ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

184

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 3527

Περί διοικήσεως των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 1 Αυγούστου 1956 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Όργανα της Διοικήσεως των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. είναι:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιον.

β. Ο Γενικός Διευθυντής.

2. Το Διοικ. Συμβούλιον εκάστου των δικτύων Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. αποτελείται:

α) Εξ ενός των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

β) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου τεχνικού υπαλλήλου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, αρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών.

γ) Εξ ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών ??

δ) Εξ ενός καθηγητού Ανωτάτης Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

ε) Εξ ενός εκπροσώπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

στ) Εξ ενός υπαλλήλου του οικείου Δικτύου.

ζ) Εκ τριών προσώπων εχόντων οικονομικήν ή διοικητικήν ή συγκοινωνιακήν επιστημονικήν κατάρτισιν και πείραν.

3. Άπαντα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επί τριετεί θητεία, προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού.

4. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των μελών αυτού δι' εν έτος. Γραμματεύς του Δ.Σ. ορίζεται εις εκ των ανωτέρων υπαλλήλων του Δικτύου δι' αποφάσεως του Δ.Σ.

5. Γενικός Διευθυντής εκάστου των Δικτύων ορίζεται δια Β. Διατάγματος, προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εκδιδομένου, επί τριετεί συμβάσει, πρόσωπον κύρους εκλεγόμενον μεταξύ των επιδειξάντων ικανότητα εν τη Διοικήσει μεγάλων τεχνικοοικονομικών ή οικονομικών οργανισμών ή μεταξύ ανωτάτων σιδηροδρομικών υπάλλήλων ή τοιούτων της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις εκ των εν ενεργεία ή πρώην τοιούτων.

Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει του Διοικ. Συμβουλίου ως εισηγητής, άνευ ψήφου, αναπληρούμενος εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας αυτού, δια του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

6. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον εισηγητήν του Διοικ. Συμβουλίου καταβάλλονται μηνιαίως δραχμαί χίλιαι (1.000) και εις τον Γραμματέα δραχμαί πεντακόσιαι (500) δι' έξοδα κινήσεως, επί πλέον δε εις τον Πρόεδρον του Δ.Σ. και έξοδα παραστάσεως εκ δραχμών πεντακοσίων (500).

7. Η θητεία των μελών του ήδη Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. και του Γενικού Διευθυντού των Σ.Ε.Κ. λήγει την επομένην της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

 

Άρθρον 2.

 

Της δια του υπ' αριθ. Ν.Δ. 3435/1955 "περί συστάσεως Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων προΐσταται εις των παρά τη Γ.Δ. Δ.Λ. Διευθυντών ή επί βαθμώ Διευθυντού Επιθεωρητών.

 

Άρθρον 3.

 

Πάσα ετέρα διάταξις σχετική προς την σύνθεσιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. καταργείται.

 

Άρθρον 4.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Κερκύρα τη 23 Αυγούστου 1956

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, Χ. ΘΗΒΑΙΟΣ, Γ. Ι. ΡΑΛΛΗΣ, Λ.Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, Δ. ΜΑΝΕΤΗΣ, Ι. ΨΑΡΕΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1956

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ