κανονισμού για τις διεθνείς μεταφορές, η οποία έγινε αποδεκ

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

234

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3588

 

Περί κυρώσεως γενικής συμφωνίας της Γενεύης της 17ης Μαρτίου 1954 επί οικονομικού κανονισμού δια Διεθνείς Οδικάς Μεταφοράς.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψει τις διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 4 Σεπτεμβρίου 1956 σύνφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημέτερου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον πρώτον

Κυρώνεται η γενική συμφωνία επί του οικονομικού κανονισμού για τις διεθνείς μεταφορές, η οποία έγινε αποδεκτή από την Υποεπιτροπή επί των Οδικών Μεταφορών κατά την ενδεκάτην (ειδική) αυτής συνεδρίαση και υπογράφηκε στην Γενεύη την 17ην Μαρτίου 1954 από τους αντιπροσώπους του Βελγίου, Δανίας, Γαλλίας, Ελλάδος, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Βορείου Ιρλανδίας και Γιουγκοσλαβίας. Ομοίως κυρώνονται τα συγχρόνως μετά του Οικονομικού Κανονισμού υπογραφέντα α) το πρόσθετο πρωτόκολλο επί της εφαρμογής της Γενικής Συμφωνίας στις ζώνες της Γερμανίας και β) πρωτόκολλο υπογραφών, περιέχον τις επιφυλάξεις οι οποίες διετυπώθησαν επί ορισμένων διατάξεων. Τα δύο αυτά Πρωτόκολλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.

Το κειμενον της κυρούμενης γενικής συμφωνίας σε Γαλλικό πρωτότυπο και Ελληνκή μετάφραση έχει ως ούτω:

Άρθρον δεύτερον

Δια Β. Διατάγματος αι διατάξεις της δια του παρόντος Νόμου κυρουμένης συμφωνίας κωδικοποιούνται σε οικείους νόμους.

Ουσαύτως δια Β. Διατάγματος των αρμοδίων Υπουργών κανονίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων της δια του παρόντος Νόμου κυρούμενης γενικής συμφωνίας.

Άρθρον τρίτον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

 

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, . Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, Α. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Σ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ι. ΨΑΡΡΕΑ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του κράτους Σφραγίς.

 

Εν Αθήναις, τη 13 Οκτωβρίου 1956

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ