ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

238

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 3335

 

Περί απαλλαγής των Δικτύων Σ.Ε.Κ., Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε., Σ.Θ. και Κ.Ε.Τ.Θ. της υποχρεώσεως καταβολής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Προνοίας Βενζίνης κλπ.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 17 Αυγούστου 1955 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Οι Σ.Ε.Κ. και τα λοιπά υπό Κρατικήν εκμετάλλευσιν τελούντα Σιδηροδρομικά και Τροχιοδρομικά Δίκτυα Σ.Π.Α.Π., Σ.Β.Δ.Ε., Σ.Θ., Σ.Γ.Ε. και Κ.Ε.Τ.Θ. (Κρατική Εκμετάλλευσις Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης), δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του Α.Ν. 1606/1939 "περί ιδρύσεως Ταμείων Προνοίας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης κλπ.", ως ούτος ετροποποιήθη ή συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, δια τας από της ισχύος των διατάξεων τούτων διατεθείσας και διατιθεμένας εφεξής ποσότητας βενζίνης, πετρελαίου και λοιπών πετρελαιοειδών.

Εισφοραί καταβληθείσαι υπό των ως άνω δικτύων υπέρ του Ταμείου Προνοίας και κοινής διανομής πωλητών βενζίνης κλπ. δεν αναζητούνται.

 

Άρθρον 2

 

Η εις την εσωτερικήν υπηρεσίαν των σιδηροδρομικών δικτύων μετάταξις των συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 57 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας των εν Ελλάδι ατμηλάτων σιδηροδρόμων, ως ετροποποιήθη δια του από 29.8.1944, ως ετροποποιήθη δια της υπ' αριθ. 300/1946 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και 2114/1952, εις την Κεντρικήν υπηρεσίαν των δικτύων ή την Γενικήν Διεύθυνσιν Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, αποσπωμένων ή μετατιθεμένων προσωρινώς υπαλλήλων της εξωτερικής υπηρεσίας των σιδηροδρομικών δικτύων, ενεργείται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, και εις βαθμόν αντιστοιχούντα προς τας συνολικάς αποδοχάς του μετατασσομένου εις την εσωτερικήν υπηρεσίαν.

 

Εν Αθήναις τη 28 Αυγούστου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Α. ΜΑΚΚΑΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΑΘ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ, ΓΕΡ. ΛΥΧΝΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 29 Αυγούστου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ