ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

294

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2637

 

Περί εισαγωγής και κυκλοφορίας οχημάτων δυνάμει πολυπτύχων ή τριπτύχων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 22 Σεπτεμβρίου 1953 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Τρίπτυχα (TRIPTYQUES) ή πολύπτυχα (CARNETS DE PASSAGE EN DOUANE) καλούνται οι ειδικοί τίτλοι, οι χορηγούμενοι εις τα μέλη αυτών, υπό Λεσχών Αυτοκινήτων, μετεχουσών της Διεθνούς Ενώσεως των Αυτοκινητιστικών Σωματείων, της συνεστημένης συμφώνως τη Διεθνεί Συμβάσει "περί κυκλοφορίας οχημάτων".

Η δι' αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και Διεθνώς ανεγνωρισμένη Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτων και Περιηγήσεων καθίσταται εγγυήτρια απέναντι του Ελληνικού Δημοσίου περί της καταβολής των εισαγωγικών δασμών και των παρομαρτούντων αυτοίς φόρων των εν ταις παραγράφοις 2 και 3 του παρόντος άρθρου μνημονευομένων οχημάτων και μόνη αρμοδία όπως εκδίδη τρίπτυχα ή πολύπτυχα και εφοδιάζη δι' αυτών τους κατόχους των εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 7 αναφερομένων οχημάτων κατά τα εν τοις επομένοις λεπτομερώς οριζόμενα.

 

2. Επί τη βάσει των πολυπτύχων ή των τριπτύχων τούτων και κατά τους δια του νόμου τούτου καθοριζομένους όρους, δύνανται να εισάγωνται εις Ελλάδα προσωρινώς, και άνευ καταβολής των εισαγωγικών δασμών και των παρομαρτούντων τούτοις φόρων, τα κάτωθι οχήματα, θεωρούμενα ως τελούντα υπό διαμετακόμισιν.

α) Αυτοκίνητοι άμαξαι επιβατικαί.

β) Ποδήλατα αυτοκίνητα, μετά καλάθου (SIDE CAR) ή άνευ τοιούτου.

γ) Ρυμουλκούμενα οχήματα (ROULOTES) εν οις περιέχονται διάφορα χρειώδη είδη του περιηγητού.

δ) Λέμβοι αυτοκίνητοι ή μη ως και κότερα.

 

3. Ομοίως δυνάμει των ως άνω τίτλων και υπό την διαδικασίαν του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος δύνανται να εισάγωνται και τα κάτωθι οχήματα:

α) Αυτοκίνητα λεωφορεία μετά ρυμουλκουμένων ή μη αμαξών μεταφέροντα ομάδας περιηγητών ή προσώπων λαμβανόντων μέρος εις εμποροπανήγυρεις, εκθέσεις, αγώνας ή άλλας αθλητικάς επιδείξεις κ.λπ.

β) Φορτηγοί αυτοκίνητοι άμαξαι χρησιμεύουσαι ωσαύτως εις την μεταφοράν των εν τω εδαφίω α' προσώπων.

γ) Νοσοκομειακοί αυτοκίνητοι άμαξαι και

δ) Νεκροφόραι άμαξαι.

 

4. Οσάκις μετά του κυρίου οχήματος εισάγεται και ρυμουλκούμενον τοιούτον, δέον όπως η ύπαρξης του αναγράφεται απαραιτήτως εν τω τριπτύχω ή πολυπτύχω.

Τα χαρακτηριστικά του ρυμουλκουμένου οχήματος γνωρίσματα ως και τα εν αυτώ περιεχόμενα είδη, χρήσιμα τω περιηγητή, δέον να αναγράφωνται εν τριπλοτύπω καταστάσει κεκυρωμένη υπό της εκδούσης το πολύπτυχον ή τρίπτυχον Λέσχης. Το εν φύλλον αυτής παραδίδεται κατά την είσοδον εις Ελλάδα εις το Τελωνείον και προσαρτάται εις το φύλλον εισαγωγής (VOLET D' ENTREE) του πολυπτύχου ή το υπ' αριθ. 1 φύλλον του τριπτύχου το αποσπώμενον κατά την εισαγωγήν του οχήματος, το δεύτερον κρατείται υπό του Κατόχου του οχήματος και το τρίτον παραδίδεται κατά την έξοδον εξ Ελλάδος εις το Τελωνείον της εξαγωγής, όπερ αποστέλλει αυτό μετά του φύλλου εξόδου (VOLET DE SORTIE) ή του υπ' αριθ. 2 φύλλου του τριπτύχου εις την ΕΛΠΑ δια την κατά το άρθρον 7 αποστολήν εις το τελωνείον εισαγωγής.

 

Άρθρον 2

 

1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον οχήματα δύνανται να εισάγωνται εις Ελλάδα, είτε δια της κατά την ξηράν μεθορίου γραμμής, είτε δια θαλλάσσης, είτε δι' αέρος.

 

2. Τα οχήματα ταύτα, κατ' εξαίρεσιν των κειμένων διατάξεων δεν υπόκεινται εις τας τελωνειακάς διατυπώσεις, αλλ' εις τας δια του παρόντος καθοριζομένας τοιαύτας.

 

3. Εις τας αυτάς διατυπώσεις και απαλλαγάς υπόκεινται και τα οχήματα, ων οι κάτοχοι είναι εφωδιασμένοι δια πολυπτύχων ή τριπτύχων εκδιδομένων υπό της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων "Ε.Λ.Π.Α." υπό τους περιορισμούς του άρθρου 18 του παρόντος.

 

4. Πολύπτυχα ή τρίπτυχα φέροντα τον ερυθρόν δίσκον ακυρότητος τον επιτιθέμενον επ' αυτών υπό της εκδοτρίας λέσχης, ίνα καταστήση ταύτα άκυρα δια τινα χώραν, δεν γίνονται δεκτά, εφ' όσον η ακυρότης αφορά την Ελλάδα.

 

5. Εν περιπτώσει καθ' ην επί τη βάσει τοιούτου ακύρου δια την Ελλάδα τριπτύχου ή πολυπτύχου ήθελεν εισαχθή όχημα εις Ελλάδα και δεν ήθελεν επανεξαχθή εις την αλλοδαπήν εντός μηνός από της εισαγωγής του επιβάλλεται κατά των παραβατών το πρόσθετον τέλος του άρθρου 22 του παρόντος κατά την εν αυτώ προβλεπομένην διαδικασίαν.

 

Άρθρον 3

 

1. Τα εν άρθρω 1 παράγραφος 2 οχήματα ίνα εισαχθώσι και κυλοφορήσωσι εν Ελλάδι δυνάμει πολυπτύχου ή τριπτύχου δέον να συνοδεύωνται υπό του ιδιοκτήτου αυτών επ' ονόματι του οποίου είναι εκδεδομένον το πολύπτυχον ή τρίπτυχον.

2. Των εν άρθρω 1 παράγραφος 2 οχημάτων δύνανται να ποιώνται χρήσιν εκτός του ιδιοκτήτου, η σύζυγος, τα τέκνα και οι γονείς αυτού, ή και τρίτα πρόσωπα δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένα υπό του ιδιοκτήτου του οχήματος επ' ονόματι του οποίου είναι εκδεδομένον το πολύπτυχον ή τρίπτυχον, εφ' όσον δι' άπαντας τους ανωτέρω συντρέχουν οι όροι και αι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.

 

3. Οι ιδιοκτήται των ούτω εισαγομένων οχημάτων δύνανται να προσλάβωσι προς εξυπηρέτησίν των επαγγελματίαν οδηγόν. Το όνομα του προσλαμβανομένου οδηγού θα δηλώται εις την Τελωνειακήν Αρχήν εισόδου του οχήματος ή την πλησιεστέραν τοιαύτην του τόπου της κυκλοφορίας του οχήματος συντασσομένης προς τούτο παρ' αυτής όπισθεν του φύλλου εξόδου του πολυπτύχου ή όπισθεν του υπ' αριθ. 2 φύλλου του τριπτύχου σχετικής πράξεως.

4. Τα εν άρθρω 1 παράγραφος 3 αναφερόμενα οχήματα δύνανται να εισαχθώσι δυνάμει πολυπτύχου ή τριπτύχου εκδεδομένου επ' ονόματι και άλλων προσώπων, πλην του ιδιοκτήτου αυτών.

 

Εν τη περιπτώσει όμως ταύτη ο κάτοχος του πολυπτύχου ή τριπτύχου δέον απαραιτήτως να η εφωδιασμένος και δι' εγγράφου του ιδιοκτήτου του οχήματος προσδιορίζοντος τον σκοπόν του ταξειδίου και εξουσιοδοτούντος αυτόν να ποιήσηται χρήσιν αυτού.

 

5. Αι τελωνειακαί Αρχαί δι' ων ενεργείται εισαγωγή των κατά το άρθρον 1 οχημάτων υποχρεούνται όπως αποστέλλωσι αμελλητί εις την Αστυνομικήν Αρχήν του τόπου της κυκλοφορίας του οχήματος, ως και εις την αρμοδίαν κατά σχετικήν απόφασιν του Υπουργού των Οικονομικών Τελωνειακήν Αρχήν, κατάστασιν εμφαίνουσαν άπαντα τα στοιχεία του εισαχθέντος αυτοκινήτου ως και το ονοματεπώνυμον, εθνικότητα και την διεύθυνσιν διαμονής εν Ελλάδι του οδηγού του αυτοκινήτου. Εις την υποχρέωσιν ταύτην υπόκειται και η ΕΛΠΑ.

 

Άρθρον 4

 

1. Η εισαγωγή και κυκλοφορία εν Ελλάδι δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων των εν άρθρω 1 παράγραφος 2 οχημάτων επιτρέπεται εις πρόσωπα, άτινα έχουσι την μόνιμον κατοικίαν των εν τη αλλοδαπή. Πρόσωπόν τι θεωρείται ως έχον την μόνιμον κατοικίαν του εν τη αλλοδαπή εφ' όσον το κέντρον της οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητός του ευρίσκεται εν αυτή, ανεξαρτήτως του εάν είναι ιδιοκτήτης ακινήτου περιουσίας εν Ελλάδι ή ασκεί παραλλήλως εν Ελλάδι εμπορικήν ή βιομηχανικήν επιχείρησιν.

 

2. Απαγορεύεται η εισαγωγή και κυκλοφορία οχημάτων

Εις αλλοδαπούς ή Έλληνας υπηκόους, οίτινες, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής των, έχουσι το κέντρον της οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητός των μόνον εν Ελλάδι ασκούντες εν αυτή βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν ή έτερον επάγγελμα.

 

Η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος μόνιμος κατοικία εν τη αλλοδαπή των ημεδαπών αποδεικνύεται εκ του ελέγχου του οικείου διαβατηρίου υπό της Τελωνειακής Αρχής εισόδου των εν αδυναμία δε αποδείξεως τούτου εκ του διαβατηρίου, δια της προσαγωγής εγγράφου βεβαιώσεως της αρμοδίας Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου της εν τη αλλοδαπή εγκαταστάσεως και εν ελλείψει Ελληνικής Προξενικής Αρχής εις τον τόπον τούτον, δι' εγγράφου πιστοποιήσεως της εκεί αρμοδίας Δημοτικής ή Αστυνομικής Αρχής.

 

Εν ελλείψει τοιούτων στοιχείων κατά την εισαγωγήν του οχήματος επιτρέπεται η εισαγωγή και κυκλοφορία αυτού παρεχομένης προθεσμίας ενός μηνός υπό της Τελωνειακής Αρχής προς προσαγωγήν τούτων.

 

Εάν μετά την πάροδον της προθεσμίας ταύτης δεν προσκομισθούν εις την αρμοδίαν τελωνειακήν Αρχήν τα ανωτέρω στοιχεία υποχρεούται ο εισαγαγών το όχημα να το εξαγάγη εις την αλλοδαπήν. Εν εναντία περιπτώσει καθίστανται απαιτητοί οι εις αυτό ανήκοντες δασμοί και φόροι εισπραττόμενοι ούτοι παρά της ΕΛΠΑ κατά τα εν άρθροις 11 και 12 οριζόμενα, επιβαλλομένων συνάμα κατά του εισαγωγέως και των δια του άρθρου 22 του παρόντος προβλεπομένων κυρώσεων, απαγορευομένης της κυκλοφορίας του οχήματος προ της τηρήσεως των περί εισαγωγής και συναλλάγματος ισχυουσών εκάστοτε διατυπώσεων.

 

3. Έλληνες δημόσιοι ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ως και οι εκ τούτων συνταξιούχοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή φοιτηταί, ή επιστήμονες μετεκπαιδευόμενοι και διαμένοντες προσωρινώς ως εκ της ιδιότητός των ταύτης εν τη αλλοδαπή, δύνανται να εισαγάγωσι και κυκλοφορήσωσιν εν Ελλάδι δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων τα εις αυτούς ανήκοντα οχήματα του άρθρου 1 παράγραφος 2 επί εν τρίμηνον κατ' έτος. Η προθεσμία αύτη δύναται να παρατείνηται επί δύο εισέτι μήνας υπό του Υπουργού των Οικονομικών, εφ' όσον συντρέχουν περί τούτου αποχρώντες λόγοι, ων η εκτίμησις ανήκει εις τον Υπουργόν των Οικονομικών.

 

4. Δια τα οχήματα των εδαφίων α' έως δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος, η δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων διαδικασίας εφαρμόζεται και δια τα Πρακτορεία Ταξειδίων, τα εκδρομικά Σωματεία και τας Επιχειρήσεις Μεταφορών, εφ' όσον πάντα ταύτα έχουσι την έδραν των και το πεδίον εκμεταλλεύσεως εις το εξωτερικόν.

 

Άρθρον 5

 

1. Η Τελωνειακή Αρχή κατά την εισαγωγήν των εν άρθρω 1 οχημάτων, κατ' αίτησιν του κατόχου των, επισκέπεται το όχημα ελέγχει την ταυτότητα αυτού, επί τη βάσει του επιδεικνυομένου υπό του κατόχου του τριπτύχου ή πολυπτύχου συμπεπληρωμένου υπό της χορηγησάσης αυτό Λέσχης, ως και το χρονικώς ισχυρόν ή ανίσχυρον των εγγράφων τούτων.

 

2. Μετά τον κατά την προηγουμένην παράγραφον έλεγχον, εφ' όσον ουδεμία ανωμαλία ή ασυμφωνία υφίσταται, προκειμένου μεν περί τριπτύχου αποσπά το υπ' αριθ. 1 φύλλον αυτού και συμπληρώνει επί τη βάσει αυτού το υπ' αριθ. 2 φύλλον ως προς την εγγραφήν της εισαγωγής αποστέλλουσα αυθημερόν και επί αποδείξει ακριβές αντίγραφον του αποσπωμένου φύλλου εις την ενταύθα Λέσχην "ΕΛΠΑ" δια την παρ' αυτής ανάληψιν της εγγυήσεως κατά τα εν άρθρω 6 του παρόντος οριζόμενα, προκειμένου δε περί πολυπτύχου αλλοδαπής Λέσχης, αποσπά το φύλλον εισόδου (VOLET D' ENTREE) και συμπληρώνει αυτό ως και το αριστερά τούτου στέλεχος, αποστέλλουσα αυθημερόν ομοίως ακριβές αντίγραφον του αποσπωμένου φύλλου εισόδου εις την ΕΛΠΑ κατά τ' ανωτέρω οριζόμενα.

 

Άρθρον 6

 

1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον αποσπώμενα υπό της Τελωνειακής Αρχής φύλλα εισόδου των οχημάτων υπογράφονται και σφραγίζονται υπό του αρμοδίου ελεγκτού και τελώνου, επέχοντα δε θέσιν διασαφήσεων εισαγωγής καταχωρίζονται:

α) εις το βιβλίον καταχωρήσεως διασαφήσεων εισαγωγής προς εξόφλησιν του οικείου δηλωτικού εισαγωγής του αυτοκινήτου οχήματος (δια τα δι' ιδίας δυνάμεως από ξηράς εισαγόμενα αυτοκίνητα οχήματα καταχωρίζονται ως δηλωτικά εισαγωγής αντίγραφα των φύλλων εισόδου των οικείων τριπτύχων ή πολυπτύχων) και

β) εις ίδιον βιβλίον, τηρούμενον παρ' εκάστη Τελωνειακή Αρχή, προς παρακολούθησιν της λήξεως των εγγυήσεων, κρατούνται δε εκκρεμή μέχρι της εξοφλήσεώς των δια της επανεξαγωγής του οχήματος εντός της προθεσμίας ισχύος του οικείου τριπτύχου ή πολυπτύχου.

 

2. Ως δικαιολογητικά της εξοφλήσεως των διασαφήσεων τούτων χρησιμεύουσι προκειμένου μεν περί αποκόμματος τριπτύχου το υπ' αριθ. 2 φύλλον, προκειμένου δε περί αποκόμματος πολυπτύχου το φύλλον εξόδου (VOLET DE SORTIE) άτινα, αποστελλόμενα υπό της Τελωνειακής Αρχής της εξαγωγής δεόντως συμπεπληρωμένα κατά τα κατωτέρω οριζόμενα εις την ΕΛΠΑ, διαβιβάζονται παρ' αυτής εις το Τελωνείον Εισαγωγής του οχήματος.

Άρθρον 7

 

1. Η Τελωνειακή Αρχή της οριστικής εξαγωγής των κατά τα προηγούμενα άρθρα οχημάτων προς ην προσάγεται από του κατόχου των τρίπτυχον ή πολύπτυχον αλλοδαπής Λέσχης μετά την ενέργειαν του κατά τα προηγούμενα άρθρα ελέγχου εν σχέσει προς το στέλεχος και το υπ' αριθ. 3 φύλλον του τριπτύχου, ή το στέλεχος του διεθνούς πολυπτύχου, συμπληρώνει το υπ' αριθ. 2 φύλλον του πρώτου ή το φύλλον εξόδου (VOLET DE SORTIE), και το αριστερά αυτού στέλεχος του δευτέρου, αποσπώσα δ' αυτά τα καταχωρίζει ως διασαφήσεις εξαγωγής. Τα φύλλα ταύτα αποστέλλει αυθημερόν και επί αποδείξει εις την ΕΛΠΑ αφού κρατήσει ακριβή αντίγραφα, άτινα υποβάλλει ως παραστατικά εις την Διεύθυνσιν Τελωνειακού Ελέγχου.

 

2. Η ΕΛΠΑ τα κατά την προηγουμένην παράγραφον αποστελλόμενα αυτή φύλλα εξόδου των οχημάτων, αποστέλλει επί συστάσει εις την Τελωνειακήν Αρχήν της εισόδου αυτών εις Ελλάδα προς λύσιν των εγγυήσεών της και εξόφλησιν των φύλλων εισόδου.

 

3. Αυτοκίνητα οχήματα δασμολογηθέντα και τυχόντα αδείας κυκλοφορίας εν Ελλάδι δια κανονικής ταξινομήσεως, εξαγόμενα εις την αλλοδαπήν επί τη βάσει τριπτύχων ή πολυπτύχων εκδοθέντων υπό της ΕΛΠΑ επί σκοπώ επανεισαγωγής αυτών υποβάλλονται εις τας εξής διατυπώσεις:

 

α) Κατά μεν της εξαγωγήν των εις τας διατυπώσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου τούτου,

β) κατά δε την επανεισαγωγήν των εις τας διατυπώσεις του άρθρου 5 του παρόντος.

 

Εν περιπτώσει μη επανεισαγωγής των οχημάτων τούτων ο κάτοχος αυτών υποχρεούται εις την εισαγωγήν του αντιστοίχου προς την αξίαν αυτών συναλλάγματος.

 

4. Η ΕΛΠΑ υποχρεούται άμα τη λήψει του αντιγράφου του φύλλου επανεισαγωγής (VOLET D' ENTREE) του οχήματος να αποστέλλη αμελλητί εις την τελωνειακήν Αρχήν της επανεισαγωγής το κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου αποσταλέν αυτή φύλλον εξαγωγής (VOLET DE SORTIE) προς εξόφλησιν του ως διασαφήσεως καταχωρισθέντος φύλλου επανεισαγωγής.

 

Αι ανωτέρω διατυπώσεις εφαρμόζονται και επί των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

 

Άρθρον 8

 

Δια τα οχήματα τα μη εξαγόμενα οριστικώς εξ Ελλάδος, αλλά μόνον προσωρινώς κατά την διάρκειαν της δωδεκαμήνου ισχύος του τριπτύχου ή πολυπτύχου η Τελωνειακή Αρχή προβαίνει εις τας εξής διατυπώσεις:

 

α) Προκειμένου μεν περί τριπτύχου συμπληροί το οικείον τμήμα εγγραφής της εξόδου εν οπισθογράφω του υπ' αριθ. 2 φύλλου, κατά δε την επανεισαγωγήν ομοίως του αντιστοίχου τμήματος επανεισαγωγής του αυτού φύλλου μη υποκειμένων των προσωρινώς εξερχομένων επί τω σκοπώ επιστροφής οχημάτων εις άλλην τινα διατύπωσιν.

 

β) Προκειμένου όμως περί πολυπτύχου εν πάση περιπτώσει τηρούνται η διαδικασία και αι διατυπώσεις των άρθρων 5-7 του παρόντος.

 

Άρθρον 9

 

1. Τα τρίπτυχα ή πολύπτυχα ισχύουν επί 12 μήνας από της ημερομηνίας εκδόσεώς των υπό της εκδοτρίας Λέσχης.

 

Εις περίπτωσιν λήξεως της ισχύος του τριπτύχου ή πολυπτύχου κατά την διάρκειαν της εν Ελλάδι κυκλοφορίας του οχήματος και προ της παρόδου ετησίας προθεσμίας από της εισαγωγής του, επιτρέπεται η παράτασις της ισχύος των τίτλων τούτων μέχρι της συμπληρώσεως ετησίας κυκλοφορίας του οχήματος εν Ελλάδι. Η παράτασις αύτη χορηγείται κατόπιν αδείας του Υπουργείου των Οικονομικών και μετά προηγουμένην αίτησιν των ενδιαφερομένων συντάσσεται δε επ' αυτών υπό της ΕΛΠΑ σχετική περί τούτου πράξις παρεχομένης άμα υπ' αυτής συμπληρωματικής εγγυήσεως.

 

Τα δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων εισαγόμενα οχήματα δέον να εισάγωνται εντός της προθεσμίας ισχύος των τριπτύχων ή πολυπτύχων εκτός εάν η ισχύς τούτων παρετάθη μέχρι συμπληρώσεως δωδεκαμήνου κυκλοφορίας εν Ελλάδι ότε δέον να εξάγωνται μετά την εκπνοήν της χορηγηθείσης ταύτης παρατάσεως.

 

2. Η ανανέωσις πολυπτύχου ή τριπτύχου, ούτινος η ισχύς λήγει κατά την άφιξιν του οχήματος εις Ελλάδα δεν επιτρέπεται εξαιρέσει ειδικών περιπτώσεων καθ' ας αποφαίνεται το Υπουργείον των Οικονομικών.

 

3. Δικαιούχος όστις εισήγαγεν εν Ελλάδι δυνάμει τριπτύχου ή πολυπτύχου όχημα και εκυκλοφόρησεν αυτό εν τη ημεδαπή επί δωδεκάμηνον, δεν δύναται μετά την εξ Ελλάδος οριστικήν εξαγωγήν του να επανεισαγάγη το αυτό ή έτερον όχημα προ της παρελεύσεως τριμήνου.

Άρθρον 10

 

1. Εάν επί του οχήματος είναι προσηρτημένον και ραδιόφωνον, η ύπαρξις δε αυτού αναγράφεται εν τω πολυπτύχω ή τριπτύχω, εν τη εγγυήσει της ΕΛΠΑ, δια το αυτοκίνητον παρέχεται και τοιαύτη ίση προς τους αναλογούντας δασμούς και φόρους του ραδιοφώνου δια την περίπτωσιν της μη εμπροθέσμου εξαγωγής του οχήματος ή της εξαγωγής αυτού άνευ ραδιοφώνου.

 

2. Εν η περιπτώσει το ραδιόφωνον δεν αναγράφεται επί του τριπτύχου ή πολυπτύχου, λαμβάνεται εγγύησις παρά του κατόχου του αυτοκινήτου δια τους επ' αυτού αναλογούντας δασμούς και λοιπούς φόρους. Η εγγύησις αύτη δύναται να αντικατασταθή δι΄ ετέρας τοιαύτης της ΕΛΠΑ αύτη προστίθεται εις την παροχήν της.

 

3. Εν περιπτώσει τελωνισμού οχήματος μετά ραδιοφώνου εισπράττεται και ο αναλογών επ' αυτού εισαγωγικός δασμός και λοιποί φόροι.

 

4. Τα εν ταις παραγράφοις 1-3 του άρθρου τούτου εφαρμόζονται και εις ας περιπτώσεις μετά του κυρίου οχήματος εισάγεται και ρυμουλκούμενον τοιούτον, καταβαλλομένων εν περιπτώσει τελωνισμού αυτού των δασμών και φόρων δια το ρυμουλκούμενον όχημα ως και δια τα εν αυτώ περιεχόμενα είδη τα αναγραφόμενα εν τη καταστάσει περί ης το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου τούτου.

 

Άρθρον 11

 

1. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου εξαγωγής εις την αλλοδαπήν των κατά τας διατάξεις του παρόντος εισαγομένων οχημάτων ήτοι άμα τη λήξει της ισχύος του οικείου τριπτύχου ή πολυπτύχου ή άμα τη παρελεύσει της δωδεκαμήνου προθεσμίας από της εισαγωγής του οχήματος, εφ' όσον εδόθη η υπό του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος παράτασις της ισχύος των τίτλων τούτων ή εν περιπτώσει μη εξαγωγής του οχήματος εντός της προθεσμίας της τασσομένης υπό του εδαφίου 4 της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, η ΕΛΠΑ υποχρεούται, επί τη ειδική προσκλήσει της Τελωνειακής Αρχής της εισόδου του οχήματος, να εμβάση αυτή τους βαρύνοντας ταύτα νομίμους εισαγωγικούς δασμούς θεωρουμένη ως εγγυήτρια δια την πληρωμήν αυτών. Εν περιπτώσει απορίας ή αδυναμίας αυτής προς τούτο, υποχρεούνται εις την πληρωμήν αυτών, θεωρούμενοι ως τριτεγγυηταί ευθυνόμενοι εις ολόκληρον οιτε Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αυτής.

 

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων τούτων απαγορεύεται άνευ προηγουμένης τηρήσεως των περί εισαγωγής και συναλλάγματος ισχυουσών εκάστοτε διατυπώσεων.

 

Άρθρον 12

 

1. Η Τελωνειακή Αρχή η εκδίδουσα την κατά το προηγούμενον άρθρον ειδικήν πρόσκλησιν προς την ΕΛΠΑ εάν δεν περιέλθωσιν εις αυτήν τα δικαιολογητικά της εξαγωγής του οχήματος ή εάν δεν καταβληθώσιν οι νόμιμοι εισαγωγικοί δασμοί εντός δύο μηνών από ταύτης ή τεσσάρων προκειμένου περί οχήματος εφωδιασμένου δια πολυπτύχου Λέσχης Αμερικανικής, προβαίνει εις την χρέωσιν του εισαγωγικού δασμού δια το μη εμπροθέσμως εξαχθέν όχημα και επιδιώκει την είσπραξιν αυτού παρά της ΕΛΠΑ, εφαρμόζουσα και τας κυρώσεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος κατά του κατόχου οχήματος.

 

2. Άμα τη εμβάσει των οφειλομένων εισαγωγικών δασμών παρά των υποχρέων προβαίνει η Τελωνειακή Αρχή εις την έκδοσιν των οικείων αποδεικτικών πληρωμής αποστέλλουσα ταύτα αυθημερόν και επί αποδείξει εις τους δικαιούχους.

Άρθρον 13

 

1. Όχημα εισαχθέν δια πολυπτύχου ή τριπτύχου εν περιπτώσει τελωνισμού του υποβάλλεται εις απάσας τας εκάστοτε ισχυούσας διατυπώσεις περί περιορισμού εισαγωγής και συναλλάγματος. Επιβάλλονται δε επ' αυτού οι κατά την οικείαν κλάσιν του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής, εισαγωγικοί δασμοί και φόροι, οι ισχύοντες κατά την ημέραν του τελωνισμού εν η περιπτώσει ούτος λαμβάνει χώραν προ της λήξεως της ισχύος του οικείου τριπτύχου ή πολυπτύχου ή οι ισχύοντες κατά την λήξιν της νομίμου προς επανεξαγωγήν προθεσμίας εάν ο τελωνισμός λαμβάνη χώραν μετά την προθεσμίαν ταύτην, λαμβάνεται δε υπ' όψιν η αξία ην κέκτηται το όχημα κατά την ημέραν του τελωνισμού δια την πρώτην περίπτωσιν και η τοιαύτη κατά την ημέραν της λήξεως της νομίμου προς επανεξαγωγήν προθεσμίας εάν ο τελωνισμός λαμβάνη χώραν μετά την πάροδον ταύτης.

 

2. Εν η περιπτώσει ο κάτοχος του δια πολυπτύχου ή τριπτύχου εισαχθέντος αυτοκινήτου μετοικήσας οριστικώς εις Ελλάδα αιτήσηται τον τελωνισμόν αυτού εφαρμόζεται ο μειωμένος εισαγωγικός δασμός κατά τας περί μετοικούντων επιβατών ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρον 14

 

1. Εάν όχημα τι εισαχθέν δια τριπτύχου ή πολυπτύχου υποστή εξ ατυχήματος βλάβην ή φθοράν παρακωλύουσαν την επαεξαγωγήν αυτού, δύναται, επί τη αιτήσει του ιδιοκτήτου, ή της ΕΛΠΑ να επιτραπή η ολοσχερής καταστροφή του οχήματος παρουσία της Τελωνειακής Αρχής, συντασσομένου περί του γεγονότος τούτου πρωτοκόλλου εις διπλούν εξ ων το εν αντίτυπον αποστέλλεται εις την Τελωνειακήν Αρχήν της εισόδου του αυτοκινήτου προς τακτοποίησιν του φύλλου εισόδου του πολυπτύχου ή του υπ' αριθ. 1 φύλλου του τριπτύχου.

 

2. Αντί της καταστροφής δύναται να επιτραπή η εκποίησις του εξ ατυχήματος καταστρεφέντος οχήματος, προς διάλυσιν επί τη καταβολή μειωμένου εισαγωγικού δασμού αναλόγως της βλάβης ή φθοράς του οχήματος, συντασσομένου προς τούτο πρακτικού παρ' Επιτροπής απαρτιζομένης υπό του αρμοδίου Τελώνου, ενός Χημικού του Γενικού Χημείου του Κράτους και ενός Τελωνειακού Ελεγκτού.

 

Ελλείψει χημικού συμπράττει έτερος οικονομικός υπάλληλος οριζόμενος υπό του Ειρηνοδίκου μερίμνη του αρμοδίου Τελώνου.

 

Η διάλυσις του οχήματος δέον να ενεργηθή παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου οριζομένου υπό του αρμοδίου Τελώνου και της Αστυνομικής Αρχής του τόπου ένθα ευρίσκεται το κατεστραμμένον όχημα, συντασσομένου προς βεβαίωσιν ταύτης πρακτικού.

Άρθρον 15

 

1. Επί πολυπτύχου εάν η θεώρησις της εξόδου εξ Ελλάδος παρελείφθη ή εγένετο ουχί κανονικώς, προς τακτοποίησιν του πολυπτύχου θεωρείται ως επαρκές στοιχείον επανεξαγωγής του οχήματος η θεώρησις εισόδου και εξόδου εκ των χωρών ας μεταγενεστέρως επεσκέφθη ο κάτοχος του οχήματος.

 

2. Τρίπτυχον μη φέρον συμπεπληρωμένα το εξώφυλλον αυτού και τα υπ' αριθ. 1-3 φύλλα, ως και διεθνές πολύπτυχον μη φέρον συμπεπληρωμένον το εξώφυλλον ως και το στέλεχος του φύλλου εξόδου του οχήματος εκ της χώρας προελεύσεώς του ή των εγγυτέρων διελεύσεων, θεωρούντα ως μη ισχύοντα εν Ελλάδι και τας εις α ανήκουσιν οχήματα υποβάλλονται εις τας κοινάς διατάξεις.

 

3. Άμα τη παρελεύσει διετίας από της λήξεως της ετησίας προθεσμίας από της εισαγωγής των δια τριπτύχων ή πολύπτύχων εισερχομένων αυτοκινήτων, επέρχεται αυτόματος τακτοποίησις των ως άνω τριπτύχων ή πολυπτύχων, πλην εάν εγένετο κατά την διάρκειαν της διετίας πρόσκλησις παρά Τελωνείου τινός προς τακτοποίησιν του εκκρεμούς τριπτύχου ή πολυπτύχου.

Άρθρον 16

 

α) Απώλεια του τριπτύχου ή πολυπτύχου εκτός του Ελληνικού εδάφους.

 

1. Εάν τρίπτυχον ή πολύπτυχον απωλέσθη υπό του κατόχου εκτός του Ελληνικού εδάφους δύναται ούτος να απευθυνθή μέσω της ΕΛΠΑ εις το Υπουργείον των Οικονομικών προς λήψιν βεβαιώσεως περί της εις Ελλάδα εισαγωγής και κυκλοφορίας του οχήματος ως και της εξαγωγής αυτού εις την αλλοδαπήν.

 

Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος δέον να υποβάλη τα εξής στοιχεία:

δήλωσιν εμφαίνουσαν την ημερομηνία της πρώτης εισόδου του οχήματος εις Ελλάδα, ως και της τελευταίας εξόδου, τον αριθμόν του τριπτύχου, το τελωνείον εισαγωγής, ως και της τελευταίας εξαγωγής αυτού, βεβαίωσιν της Τελωνειακής Αρχής του τόπου εις ον ευρίσκεται ο αιτών τας πληροφορίας, εξ ης θα διαπιστούται ότι κατά την ημέραν της εκδόσεως της βεβαιώσεως το όχημα ευρίσκετο εκτός του Τα δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων εισαγόμενα οχήματα Ελληνικού εδάφους.

 

Το Υπουργείον των Οικονομικών αποφαίνεται εφ' εκάστης ειδικής περιπτώσεως επί τη βάσει των υποβαλλομένων αυτώ πειθόντων στοιχείων.

 

β) Απώλεια του τριπτύχου ή πολυπτύχου εντός του Ελληνικού εδάφους.

 

2. Εάν τρίπτυχον ή πολύπτυχον απωλέσθη κατά την παραμονήν του οχήματος εν ελλάδι το δε όχημα δεν εγκατέλειψεν εισέτι το Ελληνικόν έδαφος, ο κάτοχος του οχήματος, κατά την έξοδόν του εξ Ελλάδος, οφείλει να ανακοινώση την απώλειαν ταύτην εις το Τελωνείον εξόδου. Τούτο συντάσσει πρακτικόν εις διπλούν περιλαμβάνον την ακριβή περιγραφήν του αυτοκινήτου, τον αριθμόν του απολεσθέντος τριπτύχου ή πολυπτύχου, το τελωνείον εισόδου του οχήματος και την ημέραν της επανεξαγωγής αυτού.

 

Το εν αντίτυπον του πρακτικού υποβάλλεται εις το Υπουργείον των Οικονομικών, όπερ επιφυλάσσεται να εκδώση απόφασιν επί της αιτήσεως απωλείας του τριπτύχου ή πολυπτύχου μετά την ημερομηνίαν της εκπνοής της ισχύος του απολεσθέντος εγγράφου.

Άρθρον 17

 

1. Εν περιπτώσει κατασχέσεως των κατά το άρθρον 1 του παρόντος εισαγομένων οχημάτων υπό τρίτου το Δημόσιον δια του τελώνου της περιφερείας εν η εγένετο η κατάσχεσις αναγγέλλεται εις τον υπό του πλειστηριασμού υπάλληλον, δια τους οφειλομένους εισαγωγικούς δασμούς και λοιπά δικαιώματα του Δημοσίου και κατατάσσεται υπό τούτου προνομιακώς εν τω πίνακι κατατάξεως προ πάσης οιασδήποτε άλλης απαιτήσεως.

 

Προς τούτο ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν υποχρεούται επί ποινή ακυρότητος αυτού να κοινοποιήση αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού εις τον αρμόδιον τελώνην, χάριν της εμπροθέσμου αναγγελίας του Δημοσίου. Εις περίπτωσιν ματαιώσεως του πλειστηριασμού υποχρεούται ο κάτοχος αυτού, όπως εξαγάγη το όχημα εις την αλλοδαπήν εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από της ματαιώσεως της ημέρας διενεργείας του πλειστηριασμού.

 

Εις περίπτωσιν δε μη εξαγωγής του οχήματος εμπροθέσμως εφαρμόζονται αι κυρώσεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος επιδιωκομένης συνάμα και της εισπράξεως του εισαγωγικού δασμού του αυτοκινήτου, δικαιουμένου του Δημοσίου, πλην των άλλων αναγκαστικών μέτρων, να προβή εις την αναγκαστικήν κατάσχεσιν και τον πλειστηριασμόν αυτού προς είσπραξιν της απαιτήσεώς του ταύτης θεωρουμένης προνομιακής.

 

2. Εν περιπτώσει, καθ' ην όχημα εισαχθέν δυνάμει τριπτύχου ή πολυπτύχου εν Ελλάδι δεν δύναται κατά την λήξιν της προθεσμίας παραμονής του να επανεξαχθή λόγω συντηρητικής κατασχέσεως γενομένης εν τω μεταξύ παρά τρίτου, η ισχύς του πολυπτύχου ή τριπτύχου του υπό κατάσχεσιν τελούντος οχήματος παρατείνεται μέχρι της εκδόσεως της οριστικής δικαστικής αποφάσεως, εν πάση δε περιπτώσει ουχί πέραν του έτους από της λήξεως της ισχύος του τριπτύχου. Μετά την λήξιν της προθεσμίας ταύτης υποχρεούται ο κατασχών το όχημα να καταβάλη εις το Δημόσιον Ταμείον τους βαρύνοντας τούτο δασμούς και λοιπούς φόρους, δικαιουμένου του Δημοσίου πλην των άλλων αναγκαστικών μέτρων να προβή και εις την αναγκαστικήν κατάσχεσιν και τον πλειστηριασμόν του οχήματος προς είσπραξιν της απαιτήσεώς του ταύτης, θεωρουμένης ως προνομιακής μη κωλυομένης της κατασχέσεως ταύτης εκ της προυφισταμένης τοιαύτης.

 

Άρθρον 18

 

1. Απαγορεύεται εις την ΕΛΠΑ η έκδοσις τριπτύχων ή πολυπτύχων δι' οχήματα άλλα πλην των εν παραγράφω 3 του άρθρου 7 του παρόντος αναφερομένων τοιούτων.

 

2. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται εις την ΕΛΠΑ κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού των Οικονομικών, η χορήγησις πολυπτύχων ή τριπτύχων δι' οχήματα, άτινα έχουσι εισαχθή ατελώς υπό των εις τας εν Ελλάδι ξένας Πρεσβείας υπηρετούντων διπλωματικών υπαλλήλων ή ετέρων προσώπων δικαιουμένων ατελείας.

 

3. Εν περιπτώσει παραβάσεως υποχρεούται η ΕΛΠΑ εις την καταβολήν των εισαγωγικών δασμών, οίτινες βαρύνουσι το όχημα, επιβάλλεται δε κατ' αυτής και το κατά το άρθρον 23 του παρόντος επιβαλλόμενον πρόσθετον τέλος.

 

Άρθρον 19

 

1. Απαγορεύεται η υπό του αυτού προσώπου εισαγωγή και κυκλοφορία εν Ελλάδι και άλλων οχημάτων βάσει τριπτύχων ή πολυπτύχων, εφ' όσον το πρόσωπον τούτο εισήγαγεν και έχει και εν κυκλοφορία εν τη ημεδαπή έτερον όχημα εισαχθέν βάσει ομοίων τίτλων. Η απαγόρευσις αύτη δεν αφορά τα οχήματα των εδαφίων α'-δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Τα δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων εισαγόμενα οχήματα διατίθενται δια την αποκλειστικήν εξυπηρέτησιν των κατόχων αυτών ή των κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα δικαιουμένων μελών της οικογενείας των ή εξουσιοδοτημένων τρίτων, απαγορευομένης της εκποιήσεως, ενεχυριάσεως, ενοικιάσεως ή διαθέσεως τούτων δια μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων επ' αμοιβή.

Άρθρον 20

 

Τα δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων εισαγόμενα οχήματα κατά την διάρκειαν της ισχύος των τίτλων τούτων δεν επιτρέπεται να αποταμιεύονται εν περιπτώσει απουσίας του κυρίου αυτών εξ Ελλάδος, αλλά δέον να εξάγωνται εις αλλοδαπήν ή να ακινητοποιώνται δια τον υπολειπόμενον χρόνον της ισχύος των τίτλων αιτήσει και δαπάναις των ατόχων των δια μολυβδοσφραγίσεως ενεργουμένης υπό της αρμοδίας κατά τόπον Τελωνειακής Αρχής εις σταθμόν αυτοκινήτων υποδεικνυόμενον είτε υπό του κατόχου των, είτε υπό της Τελωνειακής Αρχής.

 

Της υποχρεώσεως ταύτης απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος εάν και μετά την εξ Ελλάδος αναχώρησίν του παραμένουν εν αυτή μέλη τινά της οικογενείας του εκ των δικαιουμένων κατά νόμον χρήσεως του οχήματος.

 

Άρθρον 21

 

1. Η συμμόρφωσις των κατόχων οχημάτων εισαχθέντων δυνάμει τριπτύχων ή πολυπτύχων προς τας υπό του παρόντος επιβαλλομένας υποχρεώσεις ανατίθεται εις τας Τελωνειακάς και Αστυνομικάς Αρχάς του τόπου της κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται δι' αποφάσεώς του να καταστήση αρμοδίαν μίαν των Τελωνειακών Αρχών δια την συστηματικωτέραν παρακολούθησιν της καθ' άπασαν την χώραν κινήσεως των κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα εισαγομένων οχημάτων.

 

Άρθρον 22

 

1. Εν περιπτώσει παραβάσεως των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος πλην των κατά το άρθρον 11 συνεπειών, επιβάλλεται δια πράξεως του αρμοδίου Τελώνου κατά του κατόχου του οχήματος και πρόσθετον τέλος από 50.000 - 100.000 δραχμών δι' εκάστην ημέραν παραμονής και κυκλοφορίας του οχήματος εν Ελλάδι, μετά την λήξιν της ισχύος του τριπτύχου ή πολυπτύχου.

 

2. Το πρόσθετον τούτο τέλος οφείλεται και αν ακόμη ο κάτοχος του οχήματος αιτήσεται τον τελωνισμόν τούτου μετά την εκπνοήν των ως άνω προθεσμιών.

 

Το αυτό ως άνω πρόσθετον τέλος επιβάλλεται εν περιπτώσει παραβάσεως των διατάξεων των παραγράφων 1-3 του άρθρου 3 του παρόντος, διπλασιαζόμενου μετά την πάροδον του πρώτου μηνός ανεξαρτήτως των κατά το άρθρον 11 συνεπειών.

 

Ομοίως επιβάλλεται το υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενον πρόσθετον τέλος και επί παραβιάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

 

3. Κατά των ούτω εκδιδομένων πράξεων του Τελώνου, ουσών εκτελεστών άμα τη εκδόσει των, επιτρέπονται τα υπό του άρθρου 99 του Τελωνειακού Κώδικος προβλεπόμενα διοικητικά ένδικα μέσα και κατά την εν αυτώ διαγραφομένην διαδικασίαν. Τα οφειλόμενα πρόσθετα τέλη εισπράττονται κατά τας διατάξεις του νόμου "περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων".

 

Εν περιπτώσει μη καταβολής των κατά τας προηγουμένας παραγράφους οφειλομένων προσθέτων τελών απαγορεύεται η εξαγωγή του αυτοκινήτου εις την αλλοδαπήν, δύναται δε το Δημόσιον να προβή και εις την αναγκαστικήν κατάσχεσιν και εις τον πλειστηριασμόν του οχήματος προς είσπραξιν της απαιτήσεώς του ταύτης, θεωρουμένης ως προνομιακής, τηρουμένων και εν τη περιπτώσει ταύτη των εκάστοτε ισχυουσών περί εισαγωγής και συναλλάγματος διατάξεων δια την εν τη ημεδαπή κυκλοφορίαν του οχήματος.

 

Άρθρον 23

 

Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος δι' ην δεν προβλέπεται εν αυτώ άλλη ποινική ή διοικητική κύρωσις, επιβάλλεται κατά των παραβατών δια πράξεως του αρμοδίου τελώνου πρόσθετον τέλος από 1.000.000 - 10.000.000. Και δια το πρόσθετον τούτο τέλος έχει εφαρμογήν η παράγραφος 3 του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 24.

 

Άπασα η διαδικασία του παρόντος απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου.

 

Άρθρον 25.

 

Από της ισχύος του παρόντος καταργείται ο νόμος 1943 του 1939 "περί εισαγωγής και κυκλοφορίας αυτοκινήτου και λοιπών μεταφορικών μέσων επί τη βάσει τριπτύχων ή πολυπτύχων", ως και αι υπ' αριθ. Π 5971 Φ.Ε.Κ. 77 51 Τ. Β και Δ. 8808 ΦΕΚ 138 53 Τ. Β Υπουργικαί αποφάσεις.

 

Άρθρον 26.

 

Εις την περίπτωσιν στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων", προστίθεται το ακόλουθον εδάφιον:

 

Ωσαύτως, τα φορτηγά και τα στρατιωτικού τύπου τζιπ αυτοκίνητα τα ανήκοντα κατά κυριότητα εις το Εθνικόν ίδρυμα και χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς δια την εξυπηρέτησιν των αναγκών των υπ' αυτού συντηρουμένων Σχολών και λοιπών σκοπών τούτου.

Η ισχύς του παρόντος εδαφίου ανατρέχει από 1ης Μαρτίου 1953.

 

Εν τη Β. Ελληνική πρεσβεία Παρισίων 17 Οκτωβρίου 1953.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΣ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Κ. ΨΑΡΡΟΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΗΣ, Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Α. ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1953.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ