ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

240

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3587

 

Περί κυρώσεως της διομολογηθείσης μετά της Διευθύνσεως των Ταχυδρομείων της Αυστραλίας Συμφωνίας περί ανταλλαγής Ταχυδρομικών Δεμάτων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 4 Σεπτεμβρίου 1956 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον.

 

Κυρούται η μετά της Διευθύνσεως των Ταχυδρομείων της Αυστραλίας διομολογηθείσα από 24 Μαίου 1954 Συμφωνία περί ανταλλαγής ταχ/κών δεμάτων εξ άρθρων 17 κατά το εν τω παρά πόδας τούχει κείμενον αυτής εις την Αγγλικήν και Ελληνικήν γλώσσαν.

 

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Λ. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ, Λ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ.


 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 13 Οκτωβρίου 1956

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ