δικτύοις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

308

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3435

Περί συστάσεως Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων παρά τοις σιδηροδρομικοίς δικτύοις

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 9 Νοεμβρίου 1955 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Συνιστάται Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων δια την εκτέλεσιν του πρ/σμού των εν τη Χώρα Σιδηροδρομικών δικτύων.

2. Το προσωπικόν της υπηρεσίας ταύτης λαμβάνεται εκ του προσωπικού της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού και των Σιδηροδρομικών δικτύων άνευ ουδεμίας αυξήσεως των οργανικών θέσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών τούτων.

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών ορισθήσεται ο χρόνος εφαρμογής της διατάξεως του παρόντος Ν.Δ. και πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την λειτουργίαν και το λογιστικόν της συνιστωμένης Υπηρεσίας.

 

Άρθρον 2

 

Η ισχύς του παρόντος άρχε5ται από της δημοσιεύσεώς του δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Παρισίων τη 12 Νοεμβρίου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ, Β. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Κ. ΠΑΠΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Α. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ, Γ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1955.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ