EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

222

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤAΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3560

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1856/1951 και του Ν.Δ. 3006/1954, ως και περί κυρώσεως της από 30 Ιουλίου 1956 συμβάσεως "περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών".

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 14 Σεπτεμβρίου 1956 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Η εκκαθάρισις της συσταθείσης δια του Α.Ν. 1856/1951 Ελληνικής Εθνικής Αεροπορικής Ανωνύμου Εταιρείας, υπό την επωνυμίαν "Τεχνικαί και Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις" (Τ.Α.Ε.), διαλυθείσης δε και τεθείσης υπό εκκαθάρισιν δια του Ν.Δ. 3006/1954, δέον να συντελεσθή κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. τούτου, ως συμπληρούνται δια του παρόντος, εντός εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. Η προθεσμία αύτη δύναται να παραταθή, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

2. Δια την πραγματοποίησιν του εν τη προηγουμένη παραγράφω σκοπού, δικαιούται η Εκκαθαριστική Επιτροπή όπως, κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων, εκποιήση δι' ελευθέρας πωλήσεως εις το Δημόσιον άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάρισιν Εταιρείας Τ.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των υλικών κτισμάτων ανεγερθέντων επί ακινήτων του Δημοσίου, άτινα υλικά θα ηδύνατο η Εταιρεία Τ.Α.Ε. να αναλάβη κατά την λήξιν των σχετικών συμβάσεων, αντί συμφωνηθησομένου ευλόγου τιμήματος. Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όπως διαπραγματευθώσι και προβώσιν εις την δια λογαριασμόν και επ' ονόματι του Δημοσίου σύμβασιν αγοράς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Τ.Α.Ε. Η τοιαύτη σύμβασις εις ουδέν τέλος ή δικαίωμα υπόκειται. Το Δημόσιον δικαιούται, όπως εις το συμφωνηθησομένον τίμημα συμψηφίση πάσαν εκκαθαρισμένην απαίτησίν του. Τρίτοι, εφ' όσον εκ των κειμένων διατάξεων νομιμοποιούνται εις τούτο, δύνανται να αμφισβητήσωσιν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου το εύλογον του συμφωνηθησομένου τιμήματος, η αμφισβήτησις όμως αύτη δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της μεταβιβάσεως, ουδέ να παρεμποδίση οπωσδήποτε την πραγματοποίησιν αυτής.

 

3. Εις περίπτωσιν καθ΄ ην εντός είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν ήθελεν συντελεσθή η εν τη προηγουμένη παραγράφω σύμβασις περί εξαγοράς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Τ.Α.Ε., το Δημόσιον δικαιούται να προβή εις την κατάσχεσιν και την δια δημοσίου πλειστηριασμού εκποίησιν αυτών, κατά τας διατάξεις του Νόμου "περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων", δια την ικανοποίησιν των απαιτήσεων τούτου. Η χορήγησις παρά του Προέδρου Πρωτοδικών ή του Δικαστηρίου αναστολής ή αναβολής του ορισθησομένου πλειστηριασμού, δεν συγχωρείται εξ οιουδήποτε λόγου.

 

Εις τον πλειστηριασμόν δύναται να μετάσχη και το Δημόσιον δια προσώπου ειδικώς εξουσιοδοτουμένου παρά του Υπουργού των Οικονομικών. Το Δημόσιον δεν υποχρεούται εις την κατάθεσιν εγγυήσεως. Αν υπερθεματιστής είναι το Δημόσιον, την κατάθεσιν του εκπλειστηριάσματος αναπληροί δήλωσις του Υπουργού των Οικονομικών προς τον επί του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφον, ότι κρατεί το εκπλειστηρίασμα εις την διάθεσιν της Εκκαθαριστικής Επιτροπής. Ως πλειστηρίαμα δια την συντέλεσιν της εκκαθαρίσεως λογίζεται και το συμφωνηθησόμενον τίμημα εν περιπτώσει πωλήσεως κατά την παράγραφον 2, ως και η ορισθησομένη αποζημίωσις εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου.

 

Τα άρθρα 6, 7, 8 και 11 του Ν.Δ. 3006/1954 καταργούνται, αι δε λοιπαί διατάξεις αυτού εφαρμόζονται, εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ.

 

4. Δια Β. Διατάγματος, εκδοθησομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνών και Δημ. Έργων, επιτρέπεται όπως, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, απαλλοτριωθώσιν αναγκαστικώς άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) της Εταιρείας Τ.Α.Ε. χάριν του σκοπού της κυρουμένης δια του παρόντος Ν.Δ. συμβάσεως, κηρυσσομένου δια του παρόντος ως δημοσίας ωφελείας. Η απαλλοτρίωσις δύναται να κηρυχθή ως κατεπείγουσα.

 

Άρθρον 2.

 

1. Το δια του άρθρου 3 του Α.Ν. 1856/1951 παραχωρηθέν εις την Ελληνικήν Εθνικήν Ανώνυμον Αεροπορικήν Εταιρείαν Τ.Α.Ε. προνόμιον, καταργείται.

 

2. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις, υφ' οιονδήποτε τύπον γηπέδων, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων εν γένει παντός είδους ακινήτων του Δημοσίου προς την Ελληνικήν Εθνικήν Ανώνυμον Αεροπορικήν Εταιρείαν Τ.Α.Ε. καταργούνται, κηρυσσομένης ληξάσης της διαρκείας των περί αυτών συμβάσεων ή σχέσεων. Η χρήσις των ακινήτων τούτων περιέρχεται εις το Δημόσιον από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. και εις ας περιπτώσεις έχουν ανεγερθή παρά της Εταιρείας ταύτης επί ακινήτων του Δημοσίου κτίσματα ή άλλαι εγκαταστάσεις.

 

Άρθρον 3.

 

1. Κυρούται η από 30 Ιουλίου 1956 υπογραφείσα σύμβασις μεταξύ του Δημοσίου και του Αριστοτέλους Σ. Ωνάση, Έλληνος υπηκόου, διαμένοντος εν Μόντε-Κάρλο, "περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών".

2. Άπασαι αι διατάξεις της κατά τ' ανωτέρω κυρουμένης συμβάσεως αποκτώσιν ισχύν νόμου, δύνανται δε να τροποποιώνται ή καταργώνται δια συμφωνίας μεταξύ του αναδόχου και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό των υπογραψάντων την σύμβασιν Υπουργών, κυρουμένης δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσεις των ιδίων Υπουργών.

Άρθρον 4.

 

Διευκρινίζεται, ότι κατά συμφωνίαν μετά του αναδόχου περί ης η από 27.8.56 επιστολή αυτού εις τα κατά το άρθρον 5 παρ. 2 εδαφ. β' της ιδίας συμβάσεως μεταβιβαστέα τω αναδόχω περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Τ.Α.Ε., δεν περιλαμβάνονται αι εν τω συνημμένω τη συμβάσει πίνακι υπό στοιχείον Δ' αναγραφόμεναι κτιριακαί εγκαταστάσεις επί ακινήτων του Δημοσίου ολικής αξίας Δολλαρίων Η.Π.Α. 175.810, περιοριζομένου του κατά το ίδιον εδάφιον β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταβλητέου υπό του αναδόχου τιμήματος εις δολλάρια Η.Π.Α. 169.575. Ως προς τας κτιριακάς εγκαταστάσεις ταύτας μετά των εφ' ων κείνται ακινήτων έχει εφαρμογήν η διάταξις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της συμβάσεως.

 

Άρθρον 5.

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ανακαλούνται πάσαι αι οριστικαί ή προσωριναί υφ' οιονδήποτε τύπον χορηγηθείσαι άδειαι δι' εγκατάστασιν και εκμετάλλευσιν τακτικών ή εκτάκτων ή εποχιακών αεροπορικών μεταφορών και γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού. Εξαιρέσει των αδειών εκμεταλλεύσεως της εταιρείας Τ.Α.Ε., αίτινες ανακαλούνται και παύουν ισχύουσαι από της εγκαταστάσεως του αναδόχου συμφώνως τη κυρουμένη συμβάσει.

Άρθρον 6.

 

Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, όπως προέλθωσιν εις διαπραγματεύσεις μετά του αναδόχου και καταρτίσωσι μετ' αυτού σύμβασιν δια την δαπάναις του ανέγερσιν και εκεμετάλλευσιν του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του αερολιμένος Ελληνικού, συμφώνως προς την παράγραφον 7 του άρθρου 28 της δια του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 7.

 

1. Επιτρέπεται, όπως δια Β. Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, το προσωπικόν του αναδόχου της δια του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών εξαιρεθή της υποχρεωτικής ασφαλίσεως, παρά τω Ι.Κ.Α. ή ετέρω ασφαλιστικώ Οργανισμώ. Το διάταγμα τούτο δύναται ν' ανακληθή, εφ' όσον ο ανάδοχος δεν ήθελεν ασφαλίση το προσωπικόν τούτο παρ' ετέρω ασφαλιστικώ Οργανισμώ υφισταμένω ή ιδρυθησομένω ή Ασφαλιστική Εταιρία εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή δια την παροχήν εις το προσωπικόν τούτο συντάξεως και ιατρικής περιθάλψεως υπό όρους ευμενεστέρους εκείνων, υφ' ους ταύτα παρέχονται υπό του Ι.Κ.Α. και των Επικουρικών Ταμείων Ασφαλίσεως.

 

2. Δια του εκδοθησομένου Β. Διατάγματος θέλει προβλεφθή και η τύχη των μέχρι της εκδόσεώς του ασφαλιστικών εισφορών παρά του Ι.Κ.Α. και τοις Επικουρικοίς Ταμείοις Ασφαλίσεως, καθαρισθήσεται δε και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την απρόσκοπτον μεταβολήν του ασφαλιστικού καθεστώτος του προσωπικού τούτου.

 

Άρθρον 8.

 

1. Η ισχύς του παρόντος Ν. Δ. άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η κυρουμένη δια του παρόντος σύμβασις, περί ης το άρθρον 3, μετά του συνημμένου αυτή πίνακος έχει ως κατωτέρω.

 

Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Βιέννης τη 27 Σεπτεμβρίου 1956

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Χ. ΘΗΒΑΙΟΣ, Π.ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Γ. Ι. ΡΑΛΛΗΣ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΆΚΟΣ, Δ. ΜΑΝΕΝΤΗΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1956

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ