουσίαν του Ο.Α.Σ.Θ. Μεταξύ των στοιχείων άτινα δέον να περιλαμβάνωσιν αι οριστικαί μετοχαί είναι και ο καθορισμός ονομαστικής αξίας εκάστης επί τη βάσει της απαιτηθησομένης δαπάνης διά την προμήθειαν των νέων λεωφορείων και της αξίας των ακινήτων και εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Θ., και εν γένει της περιουσίας αυτού.

 

Άρθρον18

 

1. Αί τε προσωριναί και οριστικαί μετοχαί είναι δεκτικαί μεταβιβάσεως διά δικαιοπραξιών εν ζωή, η μεταβίβασις όμως αυτών δέον επί ποινή ακυρότητος να γίνηται ενώπιον συμβολαιογράφου σημειούντος επί του σώματος της μετοχής την μεταβίβασιν, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της πράξεως μεταβιβάσεώς της.

Η προσωρινή μετοχή μεταβιβάζεται επί ποινή ακυρότητος της όλης δικαιοπραξίας πάντοτε ομού μετά του λεωφορείου και διά του αυτού πωλητηρίου συμβολαίου, ο δε νέος αγοραστής υπεισέρχεται εις τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του έναντι του Ο.Α.Σ.Θ. Μεταβίβασις εν ζωή λεωφορείων αυτοκινήτων των μετόχων επιτρέπεται μόνον εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, της ιδιότητός των ταύτης αποδεικνυομένης διά σχετικού πιστοποιητικού του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

2. Η κατά τας νομίμους διατυπώσεις μεταβίβασις λεωφορείου παρά του μετόχου μετά της προσωρινής μετοχής εν όλω προς μη επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν είναι ελευθέρα έχει όμως ως συνέπειαν την απώλειαν της ιδιότητος του μεταβιβαζομένου λεωφορείου ως τοιούτου δημοσίας χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται άμα τη γνωστοποιήσει της τοιαύτης μεταβιβάσεως να διατάξη την ακύρωσιν της μετοχής να γνωστοποιήσει την περί ακυρώσεως απόφασίν του εις τον αγοραστήν και να θέση εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον της ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ.Θ. εις αντικατάστασιν του πωληθέντος.

Η μεταβίβασις οριστικής μετοχής προς μη επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν ως και ποσοστού εξ αδιαιρέτου λεωφορείου μετά προσωρινής μετοχής απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος.

3. Ο εις όν μεταβιβάζεται η οριστική μετοχή ως και το λεωφορείον μετά της προσωρινής μετοχής δέον όπως εντός μηνός από της μεταβιβάσεως εις αυτόν να αιτήσηται την αντικατάστασιν αυτής δι'ετέρας εκδιδομένης επ'ονόματί του και παραδιδομένης αυτώ συν της παραδόσει τηςπαλαιάς.

Ο Συμβολαιογράφος συντάττων συμβόλαιον μεταβιβάσεως οριστικής ή προσωρινής μετοχής μετά του λεωφορείου υποχρεούται εντός 15 ημερών από της συντάξεώς του να κοινοποιήσει αντίγραφον του πωλητηρίου συμβολαίου προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ.

4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ως συμπληρούνται διά της εποπμένης παραγράφου 5 ισχύουσι και επί μεταβιβάσεως οριστικής μετοχής μετά λεωφορείου κληρονομικώ δικαίω ή λόγω προικός ή λόγω δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου.

5. Δικαιούνται να τύχωσιν αδείας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως λεωφορείου και να γίνουν κάτοχοι προσωρινής ή οριστικής μετοχής του Ο.Α.Σ.Θ. υπεισερχόμενοι εις τα έναντι τούτου δικαιώματα και υποχρεώσεις του αποθανόντος ή συνιστώντος προίκα ή δωρεάν αυτοκινητιστικού και αν δεν είναι επαγγελματίαι αυτοκινιτιστικαί , εκ των κληρονόμων μόνον η χήρα σύζηγος και οι κατιόντες του αποθανόντος ή τοιούτων μη υπαρχόντων, οι γονείς ή αι άγαμαι αδελφαί αυτού , ως και ο προικολήπτης γαμβρός επί θυγατρί και οι δωρεαδόχοι άμεσοι κατιόντες αυτοκινητιστικού εφόσον ούτοι δεν ασκούσι έτερον επάγγελμα κατά τον χρόνον της περιελεύσεως εις αυτούς της οριστικής μετοχής ή του λεωφορείου αυτοκινήτου μετά της προσωρινής μετοχής .

Οι λοιποί εκ των κληρονόμων οι μη δικαιούμενοι κατά τ' ανωτέρω να τύχωσιν αδείας κυκλοφορίας λεωφορείου δημοσίας χρήσεως μετά προσωρινής μετοχής ή οριστικής μετοχής δικαιούνται να μεταβιβάσωσι την οριστικήν μετοχήν του Ο.Α.Σ.Θ. ή το λεωφορείον μετά της προσωρινής μετοχής , εις επαγγελματίαν αυτοκινιτιστικήν εντός εξ μηνών από της επαγωγής εις αυτούς της κληρονομιάς . Της προθεσμίας ταύτης προερχομένης απράκτου τα κληρονομικά διακαίωματα επί του λεωφορείου μετά της προσωρινής μετοχής ή η οριστική μετοχή περιέρχεται αυτοδικαίως εις τον Ο.Α.Σ.Θ. όστις το μεν υποχρεούται εις την καταβολήν προς τον διακαιούχον κληρονόμον της κατά τα κατωτέρω οριζόμενα .

6. Η καταβλητέα αποζημίωσις εν περιπτώσει μεταβιβάσεως της προσωρινής μετοχής μετά λεωφορείου, ή της οριστικής μετοχής προς τον κληρονόμον θα ισούται προς τα ενενήκοντα εκατοστά (90)%) του εκπληστηριάσματος, του υπολοίπου περιερχομένου ως εσόδου εις τον Ο.Α.Σ.Θ.

Ο πλειστηριασμός λαμβάνει χώραν ενώπιον συμβολαιογράφου της έδρας του Οργανισμού υπό τας εξής διατυπώσεις: Κατόπιν προσκλήσεως επαναλαμβανομένης δις δια δύο τουλάχιστον ημερησίων εφημερίδων της έδρας του Οργανισμού και εις τόπον, χρόνον και ώραν καθοριζομένην εν τη προσκλήσει και ουχί πέραν των δέκα (10) ημερών από της πρώτης δημοσιεύσεως ταύτης και ειδικής προσκλήσεως αποστελλομένης προς τον ενδιαφερόμενον κληρονόμον παρουσία και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού συντελείται ο πλειστηριασμός.

Ο επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος συντάσσει την σχετικήν περί τούτου έκθεσιν εν τη οποία δέον να περιλαμβάνωνται άπαντα τα στοιχεία τα απαιτούμενα διά την μεταβίβασιν εν ζωή και εν τέλει το όνομα του υπερθεματιστού όστις δέον να δύναται κατά τας διατάξεις του παρόντος να γίνη κύριος λεωφορείου μετά προσωρινής μετοχής ή οριστικής μετοχής του Οργανισμού. Εκ του εισπραττομένου εκπληστηριάσματος μετ'αφαίρεσιν παντός εξόδου καταβάλλει τα ενενήκοντα εκατοστά (90%) τούτου εις τον κληρονόμον και τα υπόλοιπα δέκα εκατοστά (10%) αποδίδει εις τον Ο.Α.Σ.Θ. μετ'αντιγράφου της κατακυρωτικής εκθέσεως.

Ο αγοραστής λεωφορείου μετά της προσωρινής μετοχής υποχρεούται εις την καταβολήν παντός φόρου και τέλους ως και της κατά νόμον απαιτητής υπεραξίας.

Οι εκ κληρονομίας ή κληροδοσίας κάτοχοι μετοχών του οργανισμού υποχρεούνται εντός τεσσάρων μηνών από της επαγωγής να προσκομίσωσιν προς την διοίκησιν του Οργανισμού απόφασιν του Πρωτοδικείου περί της ιδιότητός των και της εκτάσεως του κληρονομικού δικαιώματός των (κληρονομητήριον) και να ζητήσωσι την αντικατάστασιν της κατοχής του δικαιοπαρόχου των δι'ετέρας εκδιδομένης επ'ονόματί των και παραδιδομένης αυτοίς ομού μετά της παλαιάς.

7. Νέαι μετοχαί επιτρέπεται να εκδίδωνται επίσης και εν περιπτώσει απωλείας βεβαιουμένης δι'αποφάσεως του Πρωτοδικείουτης έδρας του Οργανισμού, εκδιδομένης κατά την επ'αναφορά διαδικασίαν μετά υποχρεωτικήν κλήτευσιν του Οργανισμού.

 

Άρθρον 19.

Περιουσία του Οργανισμού.

 

1. Η εφ'άπαξ εισφορά των μελών του Οργανισμού, η κατά το άρθρον 25 παράγραφος 3 κράτησις επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των εις τους μετόχους ανηκόντων και παρ'αυτών εκμεταλλευομένων λεωφορείων και τα εκ της εκμεταλλεύσεως των ανηκόντων εις τον Οργανισμόν λεωφορείων ή άλλων μεταφορικών μέσων, πραγματοποιούμενα καθαρά κέρδη ως και τα κεφάλαια εξ αποσβέσεων μέχρις ολοκληρώσεως της αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων κατά την σύστασιν του Οργανισμού λεωφορείων διά συγκοινωνιακών μέσων του Οργανισμού, θα χρησιμοποιούνται μόνον προς εκπλήρωσιν των τρεχουσών υποχρεώσεων του Οργανισμού έναντι τρίτων. Εις τας υποχρεώσεις αυτάς συμπεριλαμβάνονται και αι δαπάναι προμηθείας νέων λεωφορείων ή άλλων μεταφορικών μέσων προς μεταφοράν επιβατών ως και αι δαπάναι αναγκαίων εγκαταστάσεων ή συναφών εργασιών απαραιτήτων διά την λειτουργίαν του Οργανισμού απαγορευομένης κατά τον χρόνον τούτον της διανομής οιουδήποτε κέρδους.

Εις την απαγόρευσιν ταύτην δεν εμπίπτει η κατά το άρθρον 17 καταβολή παγίου κατά μήνα ποσού εις τους μετόχους τα λεωφορεία των οποίων έπαυσαν την κυκλοφορίαν των.

Από της ολοκληρώσεως της αντικαταστάσεως ενεργείται η διανομή των κερδών του Ο.Α.Σ.Θ.

2. Μετά την ολοκλήρωσιν της αντικαταστάσεως ή εξαγοράς των λεωφορείων, τα κεφάλαια εξ αποσβέσεως των μεταφορικών μέσων του Ο.Α.Σ.Θ. ομού μετά του ειδικού αποθεματικού ανανεώσεως των λεωφορείων ή άλλων μεταφορικών μέσων του Ο.Α.Σ.Θ. παρακρατούνται παρ'αυτού προς επίτευξιν της αντικαταστάσεως των λεωφορείων του.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται εις τον σχηματισμόν του αναγκαιούντος ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου διά την ανανέωσιν των λεωφορείων ή άλλων μεταφορικών μέσων αυτού, υποχρεούμενος όπως, εφ'όσον υπάρχει προς τούτο ανάγκη, περιορίζη δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το υπό της παραγράφου 7 του άρθρου 7 οριζόμενον ποσοστόν. Το εκ κερδών προς σχηματισμόν του ειδικού αποθεματικού ανανεώσεως αναγκαίον ποσοστόν ως και ο χρόνος διαρκείας της παρακρατήσεώς του θα καθορίζονται εκάστοτε δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. εγκρινομένης υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

3. Η παρακράτησις του ποσοστού προς σχηματισμόν ειδικού αποθεματικού ανανεώσεως των λεωφορείων παύει αφ'ής δεν θα υπάρχη υποχρέωσις αντικαταστάσεως των λεωφορείων μέχρι λήξεως της διαρκείας της συμβάσεως,

 

Άρθρον 20

 

1. Εις τον Ο.Α.Σ.Θ. επιτρέπεται η σύναψις δανείων παρά Τραπέζης ή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και η καταβολή νέας εισφοράς παρά των μετόχων, αλλά μόνον διά την προμήθειαν μεταφορικών μέσων αποκλειστικώς διά τας ανάγκας του και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Απαγορεύεται εις τον Ο.Α.Σ.Θ. η απόκτησις των ιδίων αυτού μετοχών.

 

Άρθρον 21.

Φορολογικαί διατάξεις

 

1. Τα πραγματοποιούμενα υπό του Ο.Α.Σ.Θ. κέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως των δι'αυτοκινήτων συγκοινωνιών, φορολογούνται κατά τας σχετικάς διατάξεις του Ν.Δ. 3323)55 "περί φορολογίας του εισοδήματος επ'ονόματι των μετόχων αυτού και κατά την αναλογίαν συμμετοχής εκάστου τούτων εις τον Οργανισμόν.

2. Διά την εξεύρεσιν των καθαρών κερδών του Ο.Α.Σ.Θ. εφαρμόζονται εν προκειμένω αναλόγως αι διατάξεις του Ν. Διατάγματος 3323)55 αι σχετικαί με την φορολογίαν των Ομορρύθμων Εταιρειών.

 

Άρθρον 22.

 

Σύμβασις - Παραχώρησις

 

1 . Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος Ν . Δ. εις τον δια του παρόντος Ν. Δ. συνιστωμένον Οργανισμόν Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης παραχωρείται δια συμβάσεως μεταξύ αυτού και του Δημοσίου εκπροσωπούμενου υπό των Υπουργών Συντονισμού , Συγκοινωνιών και Δημοσίων και Δημοσίων ΄Εργων και Οικονομικών , το αποκλειστικόν δικαίωμα της μεταφοράς δια των κατά το άρθρον 1 συγκοινωνιακών μέσων επί πληρωμή κομίστρου κατ' επιβάτην βάσει οιουδήποτε συστήματος έλξεως εις απάσας τας λεωφορειακάς γραμμάς και οδούς εν γένει της πόλεως Θεσσαλονίκης και των προαστείων της , τας περιλαμβανομένας εις την αστικήν περιοχήν ταύτης , κειμένην εντός κύκλου ακτίνος δέκα ( 10) χιλιομέτρων από του Λευκού Πύργου .

2 . Το κείμενον της υπογραφησομένης μεταξύ του Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ. συμβάσεως εξ άρθρων 19 διατυπούται εν τέλει του παρόντος Ν .Δ. Η σύμβασις έχει ισχύν νόμου , η ισχύς σε άρχεται από της υπογραφής της , εξουσιοδοτημένων δια του παρόντος Ν . Δ . των ανωτέρω Υπουργών προς υπογραφήν ταύτης . Η σύμβασις καταρτισθήσεται δι' ιδιωτικού εγγράφου και θα υποβληθή εις τέλος χαρτοσήμου πέντε (χιλιάδων) δραχμών καταβαλλομένων εξ ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου . Η σύμβασις απαλλάσεται φόρου και τέλους υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Νομικών . Επίσης η σύμβασις εν πρωτοτύπω κατατίθεται παρά τίνι συμβολαιογράφω ατελώς .

3 . Εις το άρθρον 32 παρ. 1 του Νόμου 2119 / 52 μετά τας λέξεις "Μέλη των δύο Ενώσεως Συντακτών και Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών" προστίθενται αι λέξεις "ως και μέλη της Ενώσεως υπαλληλικού προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Θεσσαλονίκης" .

Άρθρον 23

 

Η Υπηρεσία Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης αποκαλουμένη εφεξής χάριν συντομίας Υ.Τ.Θ. καταργείται αφ'ής χρονολογίας θα τεθώσιν υπό του Ο.Α.Σ.Θ. εις κυκλοφορίαν τα κατά το άρθρον 5 της μετ'αυτού συμβάσεως προβλεπόμενα νέα λεωφορεία ή οποτεδήποτε δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Από της αυτής χρονολογίας παύει οριστικώς η κυκλοφορία των τροχιοδρομικών οχημάτων επί οιασδήποτε τροχιοδρομικής γραμμής εν Θεσσαλονίκη.

 

Άρθρον 24

 

Από 1ης Ιανουαρίου 1958 τα παρά τω Ταμείω Συντάξεως και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης ησφαλισμένα πρόσωπα του κλάδου τροχιοδρόμων τα εντασσόμενα εις τον Ο.Α.Σ.Θ. κατά το άρθρον 9 της μετ'αυτού συμβάσεως συνεχίζουσι την ασφάλισίν των παρά τω Ι.Κ.Α., δι'άπαντας τους κλάδους ασφαλίσεως εφαρμοζομένων εφεξής των εκάστοτε διατάξεων της διεπούσης το Ι.Κ.Α. νομοθεσίας, εξαιρέσει του κλάδου Συντάξεων, δι'όν εφαρμόζονται αύται μόνον ως προς το ύψος αυτών, ισχυουσών όμως των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως των προβλεπομένων υπό των διατάξεων του ως άνω Τ.Σ.Π.Π.Τ.Η.Θ. Εις περίπτωσιν καθ'ήν η τοποθέτησις των κατά το άρθρον 5 της συμβάσεως προβλεπομένων νέων λεωφορείων ήθελε πραγματοποιηθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1958, αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται από της χρονολογίας τοποθετήσεως των νέων τούτων λεωφορείων. Το Ταμείον τούτο διατηρείται εφεξής μόνον διά το προσωπικόν του κλάδου Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης, μετονομαζόμενον εις "Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης".

Αι εν τη ασφαλίσει του ως άνω Ταμείου πραγματοποιηθείσαι ημέραι εργασίας, λογίζονται ως πραγματοποιηθείσαι ημέραι εργασίας, λογίζονται ως πραγματοποιηθείσαι εις την ασφάλισσιν του Ι.Κ.Α., διά την απόκτησιν των υπό τούτου προβλεπομένων δικαιωμάτων προς παροχάς, και εις κλάσεις ορισθησομένης δι'αποφάσεως του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.

Ο χρόνος της παρά τω ως άνω Ταμείω συνταξίμου υπηρεσίας, εφ'όσον ανεγνωρίσθη και εξηγοράσθη κατά τας διατάξεις της διεπούσης τούτο νομοθεσίας, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως παρά τω Ι.Κ.Α. υπό τον όρον πάντως ότι δεν ελήφθη υπ'όψιν διά την απονομήν ετέρας συντάξεως παρ'Οργανισμού τινος κυρίας ασφαλίσεως ή παρά του Δημοσίου.

2. Από της χρονολογίας της κατά περίπτωσιν εφαρμογής των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου το Ι.Κ.Α. αναλαμβάνει υπό τους εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου όρους την υποχρέωσιν συνεχίσεως της καταβολής των συντάξεων εις τους εκ των συνταξιούχων του ως άνω Ταμείου προερχομένους εκ του κλάδου τροχιοδρόμων, θεωρουμένων τούτων ως συνταξιούχων του Ι.Κ.Α., ανεξαρτήτως αν πληρούν ή μη τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως παρά του Ι.Κ.Α., απαλλαττομένου του Ταμείου αντιστοίχως από της αυτής ημέρας πάσης εκ της αιτίας ταύτης υποχρεώσεως.

Το Ι.Κ.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωσιν συνταξιοδοτήσεως και των εις σύνταξιν τεθησομένων κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της μετά του Ο.Α.Σ.Θ. συμβάσεως.

Αι στντάξεις των κατά τα προηγούμενα εδάφια συνταξιούχων θέλουσιν ανακαθορισθεί κατά ποσόν επί τη βάσει των οικείων διατάξεων της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. Εν ή περιπτώσει το μετά τον ανακαθορισμόν προκύπτον ποσόν συντάξεως είναι κατώτερον του λαμβανομένου, η επί πολέον διαφορά θα εξακολουθήσει καταβαλλομένη ως προσωρινόν επίδομα, συμπεριλαμβανόμενον εις πάσαν μελλοντικήν αύξησιν των συντάξεων του Ι.Κ.Α., μόνον εφόσον αύτη δεν προκύπτει συνεπεία τροποποιήσεως των διατάξεων της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. περί προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως και τρόπου υπολογισμού του ποσού των καταβλητέων υπό τούτου συντάξεων. Το ποσόν συντάξεως των δικαιούχων θα εξευρίσκεται υπολογιζομένου και του τυχόν εκάστοτε καταβαλλομένου ως άνω προσωρινού επιδόματος.

Προκειμένου περί των κατά τα προηγούμενα εδάφια συνταξιούχων και δικαιούχων τα της διακοπής και αναστολής των συντάξεων διέπονται υπό των οικείων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεως και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης.

3. Διά τας παρά του Ι.Κ.Α. αναλαμβανομένας κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις, θα καταβάλληται αυτώ μέχρι λήξεως της μετά του Ο.Α.Σ.Θ. συμβάσεως (31.12. 1981) επιπροσθέτως ποσόν δρχ. 10.000.000 ετησίως,α ποδοισόμενον τω Ι.Κ.Α. εις 12 ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, της πρώτης καταβλητέας το αργότερον εις το τέλος του επομένου της καταργήσεως της Υ.Τ.Θ. μηνός.

Εκ του ποσού των δραχμών 10.000.000 του καταβλητέου κατά τα ανωτέρω ετησίως εις το Ι.Κ.Α., ποσόν δρχ. 3.500.000, μη επιβαρύνον εν πάση περιπτώσει το κόμιστρον, καταβάλλεται, μέχρι μεν της εξαγοράς των λεωφορείων, παρά των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. και παρά τούτου, κατανεμόμενον ισοπόσως κατά μήνα και λεωφορείον ανεξαρτήτως τύπου, από δε της εξαγοράς καταβάλλεται υπό του Ο.Α.Σ.Θ. παρακρατούμενον όμως εκ των κερδών των μετόχων μέχρι πέρατος του χρόνου παραχωρήσεως. Το υπόλοιπον εκ δρχ. 6.500.000 θα καλύπτεται υπό του κομίστρου, συνυπολογιζόμενον εις την εκάστοτε τιμήν των εισιτηρίων μερίμνη και δι'αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ.Έργων.

Το κατά τα άνω ποσόν των δραχμών 10.000.000 αναπροσαρμόζεται εν περιπτώσει αυξήσεως των συντάξεων των παρεχομένων υπό του Ι.Κ.Α. πέραν του καθοριζομένου ορίου συντάξεως μετά του κατά την παράγραφον 2 προσωρινού επιδόματος εις τους κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνταξιούχους , δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και Εργασίας.

Δια της αύτης αποφάσεως το εκ της αναπροσαρμογής προκύπτον ποσόν κατανέμεται μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και κομίστρου κατά την αυτήν ως άνω αναλογίαν , μετά έρευναν και διαπίστωσιν εξ αναλογιστικής μελέτης περί της ανάγκης της τοιαύτης αναπροσαρμογής .

Ο Ο.Α.Σ.Θ. είναι υπόχρεως δια την απόδοσιν εις το Ι.Κ.Α. του βαρύνοντος αυτόν κατά τα ανωτέρω ποσού ως και του καλυπτομένου υπό του κομίστρου υπολοίπου , όπερ εισπραττόμενον μετά του εισιτηρίου υπό του Ο.Α.Σ.Θ. θα αποδίδεται υπό τούτου εις το Ι.Κ.Α. κατά μήνα .

4. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου αποδόσεως εις το Ι.Κ.Α. των κατά την παρ. 3 ποσών, εφαρμόζονται αναλόγως αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις, αι προβλέπουσαι περί των συνεπειών καθυστερήσεως ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α., τρόπου αναγκαστικής εισπράξεως αυτώων κλπ.

Μέχρι 1ης Ιανουαρίου 1958 ή της χρονολογίας τοποθετήσεως των κατά το άρθρον 5 της συμβάσεως νέων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., εφ'όσον αύτη ήθελε πραγματοποιηθεί προ της ως άνω ημερομηνίας, το Δημόσιον αναλαμβάνει: α) τας εκ της εργασιακής συμβάσεως τρεχούσας πάσης φύσεως υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού της Υ.Τ.Θ., β) τας έναντι του Τ.Σ.Π.Π.Τ.Η.Θ. υποχρεώσεις διά την παρ'αυτώ ασφάλισιν του προσωπικού της Υ.Τ.Θ. και γ) την κάλυψιν των ελλειμμάτων του κλάδου συντάξεων του Τ.Σ.Π.Π.Τ.Η.Θ. (τομέως τροχιοδρόμων). Μετά τας ως άνω χρονολογίας ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει τας κατά το άρθρον 9 της συμβάσεως και το παρόν άρθρον υποχρεώσεις.

Από της καταργήσεως της Υ.Τ.Θ. και μέχρις εντάξεως του προσωπικού ταύτης εις τον Ο.Α.Σ.Θ., το προσωπικόν τούτο τίθεται εις την διάθεσιν του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όστις δύναται να χρησιμοποιήση τούτο κατά την κρίσιν του.

5. α) Από της κατά την προηγουμένην παράγραφον κατά περίπτωσιν ενάρξεως των υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. ο παρά τω Ταμείω Συντάξεως και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης Κλάδος Προνοίας καταργείται.

β) Εις τους παρά τω καταργουμένω κλάδω Προνοίας ησφαλισμένους, τους εις σύνταξιν τεθησομένους κατά τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της μετά του Ο.Α.Σ.Θ. συμβάσεως, χορηγείται το αναλογούν εκάστω ποσόν εφ'άπαξ βοηθήματος κατά τας οικείας διατάξεις; του Κανονισμού του Κλάδου Προνοίας, εις δε τους λοιπούς ησφαλισμένους παρά παρά τω αυτώ κλάδω επιστρέφεται ο ατομικός λογαριασμός εκάστου αναπροσαρμοζόμενος βάσει του μισθού της ημέρας καταβολής.

γ) Διά την καταβολήν των ως άνω ποσών θέλει διατεθή η κατά την ημέραν καταργήσεως του Κλάδου Προνοίας καθαρά περιουσία τούτου, ως και το προϊόν της κατά το άρθρον 34 του παρόντος Ν.Δ. γενησομένης εκποιήσεως απάντων των περιουσιακών στοιχείων της καταργουμένης Υ.Τ.Θ.

Εάν τα κατά τα ανωτέρω διατιθέμενα ποσά δεν επαρκέσουν διά την ικανοποίησιν εις το ακέραιον των κατά τα εδάφια α και β δικαιούχων, τα ποσά ών ούτοι δικαιούνται μειούνται αναλόγως, τυχόν δε απομένον πλεόνασμα περιέρχεται εις το Δημόσιον.

6. Το Ταμείον Αλληλοβοηθείας εις ό είναι ησφαλισμένον το προσωπικόν της εκμεταλλεύσεως Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης καταργείται από της κατά την παράγραφον 5 του παρόντος χρονολογίας καταργήσεως του κλάδου Προνοίας.

Το άχρι τούδε ασφαλιζόμενον εις το ως άνω Ταμείον προσωπικόν, υπάγεται εφεγής εις την ασφάλισιν ασθενείας του Ι.Κ.Α. εφαρμοζομένων και εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρου 51 του Α.Ν. 1846)51.

Άπασα η περιουσία του καταργουμένου ταμείου Αλληλοβοηθείας περιέρχεται εις το Ι.Κ.Α. Δια τους υπηρετούντας παρά τω Ταμείω φαρμακοποιούς, βοηθούς - φαρμακοποιούς και νοσοκόμους εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 55 του Α.Ν. 1846)51.

Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Βιομηχανίας και Εργασίας εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. δύναται να διατηρηθή το ως άνω Ταμείον Αλληλοβοηθείας μόνον διά το προσωπικόν του κλάδου Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης. Διά του αυτού Β.Δ. ρυθμίζεται ωσαύτως παν θέμα αναγόμενον εις την διατήρησιν του Κλάδου Ηλεκτροφωτισμού του ως άνω Ταμείου, της περιουσίας και του προσωπικού του διατηρουμένου κλάδου.

7. Πάσα αναγκαία διά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια, καθορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και Εργασίας.

 

Άρθρον 25

 

1. Από της υπογραφής της προβλεπομένης υπό του άρθρου 22 συμβάσεως, το αποκλειστικόν δικαίωμα της ενεργείας μεταφοράς προσώπων επί κομίστρω κατ'επιβάτην διά λεωφορείων αυτοκινήτων επί πάσης λεωφορειακής γραμμής ή οδού κειμένης εντός περιοχής ακτίνος 10 χιλιομέτρων από του Λευκού Πύργου, περιέχεται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος και της οικείας συμβάσεως εις τον Οργανισμόν. Από της ιδίας ημέρας και υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του επομένου άρθρου 26, απαγορεύεται η ενέργεια μεταφοράς προσώπων επί των ιδίων γραμμών και οδών εντός της ως άνω περιοχής διά λεωφορείων ή άλλων μέσων ομαδικής μεταφοράς επί πληρωμή κομίστρου κατ'επιβάτην μη ανηκόντων εις τον Ο.Α.Σ.Θ., καταργουμένου και του Κ.Τ.Ε.Α.Α. Θεσσαλονίκης. Αι διατάξεις των άρθρων 11 του Αναγκαστικού Νόμου 1795)51 και 17 παρ. 1 του Νόμου 3216)55 εφαρμόζονται κατά των παραβατών της παρούσης διατάξεως.

2. Κατ'εξαίρεσιν της εν τη προηγουμένη παραγράφω απαγορεύσεως μέχρι της θέσεως εις κυκλοφορίαν λεωφορείων ή άλλων μεταφορικών μέσων ανηκόντων εις τον Οργανισμόν, επιτρέπεται όπως κυκλοφορούν προσωρινώς και εφ'όσον χρόνον δικαιούνται κυκλοφορίας κατά τας κειμένας διατάξεις τα ανήκοντα εις τους μετόχους του Οργανισμού υποκαθισταμένου εις τα κατά τον Νόμον 2119)52 δικαιώματα του Κ.Τ.Ε.Α.Α. Θεσσαλονίκης ως προς τα λεωφορεία ταύτα.

3. Εκ των εισπράξεων των λεωφορείων τούτων θα παρακρατείται υπό του Οργανισμού ποσοστόν οριζόμενον υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και μη δυνάμενον να είναι κατώτερον του 4% ουδ'ανώτερον του 12% προς σχηματισμόν κεφαλαίου αντικαταστάσεως και ανανεώσεως των μεταφορικών μέσων συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 19 του παρόντος.

Το ποσοστόν τούτο παρακρατείται μέχρι τελείας αποπληρωμής των διά την λειτουργίαν του Ο.Α.Σ.Θ. μεταφορικών μέσων και εγκαταστάσεων, βαρύνει δε ισοπόσως κατά μήνα άπαντα τα λεωφορεία. Η παρακράτησις αύτη, μη βαρύνουσα εν πάση περιπτώσει το κόμιστρον ενεργείται μέχρι μεν της εξαγοράς των λεωφορείων εκ των εισπράξεων τούτων, μετά δε ταύτην εκ των κερδών των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ.

Η διανομή των εισπράξεων κατά τα ως άνω στάδιον συντελείται κατά τας διατάξεις του Ν. 2119)52 ως και κατά τα εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντα Διατάγματα και εκδοθείσας ή εκδοθησομένας ειδικώς Υπουργικά αποφάσεις.

4. Μέχρι της ολοκληρωτικής αντικαταστάσεως των λεωφορείων των μετόχων ούτοι βαρύνονται διά των δαπανών εκμεταλλεύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμισθίας του προσωπικού των, ως και διά των εξόδων συντηρήσεως. Ο Οργανισμός δικαιούται να διακόπτη την κυκλοφορίαν των λεωφορείων, άτινα δεν πληρούσι τους όρους ασφαλείας και ευπρεπείας μέχρι συμμορφώσεως των ιδιοκτητών των και να αρνήται την κυκλοφορίαν των αδικαιολογήτως καθυστερούντων την αποκατάστασιν των γθορών των. Κατά της τοιαύτης περί διακοπής της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δύναται ο ενδιαφερόμενος μέτοχος ν'ασκήσει προσφυγήν ενώπιον του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, όστις επιλαμβανόμενος δύναται να αναστείλη την εκτέλεσιν της αποφάσεως και να τροποποιήση ταύτην κατά την κρίσιν του. Ανεξαρτήτως του δικαιώματος της διακοπής της κυκλοφορίας, ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να επιβάλη εις τους ιδιοκτήτας και πάσαν άλλην οικονομικήν ή διοικητικήν κύρωσιν, αναγκαίαν προς πληρεστέραν εξασφάλισιν της ομαλής λειτουργίας των οχημάτων.

 

Άρθρον 26

 

1. Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, αι εις το 39ον ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εντεταγμέναι υπεραστικαί λεωφορειακαί γραμμαί.

Θεσσαλονίκης - Πανοράματος

" - Ασβεστοχωρίου-Σανατορίου-Χορτιάτη

" -Νέας Ευκαρπίας

" -Καλοχωρίου

" -Ωραιοκάστρου

" -Ν. Μαγνησίας

" -Γεωργικής Σχολής-Θέρμης Σέδες

" -Περαίας-Ν. Επιβατών-Αγ. Τριάδος-Μηχανιώνας-Επανωμής.

θα εξακολουθήσωσι να εξυπηρετώσι την λεωφορειακήν συγκοινωνίαν μέχρι των ως άνω κωμωπόλεων ή θέσεων, είτε αύται κείνται εντός της αστικής περιοχής ακτίνος δέκα χιλιομέτρων από του Λευκού Πύργου είτε εκτός ταύτης.

2. Επί των κάτωθι αστικών λεωφορειακών γραμμών, ων η διαδρομή συμπίπτει εν μέρει μετά της διαδρομής ενίων των εν τη προηγουμένη παραγράφω υπεραστικών γραμμών, δεν επιτρέπεται επέκτασις της διαδρομής αυτών, κατ'εφαρμογήν του άρθρου 14 της μετά του Ο.Α.Σ.Θ. συμβάσεως, πέραν του σημερινού τέρματος τούτων, ειμή μέχρι των κάτωθι αποστάσεων καθοριζουσών το όριον της δυνατής εξυπηρετήσεως της επιβατικής συγκοινωνίας διά των αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. Πέραν του ορίου τούτου, η συγκοινωνία θα εξυπηρετήται διά των λεωφορείων των εν τη παρ. 1 υπεραστικών γραμμών, επιτρεπομένης της εκ των λεωφορείων τούτων, μετά το όριον τούτο, αποβιβάσεως επιβατών, κατευθυνομένων από του κέντρου προς την περιφέρειαν ως και της επιβιβάσεως εις ταύτα, προ του ορίου τούτου, επιβατών, κατευθυνομένων από της περιφερείας προς το κέντρον:

Ίωνος Δραγούμη-Νεάπολις 1500 μέτρα πέραν του σημερινού τέρματος.

Ίωνος Δραγούμη-Σταυρούπολις 2000 μέτρα πέραν του σημερινού τέρματος.

Βενιζέλου-Βότση 2500 μέτρα πέραν του σημερινού τέρματος.

Αριστοτέλους-Ελευθέρια 2000 μέτρα πέραν του σημερινού τέρματος.

Χαριλάου-Πυλαίας μηδέν μέτρα πέραν του σημερινού τέρματος.

3. Επί σκοπώ αρτιοτέρας και ευθηνοτέρας εξυπηρετήσεως του Κοινού, συνιστάται εν τω Νομώ Θεσσαλονίκης ίδιον ΚΤΕΛ υπεραστικών γραμμών, εις ό εντάσσονται αι εν παραγρ. 1 αναφερόμεναι υπεραστικαί γραμμαί.

Η εις λεωφορεία δύναμις του ΚΤΕΛ τούτου ορισθήσεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων αναλόγως των αναγκών των ως άνω γραμμών του μεταφορικού αυτού έργου και εν συνδυασμώ προς τον υπόλοιπον αριθμόν λεωφορείων του 39ου ΚΤΕΛ. Δι'ομοίας αποφάσεως θα ορισθώσι τα λεωφορεία άτινα θα ενταχθώσι εις το κατά τα ανωτέρω συνιστώμενον ΚΤΕΛ άτινα κατά προτίμησιν έσονται τα ήδη εξυπηρετούντα τας ως άνω υπεραστικάς γραμμάς διά των μέχρι σήμερον συγκεκροτημένων ομάδων λεωφορείων, των υπολοίπων λαμβανομένων εκ της δυνάμεως του 39ου ΚΤΕΛ καθ'όν τρόπον η πρώτη ως άνω απόφασις θέλει ορίσει.

4. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων δι'αποφάσεώς του εκδιδομένης μετά γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων θα καθορίσει νέον τύπον λεωφορείου μέχρι 43 θέσεων καθημένων και ορθίων επιβατών (μετά του οδηγού) προς εξυπηρέτησιν των λεωφορειακών γραμμών του συσταθησομένου κατά τα ανωτέρω Κ.Τ.Ε.Λ.

Προς τον τύπον τούτον προσαρμοσθήσονται τα ενταχθησόμενα εις το Κ.Τ.Ε.Λ. τούτο λεωφορεία, είτε διά κατασκευής καινουργούς αμαξώματος επί του παλαιού πλαισίου, διασκευαζομένου και ενισχυομένου καταλλήλως υπό τον έλεγχον της αρμοδίας υπηρεσίας, είτε δι'αντικαταστάσεως του παλαιού λεωφορείου διά νέου καινουργούς εφ'όσον ο ιδιοκτήτης αυτού ήθελε ζητήσει τούτο κατά τας κειμένας διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των λεωφορείων προς τον ως άνω τύπον περατουμένη το πολύ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας οκτώ μηνών από της χρονολογίας εντάξεως του λεωφορείου εις το νέον Κ.Τ.Ε.Λ. εγκρίνεται άνευ ουδεμιάς παρατάσεως της διαρκείας ζωής του λεωφορείου παραμενούσης κατά τα υπό του Ν. 2119)52 επιτασσόμενα. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, το λεωφορείον απόλλυσι παν δικαίωμα εκτελέσεως οιασδήποτε συγκοινωνίας εν τη Χώρα.

Δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώμη του Συμβουλίου Αυτοκινήτων καθορισθήσεται ο τρόπος της κατανομής των εισπράξεων των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. τούτου κατά το μεταβατικόν στάδιον μέχρις ολοκληρώσεως της προσαρμογής των λεωφορείων προς τον νέον τύπον. Μετά την εκπνοήν της ως άνω οκταμήνου προθεσμίας προς αντικατάστασιν διά καινουργών των παλαιών λεωφορείων ή προσαρμογήν τούτων προς τον νέον τύπον, η κατανομή των εισπράξεων εις το υπεραστικόν τούτο Κ.Τ.Ε.Λ. θα ενεργήται, κατ'εξαίρεσιν, βάσει των διατάξεων των Β. Διαταγμάτων των εκδοθέντων κατ'εφαρμογήν του Ν. 2119)1952 των αφορωσών την κατανομήν εισπράξεων των αστικών λεωφορείων των επαρχιακών Κ.Τ.Ε.Λ. εν τη Χώρα.

Προς διευκόλυνσιν της κατασκευής των καινουργών αμαξωμάτων επί του παλαιού πλαισίου, των ενταχθησομένων εις το Κ.Τ.Ε.Λ. τούτο λεωφορείων ως και της αντικαταστάσεως των λεωφορείων των εξυπηρετούντων τας γραμμάς ταύτας διά νέου τύπου λεωφορείων επιτρέπεται η σύναψις δανείων παρά Τραπέζης ή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

5. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων κατόπιν γνώμης του Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης και τοιαύτης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων καθορίζεται, κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, κόμιστρον εις τας εν παραγράφω 1 υπεραστικάς λεωφορειακάς γραμμάς τας εξυπηρετηθησομένας διά του νέου τύπου λεωφορείου ως και εις τας τοπικάς διαδρομάς εν τη αυτή γραμμή μειωμένον τουλάχιστον κατά 25% του ισχύοντος τούτου κατά την ημερομηνίαν του καθορισμού εις τας αντιστοίχους υπεραστικάς διαδρομάς.

6. Κατά τα λοιπά, ως προς την λειτουργίαν και την εκμετάλλευσιν των λεωφορείων του συστηθησομένου Κ.Τ.Ε.Λ. εφαρμόζονται άπασαι αι διατάξεις του Νόμου 2119)52.

Τυχόν αναγκαίαι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται δι'αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων.

 

Άρθρον 27

 

1. Ιδιοκτήται λεωφορείων, κάτοχοι ισχυούσης αδείας κυκλοφορίας κατά την έναρξιν της ισχύος της ως άνω συμβάσεως μη καταστάντες μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. εντός της εν άρθρω 2 του παρόντος προθεσμίας εκ δεδικαιολογημένης αιτίας, εν αμφισβητήσει κρινομένης υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, δύνανται να καταστώσι μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. εφ'όσον ζητήσωσι τούτο εγγράφως εντός μηνός από της ενάρξεως της ισχύος της συμβάσεως και εφ'όσον καταβάλωσιν εντός της ιδίας προθεσμίας την εφ'άπαξ εισφοράν του άρθρου 16 εντόκως από της λήξεως των προθεσμιών προς πληρωμήν αυτής υπό των λοιπών μετόχων συμφώνως τοις άρθροις 2 και 16 του παρόντος.

2. Οι μη κατά το προηγούμενον εδάφιον εγγραφόμενοι εις τον Ο.Α.Σ.Θ. εκπίπτουσι μετά την πάροδον της προς τούτο τασσομένης ως άνω ανατρεπτικής προθεσμίας του δικαιώματος κυκλοφορίας και ενεργείας μεταφορών επί κομίστρω του λεωφορείου των, ανακαλουμένης και της αδείας κυκλοφορίας αυτού υπό του Υπουργείου επί τη αιτήσει του Ο.Α.Σ.Θ. Αι δημιουργούμεναι κεναί θέσεις λεωφορείων πληρούνται διά νέων τοιούτων ιδιοκτησίας του Οργανισμού.

 

Άρθρον 28

 

1. Οι ιδιοκτήται αυτοκινήτων λεωφορείων και μέτοχοι του Οργανισμού οι έχοντες υπό την κατοχήν και ιδιοκτησίαν των αυτοκίνητα θέσεων εν συνόλω ολιγωτέρων των 58, εξαιρέσει των κατόχων λεωφορείων του τύπου Θ3, δύνανται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ., μετά την λήψιν των προσηκόντων μέτρων και τεχνικών βελτιώσεων επί του πλαισίου (επιμηκύνσεως και ενισχύσεως) και αμαξώματος υπό τον έλεγχον του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων να διασκευάσωσι τα αμαξώματα των αυτοκινήτων των ούτως ώστε το σύνολον των θέσεων του λεωφορείου να μη υπερβαίνη τας 58 θέσεις μετά του οδηγού, αι δε θέσεις των καθημένων να μη είναι ολιγώτεραι των 28. Μετά την λήξιν της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών άπαντα τα λεωφορεία της Αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης ενεργούσιν εκ περιτροπής συγκοινωνίαν εφ'απασών των λεωφορειακών γραμμών, πλην της γραμμής Ακροπόλεως μετά των διακλαδώσεών της, εφ'ής θα κυκλοφορώσι μόνον τα λεωφορεία τύπου Θ3.

2. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δύναται να παρατείνη εφ'άπαξ την ως άνω προθεσμίαν διασκευής των λεωφορείων επί τέσσαρας το πολύ μήνας. Κατά το διάστημα όμως της παρατάσεως ταύτης τα λεωφορεία ταύτα θα εκτελώσι την εκ περιτροπής συγκοινωνίαν εφ'απασών των γραμμών κατά τ'ανωτέρω.

3. Προς βελτίωσιν των συνθηκών εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων τύπου Θ3 κατά το μέχρι πλήρους αντικαταστάσεως χρονικόν διάστημα, το Διοικητικόν Συμβούλιον δρομολογεί τα λεωφορεία ταύτα και εις άλλας πλην της γραμμής Ακροπόλεως γραμμάς, εφ'όσον η πυκνότης των δρομολογίων εν συσχετισμώ και προς τον αριθμόν των λεωφορείων τύπου Θ3 επιτρέπει τούτο.

 

Άρθρον 29

 

Πληρωμή του τιμήματος των μεταφορικών μέσων και λοιπών εγκαταστάσεων αποκλειστικώς διά την λειτουργίαν του προς τους προμηθευτάς του εξωτερικού παρά του Οργανισμού, επιτρέπεται να συντελήται ουχί κατά την εισαγωγήν τούτων, αλλά προθεσμιακώς και ως εις τας οικείας συμβάσεις προμηθείας ήθελε συνομολογηθή η εξόφλησις κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορίου.

 

Άρθρον 30

 

1. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θεωρείται διά την εφαρμπγήν των διατάξεων του Νόμου 2112)20 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως και παντός εν γένει Νόμου προβλέποντος καταβολήν αποζημιώσεως ένεκα λύσεως εργασιακής σχέσεως ή εμμίσθου εντολής ως διάδοχος επιχείρησις του Κ.Τ.Ε.Α.Α. Θεσσαλονίκης και των κυκλοφορούντων αστικών λεωφορείων Θεσσαλονίκης.

2. Οι μέτοχοι του Οργανισμού οι επιθυμούντες να εργασθώσιν, υποκείμενοι εις τας διατάξεις των διά του παρόντος προβλεπομένων κανονισμών έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως. Ούτοι συνεχίζουσι την ασφάλισίν των εις το Ταμείον Συντάξεως αυτ/στών, εφ'όσον διατηρούσι την κυριότητα ακεραίας ή κατά ποσοστόν μετοχής του Ο.Α.Σ.Θ. έστω και εάν προσφέρωσι τας υπηρεσίας των τω Οργανισμώ.

3. Το ενταχθησόμενον εις τον Ο.Α.Σ.Θ. άρρεν προσωπικόν της κταργηθησομένης υπηρεσίας Τροχιοδρόμων δύναται να αποκτήση επαγγελματικήν άδειαν ικανότητος οδηγού πάσης κλάσεως προς οδήγησιν των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και των εις αυτόν ενταχθησομένων τοιούτων των μετόχων αυτού. Η άδεια αύτη χορηγείται εις τους γεννηθέντας μετά την 31ην Δεκεμβρίου 1912 και υπό τας λοιπάς προϋποθέσεις της κειμένης Νομοθεσίας πλην της καταβολής παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

Η πρόσκτησις της επαγγελματικής αδείας ικανότητος οδηγού και η εργασία των ως οδηγών εις τον Ο.Α.Σ.Θ. δεν υποχρεώνει τούτους εις ασφάλισιν εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) κατά την διάρκειαν της εργασιακής συμβάσεως μετ'αυτού.

4. Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. και μέχρι της εντάξεώς των εις τον Ο.Α.Σ.Θ. οι κατά την προηγουμένην παράγραφον επιθυμούντες να αποκτήσωσιν επαγγελματικήν άδειαν οδηγού υποχρεούνται εις εκπαίδευσιν προς εκμάθησιν του οδηγείν εις τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Άρθρον 31

 

Διά την κατασκευήν, ανακαίνισιν, διάνοιξιν, συντήρησιν και επισκευήν των οδών δι'ών διέρχονται τα λεωφορεία της κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται προσαύξησις ποσού εκ δραχμών 0.10 κατά εισιτήριον επί πάντων των εισιτηρίων των διαδρομών των περιλαμβανομένων μεταξύ Αποθήκης-Βενιζέλου, Αποθήκης-Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού, Χαριλάου- Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού, 25ης Μαρτίου-Πλατ. Ιωάννη Μεταξά και 25ης Μαρτίου-Σφαγείων, προστιθεμένη επί πλέον του καθοριζομένου αντιτίμου των εισιτηρίων των αντιστοίχων διαδρομών. Δι'αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων η ως άνω προσαύξησις δύναται να επιβληθή και επί των υπολοίπων γραμμών του δικτύου της αστικής περιοχής πόλεως Θεσσαλονίκης ή μέρους τούτων. Η άνω προσαύξησις άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1958, προσρμόζεται δε εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εις νομισματικάς μονάδας μη δυναμένη να υπερβή το 10% της εκάστοτε τιμής των εισιτηρίων των ως άνω γραμμών. Τα της διαχειρίσεως, διαθέσεως και διοικήσεως των κεφαλαίων των σχηματιζομένων εκ της ως άνω προσαυξήσεως ως και ο έλεγχος της καλής διαθέσεως τούτων ρυθμίζονται πλην των διατάξεων του παρόντος άρθρου και διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

Ο προγραμματισμός των υπό εκτέλεσιν έργων, εις ά περιλαμβάνονται και εξωραϊστικά τοιαύτα, μετά των προϋπολογισμών αυτών υποβάλλεται προς το Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων (Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίων Έργων) μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους υπό των ενδιαφερομένων Δήμων και Κοινοτήτων των περιλαμβανομένων εντός της ακτίνος περιοχής Θεσσαλονίκης και εξυπηρετουμένων υπό των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων αποφασίζει περί των εκτελεστέων έργων εκχωρών την αντίστοιχον πίστωσιν εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα διά την υπ'αυτού εκτέλεσιν των έργων υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 32

 

1. Διά Β. Δ)μάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων θέλει καθορίζεται και πάσα λεπτομέρεια μη αφορώσα συμβατικώς ρυθμισθέντα θέματα και αναληφθείσας υποχρεώσεις αναγκαία διά την εφαρμογήν του παρόντος Ν.Δ.

2. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., εις τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, εις τον Κυβερνητικόν Επίτροπον, εις τους κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. ή κατ'εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου παρισταμένους εις τας συνεδριάσεις των Συμβουλίων, εις τους Γραμματείς τούτων, εις τα μέλη των διά του παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένων Επιτροπών, εις τα μέλη των διά των κανονισμών του άρθρου 6 τυχόν συσταθησομένων Επιτροπών ή Συμβουλίων, καταβάλλεται αποζημίωσις ως και έξοδα κινήσεως κατά περίπτωσιν καθοριζόμενα δι'αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ.

 

Άρθρον 33

 

Ο Ο.Α.Σ.Θ. υπεισέρχεται εις τας παρά του Κ.Τ.Ε.Α.Α. Θεσσαλονίκης αναληφθείσας πάσης φύσεως υποχρεώσεις έναντι του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) κατά τας οικείας δανειστικάς συμβάσεις μεταξύ τούτου και των Μετόχων του Κ.Τ.Ε.Α.Α. Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρον 34

 

1. Προς εκκαθάρισιν, διαχείρισιν μέχρι πραγματοποιήσεως και ολοκληρώσεως της εκκαθαρίσεως και εκποίησιν πάσης της κινητής και ακινήτου περιουσίας της ευρισκομένης σήμερον υπό την κατοχήν και εις την εξυπηρέτησιν των πάσης φύσεως αναγκών της Τροχιοδρομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης συγκροτείται τετραμελής Εκκαθαριστική Επιτροπή αποτελουμένη εκ του Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών Μακεδονίας - Θράκης, ενός Προέδρου Πρωτοδικών εκ των υπηρετούντων εν Θεσσαλονίκη, ενός Οικονομικού Εφόρου και ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών εκ των υπηρετούντων εις την Θεσσαλονίκην οριζομένων δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων καθοριζούσης άμα και της αμοιβής των μελών της Επιτροπής εις βάρος της εκκαθαριζομένης περιουσίας.

Σκοπός και έργον ταύτης έσεται η περισυλλογή, διαφύλαξις και εξασφάλισις απάσης της κινητής περιουσίας κατά τ'ανωτέρω, η είσπραξις των απαιτήσεων της καταργησομένης υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης, η καταβολή πασών προς τρίτους υφισταμένων υποχρεώσεων και η εκποίησις πάσης της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας συμφώνως προς τας περί εκποιήσεως Δημοσίων κτημάτων διατάξεις.

Τα εισπραχθησόμενα εκ των ως άνω εκποιήσεως ποσά κατατιθέμενα εις ανεγνωρισμένην Τράπεζαν διατίθενται μετ'αφαίρεσιν πάσης σχετικής δαπάνης, αποζημιώσεως ή οφειλής προς τρίτους, προς καταβολήν του εφ'άπαξ βοηθήματος κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του παρόντος Ν.Δ.

Δι'αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων θέλει καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά την ολοκλήρωσιν της εκκαθαρίσεως, την προσφωρωτέραν εκποίησιν και χρησιμοποίησιν κατά τας διατάξεις του παρόντος του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.

2. Εντός έξι μηνών από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. πας τρίτος έχων αξίωσιν κατά της καταργουμένης υπηρεσίας Τροχιοδρόμων υποχρεούται ν'αναγγείλη την τοιαύτην αξίωσιν, ως και την αιτίαν της υπάρξεώς της προς την ως άνω Εκκαθαριστικήν Επιτροπήν. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης πάσα αξίωσις κατά της εκκαθαριζομένης περιουσίας της Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων παραγράφεται.

 

Άρθρον 35.

Κυρώσεις

 

1. Αι κείμεναι διατάξεις περί επιβολής ποινικών ή πειθαρχικών ποινών ως και δικοικητικών κυρώσεων εναντίον των παραβατών Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ., αφορώντων την καθόλου κυκλοφορίαν και εκμετάλλευσιν των λεωφορείων και το προσωπικόν εν γένει αυτών ισχύουσι και εν προκειμένω εφ'όσον δεν τροποποιούνται διά των υπό των παραγράφων 12 και επέκεινα του άρθρου 6 του παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένων Κανονισμών ως και διά της υπό του άρθρου 22 του παρόντος προβλεπομένης συμβάσεως.

2. Αι βάσει των κειμένων διατάξεων επιβαλλόμεναι υπό του Προέδρου, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό του Κ.Τ.Ε.Λ. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ποιναί εις το προσωπικόν διοικήσεως, διαχειρίσεως και κινήσεως των Κ.Τ.Ε.Λ., επιβάλλονται και εν προκειμένω κατά περίπτωσιν υπό του Διευθυντού, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου εις άπαν το προσωπικόν αυτού και το των ατομικών λεωφορείων των μετόχων εφ'όσον δεν θέλει μεταβληθεί ο τρόπος της επιβολής τούτων διά των προβλεπομένων άνω Κανονισμών και Συμβάσεως.

Το ως άνω αναφερόμενον Πειθαρχικόν Συμβούλιον είναι το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 15 του Β.Δ. της 25)6-6)8)1956 "περί εκδόσεως Κανονισμού Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. κλπ." του ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ. αντικαθίσταται υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ.

3. Παράβασις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ.

προς καταρτισμόν ισολογισμού εκάστου έτους τιμωρείται διά προστίμου μέχρι 50.000 δραχμών επιβαλλομένου υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων υπέρ του Δημοσίου.

4. Μέτοχος του Ο.Α.Σ.Θ. μη καταβάλλων εγκαίρως την κατά την διάταξιν της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένην εισφοράν τιμωρείται δι'αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας του λεωφορείου επί ένα μήνα δι'ανεκκλήτου αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρον 36

 

Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ. άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Άρθρον 1

 

Διά της παρούσης συμβάσεως και υπό τους εν αυτή αναφερομένους όρους το Ελληνικόν Δημόσιον παραχωρεί εις τον Οργανισμόν Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καλούμενον εφεξής Ο.Α.Σ.Θ. διά περίοδον αρχουμένην από της χρονολογίας της παρούσης και λήγουσαν την 31ην Δεκεμβρίου 1981 το αποκλειστικόν δικαίωμα της μεταφοράς διά λεωφορείων επί πληρωμή κομίστρου κατ'επιβάτην εις απάσας τας λεωφορειακάς γραμμάς και οδούς της πόλεως Θεσσαλονίκης και των προαστείων της τας περιλαμβανομένας εις την αστικήν περιοχήν ταύτης κειμένην εντός περιφερείας κύκλου ακτίνος δέκα (10) χιλιομέτρων από του Λευκού Πύργου, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ.

Το δικαίωμα τούτο της μεταφοράς ασκείται ή ασκηθήσεται διά θερμικών λεωφορείων είτε δι'ηλεκτροκινήτων λεωφορείων μετά κεραίας είτε διά λεωφορείων αμφοτέρων των συστημάτων έλξεως είτε βάσει οιουδήποτε συστήματος έλξεως.

Η ημέρα της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως λογίζεται εις πάσαν περίπτωσιν ως χρονολογία της παρούσης συμβάσεως.

 

Άρθρον 2

 

1. Η χρονολογία της παρούσης και καθ'όλον τον χρόνον της διαρκείας της ισχύος της παραχωρήσεως, απαγορεύεται εις τρίτους η διενέργεια της μεταφοράς προσώπων διά λεωφορείων αυτοκινήτων επί πληρωμή κομίστρου κατ'επιβάτην επί των κάτωθι λεωφορειακών γραμμών εις ας κυκλοφορούσι ήδη τα λεωφορεία των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. ως και επί πάσης δημιουργηθησομένης γραμμής εντός της διά του άρθρου 1 της παρούσης καθοριζομένης συμβατικής αστικής περιοχής.

1) Αποθήκη - Σιδ)κός Σταθμός.

2) Αποθήκη - Βενιζέλου.

3) Βότση - Βενιζέλου.

4) Καραμπουρνάκι - Βενιζέλου.

5)Νέα Κρήνη - Βενιζέλου.

6) Καλαμαριά - Βενιζέλου.

7) Κρήνη - Καλαμαριά - Βενιζέλου.

8) 25ης Μαρτίου - Σφαγεία.

9) 25ης Μαρτίου - Πλατ. Ιωάννου Μεταξά.

10) Χαριλάου - Σιδ)κός Σταθμός.

11) Χαριλάου - Πυλαία.

12) Κάτω Τούμπα - Πλατ. Ιωάννου Μεταξά.

13) Κάτω Τούμπα - Παλ. Σιδ)κός Σταθμός.

14) Άνω Τούμπα - Πλατ. Ιωάννου Μεταξά.

15) 40 Εκκλησίαι - Διαγώνιος -40 Εκκλησίαι.

16) Ευαγγελίστρια - Διαγώνιος - Ευαγγελίστρια.

17)Πλατ. Αριστοτέλους - Τριανδρία.

18) Αριστοτέλους - Ελευθέρια.

19) Αριστοτέλους - Ν. Κορδελιό.

20) Αριστοτέλους - Ν. Μαινεμένη.

21) Αριστοτέλους - Εύοσμος (Κουκλουτζά).

22) Ιουστινιανού - Ακρόπολις.

23) Ιουστινιανού - Άγιοι Ανάργυροι.

24) Ιουστινιανού - Χίλια Δένδρα.

25) Ίωνος Δραγούμη - Νεάπολις.

26) Ίωνος Δραγούμη - Βάρνα.

27) Ίωνος Δραγούμη - Σταυρούπολις.

28) Ίωνος Δραγούμη - Συκιές.

29) Ίωνος Δραγούμη - Πολίχνη.

Τοπογραφικόν διάγραμμα περιλαμβάνον τας γραμμάς αυτάς, τας αφετηρίαςν τα τέρματα και τας διαδρομάς τούτων θα προσαρτηθεί τη παρούση κατά την υπογραφήν αυτής.

2. Μέχρις ολοκληρώσεως της υπό του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. προβλεπομένης αντικαταστάσεως ή της εξαγοράς υπό του Ο.Α.Σ.Θ. των λεωφορείων των μετόχων άτινα ήδη κυκλοφορούν εντός της ως άνω αστικής περιοχής το δικαίωμα της διενεργείας λεωφορειακής συγκοινωνίας εντός της περιοχής ταύτης ασκείται και διά των λεωφορείων των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ.

3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να εξυπηρετή τας εν παραγράφω 1 γραμμάς και να εγκαθιστά λεωφορειακήν συγκοινωνίαν και επί ετέρων πλην των ανωτέρω γραμμών της αστικής περιοχής της Θεσ)νίκης κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων υπό τας εν τω άρθρω 14 της παρούσης καθοριζομένας προϋποθέσεις.

4. Προς εξυπηρέτησιν συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών αναγκών ή προς αποσυμφόρησιν του κέντρου της πόλεως εκ της κυκλοφορίας ή προς βελτίωσιν των συνθηκών εκμεταλλεύσεως, ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται μετ'έγκρισιν του Υπουργού Βορείου Ελλάδος να συγχωνεύη λεωφορειακάς γραμμάς μεταξύ των, να καταργή ή να μεταβάλλη αφετηρίας, τέρματα, διαδρομάς και στάσεις ή και να καθορίζη νέας τοιαύτας.

 

Άρθρον 3

 

1. Εντός έξ (6) μηνών από της χρονολογίας της παρούσης, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να υποβάλη προς τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων τους κατά το άρθρον 6 παράγραφος 12 του ιδρυτικού "Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. προβλεπομένους Κανονισμούς προς έγκρισιν.

2. Εντός τριών μηνών από της υποβολής των ως άνω Κανονισμών ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δι'αποφάσεών του εγκρίνει τούτους ως έχουν ή τροποποιημένους και μεριμνά διά την δημοσίευσίν των εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αι διατάξεις των παραγράφων 12 έως 15 του άρθρου 6 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. αποτελούσι περιεχόμενον της παρούσης συμβάσεως.

 

Άρθρον 4

 

Διά την τοποθέτησιν νέων λεωφορείων αυτοκινήτων του Ο.Α.Σ.Θ., θερμικών ή και ηλεκτροκινήτων, την αντικατάστασιν των ήδη κυκλοφορούντων λεωφορείων των μετόχων και την μετά ταύτα αντικατάστασιν των λεωφορείων αυτού, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να σχηματίση το αναγκαίιον κεφάλαιον εκ των κάτωθι στοιοχείων:

 

α) Από την προβλεπομένην αρχικήν εισφοράν εκ δρχ. τριάκοντα χιλιάδων (30.000) κατά ακέραιον λεωφορείον των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. ή την τυχόν απαιτηθησομένην νέαν τοιαύτην. Αι εν λόγω εισφοραί υπόκεινται εις τα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικος Χαρτοσήμου ως ισχύει προβλεπόμενα τέλη.

β) Από κράτησιν 4% έως 12% βαρύνουσαν ισοπόσως κατά μήνα άπαντα τα λεωφορεία, επί των ακαθαρίστων μεν εισπράξεων τούτων μέχρι της εξαγοράς υπό του Ο.Α.Σ.Θ., μετά δε ταύτην εκ των κερδών των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. και μέχρι τελείας αποπληρωμής των διά την λειτουργίαν τούτου μεταφορικών μέσων και εγκαταστάσεων.

γ) Από τα κέρδη των λεωφορείων αυτοκινήτων, άτινα θα τεθώσι υπό του Ο.Α.Σ.Θ. εις κυκλοφορίαν κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης και μέχρις ολοκληρώσεως της αντικαταστάσεως ή εξαγοράς των ατομικών λεωφορείων των μετόχων διά τοιούτων της ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ.Θ.

δ) Από την κράτησιν του κονδυλίου αποσβέσεως των λεωφορείων ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ.Θ. υπολογιζομένου εκάστοτε εις το κοστολόγιον των εισιτηρίων και θεωρουμένου ως σταθεράς δαπάνης και

ε) Από το ειδικόν αποθεματικόν ανανεώσεως, όπερ σχηματίζεται εκ κρατήσεως ποσοστού επί των καθαρών κερδών του Ο.Α.Σ.Θ. κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Νόμου.

 

Άρθρον 5

 

Eντός οκτώ μηνών από της εγκρίσεως του σχεδίου λεωφορείου κατά το άρθρον 8 παράγραφος 4 της παρούσης συμβάσεως ο Ο.Α.Σ.Θ. θποχρεούται όπως θέση εις κυκλόφορίαν το ολιγώτερον 15 πετρελαιοκίνητα λεωφορεία αυτοκίνητα της ιδιοκτησίας του. Από της χρονολογίας κυκλοφορίας απάντων των λεωφορείων τούτων ή από της εκδόσεως της κατά το άρθρον 23 του ιδρυτικού περί Ο.Α.Σ.Θ. Νομοθ. Διατάγματος προβλεπομένης αποφάσεως παύει οριστικώς η λειτουργία των Τροχιοδρομικών οχημάτων και επί των γραμμών:

Αποθήκης - Πλατείας Ι. Μεταξά

Χαριλάου - Πλατείας Ι. Μεταξά

Χαριλάου - Αποθήκης

καταργουμένης οριστικώς της υπηρεσίας των Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης εφ'οιασδήποτε γραμμής.

 

Άρθρον 6

 

1. Εις περίπτωσιν καθ'ήν το πηλίκον της διαιρέσεως του αριθμού των μεταφερθέντων εντός ενός εξαμήνου επιβατών εις οιανδήποτε γραμμήν διά του συνολικού αρθιμού των διανυθέντων κατά το αυτό εξάμηνον χιλιομέτρων υπό πάντων των λεωφορείων της γραμμής ταύτης είναι μεγαλύτερον του 8 διά τύπον λεωφορείου μέχρι 59 θέσεων του 10 διά τύπον από 60 μέχρις 85 θέσεων και του 12 διά τύπον ηλεκτροκινήτου λεωφορείου από 86 μέχρις 100 θέσεων τότε ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται εις άμεσον ενίσχυσιν της λεωφορειακής ταύτης γραμμής διά των αναγκαιούντων επί πλέον λεωφορείων.

2. Ανεξαρτήτως της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ή το παρ' αυτού εξουσιοδοτημένον αρμόδιον όργανον θα κανονίζη τας ώρας των δρομολογίων εις τας διαφόρους γραμμάς. Πάντως ταύτα θα ορίζωνται ούτως ώστε τα διαστήματα μεταξύ των λεωφορείων να μη είναι μικρότερα:

α) Των τεσσάρων λεπτών της ώρας εις τας γραμμάς:

Αποθήκη - Ν. Σιδ)κός Σταθμός.

25ης Μαρτίου - Πλατ. Ιωάννου Μεταξά.

Αποθήκη - Βενιζέλου.

Κάτω Τούμπα - Πλατ. Ιωάννου Μεταξά.

Χαριλάου - Ν. Σιδ)κός Σταθμός.

β) Των πέντε λεπτών της ώρας εις τας γραμμάς:

Ίωνος Δραγούμη - Νεάπολις.

Αριστοτέλους - Ν. Μαινεμένη.

Άνω Τούμπα - Πλατ. Ιωάννου Μεταξά.

Ευαγγελίστρια - Διαγώνιος - Ευαγγελίστρια.

40 Εκκλησίαι - Διαγώνιος - 40 Εκκλησίαι.

γ) Των επτά λεπτών της ώρας εις τας γραμμάς:

Ίωνος Δραγούμη - Σταυρούπολις.

Καλαμαριά - Βενιζέλου.

25ης Μαρτίου - Σφαγεία.

Νέα Κρήνη - Βενιζέλου.

Βότση - Βενιζέλου.

Ιουστινιανού - Ακρόπολις.

Ιουστινιανού - Άγιοι Ανάργυροι

Αριστοτέλους - Ελευθέρια.

δ) Των εννέα λεπτών της ώρας εις τας γραμμάς:

Αριστοτέλους - Τριανδρία.

Ίωνος Δραγούμη - Συκιές.

Καραμπουρνάκι - Βενιζέλου.

Ίωνος Δραγούμη - Βάρνα.

ε) Των δέκα πέντε λεπτών της ώρας εις τας γραμμάς:

Κρήνη - Καλαμαριά - Βενιζέλου.

Ίωνος Δραγούμη - Πολίχνη.

Αριστοτέλους - Εύοσμος (Κουκλουτζά).

Κάτω Τούμπα - Παλ. Σιδ)κός Σταθμός.

Χαριλάου - Πυλαία.

Αριστοτέλους - Κορδελιό.

Ιουστινιανού - Χίλια Δένδρα.

στ) Προκειμένου περί ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, τα μεταξύ τούτων διαστήματα να μη είναι μικρότερα των τριών λεπτών της ώρας εις τας γραμμάς:

Αποθήκη - Βενιζέλου.

Χαριλάου - Πλατ. Ιω. Μεταξά.

3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να αυξάνη την συχνότητα των δρομολογίων και να εκτελή εις οιανδήποτε ώραν και γραμμήν οσαδήποτε, επί πλέον των οριζομένων υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, υποχρεωτικών, δρομολόγια.

4. Καθορίζονται οι κάτωθι βασικοί αριθμοί των διατιθεμένων εν συνόλω θέσεων καθημένων και ορθίων επιβατών ως και του μέσου μεγίστου ναθμού πληρώσεως διά των οποίων, λαμβανομένης υπ'όψιν και της πραγματοποιουμένης συχνότητος των δρομολογίων, η μεταφορά του Κοινού ενεργείται υπό κανονικάς συνθήκας:

α) Διατιθέμεναι θέσεις καθημένων και ορθίων επιβατών υπό του συνόλου των εκάστοτε εν κυκλοφορία λεωφορείων εφ'ολοκλήρου του δικτύου της αστικής περιοχής εξαιρέσει του συγκροτήματος Ακροπόλεως, μετά την εφαρμογήν της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν. Δ. και του άρθρου 5 της παρούσης Συμβάσεως.........................................................................13.150

Διατηρούμεναι εκάστοτε θέσεις εν εφεδρεία (περίπου)...... 1.465

Συνολικός αριθμός θέσεων .................................................. 14. 615

Μέσος μέγιστος βαθμός πληρώσεως Πμ=0.75.

β) Διατιθέμεναι θέσεις καθημένων και ορθίων επιβατών υπό του συνόλου των εκάστοτε εν κυκλοφορία λεωφορείων επί των γραμμών του συγκροτήματος Ακροπόλεως ...................................................................................... 444

Διατηρούμεναι εκάστοτε θέσεις εν εφεδρεία (περίπου)...... 50

Συνολικός αριθμός θέσεων .................................................. 494

Μέσος μέγιστος βαθμός πληρώσεως Πμ=0.75.

5. Εάν ο πραγματοποιούμενος βαθμός πληρώσεως επί του συνόλου των γραμμών και του συνόλου των λεωφορείων εξαγόμενος βάσει των στοιχείων εκμεταλλεύσεως του προηγουμένου έτους είναι μεγαλύτερος του 0.75 τότε ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να θέση εις κυκλοφορίαν νέα λεωφορεία ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται εκάστοτε κατά τα κατωτέρω.

Ως βαθμός πληρώσεως λεωφορείου νοείται εν προκειμένω (διά τας συνθήκας Θεσσαλονίκης) το πηλίκον της διαιρέσεως του αριθμού των μεταφερθέντων επιβατών διά του γινομένου των πραγματοποιηθεισών απλών διαδρομών του λεωφορείου προς μεταφοράν τούτων επί τον αριθμόν των θέσεων του λεωφορείου. Ως αριθμός θέσεων λαμβάνεται ο μέσος όρος των θέσεων καθημένων και ορθίων όλων των κινηθέντων λεωφορείων κατά το υπολογιζόμενον έτος προς πραγματοποίησιν του συνόλου των διαδρομών κατά το αυτό έτος.

Ο πραγματοποιούμενος βαθμός πληρώσεως Ππ θα εξάγηται κατά τα ανωτέρω βάσει του τύπου:

Ε

Ππ - ___________

Θ

Δ___________

λ

Ένθα.

Ε παριστά τον αριθμόν των κατά το προηγούμενον έτος μεταφερθέντων επιβατών.

Δ Παριστά τον αριθμόν των πραγματοποιηθεισών απλών διαδρομών υπό του συνόλου των κινηθέντων λεωφορείων λ.

Θ Παριστά το σύνολον των θέσεων καθημένων και ορθίων των λεωφορείων λ.

Ο αριθμός των επί πλέον απαιτουμένων θέσεων Θ, θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:

Θν = Θ Ππ-Πμ/Πμ

Ένθα Πμ=0.75.

6. Ο αριθμός των νέων λεωφορείων Αν, άτινα ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να θέση εις κυκλοφορίαν θα υπολογίζηται βάσει του τύπου:

Αν = Θν/θτ

Ένθα θτ θα είναι ο αριθμός θέσεων (καθημένων και ορθίων) του επικρατούντος τύπου λεωφορείου ή του καθορισθησομένου υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων της προτάσει του Ο.Α.Σ.Θ. προσφόρου διά την εκμετάλλευσιν, τας ανάγκας του κοινού και τας συνθήκας κυκλοφορίας τοιούτου. Εάν η διαίρεσις περιέχη κλάσμα μικρότερον του 0.4 λεωφορείου τούτο αμελείται, εάν δε το κλάσμα είναι ίσον ή μεγαλύτερον του 0.4 προστίθεται εν λεωφορείον του αυτού τύπου.

7. Ο ως άνω υπολογισμός των νέων λεωφορείων ενεργείται εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου νέου έτους, αρχής γινομένης από του Ιανουαρίου 1960 η δε θέσις εις κυκλοφορίαν των νέων λεωφορείων δέον να έχη συντελεσθή μέχρι της 30ής Ιουνίου εκάστοου έτους.

8. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω η εις λεωφορεία δύναμις του Ο.Α.Σ.Θ. δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 250 εις περίπτωσιν θερμικών λεωφορείων. Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως θερμικών λεωφορείων ο αριθμός ούτος μειούται αναλόγως της αντιστοιχίας των θέσεων του ηλεκτροκινήτου προς το θερμικόν λεωφορείον. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να θέτη οποτεδήποτε κρίνη σκόπιμον οσαδήποτε λεωφορεία του προσφόρου εκάστοτε τύπου, προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της συγκοινωνίας.

9. Ο προστιθέμενος εκάστοτε αριθμός νέων λεωφορείων θα είναι ιδιοκτησία του Ο.Α.Σ.Θ.

10. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να θέτη εις κυκλοφορίαν οσαδήποτε ιδιωτικής χρήσεως φορτηγά, συνεργεία ή ειδικά αυτοκίνητα είναι απαραίτητα αποκλειστικώς διά τας ανάγκας του.

 

Άρθρον 7

 

1. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου τα δυνάμει αδείας κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατά την χρονολογίαν της παρούσης κυκλοφορούντα λεωφορεία των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. αντικαθίστανται υποχρεωτικώς υπό τούτου μετά πάροδον 12ετίας αφ'ής ετέθησαν το πρώτον εις κυκλοφορίαν ως λεωφορεία, αχρηστευόμενα κατά τας κειμένας διατάξεις.

Αι εντός του αυτού εκάστοτε ημερολογιακού έτους λήγουσαι άδειαι κυκλοφορίας λόγω συμπληρώσεως της 12ετίας θεωρούσαι ως λήγουσαι την αυτήν δι'άπαντα τα λεωφορεία ημερομηνίαν καθοριζομένην εφ'άπαξ δι'έκαστον έτος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. Τα υπό αντικατάστασιν λεωφοεία θα κυκλοφορώσι μέχι της ημερομηνίας ταύτης, δυναμένης να ορίζηται και προ της λήξεως της 12ετίας, ο δε Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται όπως, κατά την ως άνω κοινήν δι'άπαντα τα λεωφορεία ημερομηνία λήξεως της αδείας των, οριζομένην το πολύ μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του αυτού έτους, θέτη εις κυκλοφορίαν άπαντα τα νέα λεωφορεία εις αντικατάστασιν των αποσυρομένων.

2. Τα κατά το εδάφιον έβδομον της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν. Δ. εξαγοραζόμενα υπό του Ο.Α.Σ.Θ. λεωφορεία των μετόχων, αντικαθίστανται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον το αργότερον μετά πάροδον 15ετίας, αφ'ής ετέθησαν το πρώτον εις κυκλοφορίαν ως λεωφορεία, υπό τους εν τω αυτώ εδαφίω της αυτής ως άνω παραγράφου όρους και πάντως υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Την εξαγοράν των λεωφορείων των μετόχων γνωστοποιεί ο Ο.Α.Σ.Θ. προς τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εντός μηνός από της διενεργείας της.

Η αντικατάστασις των νέων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. άτινα ούτος κατά τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως θα θέση εις κυκλοφορίαν ενεργείται ομοίως μετά πάροδον 15ετίας αφ'ής θα τεθώσι το πρώτον εις κυκλοφορίαν, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η νέα αυτή αντικατάστασις θα γίνη και πάλιν διά θερμικών λεωφορείων εκτός αν ήθελεν αποφασισθή κατά τας διατάξεις της επομένης παραγράφου εντός του έτους 1970 η κατ'ανάλογον τρόπον εγκατάστασις υπηρεσίας ηλεκτρικών διά κεραίας λεωφορείων ή τοιαύτης βάσει οιουδήποτε άλλου συστήματος έλξεως, οπότε αύτη ενεργείται κατά περίπτωσιν διά θερμικών ή ηλεκτρικών λεωφορείων ή δι'αμφοτέρων.

3. Υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων συγκροτείται Επιτροπή αποτελουμένη:

α) Εκ δύο Ανωτέρων Τεχνικών Υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, ών ο μεν εις της Υπηρεσίας Αυτοκινήτων ο δε έτερος της Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων.

β) Εξ ενός Τεχνικού Υπαλλήλου της Γενικής Δ)σεως Δημ. Έργων του αυτού Υπουργείου εκ των ασχολουμένων περί τα κυκλοφοριακά ζητήματα.

γ) Εκ του Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Ελέγχου Συγκοινωνιών Μακεδονίας ή ετέρου Τεχνικού Υπαλλήλου της αυτής Υπηρεσίας.

δ) Εξ ενός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ορισθησομένου υπ'αυτού.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμόν εκ των Δημοσίων Υπαλλήλων, εν περιπτώσει δε ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος αυτών.

Η Επιτροπή θέλει συλλέξει στατιστικά στοιχεία της επιβατικής κινήσεως και των διακυμάνσεων αυτής κατά την διάρκειαν της ημερησίας εργασίας των λεωφορείων και του τροχιοδρόμου εν Θεσσαλονίκη επί των δύο κυρίων γραμμών Αποθήκης - Οδού βενιζέλου και χαριλάου - Πλατείας Ιωάννου Μεταξά ως και επί των γραμμών αίτινες κείνται κατά παρέκτασιν ή διακλάδωσιν τούτων προς δε και επί των υπολοίπων γραμμών του δικτύου της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία ταύτα θα αφορώσι την εκμετάλλευσιν των δύο πλήρων ετών 1957 και 1958.

Η Επιτροπή λαμβάνουσα υπ'όψιν και τα ως άνω στοιχεία θα μελετήση και θα αποφασίση εάν τεχνικώς, πολεοδομικώς, οικονομικώς και από πάσης άλλης πλευράς θα είναι ενδεδειγμένη, συμφέρουσα και εφαρμόσιμος η εγκατάστασις υπηρεσίας ηλεκτρικών διά κεραίας λεωφορείων εις τας ως άνω δύο κυρίας γραμμάς ενδεχομένως επεκτεινομένης μέχρι του νέου σιδηροδρομικού σταθμού ή και εις τας διακλαδώσεις ή επεκτάσεις τούτων προς δε και εις τας υπολοίπους γραμμά του δικτύου ως και εάν η υπηρεσία των διά κεραίας ηλεκτρικών λεωφορείων θα είναι εξτυπηρετικωτέρα διά τας συγκοινωνιακάς ανάγκας και επωφελεστέρα διά το Κοινόν και την εκμετάλλευσιν.

Η απόφασις της Επιτροπής λαμβανομένη παμψηφεί ή διά ψήφων 4 κατά 1 είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, λαμβανομένη δε διά ψήφων 3 κατά 2 υπόκειται εις την κρίσιν του Υπουργού. Η απόφασις της Επιτροπής υποβληθήσεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1959 ο δε Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων αποφασίζει μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1959 ανακοινών την απόφασίν του εις τον Ο.Α.Σ.Θ. Εις την απόφασιν ταύτην θα αναφέρωνται ρητώς αι γραμμαί εις ας εγκατασταθήσεται η νέα Υπηρεσία μετά των αφετηριών και τερμάτων αυτών, ο αριθμός των ηλεκτρικών λεωφορείων άτινα θα εξυπηρετήσωσι ταύτην, η αντιστοιχία του αριθμού τούτων προς τα θερμικά λεωφορεία εάν τα πρώτα δεν θα είναι του αυτού αριθμού θέσεων προς τα δεύτερα και ο τύπος των ηλεκτρ. διά κεραίας λεωφορείων.

Ο Ο.Α.Σ.Θ., εν περιπτώσει λήψεως αποφάσεως περί εγκαταστάσεως των ηλεκτρ. λεωφορείων, υποχρεούται να προβή εις την προμήθειαν του τροχαίου υλικού και εις τας απαιτουμένας διά την λειτουργίαν της Υπηρεσίας ταύτης επιγείους και εναερίους εγκαταστάσεις. Η θέσις εις κυκλοφορίαν των λεωφορείων τούτων θα λάβη χώραν την 1ην Ιουλίου 1961.

Πάσα λεπτομέρεια αφορώσα εις την εκμετάλλευσιν της νέας ταύτης Υπηρεσίας, εις τας δαπάνας εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεως αυτής, εις τον καθορισμόν του κομίστρου και εφ'όσον τούτο δεν καθορίζεται σαφώς εν τη παρούση Συμβάσει και διά την Υπηρεσίαν των Ηλεκτρ. Λεωφορείων, ρυθμίζεται δι'αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων της προτάσει ή μη του Ο.Α.Σ.Θ., διαφυλασσομένου ως επιχειρηματικού κέρδους του Ο.Α.Σ.Θ. του καθοριζομένου εν άρθρω 13 (Κεφαλ. Δ΄ επιχειρηματικόν κέρδος) της παρούσης και εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά κατ'αναλογίαν των σχετικών διατάξεων της συμβάσεως.

Διά την συλλογήν των απαιτουμένων ως άνω στατιστικών στοιχείων διατίθενται εις την Επιτροπήν μέχρις 20 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσ)νίκης εκ των 315 προβλεπομένων να ενταχθώσιν εις τον Ο.Α.Σ.Θ., οίτινες καθοριζόμενοι δι'αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος θα προσφέρωσι μέχρι 31.12.1957 τας υπηρεσίας των κατά τας οδηγίας του εκ των μελών της Επιτροπής Προϊσταμένου της Επιθεωρήσεως Ελέχγου Συγκοινωνιών Μακεδονίας υππο την επιμέλειαν και εποπτείαν του οποίου θα ληφθώσι τα στοιχεία ταύτα. Από 1.1.1958 οπότε το προσωπικόν της Υ.Τ.Θ. θα έχη προσληφθεή εις τον Ο.Α.Σ.Θ. εις την διάθεσιν της Επιτροπής τίθενται υπάλληλοι του Ο.Α.Σ.Θ.

4. Αποφασιζομένης της εγκαταστάσεως υπηρεσίας ηλεκτρικών διά κεραίας λεωφορείων κατά τας διατάξεις του παρόντος επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων να προβαίνη δι'αποφάσεώς του εις απαλλοτριώσεις των απαραιτήτων γηπέδων και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων, δαπάναις του Ο.Α.Σ.Θ., εφαρμοζομένων όσον αφορά την διαδικασίαν και τον τρόπον αποζημιώσεως των περί απαλλοτριώσεως διατάξεων επί σκοπώ κατασκευής έργων κοιονής ωφελείας. Ιδιοκτήται ή κάτοχοι αγροτικών ή αστικών κτημάτων υποχρεούνται να επιτρέπωσι πάντοτε την διάβασιν εναερίων γραμμών ή καλωδίων, την τοποθέτησιν στύλων, υποστηριγμάτων και αντηρίδων, την τοποθέτησιν υπογείων καλωδίων και γενικώς παν ό,τι αναγκαιοί διά την κατασκευήν, χρήσιν ή επιδόρθωσιν των τοιούτων έργων και την αναγκαίαν επιστασίαν προς συντήρησιν αυτών. Εν περιπτώσει δημιουργίας υποχρεώσεως αποζημιώσεως, αύτη καταβάλλεται υπό του Ο.Α.Σ.Θ. και ορίζεται κατόπιν ερεύνης υπό Επιτροπής οριζομένης υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 8

 

1. Τα εις αντικατάστασιν των παλαιών ατομικών λεωφορείων των μετόχων τιθέμενα υπό του Ο.Α.Σ.Θ. εις κυκλοφορίαν νέα λεωφορεία έσονται θερμικά, συγχρονισμένα ενιαίου και προσφόρου διά την εκμετάλλευσιν τύπου 60-85 συνολικώς θέσεων καθημένων και ορθίων, εξ ων 24 θέσεις καθημένων, πλην των λεωφορείων του συγκροτήματος των γραμμών Ακροπόλεως ων ο αριθμός των θέσεων δεν θα υπερβαίνει εν συνόλω τας 45, ο δε αριθμός των θέσεων των καθημένων θα είναι 24. Ο τύπος των λεωφορείων Ακροπόλεως δύναται να μεταβληθεί αδεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, εφ'όσον θα επιτρέπουσιν αι οδικαί συνθήκαι διά διανοίξεως των προς την Ακρόπολιν οδών προσπελάσεως.

2. Του αυτού ως άνω ενιαίου τύπου 60-85 θέσεων έσονται και κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 1 της παρούσης τιθέμενα λεωφορεία ιδιοκτησίας του Ο.Α.Σ.Θ.

3. Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία των ως άνω τύπων έσονται:

 

Δι'ολόκληρον το Δίκτυον:

Διά το συγκρότημα Ακροπόλεως:

Μέγιστον μήκος οχήματος ουχί μεγαλύτερον των μέτρων

11

8

Μέγιστον πλάτος αμαξώματος μέτρα

2,50

2,40

Ελάχιστον εσωτερικόν ύψος αμαξώματος μέτρα

2,00

1,90

Άμαξα μεταλλική, κλειστή, προωθημένης οδηγήσεως αυτοφερομένης, ημιαυτοφερομένης ή μη κατασκευής.

 

 

Συνολικός αριθμός καθημένων και ορθίων επιβατών (μετά του οδηγού και εισπράκτορος)

60-85

39-45

Αριθμός θέσεων καθημένων (μετά οδηγού)

24

24

Μέγιστος αριθμός ορθίων ανά τετραγωνικόν μέτρον ωφελίμου επιφανείας δαπέδου αμάξης

6

6

Καύσιμον κινητήρος

Πετρέλαιον

Πετρέλαιον

Διαρκής ισχύς κινητήρος ανά τόννον μεγίστου μικτού βάρους του λεωφορείου, ίπποι κατ'ελάχιστον

10

12

Υπολογιζόμενον βάρος (προς καθορισμόν του μεγίστου μικτού βάρους) κατ'ελάχιστον χιλιόγραμμα

5600

3100

 

4. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται όπως εντός διμήνου από της ισχύος της παρούσης συμβάσεως υποβάλη σχέδιον λεωφορείου εν κατόψει και τομή μετά των αναγκαίων λεπτομερειών προς έγκρισιν υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Διά πάσαν μελλοντικήν θέσιν εις κυκλοφορίαν παρά του Ο.Α.Σ.Θ. υποπχρεούται ωσαύτως εκάστοτε να υποβάλλη προς το Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων σχέδιον του νέου τούτοτ τύπου λεωφορείου προς έγκρισιν.

 

Άρθρον 9

 

1. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται από της χρονολογίας τοποθετήσεως των κατά το άρθρον 5 της παρούσας νέων λεωφορείων του, εν πάση δε περιπτώσει από της 1ης Ιανουαρίου 1958 να προσλάβη εκ του προσωπικού της καταργουμένης υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης (Υ.Τ.Θ.) τους έχοντας κατά την πάσαν περίπτωσιν ως άνω χρονολογίαν πραγματικόν χρόνον υπηρεσίας μέχρι 15 ετών ως επίσης και τους έχοντας τοιούτον χρόνον άνω των 15 ετών γεννηθέντας όμως μετά την 31 Δεκεμβρίου 1912. Εν πάση περιπτώσει ο αριθμός των προσληφθησομένων δεν δύναται να υπερβή κατ'ανώτατον όριον τους 315 εργατοϋπαλλήλους. Οι λοιποί εκ της υπηρεσίας ταύτης απολυόμενοι από της κατά περίπτωσιν ως άνω χρονολογίας συνταξιοδοτηθήσονται υπό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κατά τας διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεως και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσ)νίκης, λογιζομένων τούτων αποκλειστικώς και μόνον διά την θεμελίωσιν του δικαιώματος συνταξιοδοτήσεώς των ως εξερχομένων λόγω καταργήσεως θέσεως. Εκ των ως άνω εργατοϋπαλλήλων, οι έχοντες προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως βάσει των διατάξεων του Τ.Σ.Π.Π.Τ.Η.Θ. δύνανται προ της εις τον Ο.Α.Σ.Θ. εντάξεώς των να αιτήσωσι την συνταξιοδότησίν των παρά του Ι.Κ.Α. κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου, μειουμενου αντιστοίχως του αριθμού των παρά του Ο.Α.Σ.Θ. προσληφθησομένων εργατοϋπαλλήλων.

Αι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 24 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. αποτελούσι περιεχόμενον της παρούσης συμβάσεως.

2. Από της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωσιν ημερομηνίας προσλήψεως του προσωπικού της Υ.Τ.Θ. εις τον Ο.Α.Σ.Θ. τούτο αποτελεί προσωπικόν του Ο.Α.Σ.Θ. και εντάσσεται εις αυτόν, μισθοδοτείται παρ'αυτού και υπέχει τας εκ της συμβάσεως εργασίας υποχρεώσεις και δικαιώματα.

3. Από της εντάξεώς του το ανωτέρω Προσωπικόν υπόκειται εις τους κανονισμούς προσωπικού του Οργανισμού, η δε εργασιακή του σχέσις είναι ιδιωτικού δικαίου.

Εν περιπτώσει καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται εις την καταβολήν της αποζημιώσεως της προβλεπομένης υπό του Νόμου 2112)1920 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. Ως χρόνος καταρτίσεως της εργασιακής συμβάσεως διά την καταβολήν της αποζημιώσεως θεωρείται ο χρόνος της προσλήψεως του υπαλλήλου εις την εκμετάλλευσιν των Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν δύναται να καταγγείλει την σύμβασιν εργασίας του κατά την παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου εντασσομένου προσωπικού της Υ.Τ.Θ. προ της εγκρίσεώς των διά του άρθρου 6 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. και του άρθρου 3 της παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων κανονισμών, υπό τας διατάξεις των οποίων και μόνον δύναται μα καταγγελθή η σύμβασις εργασίας.

4. Από της εντάξεώς των κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου, οι ως άνω υπάλληλοι χρησιμοποιούνται εις τον Ο.Α.Σ.Θ. καθ'όν τρόπον κρίνει ούτος πρόσφορον διά τας ανάγκας του, τοποθετών κατά το δυνατόν τους οδηγούς ως οδηγούς λεωφορείων εφ'όσον έχουσι τα νόμιμα προσόντα και ικανήν πείραν και τους εισπράκτορας ως εισπράκτορας λεωφορείων. Κατ'εξαίρεσιν οι υπάλληλοι Γραφείου δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί και εισπράκτορες λεωφορείων. Ως προς το εντασσόμενον εις τον Ο.Α.Σ.Θ. τεχνικόν προσωπικόν της καταργουμένης Υ.Τ.Θ. ούτος θέλει χρησιμοποιήσει τούτο αναλόγως της ειδικότητός του, εφ'όσον διαθέτει εγκαταστάσεις της ειδικότητος και κατηγορίας του εντασσομένου προσωπικού. Η σχέσις εργασίας πάντων τούτων θα υφίσταται μετά του Ο.Α.Σ.Θ. ανεξαρτήτως του εάν θα προσφέρωσι τας υπηρεσίας των εις τα ατομικά λεωφορεία των μετόχων κατά το μέχρι της πλήρους αντικαταστάσεως τούτων μεταβατικού σταδίου.

 

Άρθρον 10

 

1. Προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) υποκατάστατον του Ταμείου Συντάξεως και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης ο Ο.Α.Σ.Θ.υποχρεούται να καταβάλλη:

α) Την υπό των διεπουσών το ΙΚΑ διατάξεων εκάστοτε προβλεπομένην εργοδοτικήν εισφοράν διά το εντασσόμενον εις τον Ο.Α.Σ.Θ. προσωπικόν της Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης και

β) Ποσόν εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ετησίως προς μερικήν κάλυψιν ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΙΚΑ έναντι των συνταξιούχων της Υ.Τ.Θ. Το απαιτούμενον εκάστοτε επί πλέον ποσόν προς ολοκλήρωσιν των ασφαλιστικών υποχρεώσεων καλύπτεται υπό του κομίστρου συνυπολογιζόμενον εις την εκάστοτε τιμήν των εισιτηρίων μερίμνη και δι'αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, εισπράττεται δε υπό του Ο.Α.Σ.Θ. και αποδίδεται υπ'αυτού κατά τα εν παραγρ. 3 του άρθρου 24 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. ειδικώτερον προβλεπόμενα.

Η υποχρέωσις της καταβολής του ως άνω ποσού, βαρύνουσα έκαστον αυτοκίνητον είτε των μετόχων είτε του ιδρυτικού του Ο.Α.Σ.Θ. προς το ΙΚΑ και προς το Ταμείον και δι'αμφοτέρους τους κλάδους τούτου Συντάξεως και Προνοίας.

 

Άρθρον 11

 

1. Προς το προσωπικόν της καταργουμένης υπηρεσίας Τροχιοδρόμων, όπερ κατά τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως ενταχθήσεται εις τον Ο.Α.Σ.Θ. θα καταβάλληται ο εκάστοτε υπό των οικείων συλλογικών συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Διαιτητικών αποφάσεων προβλεπόμενος μισθός, διά την θέσιν ήν θα καταλάβη, του προσωπικού των αστικών λεωφορείων Θεσσαλονίκης και των υπαλλήλων του Ο.Α.Σ.Θ.

Εφ'όσον ο καταβαλλόμενος παρά της Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσ)νίκης βασικός μισθός μετά των προσαυξήσων προϋπηρεσίας και οικογενειακών βαρών τυγχάνει μεγαλύτερος του προβλεπομένου και καταβαλλομένου τοιούτου εις το προσωπικόν των λεωφορείων και των υπαλλήλων του Ο.Α.Σ.Θ. θα εξακολουθήση να καταβάλληται ο μεγαλύτερος τοιούτος μέχρις εξισώσεώς του προς τους αντιστοίχους του προσωπικού των λεωφορείων και του Ο.Α.Σ.Θ.

2. Ο Ο.Α.Σ.Θ. εις ουδεμίαν καταβολήν υποχρεούται προς το μη εντασσόμενον εις αυτόν προσωπικόν εκ της Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων εκ πάσης αιτίας και ειδικώτερον εκ της κατά το παρελθόν υφισταμένης εργασιακής συμβάσεως τούτου μετά της Υπηρεσίας των Τροχιοδρόμων.

 

Άρθρον 12

 

1. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων θέλει προβή εις πάσαν δέουσαν ενέργειαν προς τον ΟΤΕ., προς εγκατάστασιν επαρκούς αριθμού τηλεφωνικών συνδέσεων διά την εξυπηρέτησιν των Γραφείων του Ο.Α.Σ.Θ. σταθμών, συνεργείων, αποθηκών και γραμμών λεωφορειακών εις οιονδήποτε αναγκαίον σημείον της διαδρομής των.

2. Ο Ο.Α.Σ.Θ. οφείλει να εγκαταστήση τους απαραιτήτους σταθμούς αυτοκινήτων, τα συνεργεία επισκευής και συντηρήσεως των λεωφορείων και τας εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων αποκλειστικώς διά τας ανάγκας του, χορηγουμένων υπό του Ελλην. Δημοσίου των σχετικών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών κατά τας κειμένς διατάξεις ή κατά παρέκκλισιν τούτων όσον αφορά τον αριθμόν των στεγαζομένων εις τους σταθμούς λεωφορείων.

 

Άρθρον 13

 

1. Το κόμιστρον θα καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.

Τούτο συγκροτείται εκ των σταθερών και μεταβλητών δαπανών, λαμβανομένης υπ'όψιν και της ετησίας χιλιομετρικής διανύσεως υπό του συνόλου των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και του επιχειρηματικού κέρδους.

Α) Χιλιομετρική διάνυσις.

Ως τοιαύτη θα λαμβάνηται το άθροισμα των πραγματοποιουμένων χιλιομέτρων επί εν πλήρες ημερολογιακόν έτος υπό του συνόλου των λεωφορείων. Εις την ετησίαν χιλιομετρικήν διάνυσιν θα συνυπολογίζηται και η από των σταθμών στεγάσεως των λεωφορείων προς τας αφετηρίας ή τα τέρματα και τανάπαλιν διαδρομή τούτων ως και τα υπηρεσιακά δρομολόγια.

Η ετησία χιλιομετρικήν διάνυσις θα λαμβάνηται εκ των βιβλίων του Ο.Α.Σ.Θ. εις τα οποία αύτη θα αναγράφηται βάσει των ημερησίων φύλλων κινήσεως εκάστου οχήματος.

Το κόμιστρον θα περιλαμβάνη τα κάτωθι στοιχεία:

Β) Σταθεραί δαπάναι.

α) Το κονδύλιον εξυπηρετήσεως του διατεθέντος διά την αγοράν των μεταφορικών μέσων κεφαλαίου, ήτοι η ετησία απόσβεσις των μεταφορικών μέσων.

Ως χρόνος αποσβέσεως ορίζεται χρονικόν διάστημα 15 ετών θεωρούμενον, υπό καλάς συνθήκας συντηρήσεως, ως ο χρήσιμος βίος ενός αρίστης κατασκευής θερμικού λεωφορείου, πέραν του οποίου κρίνεται ασύμφορος η λειτουργία του.

Ως αποσβεστέα αξία λαμβάνεται η κατά το υπολογιζόμενον έτος αξία του οχήματος ως καινουργούς άνευ ελαστικών εις ήν προστίθεται η αξία ενός ελαστικού ως εφεδρικού και η αξία ενός εφεδρικού κινητήρος. Η ετησία απόσβεσις θα ισούται με την ως άνω αποσβεστέαν αξίαν διαιρουμένην διά 15.

Ως χρόνος αποσβέσεως διά τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία ορίζεται χρονικόν διάστημα 20 ετών, ως αποσβεστέα δε αξίααυτών λαμβάνεται η κατά το υπολογιζόμενον έτος αξία του οχήματος ως καινουργούς άνευ ελαστικών. Η ετησία απόσβεσις θα ισούται με την ως άνω αποσβεστέαν αξίαν διαιρουμένην διά 20.

β) Το κονδύλιον της εξυπηρετήσεως του διατεθέντος διά τας πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και ακίνητα του Ο.Α.Σ.Θ. κεφαλαίου, εξαιρέσει των κτιρίων και εγκαταστάσεων διά την στέγασιν, πλύσιν, λίπανσιν, συντήρησιν και επισκευάς των οχημάτων μετά των εν αυταίς μηχανημάτων και εργαλείων. Ήτοι το κονδύλιον τούτο θα αφορά την απόσβεσιν του διατεθέντος κεφαλαίου διά τα κτίρια προς στέγασιν των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ., διά τα περίπτερα ή εγκαταστάσεις αναμονής επιβατών, διά τας ενδεικτικάς στάσεις των λεωφορειακών γραμμών, τας αποθήκας, τας εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως και διανομής καυσίμων, τας τηλεφωνικάς εγκαταστάσεις, τας εγκαταστάσεις εναερίου τροφοδοτικού αγωγού ηλεκτροκινήτων λεωφορείων και καλωδίων, την εγκατάστασιν υποσταθμών διά την τροφοδότησιν του δικτύου των ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, ως και λοιπάς μη σαφώς καθοριζομένας μετά των εν αυταίς μηχανημάτων και εργαλείων.

Ως χρόνος αποσβέσεως διά μεν τας μηχανικάς εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αντλίας καυσίμων κλπ., ορίζεται 15 έτη, διά δε τα ακίνητα 30 έτη, ως αποσβεστέα δε ετησίως αξία θα λαμβάνηται το διατεθέν ποσόν διαιρούμενον διά 15 ή 10 κατά περίπτωσιν.

Η αξία των ως άνω εγκαταστάσεων, ακινήτων, μηχανημάτων κλπ., περί ων πραγματεύεται το υπ'όψιν κονδύλιον της εξυπηρετήσεως του διατεθέντος διά ταύτας κεφαλαίου, δεν δύναται να υπερβαίνη τα 18 εκατομμύρια δραχμών. Τυχόν ανάγκη περαιτέρω εγκαταστάσεων ενεργείται υπό του Ο.Α.Σ.Θ., ειδική αδεία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, επιτρεπομένης εν τοιαύτη περιπτώσει της εξυπηρετήσεως του διατεθέντος και διά ταύτας κεφαλαίου.

γ) Το κονδύλιον δαπανών συντηρήσεως και επισκευών:

Εις την συντήρησιν υπάγεται ο καθ'ημέραν έλεγχος, η επίβλεψις και η επιμέλεια της καλής λειτουργίας και εμφανίσεως των λεωφορείων. Η στέγασις των οχημάτων, ο καθαρισμός, η λίπανσις των διαφόρων μερών του αυτοκινήτου (πλην του κινητήρος), η ενέργεια μικροεπισκευών και εν γένει η περιποίησις από πάσης πλευράς των λεωφορείων, ώστε ταύτα τιθέμενα εκάστην πρωίαν εις λειτουργίαν, να ώσιν εις αρίστην κατάστασιν από απόψεως ασφαλείας και εμφανίσεως.

Εις τας επισκευάς υπάγονται αι κατά περιόδους ενεργούμεναι βάσει καθοριζομένου προγράμματος τοιαύται του κινητήρος και των απαρτιζόντων το αυτοκίνητον διαφόρων συστημάτων και εξαρτημάτων, ως και αι εκάστοτε εκ τυχαίων γεγονότων ή άλλων λόγων επιβαλλόμεναι.

Το κονδύλιον των δαπανών συντηρήσεως και επισκευών των λεωφορείων (εις ό συμπεριλαμβάνεται η στέγασις, ο καθαρισμός και η λίπανσις, πλην του κινητήρος) ορίζεται εις 13% ετησίως της κατά το υπολογιζόμενον έτος αξίας εκάστου οχήματος ως καινουργούς καθ'όλην την διάρκειαν της 15ετίας (χρησίμου βίου του λεωφορείου) και 8% διά τα ηλεκτροκ. λεωφορεία καθ'όλην την διάρκειαν της 20ετίας.

Το ποσοστόν τούτο ορίζεται δι'ετησίαν χιλιομετρικήν διάνυσιν του λεωφορείου μη υπερβαίνουσαν τα 60.000 χιλιόμετρα.

Εις τα ποσοστά 13% και 8% περιλαμβάνεται: ι) η απόσβεσις των κτιρίων και εγκαταστάσεων στεγάσεως, πλύσεως, λιπάνσεως, συντηρήσεως και επισκευών και των εν αυταίς μηχανημάτων και εργαλείων, εφ'όσον ο Ο.Α.Σ.Θ. θα διαθέση ίδια κεφάλαια διά τοιαύτας εγκαταστάσις, κτίρια και μηχανήματα, ιι) η ετησία δαπάνη διά την προμήθειαν υλικών, ανταλλακτικών και εργαλείων και ιιι) η ετησία δαπάνη διά την μισθοδοσίαν, τας απολαυάς και τας εν γένει υποχρεώσεις του Ο.Α.Σ.Θ. όσον αφορά το απασχολούμενον προσωπικόν εις την στέγασιν, τον καθαρισμόν, την πλύσιν, την λίπανσιν, την συντήρησιν και τας επισκευάς των οχημάτων. Εν πάση περιπτώσει εις το ποσοστόν τούτο περιλαμβάνεται η ετησία δαπάνη προς στέγασιν, καθαρισμόν, πλύσιν, λίπανσιν (πλην του κινητήρος), συντήρησιν και επισκευάς των οχημάτων, ως και η μισθοδοσία και αι εν γένει αποδοχαί του διά ταύτας ασχολουμένου προσωπικού.

δ) Το κονδύλιον δαπάνης προσωπικού (πλην συντηρήσεως και επισκευών):

Τούτο αποτελείται εκ του συνόλου της ετησίας αμοιβής προσφερομένων πάσης φύσεως υπηρεσιών πλην των υπηρεσιών Διοικήσεως και των υπηρεσιών συντηρήσεως και επισκευών εκ σχέσεως ή συμβάσεως εργασίας εξηρτημένης ή μη ή εμμίσθου εντολής μετά της αντιστοίχου κατ'έτος προβλέψεως προσθέτων δαπανών λόγω αποζημιώσεων αδειών, αποζημιώσεως ασθενείας και πάσης εν γένει αιτίας απορρεούσης εκ της εργασιακής σχέσεως.

ε) Το κονδύλιον των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Τούτο αποτελείται εκ της καταβαλλομένης ετησίως εισφοράς και καταβολής υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών και υπέρ οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού και Ταμείου.

στ) Το κονδύλιον των γενικών δαπανών:

Τούτο αποτελείται εκ των ετησίως καταβαλλομένων ποσών.

ι) Δι ασφάλιστρα προς κάλυψιν των κατά νόμων κινδύνων και ειδικώς του κινδύνου πυρός μέχρι των 3)4 της αξίας των αυτοκινήτων, των ακινήτων και των εγκαταστάσεων.

ιι) Διά δημοτικόν φόρον σταθμεύσεως και χρήσεως οδών και πλατειών.

ιιι) Διά τέλη κυκλοφορίας και ταξινομήσεως των αυτοκινήτων διά φόρον κύκλου εργασιών επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ως και διά πάντα τυχόν επιβληθησόμενον φόρον επιπίπτοντα επί της εκμεταλλεύσεως.

ιιιι) Διά πάσαν ετέραν γενικής φύσεως δαπάνην μη σαφώς κατονομαζομένην (τόκοι ενδεχομένως συναφθησομένων δανείων κλπ.)

ζ) Το κονδύλιον της δαπάνης Διοικήσεως του Οργανισμού:

Τούτο αποτελείται εκ των ετησίως εν τω προϋπολογισμώ λεπτομερώς περιεχομένων δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. και δεν θα δύναται να υπερβαίνη ετησίως το 6% των ακαθαρίστων εισπράξεων.

η) Το κονδύλιον των απροβλέπτων δαπανών:

Αύται ορίζονται εις 2% επί πασών των υπό στοιχεία α έως ζ δαπανών.

Γ΄ Μεταβληταί δαπάναι (κατά χιλιόμετρον)

θ) Κονδύλιον καυσίμου:

Η δαπάνη καυσίμου παρίσταται διά κλάσματος έχοντος αριθμητήν μεν την εκάστοτε τιμήν του καυσίμου ανά γαλλόνιον, παρονομαστήν δε τον αριθμόν των διανυομένων χιλιομέτρων ανά γαλλόνιον καυσίμου. Επειδή ο παρονομαστής μεταβάλλεται συναρτήσει της ισχύος και της καταστάσεως του κινητήρος, της διαρκείας ζωής αυτού, του τύπου του λεωφορείου, της καταστάσεως της οδού, των συνθηκών εργασίας του αυτοκινήτου και της εμπειρίας του οδηγού, λαμβάνεται εν προκειμένω η μέση τιμή της ανά γαλλόνιον καυσίμου χιλιομετρικής διανύσεως. Αύτη λαμβάνεται ίση προς 16 χιλιόμετρα διά λεωφορείον ούτινος το επιτρεπόμενον συνολικόν βάρος είναι μεγαλύτερον των 13.800 χιλιογράμμων ή διά τοιούτον εφωδιασμένον υπό του εργοστασίου διά κινητήρος κανονικής ισχύος μεγαλυτέρας των 160 ίππων. Διά βάρη και ιπποδυνάμεις ίσας ή μικροτέρας των ανωτέρω, ως μέση τιμή καθ'όλον το διάστημα της 15ετίας χρησίμου βίου του λεωφορείου) λαμβάνεται 18 χιλιόμετρα ανά γαλλόνιον καυσίμου.

Η δαπάνη της καταναλισκομένης ηλεκτρ. ενεργείας υπό των ηλεκτροκινήτων λεωφορείων θα λαμβάνηται ως αύτη προκύπτει εκ του εγκεκριμένου τιμολογίου της Δημισίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού παρά του Υπουργείου Βιομηχανίας και της σημειουμένης καταναλώσεως υπό των μετρητών.

ι) Κονδύλιον λιπαντικού:

Ως κατανάλωσις ορυκτελαίου λαμβάνεται 4% κατά βάρος επί της μέσης κατά τα ανωτέρω καταναλώσεως καυσίμων.

Διά τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία λαμβάνεται ποσότης 120 χιλιογράμμων δι'ετησίαν διάνυσιν 60.000 χιλιομ. εις την τρέχουσαν τιμήν.

ια) Κονδύλιον ελαστικών:

Λαμβάνεται υπ'όψιν η αξία έξ πλήρων ελαστικών ενισχυμένης κατασκευής, μετ'αεροθαλάμων. Ως διάρκεια ζωής του ελαστικού ορίζεται 60.000 χιλιόμετρα επί οδού ασφαλτοστρωμένης και καλώς συντηρουμένης.

Δ΄ Επιχειρηματικόν κέρδος:

Ως τοιούτον λαμβάνεται ποσοστόν 20% ετησίως επί του απασχολουμένου κεφαλαίου μειούμενον από 1ης Ιανουαρίου 1968 και μέχρι πέρατος της παραχωρήσεως ει1 18% επί του κεφαλαίου τούτου.

Ως απασχολούμενον κεφάλαιον νοείται διά μεν το μεταβατικόν στάδιον μέχρι της ολοκληρωτικής αντικαταστάσεως των λεωφορείων η εκάστοτε πραγματική αξία των κυκλοφορούντων λεωφορείων ως καινουργών, μετά ταύτα δε η εκάστοτε πραγματική αξία των μεταφορικών μέσων ως καινουργών ως και η εκάστοτε πραγματική αξία των εγκαταστάσεων της εναερίου γραμμής, των εγκαταστάσεων, υποσταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Θ.

2. Υποβαλλομένης παρά του Ο.Α.Σ.Θ. αιτήσεως προς καθορισμόν κομίστρου, ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων υποχρεούται εντός διμήνου το πολύ να εκδώση την σχετικήν απόφασίν του ή να γνωρίση προς τον Ο.Α.Σ.Θ. τας περί του αντικειμένου τούτου ητιολογημένας απόψεις ή αντιρρήσεις του.

3. Κατά τον εν τω καθορισμώ του κομίστρου υπολογισμόν του απασχολουμένου κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη η κατά το υπολογιζόμενον έτος πραγματική αξία των μεταφορικών μέσων ως καινουργών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, ασχέτως της εις τα βιβλία του Ο.Α.Σ.Θ. αναγραφομένης τιμής κτήσεως αυτών.

4. Αι διατάξεις του άρθρου 31 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. αποτελούσι περιεχόμενον της παρούσης συμβάσεως η δε διά του αυτού άρθρου επιβαλλομένη προσαύξησις νοείται επί πλέον της διά των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως καθοριζομένης εκάστοτε τιμής εισιτηρίου κατάπερίπτωσιν επί ενίων γραμμών ή ολοκλήρου του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών της αστικής περιοχής πόλεως Θεσσαλονίκης.

5. Εάν εκ της κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου συγκροτήσεως του κομίστρου ήθελεν αποδειχθή εκ του ελέγχου των πραγματικών δαπανών εκμεταλλεύσεως του Ο.Α.Σ.Θ. περίσσευμα εις τινα κονδύλια, τούτο συμψηφίζεται προς τυχόν διαπιστούμενα ελλείμματα ετέρων κονδυλίων. Απομένοντος τελικώς περισσεύματος, το κόμιστρον μειούται κατά την αντίστοιχον προς το περίσσευμα αναλογίαν. Ο έλεγχος των πραγματικών δαπανών νοείται εν συναρτήσει προς τον απαιτούμενον τεχνικώς χρόνον προς διαπίστωσιν της τιμής των διαφόρων μεταβλητών παραμέτρων του κομίστρου (καυσίμων, ελαστικών, λιπαντικού κλπ.). Εάν αντιθέτως εκ του ως άνω ελέγχου ήθελεν αποδειχθή πραγματικόν έλλειμμα, το κόμιστρον αυξάνει κατά την αντίστοιχον προς το έλλειμμα αναλογίαν.

6. Οι μαθηταί στοιχειώδους και μέσης δημοσίας εκπαιδεύσεως ως και άποροι φοιτηταί του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μη υπερβαίνοντες τους 300 δικαιούνται εκπτώσεως 40% επί του καθοριζομένου εκάστοτε εισιτηρίου του εισπραττομένου παρά του Ο.Α.Σ.Θ. Η μείωσις αύτη ισχύει από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ής Ιουνίου του επομένου έτους και μόνον κατά τας ημέρας λειτουργίας των σχολείων και του Πανεπιστημίου και διά την λεωφορειακήν γραμμήν την συνδέουσαν την οικίαν του μαθητού ή φοιτητού μετά του σχολείου εις ό φοιτά. Ειδικώς περί μαθητών δημοσίων νυκτερινών σχολών δύναται αντί της οικίας ο τόπος της επαγγελματικής των απασχολήσεως. Ο Ο.Α.Σ.Θ. κατόπιν υποβολής αυτώ των απαιτουμένων δικαιολογητικών, θα χορηγή δελτίον κυκλοφορίας προς τον δικαιούμενον διά την αντίστοιχον γραμμήν. Τα ως άνω εισιτήρια απαλλάσσονται της διά του άρθρου 31 του ιδρυτικού περί Ο.Α.Σ.Θ. Νομοθετικού Διατάγματος προβλεπομένης εκάστοτε προσαυξήσεως επί του εισιτηρίου.

 

Άρθρον 14

 

Δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δύναται να επεκτείνηται πάσα λεωφορειακή γραμμή εκ των εν άρθρω 2 παραγρ. 1 αναφερομένων ως επίσης να εγκαθίσταται συγκοινωνία επί νέας λεωφορειακής γραμμής της αστικής περιοχής. Κατά πάσαν περίπτωσιν η επέκτασις ή η νέα γραμμή πεέπει να καλύπτη πραγματικάς συγκοινωνιακάς ανάγκας, η οδός να είναι κατάλληλος διά την κυκλοφορίαν του τύπου των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και εν καλή καταστάσει, η δε εκμετάλλευσις της νέας συγκοινωνίας να είναι ανάλογος προς την απόδοσιν των υπολοίπων γραμμών του δικτύου. Δι'εκάστην κατά τα ανωτέρω εγκατάστασιν συγκοινωνίας κρατείται ίδιος λογαριασμός εκμεταλλεύσεως, εφ'όσον δε ούτος παρουσιάζη παθητικόν αποτέλεσμα τούτο θα καλύπτεται δι'αντιστοίχου επιβαρύνσεως του τιμολογίου εισιτηρίων επί μιάς ή περισσοτέρων γραμμών.

 

Άρθρον 15

 

Πάσα διαφωνία, διαφορά και διένεξις αναφερομένη εις τον τρόπον εκτιμήσεως των στοιχείων και του κοστολιγίου ως και εν γένει την εφαρμογήν, εκτέλεσιν και ερμηνείαν των όρων της παρούσης συτμβάσεως, ακόμη και αν το αντικείμενον αυτής δεν δύναται να καθορισθή χρηματικώς, λύεται δια διαιτησίας παρά του Διαιτητικού Δικαστηρίου του προβλεπομένου διά του άρθρου 13 του Ν. 3159)1955 εις το οποίον το τρίτον μέλος ορίζει αντί της Ετιαρίας ο Ο.Α.Σ.Θ..

Πάσαι αι διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω Νόμου δικονομικαί και ουσιαστικαί εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

Άρθρον 16

 

Ο Ο.Α.Σ.Θ. κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορίου δικαιούται προθεσμιακής καταβολής και εξοφλήσεως του τιμήματος των μεταφορικών μέσων μηχανημάτων, εργαλείων, συσκευών, εξαρτημάτων και λοιπών αναγκαιούντων υλικών διά την λειτουργίαν της επιχειρήσεώς του, κατά τας οικείας συμβάσεις προμηθείας μετά των οίκων του Εξωτερικού. Ωσαύτως θα δύναται να παρέχηται η έγκρισις υπό της Νομισμ. Επιτροπής προς τας εν Ελλάδι ανεγνωρισμένης Τράπεζας προς εγγύησιν καταβολής εις τον προμηθευτήν του πιστουμένου τιμήματος.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να γνωστοποιή εις το Ελληνικόν Δημόσιον τας συμβάσεις ταύτας άμα τη καταρτίσει των.

 

Άρθρον 17

 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, μηχανήματα, εργαλεία, υλικόν, εξαρτήματα, συσκευαί, σταθμοί αυτοκινήτων, συνεργεία, λεωφορεία ή έτερα μεταφορικά μέσα, πάσης φύσεως αυτοκίνητα του Ο.Α.Σ.Θ. περιέρχονται αυτοδικαίως την 1ην Ιανουαρίου 1982 προς το Ελληνικόν Δημόσιον άνευ ανταλλάγματος, εφ'όσον η αξία τούτων θα έχη αποσβεσθή.

2. Εάν η αξία των ως άνω στοιχείων δεν ήθελεν αποσβεσθή μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1981 κατά την υποχρεωτικήν περιέλευσιν τούτων προς αυτό, το Ελληνικόν Δημόσιον θέλει καταβάλει εις τον Ο.Α.Σ.Θ. το ποσόν όπερ αντιπροσωπεύει την μη αποσβεσθείσαν αξίαν. Προκειμένου περί των μεταφορικών μέσων η μη αποσβεσθείσα αξία καθορίζεται υπό της δευτεροβαθμίου εκτιμητικής Επιτροπής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. και καταβάλλεται άμα τη εκδόσει παρ'αυτής της σχετικής αποφάσεως.

 

Άρθρον 18

 

1. Συμφώνως τω άρθρω 22 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. διά τον καταρτισμόν της παρούσης συμβάσεως κατεβλήθη δυνάμει του υπ'αριθ. ... ... ... αποδεικτικού πληρωμής προς το Δημόσιον Ταμείον τέλος χαρτοσήμου δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000).

2. Κατά την διάρκειαν της παραχωρήσεως ουδεμία ειδική φορολογία ή επιβολή τέλους και φόρου υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου δύναται να επιβληθεή εις τον Ο.Α.Σ.Θ. εάν ομοιομόρφως δεν επιβληθή αύτη και εις τας λοιπάς ιδιωτικάς επιχειρήσεις εξυπηρετήσεως μεταφορών και λεωφορείων αυτοκινήτων, εξαιρέσει της Η.Ε.Μ. και Ε.Η.Σ.

3. Το άρθρον 21 του ιδρυτικού "περί Ο.Α.Σ.Θ." Ν.Δ. αποτελεί όρον και περιεχόμενον της παρούσης συμβάσεως.

 

Άρθρον 19.

Κυρώσεις.

1. Εις περίπτωσιν καθ'ήν ο Ο.Α.Σ.Θ. υπαιτίως παραβαίνει τας κάτωθι περιοριστικώς καθοριζομένας υποχρεώσεις του, ήτοι:

α) Της εκ της διατάξεως του άρθρου 10 παράγρ. 1 εδάφ. β΄ τηςσυμβάσεως απορρεούσης υποχρεώσεώς του περί καταβολής ετησίως ποσού εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

β) Των εκ της συμβάσεως αναληφθεισών υποχρεώσεών του περί θέσεως εις κυκλοφορίαν μεταφορικών μέσων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την έναρξιν της λειτουργίας τούτου, ή μετά ταύτα και καθ'άπαν το χρονικόν διάστημα της παραχωρήσεως λόγω αντικαταστάσεως τούτων ή αυξήσεως της δυνάμεως των μεταφορικών μέσων κατ'εφαρμογήν του άρθρου 9 της συμβάσεως και

γ) Της κατά το άρθρον 9 συμβάσεως υποχρεώσεως περί προσλήψεως των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης δύναται να κηρυχθή έκπτωτος παρά του Δημοσίου υπό τας προϋποθέσεις της κατωτέρω παραγράφου 2.

2. Ίνα κηρυχθή ο Ο.Α.Σ.Θ. έκπτωτος απαιτείται προηγουμένως να γνωστοποιηθή προς αυτόν παρά του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων έγγραφος δήλωσις περί της εκ μέρους του συντελουμένης παραβάσεως και πρόσκλησις περί συμμορφώσεώς του εντός δύο μηνών από της επιδόσεως της γνωστοποιήσεως.

Εν μη συμμορφώσει του Οργανισμού το Δημόσιον διά πράξεων των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων κηρύσσει έκπτωτον τον Ο.Α.Σ.Θ.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως πράξεως να προσφύγη εις το διά του άρθρου 15 να εκδώση την απόφασίν του ούσαν οριστικήν και ανέκκλητον εντόςτριμήνου από της προσφυγής.

Κατά το μεσολαβούν διάστημα η εκδοθείσα περί εκπτώσεως πράξις αναστέλλεται.

 

Εν Αθήναις τη 3 Αυγούστου 1957

 
ΠΑΥΛΟΣ

Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΓΕΡΟΣΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΘΗΒΑΙΟΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Γ.Ι. ΡΑΛΛΗΣ, Λ. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, Λ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, Δ. ΜΑΝΤΕΝΤΗΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 1957

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ