EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 OKTΩΒΡΙΟΥ 1954

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

254

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3100

Περί ασκήσεως επαγγέλματος επισκευαστού αυτοκινήτων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 27 Ιουλίου 1954 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Επισκευαί αυτοκινήτων.

Πτυχία.

 

Άρθρον 1.

 

Εις τους κατά την δημοσίευσιν του παρόντος και μετά ταύτα εκτελούντας υπευθύνως επισκευήν αυτοκινήτων, απονέμονται πτυχία, συμφώνως τω επομένω άρθρω, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων και επί τη βάσει των κατωτέρω λεπτομερώς οριζομένων προσόντων.

 

Άρθρον 2.

 

Τα ως άνω πτυχία ορίζονται: α) εις πτυχίον μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων και β) εις πτυχίον ηλεκτροτεχνίτου αυτοκινήτων.

Δια διατάγματος τη προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών δύναται να καθιερούνται και πτυχία, άλλων επί μέρους ειδικοτήτων, επισκευαστών αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 3.

 

1. Μετά παρέλευσιν διετίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. ουδείς δύναται ν' ασκή υπεύθυνον επίβλεψιν της επισκευής αυτοκινήτων εάν δεν είναι εφωδιασμένος δι' αντιστοίχου ως ανωτέρω πτυχίου.

2. Οι κάτοχοι πτυχίου μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων είναι υπεύθυνοι δια την επισκευήν του κινητήρος και των συναφών μηχανισμών και εξαρτημάτων του κιβωτίου ταχυτήτων, του συστήματος διευθύνσεως, του συστήματος πεδήσεως, ως και του συστήματος μεταδόσεως κινήσεως εις τους κινητηρίους τροχούς.

3. Οι κάτοχοι πτυχίου ηλεκτροτεχνίτου αυτοκινήτων είναι υπεύθυνοι δια την επισκευήν των ηλεκτρικών συσκευών του αυτοκινήτου ως και γενικώς απάσης της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως αυτού.

4. Εις Συνεργεία αυτοκινήτων, εις α αναλαμβάνονται επισκευαί αρμοδιότητος αμφότερων των ως ανωτέρω πτυχίων (μηχανολογικαί και ηλεκτρολογικαί), υπεύθυνον επίβλεψιν των επισκευών δύναται ν' ασκή και εις κάτοχος αμφοτέρων των πτυχίων.

5. Υπεύθυνος επίβλεψις των επισκευών αυτοκινήτων, δεν δύναται ν' ασκήται υπό του αυτού προσώπου, δια πλείονα του ενός Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, εκτός αν ταύτα ανήκωσιν εις την αυτήν εταιρίαν ή άτομον και ευρίσκωνται εντός της αυτής πόλεως.

6. Των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και όντες Διπλωματούχοι:

α. Των αντιστοίχων ανωτάτων Σχολών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

β. Των αντιστοίχων Σχολών Υπομηχανικών ή του Σ.Ε.Ρ. του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

γ. Σχολών Αλλοδαπών Ιδρυμάτων αίτινες αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τας ανωτέρω Σχολάς.

7. Εν ουδεμιά περιπτώσει του επάγγελμα του επισκευαστού αυτοκινήτων δύναται να κηρυχθή κεκορεσμένον.

 

Προσόντα αποκτήσεως Πτυχίου.

 

Άρθρον 4.

Όπως αποκτήση τις πτυχίον, ως ανωτέρω, δέον, πλην των ειδικών, δι' εκάστην κατηγορίαν πτυχίου, προσόντων, να έχη γενικώς και τα κάτωθι:

α) Να είναι πολίτης Έλλην εγγεγραμμένος εις τα Μητρώα των αρρένων είτε ξένος υπήκοος εγκατεστημένος και διαμένων εν Ελλάδι, εφωδιασμένος όμως δι' αδείας εργασίας υπό της αρμοδίας Αρχής. Εν τη περιπτώσει ταύτη, η ισχύς του πτυχίου είναι προσωρινή και διαρκείας ίσης προς την διάρκειαν της ισχύος της ως άνω αδείας εργασίας.

β) Να έχη συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας του.

γ) Να είναι νομιμόφρων πολίτης.

δ) Να μη έχη καταδικασθή δια πράξεις συνεπαγομένας τας υπό των άρθρων 59, 60 και 61 του Ποιν. Κώδικος στερήσεις ως και δια παράβασιν των άρθρων 216, 372 και 386 του αυτού Κώδικος.

ε) Να γνωρίζη ανάγνωσιν και γραφήν.

 

Άρθρον 5.

 

Πτυχίον μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων ή ηλεκτροτεχνίτου αυτοκινήτων χορηγείται:

 

1) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών Σχολών ημεδαπών ή αλλοδαπών ειδικότητος μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου αντιστοίχου, κατόπιν εξετάσεων και εφ' όσον κέκτηνται τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις Συνεργείον επισκευής αυτοκινήτων, αντιστοίχου απασχολήσεως (δηλ. εις επισκευάς καθοριζομένας δια των παραγράφων β' και γ' του άρθρου 3 του παρόντος) ή διετή τοιαύτην υπηρεσίαν και εν έτος εις μηχανουργείον ή ηλεκτροτεχνείον αντιστοίχως.

 

2) Εις τεχνίτας κατόπιν εξετάσεων και εφ' όσον κέκτηνται εξαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις Συνεργείον επισκευών αυτοκινήτων αντιστοίχου απασχολήσεως ή τετραετή υπηρεσίαν εις Συνεργείον επισκευής αυτοκινήτων, ως ανωτέρω, και διετή υπηρεσίαν εις Μηχανουργείον ή ηλεκτροτεχνείον αντιστοίχως.

 

3) Εις ιδιοκτήτας συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων εφ' όσον αποδεδειγμένως εξετέλεσαν τας αντιστοίχους επισκευάς αυτοκινήτων των παραγράφων β' και γ' του άρθρου 3 του παρόντος αυτοπροσώπως και επί εξαετίαν τουλάχιστον άνευ εξετάσεων, και εφ' όσον ήθελον υποβάλει αίτησιν εντός εξ (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος.

 

Υποβολή πιστοποιητικών και έλεγχος αυτών.

 

Άρθρον 6.

 

1. Δια την απόκτησιν πτυχίου, συμφώνως προς τας ως άνω διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουσι όπως υποβάλωσι προς την Γενικήν Διεύθυνσιν Μεταφορών Διεύθυνσιν Τεχνικήν Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών τα κάτωθι:

 

α) Αίτησιν μετά τριών προσφάτων φωτογραφιών.

 

β) Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος μετ' επικεκολλημένης της φωτογραφίας του αιτούντος, περί εγγραφής του εν τω Μητρώω Αρρένων ή απόσπασμα του παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών Γενικού Μητρώου των Αρρένων, εξ ων να προκύπτη ότι έχει συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του.

 

γ) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου.

 

δ) Τα δι' εκάστην περίπτωσιν απαιτούμενα πιστοποιητικά υπηρεσίας.

 

ε) Γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον εκ δραχμών εκατόν (100) ως εξετάστρων και λοιπών δαπανών δια την χορήγησιν του πτυχίου.

 

2. Προκειμένου περί ξένου υπηκόου αντί του υπό στοιχ. β πιστοποιητικού, απαιτείται όπως υποβληθώσι τα κάτωθι:

 

α) Επίσημος πιστοποίησις της αρμοδίας προξενικής Αρχής μετά φωτογραφίας του αιτούντος εσφραγισμένης, πιστοποιούσης την ταυτότητα αυτού και τον τόπον και το έτος γεννήσεως αυτού.

 

β) Πιστοποιητικόν της αρμοδίας κατά Νόμον Αρχής αναφέρον την επιτρεπτήν νόμιμον χρονικήν διάρκειαν παραμονής και εργασίας τούτου εν Ελλάδι.

 

Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει.

 

Άρθρον 7.

 

1. Εις τα πιστοποιητικά εργασίας δέον να αναγράφηται λεπτομερώς:

 

α) Το είδος και η διεύθυνσις του συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή μηχανουργείου ή ηλεκτρικού εργοστασίου παρ' ω υπηρετεί, ο υπέρ ου εκδίδεται το πσιτοποιητικόν.

 

β) Το είδος της υπηρεσίας, ην εξετέλει ούτος.

 

γ) Ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων εν τω συνεργείω και εν χρήσει ευρισκομένων μηχανημάτων, συσκευών κι λοιπών οργάνων παρά τοις οποίοις διηνύθη η πιστοποιουμένη εργασία.

 

δ) Ο ακριβής χρόνος της υπηρεσίας δι' αναγραφής των ημερομηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως απ' αυτής.

 

2. Τα ως άνω πιστοποιητικά δέον να ώσι δεόντως χαρτοσεσημασμένα και να έχωσιν επικυρωθή δια την αλήθειαν του περιεχομένου και το γνήσιον της υπογραφής του εκδίδοντος ταύτα, υπό του οικείου Επόπτου Εργασίας, εφ' όσον υφίσταται τοιούτος, άλλως υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

 

3. Πιστοποιητικά εκδοθέντα κατά το παρελθόν και μη περιλαμβάνοντα πάντα τ' ανωτέρω στοιχεία, γίνονται δεκτά και λαμβάνονται υπ' όψιν κατά την κρίσιν της κατά τα κατωτέρω εξεταστικής Επιτροπής.

 

Άρθρον 8.

 

Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας επέχουσιν θέσιν υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον Αρχής και οι εκδίδοντες ταύτα υπέχουσι τας εκ των τοιούτων δηλώσεων ευθύνας.

 

Άρθρον 9.

 

Υπηρεσία εις Συνεργείον επισκευής αυτοκινήτων ή αλλαχού κατά την περίπτωσιν του άρθρου 5 διανυθείσα εις ηλικίαν μέχρι και του 16ου έτους συμπεπληρωμένου δεν λαβάνεται υπ' όψιν.

 

Άρθρον 10.

 

1. Αι εξετάσεις των υποψηφίων δια την απόκτησιν πτυχίου, συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, ενεργούνται υπό Επιτροπών, αίτινες δια τας Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκην αποτελούνται:

 

α) Εκ δύο Μηχανολόγων - Μηχανικών εκ των υπηρετούντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή εξ ενός Μηχανολόγου και ενός Υπομηχανικού ή Εργοδηγού Μηχανολόγου, οριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού.

 

β) Εξ ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας οριζομένου δι' αποφάσεως του υπουργού Εργασίας μεθ' ενός αναπληρωτού.

 

γ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και δη εκ του οικείου κλάδου, οριζομένου υπό του επιμελητηρίου τούτου μεθ' ενός αναπληρωτού.

 

Χρέη Γραμματέων των ως είρηται Επιτροπών εκτελούσι Διοικητικοί Υπάλληλοι της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών, προκειμένου δια το Κέντρον, οριζόμενοι υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών, Διοικητικοί δε Υπάλληλοι της Γενικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος οριζόμενοι υπό του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, προκειμένου δια την Θεσσαλονίκην.

 

2. Εξεταστικαί Επιτροπαί της αυτής ως ανωτέρω συνθέσεως ή και αναλόγου περιωρισμένης τοιαύτης, δύνανται να συνιστώνται εκάστοτε κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και εις έδρας των λοιπών Συγκοινωνιακών Γραφείων με πλήρη περιωρισμένην δικαιοδοσίαν.

 

3. Αι Εξεταστικαί Επιτροπαί συνέρχονται οσάκις παρίσταται ανάγκη, κατ' ελάχιστον δε όριον άπαξ του μηνός, εφ' όσον υπάρχει έστω και μία αίτησις υποψηφίου, έχοντος επαρκή προσόντα ίνα υποβληθή εις εξετάσεις.

 

Άρθρον 11.

 

1. Εκ των εις το Δημόσιον Ταμείον κατατιθεμένων εξετάστρων υπό των εκάστοτε υποψηφίων, θα καλύπτηται πάσα δαπάνη αφορώσα την απονομήν των πτυχίων εις τους δικαιουμένους (ως η προμήθεια των πτυχίων βάσει καθωριμένου δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών υποδείγματος, η προμήθεια σχετικών οργάνων, βιβλίων, υλικών κλπ.), ως και τα δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών των Συγκοινωνιών και Οικονομικών καθοριζόμενα εκάστοτε έξοδα κινήσεως των μελών και των Γραμματέων των Εξεταστικών Επιτροπών.

 

2. Εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Γενική Διεύθυνσις Μεταφορών) εγγράφονται αι αναγκαίαι πιστώσεις δια την πληρωμήν των κατά τ' ανωτέρω δαπανών, αίτινες, εν πάση περιπτώσει, δεν δύνανται να ώσιν ανώτεραι του αντιστοίχου εσόδου.

 

3. Η εξέτασις δύναται να είναι πρακτική και θεωρητική, γραπτή ή προφορική ή και κατά πλείονας συγχρόνως τρόπους. Τα θέματα εις α θα εξετάζωνται γενικώς οι υποψήφιοι, θέλουσι καθορισθή δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως επίσης και πάσα αλλαγή των θεμάτων θα γίνεται δι' ομοίας αποφάσεως.

4. Πας απορριπτόμενος κατά τας εξετάσεις δια την απόκτησιν πτυχίου, δύναται να επανέλθη εις νέας εξετάσεις μόνον μετά παρέλευσιν εξαμήνου, καταθέτων εκ νέου τα κεκανονισμένα εξέταστρα ως και τα πιστοποιητικά, ων η ισχύς περιορίζεται υπό άλλων διατάξεων εις χρονικήν διάρκειαν, ώστε ταύτα κατά την δευτέραν εξέτασιν να έχωσι παύσει ισχύοντα.

 

Άρθρον 12.

 

1. Μετά παρέλευσιν διετίας από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η εν συνεργείω επισκευής αυτοκινήτων ενέργεια πάσης φύσεως επισκευών αυτοκινήτων εφ' όσον η επίβλεψις της εκτελέσεως των επισκευών τούτων, δεν έχει ανατεθή εις πτυχιούχον επισκευαστήν αυτοκινήτων αντιστοίχου κατά τα ανωτέρω ειδικότητος, εκτός εάν αύτη ασκήται υπό προσώπων του άρθρου 3 παράγραφος στ'.

 

2. Παρέχεται το δικαίωμα εις τον επί των Συγκοινωνιών Υπουργόν, όπως δια Διατάγματος διακρίνη τα Συνεργεία Επισκευής Αυτοκινήτων κατά κατηγορίας, από απόψεως διατιθεμένου χώρου, εγκατεστημένων μηχανημάτων, εργαζομένου προσωπικού κλπ., επί τω σκοπώ όπως καθορισθώσιν, επί το λεπτομερέστερον, αι συνθήκαι ιδρύσεως και λειτουργίας των συνεργείων τούτων.

 

3. Συνεργείον επισκευής αυτοκινήτων θεωρείται παν εργαστήριον χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς δια την επισκευήν αυτοκινήτων.

 

4. Η ιδιότης του κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Δ. μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων και του κατά τας διατάξεις του από 16 Μαρτίου 1950 Β. Δ. "περί διαιρέσεως κατατάξεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων" ως ετροποποιήθη δια του από 24 Νοεμβρίου 1953 Β. Δ. πρακτικού μηχανικού συντηρητού των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων δύναται να συνυπάρχη εν τω αυτώ προσώπω.

 

Ποιναί - Κυρώσεις.

 

Άρθρον 13.

 

1. Εις τους παραβάτας των άρθρων 3 και 12 του παρόντος επιβάλλονται υπό των Δικαστηρίων αι ποιναί του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

 

2. Παρέχεται το δικαίωμα εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών, ανεξαρτήτως των άλλων, ως ανωτέρω κυρώσεων, να διατάξη την απαγόρευσιν της λειτουργίας των συνεργείων, των παραβατών του άρθρου 12 του παρόντος. Το αυτό δικαίωμα παρέχεται εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών και δια πάσαν άλλην παράβασιν μη ούσαν ποινικώς κολάσιμος.

Προοδευτική εφαρμογή του νόμου.

 

Άρθρον 14.

 

Δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών, δύνανται αι διατάξεις του παρόντος Ν. Δ. να τίθενται εις εφαρμογήν προοδευτικώς κατά περιοχάς ή αστικά Κέντρα καθοριζόμενα υπό των Διαταγμάτων τούτων.

 

Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Βέρνης τη 6 Οκτωβρίου 1954

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΤ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, Χ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Β. ΒΡΑΧΝΟΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Χ. ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1954

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ