Ελληνικού Δημοσίου και της Γαλλοελλινικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων (Σ.Γ.Ε.) και περί εκχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως του Σιδηροδρόμων Αλεξανδρουπόλεως-Σβίλεγκραντ εις τους Σιδοροδρόμους Ελληνικο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 Σεπτεμβρίου 1954

 

Αρ. Φύλλου 228

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ 3023

Περί κυρώσεως της από 7 Μαρτίου 1954 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων (Σ.Γ.Ε.) και περί εκχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως του Σιδηροδρόμων Αλεξανδρουπόλεως-Σβίλεγκραντ εις τους Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κράτους.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ'όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 2 Σεπτεμβρίου 1954 σύμφωνον γνώμη της κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδική Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Κυρούται καθ'όλα αυτής τα μέρη η κατά την 7 Μαρτίου 1954 συναφθείσα σύμβασις εκ δέκα άρθρων μεταξύ αφ'ενός του κ. Κων. Παπαγιάννη Υπουργού των Οικονομικών εκπροσωπούντος υπό την ιδιότητά του ταύτην το Ελληνικό Δημόσιον και αφ'ετέρου του κ. Φρανσουά Μισέλ, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εν Παρισίοις εδρευούσης Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων νομίμως εκπροσωπούντος την Εταιρίαν ταύτην υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και εγκριθείσα υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εν λόγω Εταιρίας, έχουσα ως κατωτέρω

 

 

Άρθρον 7

 

Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών και Οικονομικών θέλει ρυθμισθεί και πάν άλλο εκτός των εν άρθρο 5 αναφερομένων θέμα ανακύπτον εκ της εφαρμογής του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος ή της κυρουμένης υπ'αυτού συμβάσεως ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Εν τη Ελληνική Πρεσβεία Βέρνης ΤΗ 29 Σεπτεμβρίου 1954

ΠΑΥΛΟΣ Β

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 30 Σεπτεμβρίου 1954

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ