EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

237

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3334

Περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω δια φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 17 Αυγούστου 1955 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

 

Γενικαί Διατάξεις.

Άρθρον 1.

 

1. α) Πάντα τα δίτροχα και τα μετά κανίστρου τρίτροχα επιβατικά αυτοκίνητα (μοτοσυκλέτται) χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικής αποκλειστικώς χρήσεως.

β) Τα τρίτροχα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται εις ιδιωτικής και εις δημοσίας χρήσεως.

2. Τα τρίτροχα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια την μεταφοράν ιδιων προιόντων του κατόχου ή της επιχειρήσεως, εις ην ανήκουσι ταύτα, ήτοι δια την μεταφοράν εμπορευμάτων ή εν γένει ειδών και υλικών ανηκόντων εις αυτούς.

3. Τα τρίτροχα φορτηγά, δι' ων επιτρέπεται από της ισχύος του παρόντος η επί κομίστρω μεταφορά αγαθών, κατά τροποποίησιν της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5 του Νόμου 4841/1930, χαρακτηρίζονται ως αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως.

Οι κάτοχοι τριτρόχων δημοσίας χρήσεως δεν θεωρούνται επαγγελαμτίαι αυτοκινητισταί, μη απαιτουμένου δια την νόμιμον κυκλοφορίαν αυτών, όπως ούτοι είναι εγγεγραμμένοι εις το Μητρώον των ησφαλισμένων του Ταμείου Συντάξεως των Αυτοκινητιστών.

 

Ωφέλιμον φορτίον και διαστάσεις φορτηγών τριτρόχων.

Άρθρον 2.

1. Τα τρίτροχα φορτηγά δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως δύνανται να φέρωσι φορτηγόν κιβωτάμαξαν τοποθετημένην εις το οπίσθιον μέρος, εξωτερικών διαστάσεων κατ' ανώτατον όριον μήκους 1,40 μ. πλάτους 1,00 μ. και ύψους 0,60 μ. To φορτηγόν παράπλευρον κάνιστρον εξωτερικών διαστάσεων κατ' ανώτατον όριον μήκους 1,40 μ. πλάτους 0,60 μ. και ύψους 0,60 μ.

2. Το ωφέλιμον φορτίον του τριτρόχου φορτηγού δεν δύναται να υπερβαίνη τα 250 μεν χιλιόγραμμα εάν η μετάδοσις κινήσεως γίνεται δια διαφορικού, τα 150 δε χιλιόγραμμα εάν αύτη γίνεται δι' αλύσεως, το δε μέγιστον ύψος του οχήματος εμφόρτου δι' οιουδήποτε φορτίου από της επιφανείας του εδάφους δεν δύναται να υπερβαίνη τα 1,60 μ.

3. Το κάνιστρον ή η κιβωτάμαξα των τριτρόχων φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως δέον να είναι χρώματος βαθέος κυανού, των δε δημοσίας χρήσεως χρώματος πρασίνου.

Επί της εξωτερικής πλευράς του κανίστρου αναγράφεται δια λευκών εγχρώμων στοιχείων και γραμμάτων ο τίτλος ή η επωνυμία και η έδρα της πιχειρήσεως, ως και η φράσις "Ιδιωτική χρήσις" ή απλώς μόνον "ΔΗμοσία χρήσις" προκειμένου περί των τριτρόχων φορτηγών της κατηγορίας ταύτης.

Αι λεπτομέρειαι της αναγραφής των στοιχείων, αι διαστάσεις γραμμάτων κλπ. ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

4. Απαγορεύεται η έκδοσις ή ανανέωσις αδείας κυκλοφορίας εις τρίτροχα φορτηγά ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως, πριν ή ο κάτοχος συμμορφωθή προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Τρίτροχα φορτηγά αποτελούντα εκ κατασκευής μετά του πλαισίου αυτών ενιαίον σύνολον, άνευ προσθήκης κανίστρου, φέροντα αμάξωμα διαστάσεων μεγαλυτέρων των εν τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου οριζομένων, υπάγονται εις την κατηγορίαν των φορτηγών αυτοκινήτων και υπόκεινται εις τας δια τα αυτοκίνητα ταύτα διατάξεις.

 

Άδειαι κυκλοφορίας.

Άρθρον 3.

 

Άδεια κυκλοφορίας τριτρόχου φορτηγού δημοσίας χρήσεως χορηγείται εις φυσικά πρόσωπα εφ' όσον:

α. Είναι κάτοχοι του φορτηγού τριτρόχου δια συμβολαίου αγοράς ή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου.

β. Είναι κάτοχοι αδείας οδηγού διτρόχου ή τριτρόχου ή επαγγελαμτικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου.

γ. Δεν έχουν εις την κατοχήν των ουδέν έτερον αυτοκίνητον οιασδήποτε κατηγορίας ή έτερον τρίτροχον πλην του δι' ο αιτούντα την άδειαν κυκλοφορίας.

 

Άρθρον 4.

 

1. Προς χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας τριτρόχων φορτηγών δημοσίας χρήσεως δέον οι ενδιαφερόμενοι εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος να υποβάλωσι προς το Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Δ/νσιν Εκμεταλλεύσεως Αυτοκινήτων ή τα κατά τόπους Γραφεία Ελέγχου Συγκοινωνιών αίτησιν συνοδευομένην από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) Συμβόλαιον ή συμβολαιογραφικόν προσύμφωνον αγοράς του φορτηγοιύ τριτρόχου, δι' ο ζητείται η άδεια, συντεταγμένον προ της 31 Δεκεμβρίου 1954.

 

β) Υπηρεσιακόν σημείωμα της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, ότι είναι κάτοχοι αδείας οδηγού τριτρόχου ή διτρόχου ή επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου προ της 31 Δεκεμβρίου 1954.

 

γ) Βεβαίωσιν της Οικονομικής Εφορίας του τόπου κατοικίας των, ότι δεν φέρονται εγγεγραμμένοι εις τους φορολογικούς καταλόγους αυτής ως ασκούντες επάγγελμα τι κατά την 31 Δεκεμβρίου 1954, εξαιρουμένου του επαγγέλματος του παλνοδίου μικροπωλητού, και ότι δεν διεγράφησαν εκ των φορολογικών καταλόγων ως ασκούντες επάγγελμα τι μετά την 31 Αυγούστου 1954.

 

δ) Βεβαίωσιν της αστυνομικής αρχής του τόπου της κατοικίας των, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ταύτης, ως και περί του ασκουμένοπυ παρ' αυτών επαγγέλματος μετά προσδιορισμού του χρόνου ενάρξεως ασκήσεως αυτού.

 

ε) Αποδεικτικόν εισπράξεως παρά του Δημοσίου Ταμείου δραχ. 100. Το χρηματικόν τούτο ποσόν ως και τα τοιαύτα της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 7 του παρόντος αποτελούσιν έσοδον του Δημοσίου κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν 1502/1950.

 

στ) Βεβαίωσιν ότι ο αιτών διάγει ησύχως και νομινοφρόνως κατά τον χρόνον εκδόσεως της βεβαιώσεως.

 

2. Εν περιπτώσει συνιδιοκτησίας του τριτρόχου τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται παρ' εκάστου των συνιδιοκτητών αποκλειομένης της χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας του τριτρόχου, εάν δεν πληρώσιν άπασας τας ως άνω προυποθέσεις πάντες οι συνιδιοκτήται.

 

Άρθρο 5.

 

1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον υποβαλλόμεναι αιτήσεις προς χορήγησιν αδείας τριτρόχων φορτηγών δημοσίας χρήσεως τίθενται υπό την κρίσιν των κατά το επόμενον άρθρον πρωτοβαθμίων Επιτροπών, αίτινες υποχρεούνται όπως εντός προθεσμίας πέντε μηνών από της ισχύος του παρόντος, καταρτίσωσι πίνακα των δικαιουμένων αδείας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών.

Ο πίναξ κοινοποιείται δια τοιχοκολλήσεως εις το κατάστημα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων προκειμένου περί του Νομού Αττικής ή εις το κατάστημα της οικείας Νομαρχίας προκειμένου περί των λοιπών Νομών του Κράτους.

2. Η απορρίπτουσα την αίτησιν απόφασις της Επιτροπής δέον να είναι ητιολογημένη, κοινοποιείται δε και εις τον ενδιαφερόμενον.

Η κοινοποίησις δύναται να γίνη και δια τοιχοκολλήσεως κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.

3. Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών κρίσεως, εγκριτικών ή απορριπτικών, επιτρέπεται ένστασις εκ μέρους του ενδιαφερομένου ή παντός τρίτου ενώπιον των κατά το επόμενον άρθρον Επιτροπών ενστάσεων.

Μη υποβληθείσης ενστάσεως εντός της κατωτέρω οριζομένης προθεσμίας, αι αποφάσεις των Επιτροπών κρίσεως καθίστανται οριστικαί.

4. Πάσα ένστασις δέον να υποβληθή προς τον Πρόεδρον της Επιτροπής ενστάσεων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της πρωτοβαθμίου Επιτροπής.

5. Η ένστασις, εφ' όσον υποβάλλεται υπό του ενδιαφερομένου, δέον να συνοδεύηται υπό αποδεικτικού εισπράξεως παρά του Δημοσίου Ταμείου εκ δραχμών 200.

6. Αι Επιτροπαί αποφαίνονται επί των υποβληθεισών ενστάσεων εντός προθεσμίας δύο μηνών από της ασκήσεώς των, αι δε αποφάσεις αυτών είναι οριστικαί από της εκδόσεώς των.

7. Βάσει των οριστικών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων των πρωτοβαθμίων ή δευτεροβαθμίων Επιτροπών, ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εγκρίνει τον οριστικόν πίνακα των δικαιουμένων αδείας τριτρόχων φορτηγών δημοσίας χρήσεως, βάσει του οποίου αι αρμόδιαι Υπηρεσίαι του Υπουργείου εκδίδουσι τας αδείας κυκλοφορίας.

8. Αι εν παραγράφοις 1 και 6 του παρόντος άρθρου οριζόμεναι προθεσμίαι, δύνανται να παραταθώσι επί δύο το πολύ μήνας δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 6.

 

1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον πρωτοβάθμιαι Επιτροπαί συνιστώνται ως ακολούθως:

Α' Δια τον Νομόν Αττικής

α) Εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Γενικής Δ/νσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, ως Προέδρου, οριζομένου υπό του Υπουργού μεθ' ενός αναπληρωτού.

β) Εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, οριζομένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών μεθ' ενός αναπληρωτού.

γ) Εξ ενός εκπροσώπου της Διευθύνσεως Αστυνομίας Πόλεων Αθηνω΄ν ή Πειραιώς ή της Διοικήσεως Χωροφυλακής Αττικής αναλόγως της έδρας του τρτρόχου, οριζομένων μεθ΄ ενός αναπληρωτού υπό του Υπουργού Εσωτερικών.

δ) Εξ ενός αντιπροσώπου της οργανώσεως των φορτηγών αυτοκινήτων και δη του κλάδου των ελαφρών φορτηγών, οριζομένου μεθ' ενός αναπληρωτού υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ Έργων κατόπιν προτάσεως διπλασίου αριθμού εκπροσώπων υπό της οικείας οργανώσεως.

ε) Εξ ενός εκπροσώπου της οργανώσεως των τρικύκλων φορτηγών, οριζομένου υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, καθ΄ όμοιον ως ανωτέρω τρόπον.

Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων οριζόμενος υπό του Υπουργού.

Β' Δια τους υπολοίπους Νομούς

α) Εκ του Προισταμένου του Γραφείου Ελέγχου Συγκοινωνιών εφ' όσον υφίσταται τοιούτος εν τω Νομώ, άλλως εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Νομαρχίας, οριζομένου μεθ' ενός αναπληρωτού υπό του Νομάρχου, ως Προέδρου.

β) Εκ του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου της έδρας του Νομού.

γ) Εξ ενός αξιωματικού της Χωροφυλακής ή κατά περίπτωσιν της Αστυνομίας πόλεων, οριζομένου μεθ΄ ενός αναπληρωτού υπό του οικείου Διοικητού Χωροφυλακής ή Διευθυντού Αστυν. Πόλεων.

δ) Εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας οργανώσεως των φορτηγών αυτοκινήτων, οριζομένου μεθ' ενός αναπληρωτού υπό του Νομάρχου κατόπιν προτάσεως διπλασίου αριθμού εκπροσώπων υπό της οργανώσεως.

Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Νομαρχίας οριζόμενος υπό του Νομάρχου.

 

2. Η δευτεροβάθμιος Επιτροπή ενστάσεων, δια μεν τον Νομόν Αττικής συντίθεται ως ακολούθως:

α) Εκ δύο ανωτέρων υπαλλήλων της Γεν. Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, οριζομένων παρά του Υπουργού μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών. Πρόεδρος ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμόν και μεταξύ ισοβάθμων ο αρχαιότερος.

β) Εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οιονομικών, οριζομένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών μεθ' ενός αναπληρωτού.

γ) Εξ ενός εκπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας των αυτοκινητιστών της Ελλάδος, οριζομένου παρά του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μεθ' ενός αναπληρωτού κατόπιν προτάσεως παρ' αυτής διπλασίου αριθμού εκπροσώπων, και

δ) Εξ ενός εκπροσώπου της οργανώσεως των τρικύκλων φορτηγών, οριζομένου παρά του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μεθ' ενός αναπληρωτού καθ' όμοιν ως άνω τρόπον.

Ο Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται κατά τα εν παραγράφω 1 προβλεπόμενα.

Δια τους υπολοίπους Νομούς ως δευτεροβάθμιος Επιτροπή ορίζεται το δια του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Νόμου 3200/1955 προβλεπόμενον Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον.

Μέχρι συστάσεως του Συμβουλίου τούτου ως δευτεροβάθμιος Επιτροπή ορίζεται το δυνάμει κειμένων διατάξεων συνεστημένον εν εκάστω Νομώ Τοπικόν Συμβούλιον Αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 7.

 

1. Οι βάσει των διατάξεων της υπ' αριθ. 119840 από 12 Μαρτίου 1958 αποφάσως του Υπουργού των Συγκοινωνιών ως αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, κριθέντες ως δικαιούμενοι να τύχωσιν αδείας φορτηγού τριτρόχου δια μεταφοράς επί κομίστρω, εφοδιάζονται δια σχετικής αδείας κυκλοφορίας υπό τους περιορισμούς πάντως του άρθρου 2 άνευ άλλης διατυπώσεως εφ'όσον προσκομίσωσι δικαιολογητικά αποδεικνύοντα ότι εξακολουθούν να είναι κάτοχοι του φορτηγού τριτρόχου, δι' ο ητήσαντο βάσει της ως άνω αποφάσεως την έγκρισιν του ως δημοσίας χρήσεως και ότι δεν ασκούσιν επάγγελαμ τι, ως και αποδεικτικόν εισπράξεως δραχμών 100 παρά του Δημοσίου Ταμείου.

2. Αι κατά των αποφάσεων της πρωτοβαθμίου Επιτροπής της υπ' αριθ. 119840/53 αποφάσεως υποβληθείσαι συμφώνως ταύτη μέχρι της ισχύος του παρόντος ενστάσεις, εκδικάζονται υπό των δευτεροβαθμίων Επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 6 κατά τας διατάξεις του παρόντος, εφ' όσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της ισχύος αυτού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλωσι τα ελλείποντα εκ των κατά τα άρθρα 4 και 5 απαιτουμένων δικαιολογητικών.

3. Υποβληθείσαι αιτήσεις βάσει των διατάξεων της υπ' αριθ. 119840/12.3.53 αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων προς χορήγησιν αδείας φορτηγού τριτρόχου δημοσίας χρήσεως μη κριθείσαι παρά της δια της αποφάσεως ταύτης ορισθείσης Επιτροπής είτε αναβληθείσαι είτε απορριφθείσαι παρά ταύτης επί τω λόγω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατείχον επιβατικά δίτροχα ή τρίτροχα μετατραπέντα αυτοβούλως εις φορτηγά είτε διότι υπεβλήθησαν εκπροθέσμως και μέχρι της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. έιτε διότι υπέβαλον ελλιπή δικαιολογητικά, επανεξετάζονται υπό των οικείων κατά περίπτωσιν Επιτροπών του άρθρου 6 του παρόντος, οι δε κάτοχοι διτρόχων ή τριτρόχων επιβατικών και φορτηγών εφοδιάζονται δι΄ αδείας φορτηγού τριτρόχου δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος υποβληθώσι τυχόν ελλείποντα εκ των κατά το άρθρον 4 απαιτουμένων δικαιολογητικά. Η άδεια παρέχεται μόνον εφ' όσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούσι να είναι κάτοχοι επιβατικού διτρόχου ή τριτρόχου δι' ο ητήσαντο δια της ως άνω αποφάσεως την έγκρισιν του ως φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 8.

 

1. Αι εκδιδόμεναι άδειαι φορτηγών τριτρόχων δημοσίας χρήσεως είναι προσωπικαί και αμεταβίβαστοι.

2. Κατ' εξαίρεσιν τρίτροχα φορτηγά δύνανται να μεταβιβασθώσι μετά του δικαιώματος κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως δια πράξεως εν ζωή εις κατιόντας μη ασκούντας επάγγελμα τι, κατόχους δε αδείας οδηγού τριτρόχου ή διτρόχου εν έτος τουλάχιστον προ της ημερομηνίας μεταβιβάσεως του τριτρόχου.

Ομοίως κατ' εξαίρεσιν τρίτροχα φορτηγά μεταβιβάζονται αιτία θανάτου εις τους εκ των κληρονόμων μόνον α) χήραν σύζυγον και β) τέκνα, επιτρεπομένης της παρ' αυτών εκμεταλλεύσεως του φορτηγού τριτρόχου του θανόντος ως δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον ούτοι δεν ασκούσιν έτερον επάγγελμα.

Εν περιπτώσει ασκήσεως ετέρου επαγγέλματος παρά τινος εκ πλειόνων κληρονόμων, η άδεια του τριτρόχου ως δημοσίας χρήσεως χορηγείται εις του λοιπούς, κατόπιν εκχωρήσεως εις αυτούς και του μεριδίου του κατά τας διατάξεις του παρόντος αποκλειομμένου κληρονόμου ή παραιτήσεως τούτου από του κληρονομικού δικαιώματος επί του τριτρόχου.

3. Μεταβίβασις εις πρόσωπα άλλα, πλην των ανωτέρω, συνεπάγεται την απώλειαν της ιδιότητος του τριτρόχου ως δημοσίας χρήσεως.

 

Απαγορεύσεις-Κυρώσεις.

Άρθρον 9.

 

1. Μετά την πάροδον οκταμήνου από της ισχύος του παρόντος Ν. Δ. απαγορεύεται η κυκλοφορία τρικύκλων δι' εκτέλεσιν μεταφορών επί κομίστρω, εφ' όσον δεν είναι ταύτα εφωδιασμένα δια κανονικής αδείας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως.

Οι παραβάται τιμωρούνται υπό των Πταισματοδικείων δια προστίμου από χιλίων (1.000) μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) μεταλλικών δραχμών.

Με την αυτήν ποινήν τιμωρούνται υπό των Πταισματοδικείων οι παραβάται της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ως και οι παραβάται των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.

Ανεξαρτήτως της ποινικής διώξεως, αφαιρείται και η άδεια κυκλοφορίας του τριτρόχου δια διάστημα μέχρι 3 μηνών, εν υποτροπή δε και οριστικώς κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

2. Ο αποδεικνυόμενος, ότι παρά την υποβληθείσαν βεβαίωσιν της Οικονομικής Εφορίας περί μη ασκήσεως άλλου επαγγέλματος, ασκεί έτερον επάγγελμα, τιμωρείται επί απάτη.

 

Άρθρον 10.

 

Οι επιδιδόμενοι, μετά την επ' ονόματι των λήψιν αδείας κυκλοφορίας τριτρόχου φορτηγού ως δημοσίας χρήσεως, εις άσκησιν και άλλου επαγγέλματος πλην της εκμεταλλεύσεως τριτρόχου, υποχρεούνται όπως, εντός διμήνου από της ενάρξεως της ασκήσεως τούτου καταθέσωσι προς ακύρωσιν την άδειαν κυκλοφορίας εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

Οι παραλείποντες την τοιαύτην υποχρέωσίν των τιμωρούνται επίσης, κατά το προηγούμενον άρθρον επί απάτη.

 

Άρθρον 11.

 

1. Τα δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκίνητα, ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσεως, υπόκεινται εις πάσας τας περί αυτοκινήτων γενικάς ή ειδικάς διατάξεις και κυρώσεις Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονισμών, εφ' όσον αύται δεν τροποποιούνται δια του παρόντος.

2. Απαγορεύεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας εις δίτροχα ή και τρίτροχα επιβατικά ή φορτηγά, ων η κατασκευή δεν πληροί τους όρους ασφαλείας ή όταν ταύτα συνετέθησαν εν όλω ή εν μέρει δι' εξαρτημάτων ή συστημάτων διαφόρου κατασκευής ούτως ώστε το σύνολον ν' αποτελή πρόχειρον κατασκεύασμα μη ανταποκρινόμενον προς τους κανόνας της τέχνης και τους όρους ασφαλείας.

Κατ' εξαίρεσιν εις τα κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κυκλοφορούντα δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκίνητα της ανωτέρω κατηγορίας υπό την προυπόθεσιν πάντοτε ότι θέλει διαπιστωθή ότι πληρούσι τους απαραιτήτους όρους ασφαλείας, επιτρέπεται όπως τύχωσιν αδείας κυκλοφορίας το πολύ μέχρις εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος. Μέχρι τηςς ορισθησομένης δι' έκαστον τούτων ημέρας ανωτάτου ορίου κυκλοφορίας δύνανται ν' αντικατασταθώσι δια νέων κατόπιν προηγουμένης αχρηστεύσεως των αντικαθισταμένων δια τεμαχισμού του σκελετού και του πλαισίου των, εις τρόπον ώστε να είναι αδύνατος η επανασύνθεσις αυτών.

3. Αντικατάστασις διτρόχου ή τριτρόχου αυτοκινήτου δι' ετέρου, επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, υπό τον όρον της αχρηστεύσεως του σκελετού και του πλαισίου του, εις τρόπον ώστε να είναι αδύνατος η επανασύνθεσις αυτού.

 

Άρθρον 12.

 

Τρίτροχα φορτηγά αυτοκίνητα ανήκοντα εις κατόχους μη δικαιουμένους να τύχωσιν αδείας βάσει των διατάξεων του παρόντος Ν. Δ., εκ του λόγου ότι ούτοι δεν συγκεντρούσι τας προυποθέσεις των άρθρων 3 και 4, δύνανατι κατ' εξαίρεσιν να τύχωσιν αδείας κυκλοφορίας ως δημοσίας χρήσεως, εφ' όσον ταύτα μεταβιβασθώσιν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος εις συζύγους, τέκνα ή αδελφούς του κατόχου, συγκεντρούντας απάσας τας ως άνω προυποθέσεις.

Άρθρον 13.

 

Τα κόμιστρα των μέχρις ενός τόννου ωφελίμου φορτίου φορτηγών αυτοκινήτων και των τριτρόχων φορτηγών δημοσίας χρήσεως καθορίζονται δι' ελευθέρας συμφωνίας μεταξύ μεταφορέως και αποστολέως ή παραλήπτου, μη εφαρμοζομένης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. Δ. 2512/1953.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Νόμου 2367/1953

 

Άρθρον 14

 

1. Η δυνάμει του άρθρου 4 του Ν. 2367/53 προβλεπομένη απογραφή και ταξινόμησις των αυτοκινήτων καθ' άπασαν την Χώραν προς χορήγησιν των ενιαυσίου ισχύος αδειών κυκλοφορίας και των εναρίθμων πινακίδων αναγνωρίσεως των αυτοκινήτων, ενεργείται εφεξής εντός του οικονομικού έτους δι' ιδίας αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων καθοριζούσης την ημερομηνίαν ενάρξεως διεξαγωγής ως και την διάρκειαν αυτής εις έκαστον διαμέρισμα της Χώρας, δυναμένην να παρατείνται δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού.

Ημερομηνία ενάρξεως της απογραφής και ταξινομήσεως διά το οικονομικόν έτος 1955-56 ορίζεται η 16η Ιανουαρίου.

2. Η απογραφή και ταξινόμησις των αυτοκινήτων δύναται να ενεργήται και ανά παν δεύτερον οικονομικόν έτος.

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων δύναται να παρατείνηται η ισχύς των αδειών κυκλοφορίας και των ευαρίθμων πινακίδων αναγνωρίσεως των χορηγηθεισών κατά την προηγουμένην απογραφήν και ταξινόμησιν μέχρι της διενεργείας της νέας απογραφής εις έκαστον διαμέρισμα της Χώρας.

4. Ο τρόπος της βεβαιώσεως και καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι της διενεργείας εκάσττε της νέας απογραφής και ταξινομήσεως των αυτοκινήτων, αι προθεσμίαι υποβολής σχετικών δηλώσεων ως και δηλώσεων ακινησίας ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών.

 

Άρθρον 15.

 

Το εδάφιον α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου 2367/53 αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 1956, ως ακολούθως:

"α. Διά τα αυτοκίνητα ποδήλατα, μοτοσυκλέττας πάσης φύσεως, τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά αυτοκίνητα μετά μονίμου κλειστού αμαξώματος ωφελίμου φορτίου μέχεις ενός τόννου και τα ρυμουλκά οχημάτων, η εις ίππους ισχύς του κινητήρος αυτών.

Η φορολογήσιμος ισχύς εξευρίσκεται ως ακολούθως:

Διά μεν τα αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) βάσει του τύπου Δ2 x Κ/15 = Ι.

Διά τα δε λοιπά αυτοκίνητα οχήματα ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, βάσει του τύπου Δ2 x Κ / 20 = Ι.

Ένθα Δ = διάμετρος κυλίνδρου εις εκατοστά, Κ = αριθμός κυλίνδρων και Ι = η φορολογήσιμος ισχύς του κινητήρος εις ίππους.

Εν τη δευτέρα ταύτη περιπτώσει, εάν η προκύπτουσα φορολογήσιμος ισχύς ανά 1.000 κυβ. Εκατοστά (ανά λίτρον) κυκλινδρικού όγκου κινητήρος είναι μικροτέρα των 6 ίππων θα λαμβάνηται ίση προς εξ (6), εάν δε αύτη είναι μεγαλυτέρα των θα λαμβάνηται ίση προς επτά (7). Η τελική φορολογήσιμος ισχύς εις ίππους, εφ' ων θα υπολογίζωνται οι φορολογικοί συντελεσταί, θα προκύπτη διά του πολλαπλασιασμού αντιστοίχως του συνολικού κυλινδρικού όγκου του κινητήρος επί 6 ή 7 κα΄τα περίπτωσιν. Εάν η φορολογική ισχύς ανά λίτρον κυλινδρικού όγκου περιλαμβάνεται μεταξύ 6β ή 7, η τελική φορολογήσιμος ισχύς παραμένει ως εξάγεται βάσει του ανωτέρω τύπου.

Διά τον υπολογισμόν των τελών, το τυχόν προκύπτον κλάσμα ίππου, βάσει με του πρώτου τύπου στρογγυλοποιείται εις ακεραίαν μονάδα ή ήμισυ μονάδος κατά την αρχήν της μεγίστης προσεγγίσεως βάσει δε του δευτέρου τύπου, εφ' όσον δεν είναι μεγαλύτερον ή ίσον του ημίσεος ίππου ισχύος λογίζεται ως ακέραιος ίππος, εφ' όσον δε είναι κατώτερον τούτου αμελείται.

 

Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρον 16

 

1.Το εδάφιον α της περιπτώσεως Α (Οχήματα ιδιωτικής χρήσεως) του άρθρου 15 του Νόμου 2367/1953, αντικαθίσταται ως εξής από της 1ης Ιανουαρίου 1956:

"α. Αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) δίκυκλα επιβατικά εις δραχμάς 50 νέας ανά ίππον ισχύος.

Αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) τρίκυκλα επιβατικά φορτηγά εις δραχμάς 80 νέας ανά ίππον ισχύος".

1.                  Το εδάφιον α της περιπτώσεως Β (Οχήματα δημοσίας χρήσεως) του άρθρου 15 του Νόμου 2367/53, αντικαθίσταται ως εξής από 1ης Ιανουαρίου 1956:

"α. Αυτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) δίκυκλα επιβατικά εις δραχμάς 50 νέας ανά ίππον ισχύος.

2.                  Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων ποδηλάτων υπολογισθέντα και βεβαιωθέντα βάσει του εδαφίου α της περιπτώσεως Α (Οχήματα ιδιωτικής χρήσεως) του άρθρου 15 του Νόμου 2367/53, δεν συμψηφίζονται ουδέ επιστρέφονται, εις ην περίπτωσιν τα οχήματα ταύτα χαρακτηρισθώσιν ως δημοσίας χρήσεως βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

 

 

Άρθρον 17

 

1. Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2367/53 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

"Αι διατάξεις των άρθρων 42 παράγραφος 3 και 46 του Νόμου 4841/1930 έχουν εφαρμογήν επί παραβάσεων", της διώξεως των οποίων δεν επελήφθη ο Οικονομικός Έφορος.

2. Αντί των υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Νόμου 2367/53 προβλεπομένων Διαταγμάτων, η ρύθμισηις των εν αυτή αναφερομένων θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου τούτου, ενεργείται εφεξής διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

Άρθρον 18.

 

Δια την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως ή χορήγησιν αυτοίς αδείας κυκλοφορίας λόγω μεταβιβάσεως καταβάλλονται υπέρ της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτων και περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.) δραχ. πεντήκοντα (50) προκειμένου περί αυτοκινήτων και είκοσι πέντε (25) προκειμένου περί μοτοσυκλεττών. Το σχετικόν αποδεικτικόν εισπράξεως υποβάλλεται υπό του ενδιαφερομένου ως δικαιολογητικόν χορηγήσεως της αδείας. Εις τας επαρχίας η καταβολή των ως άνω χρηματικών ποσών ενεργείται παρ' ανεγνωρισμένη Τραπέζη υπέρ της Ε.Λ.Π.Α. υποβαλλομένου υπό του ενδιαφερομένου του σχετικού αποδεικτικού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

 

Άρθρον 19.

 

1. Καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως, επιτρέπεται η εγκατάστασις βενζιναντλίας ή πετρελαιαντλίας ή και αμφοτέρων εντός των κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος βάσει αδείας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων λειτουργούντων ή τυχόντων αδείας ιδρύσεως σταθμών αυτοκινήτων ωφελίμου χωρητικότητος 20 τουλάχιστον επιβατικών αυτοκινήτων συνήθους τύπου δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων. Δια της αποφάσεως δύνανται να επιβάλλωνται ειδικοί περιορισμοί και όροι ασφαλείας εις τε τον Σταθμόν Αυτοκινήτων και τας εγκαθισταμένας αντλίας αναλόγως των συνθηκών εγκαταστάσεως και λειτουργίας του τε Σταθμού και των αντλιών, ως και των τοπικών σταθμών. Αι ούτως εντός των Σταθμών εγκαθιστάμεναι αντλίαι θα χρησιμοποιώνται προς τροφοδότησιν δια καυσίωμν των εν αυτοίς στεγαζομένων αυτοκινήτων, απαγορευομένης της εξ αυτών τροφοδοτήσεως έξωθεν του Σταθμού διερχομένων αυτοκινήτων. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η τοιαύτη τροφοδότησις δια καυσίμων εκ Σταθμών προ των οποίων έχει αφεθή ελεύθερος χώρος (πρασιά) πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, επί του οποίου σταθμεύον το αυτοκίνητον θα δύναται να τροφοδοτήται εκ των αντλιών των σταθμών.

2. Υπό τας αυτάς προυποθέσεις, όρους και περιορισμούς, επιτρέπεται η εγκατάστασις τοιούτων αντλιών εντός των από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και εφεξής ιδρυομένων νέων Σταθμών Αυτοκινήτων, ωφελίμου χωρητικότητος 75 τουλάχιστον αυτοκινήτων.

3. Αι άδειαι αύται ούσαι περιωρισμένης διαρκείας, δύνανται ν' ανακαλώνται δι' αποφάσεως του Υπουργού και προ της λήξεως αυτών ή και οποτεδήποτε, εν περιπτώσει μη τηρήσεως των εκάστοτε επιβαλλομένων όρων και περιορισμών, άνευ δικαιώματος τινος υπέρ του περί ου η άδεια.

4. Η βάσει κειμένων διατάξεων καθορισθείσα περιμετρική ζώνη της πόλεως Βόλου, εντός της οποίας απαγορεύεται η ίδρυσις πρατηρίων βενζίνης, δύναται να τροποποιηθή εφ' άπαξ δι' αποφάσεως του Νομάρχου Μαγνησίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Δια την εγκατάστασιν πρατηρίων και αντλιών εν γένει βενζίνης ή πετρελαίων επί εθνικών ή επαρχιακών οδών, ο υπό των κειμένω διατάξεων προβλεπόμενος περιορισμός της αποστάσεως, εις ας περιοχάς έχει καθιερωθή περιωρισμένος αριθμός εγκαταστάσεων, υπολογίζετα βάσει του πραγματικού μήκους (αναπτύγματος), των οδών, αντί της ακτίνος.

 

 

Άρθρον 21.

 

Η χορήγησις αδειών εγκαταστάσεως, λειτουργίας, επεκτάσεως, διαρυθμίσεως εις συνεργεία αυτοκινήτων και εις συναφή βιοτεχνικά εργαστήρια, εις εργοστάσια κατασκευής αμαξωμάτων, εις σταθμούς και πλυντήρια αυτοκινήτων ως και εις εγκαταστάσεις πρατηρίων αποθηκεύσεως και διανομής καυσίμων αυτοκινήτων, ως και ο έλεγχος και η εποπτεία επί των εγκαταστάσεων τούτων, ανάγεται εις την αρμοδιότητα της Γεν. Δ/νσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 22.

 

Εις την παράγραφον 1 περίπτωσις β' του άρθρου 5 του Ν. Δ. 1217/1949 "περί ρυθμίσεως ζητημάτων των επιβατικών και λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και του Υπουργείου Μεταφορών ", προστίθενται εν αμέσω συνεχεία τα κάτωθι:

"πλην εάν ήθελε κριθή παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων κατάλληλον από απόψεως ασφαλείας και εμφανίσεως ως αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως, οπότε, μη διαγραφόμενον των μητρώων, μετατάσσεται εις την κατηγορίαν ταύτην απαγορευομένου οπωσδήποτε του περαιτέρω χαρακτηρισμού αυτού ως δημοσίας χρήσεως".

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

 

Άρθρον 23.

 

Ο καθορισμός των λεωφορειακών γραμμών της αστικής περιοχής Αθηνών - Πειραιώς, ενεργείται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων μετά πρότασιν του Ο.Ε.Α.Σ. και γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Αι αφετηρίαι, τα τέρματα, αι διαδρομαί, αι στάσεις, αι μετακινήσεις και αι μεταβολαί αυτών, αι επεκτάσεις και διακλαδώσεις εκάστης γραμμής της άνω περιοχής, καθορίζονται επ΄λισης δι' αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά πρότασιν του Ο.Ε.Α.Σ. ή της οικείας Αστυνομικής ή Δημοτικής Αρχής.

2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουσιν εφαρμογήν και ως προς τας εκάστοτε επιβαλλομένας δια λόγους διευκολύνσεως της κυκλοφορίας μεταβολάς στάσεων των παντός είδους λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων και των ανηκόντων εις την Ηλεκτρικήν Εταιρείαν Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) και τους Ελληνικούς Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους (Ε.Η.Σ.).

 

Άρθρον 24.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 2119/52 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Κατ' εξαίρεσιν προκειμένου περί τοποθεσιών μη δυναμένων να εξυπηρετηθώσι δια των υπεραστικών λεωφορείων ή φορτοεπιβατικών αυτοκινήτων, λόγω επικινδύνου διαδρομής δια τοιούτων ή λόγω μη αποπερατώσεως της κατασκευής της οδού ή λόγω κακής ή ανωμάλου καταστάσεως αυτής ή άλλων αιτίων, δύναται να επιτραπή προσωρινώς κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων ή μεταφορά επιβατών δι' ετέρων κατηγοριών αυτοκινήτων εκ των κυκλοφορούντων δυνάμει κανονικής αδείας κυκλοφορίας, τηρουμένων των όρων ασφαλείας και των εν τη οικεία αποφάσει τιθεμένων όρων, χωρίς εκ τούτου να δημιουργήται οιονδήποτε δικαίωμα δια τα αυτοκίνητα ταύτα επί των εν λόγω γραμμών.

Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν προσφέρονται αυτοκίνητα εκ των νομίμως κυκλοφορούντων (φορτηγών ή επιβατικών) δια την εξυπηρέτησιν τοιούτων τοποθεσιών, μετά βεβαίωσιν περί τούτου του οικείου Τοπικού Συμβουλίου δύναται ο Υπουργός να επιτρέπη την προσωρινήν και επί χρόνον οριζόμενον εν τη αποφάσει του κυκλοφορίαν άλλων αυτοκινήτων οιασδήποτε προσφόρου κατηγορίας καινουργών ή εκ των μεταχειρισμένων αλλ' εν καταστάσει ικανής ασχλείας διατελούντων.

Το άρθρον 11 του από 31.3.36 Β. Δ. "περί χαρακτηρισμού υπεραστικών και αστικών επιβατικών συγκοινωνιών" καταργείται.

Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 25

1. Απο της ενάρξεως ισχύος του Ν. 2119/1952 απαγορεύεται η κατοχή παρά του ίδιου φυσικού προσώπου πλειόνων των δύο λεωφορείων παρ'αύου δε και της συζύγου και των συνοικούντων τέκνων και γονέων αυοτύ πλειόνων των τρίων λεωφορείων ή ιδανιών μεριδίων το άθροισμά των οποίων υπερβαίνει τα δύο ή τρία ακέραια λεωφορεία κατά περίπτωσιν. Η απαγόρευσις αυτή ισχύει και ως προς τας μεταφορικάς επιχειρήσεις αίτινες είναι οργανωμένοι εις Εταιριας ή άλλους Οργανισμούς κατά λόγον συμμετοχής εις εκάστην τούτων των μελών αυτών.

2. Τα πέραν των δύο ή τριών κατά περίπτωσιν, ακέραια λεωφορεία μεταβιβάζονται υποχρεωτικώς εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς διαμένοντας εν τη περιφερεία του ΚΤΕΛ εις ο είναι εντεταγμένον το λεωφορείον, άλλως ταύτα αποσύρονται οριστικώς της κυκλοφορίας, ακυρουμένης της αδείας κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως.

3. Το πέραν των δύο ή τριών λεωφορείων ιδανικόν μερίδιον, εάν δεν μεταβιβασθή εις τρίτον εντός εξαμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ., παραχωρείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εις κάτοχον ιδανικού μεριδίου έχοντα το μικρότερον ποσοστόν συμμετοχής επί ενός εκ των 2 ή 3 κατά περίπτωσιν ως άνω λεωφορείων. Η εξαγορά του ιδανικού τούτου μεριδίου γίνεται αντί τιμήματος αναλόγου προς την πραγματικήν αυτού αξίαν ως οχήματος, καθοριζομένου υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν προσδιορισμού προσωρινής αποζημιώσεως επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Επί του καθοριζομένου τιμήματος καταβάλλεται πρόσθετον ποσοστόν υπεραξίας κατά το άρθρον 28 το Νόμου 2119/52 υπέρ του Δημοσίου.

 

Άρθρον 26

 

1. Αι διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Νόμου 3186/1955 έχουσιν εφαρμογήν επί πάσης προσθήκης ασικών λεωφορείων εις πόλεις πληθυσνμού ανωτέρου των εκτόν χιλιάδων κατοίκων.

Επί προσθήκης λεωφορείων εις την Αστικήν περιοχήν Αθηνών - Πειραιώς εφαρμόζονται και αι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του αυτού άρθρου.

2. Διά αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων προ της προκηρύξεως της συμπληρώσεως υπαρχόντων κενών του αριθμού των λεωφορείων δύναται να επιβληθή η ένωσις δύο ή πλειόνων των κατά την προηγουμένην παράγραφον ομάδων εις κοινοπραξίαν, ήτις καθίσταται δικαιούχος των εις τας ομάδας παραχωρουμένων λεωφορείων.

Δι' ομοίων αποφάσεων καθορίζεται ο τρόπος της διοικήσεως και διαχειρίσεως των συνιστωμένων κοινοπραξιών μέχρι της μεταξύ των μελών αυτών συστάσεως εταιρίας ή συνεταιρισμού δι' αποφάσεως της πλειοψηφίας αυτών.

3. Η πλήρωσις των εκάστοτε δημιουργούμενων κενών εις τον αριθμόν των αστικών λεωφορείων της περιοχής Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης, γίνεται μετ' απόφασιν του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων είτε διά μεταθέσεως υπεραρίθμων, αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων ετέρων ΚΤΕΛ της Χώρας, τηρουμένων και των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, είτε διά της χορηγήσεως νέων αδειών κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 2119/1952.

4. Τα κατ' εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου μετατιθέμενα λεωφορεία, αποσυρόμενα οριστικώς της κυκλοφορίας, αντικαθίστανται υποχρεωτικώς διά καινουργών αυτοκινήτων του εις εκάστην περίπτωσιν καθωρισμένου τύπου.

5. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των παραγρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

 

Άρθρον 27.

 

1. Σύζυγοι ή άγαμοι θυγατέρες μη επαγγελματίου αυτοκινητιστού, υποβαλλομένου εις φορολογίαν διά καθαράν πρόσοδον αυτού και των συνοικούντων μελών της οικογενείας του εκ πάσης ασχέτου προς το αυτοκίνητον αιτίας υπερβαίνουσαν τας εξήκοντα χιλιάδας δραχμάς ετησίως, δεν δύνανται να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν από της ισχύος του παρόντος την ιδιότητα του εκμεταλλευτού αυτοκινήτου ως επαγγελματίαι αυτοκινητισταί.

2. Αι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 25 του παρόντος Ν.Δ. ως προς την τύχην των κατεχομένων αυτοκινήτων εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου περί των αυτοκινήτων των κατεχομένων υπό των κατά την προηγουμένην παράγραφον αποβαλλουσών την ιδιότητα του εκμεταλλευτού αυτοκινήτου.

 

Άρθρον 28

 

Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 6/19.4.1935 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των διεπουσών το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ)", διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού και παραμένουν ησφαλισμένοι εις το ΤΣΑ αυτοκινητισταί εργαζόμενοι επί μισθώ εις λεωφορεία ή εις υπηρεσίας πάσης μορφής οργανισμού (Κ.Τ.Ε.Λ. κλπ.), εις ον είναι εντεταγμένα και τα ιδιόκτητα λεωφορεία, εφ' όσον υπερέβησαν το 35ον έτος της ηλικίας των.

 

Άρθρον 29

 

1.  Απαγορεύεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων και των τριτρόχων φορτηγών, ή αδείας εγκαταστάσεως πρατηρίου διαθέσεως καυσίμων μετά ή άνευ αντλιών, εις πρόσωπα μη διάγοντα ησύχως και νομιμοφρόνως κατά τον χρόνον εκδόσεως της βεβαιώσεως.

2.  Η κατά την προηγουμένην παράγραφον απαγόρευσις εφαρμόζεται και επί ανανεώσεως τοιούτων αδειών κατά τα δι' αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων οριζόμενα.

3.  Τα εκάστοτε εκδιδόμενα πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης ισχύουν επί εν έτος διά πάσαν έκδοσιν νέας αδείας ή ανενέωσιν υφισταμένης.

 

Άρθρον 30

 

1.                  Απαγορεύεται η υπό του Κράτους παραχώρησις δικαιώματος κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως εις κάτοχον ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας ή ιδανικών μεριδίων, το άρθοισμα των οποίων είναι ίσον ή μεγαλύτερον του ημίσεος μεν επί επιβατικού ή φορτηγού, ίσον δε ή μεγαλύτερον του ενός τετάρτου επί λεωφορείου. Η απαγόρευσις δεν εμποδίζει την παραχώρησιν ιδανικού μεριδίου, εις τας υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένας περιπτώσεις, προς ολοκλήρωσιν ακεραίου αυτοκινήτου της αυτής κατηγορίας.

2.                  Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουσιν εφαρμογήν και επί του εξ οιασδήποτε αιτίας αποβαλόντος την κατοχήν αυτοκινήτου ή ιδανικού μεριδίου κατά τας αυτάς διακρίσεις κατά ητν προ της παραχωρήσεως τριετίαν.

3.                  Η κατά την κειμένην νομοθεσίαν αναγνωριζομένη προτίμησις εις την παραχώρησιν δικαιώματος κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας ατονεί έναντι του ουδέποτε τυχόντος τοιούτου δικαιώματος εφ' όσον ο προτιμώμενος έτυχες άλλοτε παραχωρήσεως.

 

Άρθρον 31

 

 

1. Επί τριετίαν από της πρώτης εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας, απαγορεύεται η μεταβίβασις αυτού υφ' οιανδήποτε αιτίαν προς πάντα τρίτον, επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν ή μη, επί ποινή αυτοδικαίας απωλείας του δικαιώματος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως.

Της απαγορεύσεως εξαιρείται η προς επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν μεταβίβασις κλάσματος εξ αδιαιρέτου μέχρι του 1/2 (ημίσεος) του αυτοκινήτου.

Ομοίως εξαιρείται η λόγω κληρονομίας μεταβίβασις προς τον ή την σύζυγον και τους κατιόντας ως και η τοιαύτη λόγω συστάσεως προικός υπέρ θυγατρός ή αδελφής, εφαρμοζομένων και των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 24 του Νόμου 2119/52 και επί των λοιπών κατηγοριών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

2. Εις πάσαν πράξιν μεταβιβάσεως αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως επισυνάπτεται υπ' ευθύνην του συμβολαιογράφου βεβαίωσις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων ή των περιφερειακών γραφείων Ελέγχου Συγκοινωνιών περί της ημερομηνίας της επ' ονόματι του μεταβιβάζοντος ή του δικαιοπαρόχου του εκδόσεως της αρχικής αδείας κυκλοφορίας, γινομένης ειδικής περί τούτου μνείας εις την συντασσομένην πράξιν.

3. Η από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. και εφεξής επιβαλλομένη αναγκαστική κατάσχεσις αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως περιορίζεται επί του οχήματος, διά του επακολουθούντος δε πλειστηριασμού μετάγεται η κυριότης τούτου μόνον, ατονούντος του δικαιώματος κυκλοφορίας.

Εις τον τέως κάτοχον του εκπλειστηρισθέντος αυτοκινήτου παρέχεται άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ιδίας κατηγορίας άπαξ μόνον και εφ' όσον είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής και δεν έχει εις την κατοχήν αυτού έτερον αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας, ή δεν εγένετο κάτοχος εντός της τελευταίας τριετίας, εξαιρουμένου του εκπλειστηριασθέντος ή ιδανικών μεριδίων επί ετέρων αυτοκινήτων, το άθροισμα των οποίων είναι ίσο ή μικρότερον του 1/2 μεν επί επιβατικού ή φορτηγού, ίσον δε ή μικρότερον του 1/4 επί λεωφορείου, ζητήσει δε την έκδοσιν της αδείας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από του πλειστηριασμού.

4. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί αφαιρέσεως της κατοχής υπό του διατηρήσαντος την κυριότητα μεταβιβασθέντος υφ' οιανδήποτε αιτίαν αυτοκινήτου, εφ' όσον η αρχική άδεια κυκλοφορίας εξεδόθη επ' ονόματι του προσώπου, εις βάρος του οποίου εστράφη η αφαίρεσις.

 

Άρθρον 32

 

Οι κατ' εφαρμογήν του άρθρου 2 του Α.Ν. 1725/1951 "περί συμπληρώσεως της περί αυτοκινήτων νομοθεσίας" προβαλόντες οιασδήποτε φύσεως εικονικότητα πράξεων μεταβιβάσεως ή κατοχής αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, εκπληρώσαντες εμπροθέσμως τας διά των αυτών διατάξεων προβλεπομένας υποχρεώσεις, μη δικαιούμενοι δε κατά τας κειμένας διατάξεις να τύχωσιν αδείας κυκλοφορίας του περί ου η δήλωσίς των αυτοκινήτου, υποχρεούνται όπως εντός τεσσάρων μηνών από της ισχύος του παρόντος Νομ. Διατάγματος μεταβιβάσουν τα δικαιώματα αυτών προς επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, μη κατόχους ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιαδήποτε κατηγορίας ή διανικού μεριδίου μη υπερβαίνοντος το 1/2 τοιούτου, ή μη γενομένους τοιούτους εντός της τελευταίας τριετίας, κατοικούντας δε μονίμως εις την περιφέρειαν του νομού εντός του οποίου περιλαμβάνεται το τόπος δι' ον ισχύει η άδεια του προς μεταβίβασιν αυτοκινήτου.

Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης το δικαίωμα περιορίζεται επί του οχήματος ως κινητού πράγματος, ατονούντος του δικαιώματος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ή του επ' αυτού ιδανικού μεριδίου ως δημοσίας χρήσεως. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος Ν. Διατάγματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

 

Άρθρον 33

 

1. Τα τιμολόγια των μετά ή άνευ μετρητού επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, δυνάμενα να είναι διάφορα κατά περιοχάς της χώρας. Απαγορεύεται η είσπραξις μεγαλυτέρου ποσού από το εκάστοτε διά των υπουργικών αποφάσεων καθοριζόμενον.

2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων ρυθμίζονται τα της ενεργείας εκδρομών διά λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως επί κομίστρω κατ' αποκοπήν ή κατ' επιβάτην. Ομοίως ρυθμίζεται η κατά τας Κυριακάς και ημέρας αργίας χρησιμοποίησις φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή λεωφορείων, προς ψυχαγωγίαν του προσωπικού των επιχειρήσεων, εις ας ανήκουν τα χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, άνευ καταβολής κομίστρου.

Ομοίως ρυθμίζονται τα της κατά τας αυτάς εξαιρεσίμους ημέρας παραλαβής των οικείων των κατόχων τριτρόχων φορτηγών ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως προς εκτέλεσιν διαδρομών αναψυχής άνευ καταβολής κομίστρου.

Διά των αυτών αποφάσεων τίθεντα περιορισμοί όσον αφορά τον μέγιστον αριθμόν των θέσεων, αναλόγως του είδους του αυτοκινήτου, την τοποθέτησιν καθισμάτων, το κόμιστρον ως και ειδικοί όροι ασφαλείας και οι ενδεδειγμένοι περιορισμοί διά την αρτίαν και αφαλή εξυπηρέτησιν του κοινού. Της χορηγήσεως της αδείας πρέπει να προηγήται μηχανολογικός έλεγχος κατά τα διά των αυτών αποφάσεων οριζόμενα.

Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων δύναται να αναθέτη εις τας Αστυνομικάς Αρχάς την χορήγησιν αδειών διά την ενέργειαν εκδρομών ή διαδρομών αναψυχής.

3. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται υπο του οικείου Πταισματοδικείου διά προστίμου 200 μέχρι 500 δραχμών (νέων) και δι' αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από 5-15 ημερών δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων.

4. Εις το τέλος του άρθρου 17 του Νόμου 2119/1952 προστίθεται παράγραφος, έχουσα ως ακολούθως:

"Αι αποζημιώσεις λόγω διανυκτερεύσεως του προσωπικού των λεωφορείων (οδηγών, εισπρακτόρων και βοηθών) βαρύνουν τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ, αναγραφόμενα κεχωρισμένως εν τη αναλύσει της διαχειρίσεως των γενικών εξόδων".

 

Άρθρον 34

 

1. Η παράγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. Δ. 86/1946 "περί αναθεωρήσεως των κατά τον Α.Ν. 1086/46 εκδοθεισών αποφάσεων διαθέσεως αυτοκινήτων, συμπληρώσεως του Αναγκαστικού τούτου Νόμου κ.λπ." αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Οδηγός ή εισπράκτωρ λεωφορείου αυτοκινήτου επιτρέπων την επιβίβασιν εις το λεωφορείον αριθμού επιβατών μεγαλυτέρου του καθωρισμένου τοιούτου παρά τας αρμοδίας Αρχής τιμωρείται διά προστίμου 500-1000 μεταλλικών δραχμών και αφαιρέσεως της αδείας οδηγού ή εισπράκτορος 5-10 ημερών. Εν υποτροπή αι ως άνω ποιναί διπλασιάζονται".

2. Η παράγρ. 2 του αυτού άρθρου του Ν.Δ. 86/1946 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και εις τον κάτοχον του λεωφορείου, εάν αποδειχθή αμέλεια τούτου περί την επίβλεψιν των εις την υπηρεσίαν αυτού οδηγών και εισπρακτόρων διά την τήρησιν των διατάξεων περί του επιτρεπομένου αριθμού επιβατών. Επί πλέον αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου απο 5-10 ημερών και εν υποτροπή από 10-30.

Με την αυτήν ομοίως ποινήν τιμωρούνται και οι παρά τας συστάσεις του προσωπικού του λεωφορείου αυθαιρέτως ανερχόμενοι εις το λεωφορείον επιβάται".

3. Η παράγρ. 4 του αυτού άρθρου του Ν.Δ. 86/1946 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Οι παραβάται των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος Νόμου, εισάγονται εις δίκην κατά τας διατάξεις του Νόμου "περί εκδικάσεως αδικημάτων επ' αυτοφόρω".

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δύνται προς εξυπηρέτησιν του κοινού να επιτραπή η διά των τελευταίων δρομολογίων μεταφορά αριθμού ορθίων επιβατών καθοριζομένου εν αυτή αναλόγως της εξυπηρετουμένης γραμμής.

 

Άρθρον 35

 

1. Τα τέκνα επαγγελματικών οδηγών αυτοκινητιστών δύνανται να τύχωσιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου άμα τη συμπληρώσει του 20ού έτους της ηλικίας αυτών.

2. Επί τρίμηνον από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ., κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του άρθρου 1 1 του Νόμου 3242/55, επιτρέπεται η χορήγησις επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου εις τους μη συμπληρώσαντας το 45ον έτος της ηλικίας αυτών.

 

Άρθρον 36

 

Εν τέλει της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 3221/1955 προστίθεται η φράσις "και των υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου".

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

 

Άρθρον 37.

 

Εις το τέλος της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 1 του υπ' αριθ. 2423 Νομοθετικού Διατάγματος της 9ης Μαίου 1953 προστίθεται η φράσις "αίτινες θα ισχύουν και δια το προσωπικόν και τους συνταξιούχους της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων".

 

Άρθρον 38.

 

1. Τα της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 1811/51 "περί κώδικος καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων", ως ούτος συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, επί του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. "Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους" διέπονται αποκλειστικώς υπό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3240/55, αίτινες και κατισχύουν πάσης άλλης αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως.

Τα άρθρα 200, 209-213 του Ν. 1811/51 δεν εφαρμόζονται, ως προς το προσωπικόν του Νομικού τούτου Προσώπου αφ' ης ίσχυσαν.

2. Δια του κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3240/55 εκδοθησομένου Β. Διατάγματος, δύνανται να καθορισθώσι και ειδικαί εξαιρέσεις, όοσον αφορά τον διορισμόν εις τους Σ.Ε.Κ. προσωπικού μη συμπληρώσαντος το 21ον έτος ή υπερβάντος το 35ον έτος της ηλικίας του, ως και αι αναγκαίαι τροποποιήσεις εν ισχύ δια το ως είρηται προσωπικον άρθρων του Ν.1811/1951, επι σκοπώ φραστικής προσαρμογής αυτών προς την ιδιομορφίαν του Νομικού τούτου Προσώπου και του προσωπικού αυτού.

 

Άρθρον 39.

 

1. Το Διοικ. Συμβούλιον των Σιδηροδρομικών Δικτύων Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου.

2. Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του οικείου δικτύου επί βαθμώ τουλάχιστον Τμηματάρχου α΄ οριζόμενος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσει του Γεν. Διευθυντού του δικτύου.

Η κατά τας μέχρι της ισχύος του παρόντος συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων συμμετοχή Γραμματέως θεωρείται νόμιμος.

3. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. ως και τον Γραμματέα, παρέχεται μηνιαίως υπό του οικείου δικτύου δι' έξοδα κινήσεως ποσόν, οριζόμενον κατ' αποκοπήν δι' αποφάσεων των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών.

4. Των Διοικητικών Συμβουλίων Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. μετέχει ως τακτικόν μέλος ο Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 40.

 

Αι αποδοχαί εν γένει των Γεν Διευθυντών των Σιδηροδρομικών Δικτύων Σ.Ε.Κ και Σ.Π.Α.Π. και του βοηθού Γενικού Διευθυντού των Σ.Ε.Κ. καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 41.

 

Παραβάσεις της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2367/1953 τελλεσθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος Ν. Διατάγματος, θεωρούνται παραγεγραμμέναι.

 

Άρθρον 42.

 

Η κατά την 31 Δεκεμβρίου 1952 λήξασα προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Σ. Π. 59/1945, ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, παρατείνεται αφ' ης έληξε, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1955 δια τους υπαλλήλους της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων από του βαθμού του Εισηγητού και άνω, τους προαχθέντας ή προαχθησομένους εις τον κατά τη περίοδον της κατοχής εις κρατικήν τινα υπηρεσίαν κτηθέντα βαθμόν, τους οπωσδήποτε ανακτήσαντας αυτόν εντός της παρατεινομένης προθεσμίας, ως και δια τους προς αυτούς, βάσει της 24 Σ. Π. εξομοιωθέντας ομοιοβάθμους αυτών.

Η μεταξύ των μετά την εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως ομοιοβάθμων αρχαιότης καθορίζεται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού μετά γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αναλόγως του χρόνου της υπηρεσίας από της καταλήψεως του βαθμού, εις ον υπεβιβάσθησαν κατ' εφαρμογήν της 59 Σ. Π. μέχρι της εφαρμογής της παρούσης διατάξεως, συνεκτιμωμένης της υπηρεσιακής εκάστου αποδόσεως και των τυπικών προσόντων.

 

Άρθρον 43.

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων μέχρι της δημοσιεύσεως και εφαρμογής του δια του άρθρου 8 του Νόμου 3221/1955 προβλεπομένου Κανονισμού Προσωπικού των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Αυτοκινήτων, δύναται να καθορίζηται ο μη υπολογιζόμενος εις τον χρόνον εργασίας του προσωπικού των λεωφορείων παντός τύπου χρόνος αναμονής εις τα τέρματα και τας αφετηρίας, εις ον συνυπολογίζεται και ο χρόνος της παραδόσεως των εισπράξεων και παραλαβής των εισιτηρίων.

 

Άρθρον 44.

 

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν.Δ. καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ. άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 28 Αυγούστου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Α. ΜΑΚΚΑΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ, Α. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΑΘ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ, ΓΕΡ. ΛΥΧΝΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 29 Αυγούστου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ